Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistent prevence kriminality Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistent prevence kriminality Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality."— Transkript prezentace:

1 Asistent prevence kriminality Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality

2 Praha 30.5.2011 Historie vzniku projektu 2009 = pilotní „Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit“ (Most) –zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie. 2010 = pokračování Programu Úsvit v 10 sociálně vyloučených lokalitách krajů Ústeckého (Most, Děčín, Litvínov, Trmice, Obrnice), Středočeského (Kladno) a Moravskoslezského (Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová). Program Úsvit kombinuje osvědčené sociální a situační preventivní projekty.

3 Praha 30.5.2011 Projekt Asistent prevence kriminality Od roku 2009 byl součástí Programu Úsvit Průběžně byl hodnocen jako úspěšný Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

4 Praha 30.5.2011 Cíle činnosti APK snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (obecní policie a Policie ČR) motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality

5 Praha 30.5.2011 Cíle činnosti APK posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší, prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené

6 Praha 30.5.2011 Obsah práce asistenta Pochůzková služba pod vedením MP (samostatně nebo ve smíšených hlídkách) Zadávání úkolů a jejich kontrola ze strany pověřeného okrskáře či směnového vedoucího MP Pravidelný dohled u základní školy (vzájemné napadání žáků, projevy šikany …) Rizikové chování ve vztahu k BESIP Dohled nad veřejným pořádkem Krádeže kovů a prodej do sběrných dvorů Aktivní působení na problémové rodiny, jejichž členové jsou častými pachateli přestupků proti veřejnému pořádku (zejm. znečišťování veřejného prostranství, ukládání odpadů mimo určená místa či rušení nočního klidu) Využití principu „působení autorit“, mediace problémů již v počátcích Zprostředkovatel informací mezi SVL a autoritami práva (MP, PČR)

7 Praha 30.5.2011 Efekt působení asistentů Děčín –„Ze strany veřejnosti je práce asistentů vnímána velmi pozitivně - obyvatelé sídliště vnímají kladně zvýšený pohyb hlídek MP a asistentů.“ –Během letního období řešila MP v uplynulých letech až sto oznámení různého druhu z lokality Děčín Boletice. Po zavedení projektu asistent počet stížností klesl až o devadesát procent + pokles nápadu trestné činnosti evidovaný PČR. Orlová –„Asistenti jsou velmi aktivní a obětavě pomáhají lidem žijícím v SVL. V průběhu několika dnů se jim také povedlo úplně odstranit jeden z negativních jevů, který majorita nejvíce kritizovala a to chování dětí a mládeže na autobusových zastávkách“.

8 Praha 30.5.2011 Evropský sociální fond - podpora Název projektu: Asistent prevence kriminality Číslo výzvy: 61 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Název výzvy: Oblasti podpory 3. 3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Finanční podpora: 37 771 432 Kč Registrační číslo: CZ.1.04./3.3.00/61.00003 Termín realizace: 36 měsíců; duben 2011 – březen 2014 Realizátor: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality

9 Praha 30.5.2011 Cíl projektu 1.Vytvoření 50 nových pracovních míst APK na 24 měsíců (leden 2012 – prosinec 2013). 2.Vstupní a průběžné vzdělávání APK, individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění, individuální plánování, týdenní hodnocení práce aj.). Akreditované vzdělávání. 3.Vytvoření metodiky využití APK pro zájemce o zlepšení situace v oblasti motivace, zaměstnanosti a zvýšení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit. 4.Nalezení zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 APK) po jeho ukončení.

10 Praha 30.5.2011 Obsah projektu - 1 Výběr 10 sociálně vyloučených lokalit v rámci 3 krajů: Středočeský - 2, Ústecký - 4, Moravskoslezský - 4. Výběr asistentů prevence kriminality a jejich vstupní vzdělání (3 dny = 24 hod.). Do vzdělávání bude zařazeno 80 uchazečů o pozici APK. Vybráno bude pouze 50 nejlepších. Ti budou zaměstnání jako APK v rámci obecní policie po dobu 24 měsíců počínaje lednem 2012 a konče prosincem 2013. Asistenti budou vybaveni jednotným oblečením pro zimní a letní období, mobilním telefonem a základními kancelářskými potřebami. Superhrubá mzda = 16 800 Kč/měsíc. Počet asistentů dle krajů: Středočeský – 10, Ústecký – 20, Moravskoslezský – 20.

11 Praha 30.5.2011 Obsah projektu - 2 Po výběru lokalit a souběžně s výběrem asistentů dojde k výběru 10 mentorů a 10 náhradníků mentorů a k jejich vstupnímu vzdělávání (2 dny = 16 hod.). Mentor je strážníkem obecní policie, který je odpovědný za vedení a rozvoj asistentů. DPP = 4 250 Kč/měsíc. Po ukončené fázi výběru asistentů i mentorů a jejich vstupním vzdělání bude kontinuálně v letech 2012 – 2013 probíhat průběžné vzdělávání APK zaměřené na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatněním na trhu práce.

12 Praha 30.5.2011 Obsah projektu - 3 V letech 2012 až 2013 bude probíhat vzdělávání a supervize mentorů, vzájemná každodenní spolupráce asistentů s mentory, poskytování individuálního poradenství pro asistenty a jejich příprava na ukončení projektu včetně aktivit podporující nalezení stálého zaměstnání.

13 Praha 30.5.2011 Obsah projektu - 4 V rámci projektu dojde k vytvoření Metodiky činnosti asistenta prevence kriminality a akreditace rekvalifikačního kurzu. Šíření výstupů a propagace projektu bude zajištěna formou kulatých stolů, konzultací a burz práce. Na závěr projektu dojde k jeho vyhodnocení a evaluaci výstupů a uskuteční se závěrečná konference.

14 Praha 30.5.2011 Kriteria výběru 10 lokalit Na území obce se nachází dle tzv. Gabalovy analýzy sociálně vyloučená lokalita či lokality. Obec má zřízenu vlastní obecní policii, případně na jejím území působí na základě platné veřejnoprávní smlouvy, uzavřené v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, obecní policie jiné obce. Obec se nachází v jednom ze tří krajů (Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský).

15 Praha 30.5.2011 Dotazník OBEC Zájemce o účast v projektu vyplní „Dotazník – popis aktivit obce“ Jaké jsou Vaše zkušenosti s řešením problémů sociálně vyloučených lokalit ve Vaší obci? Popište aktivity Vaší obce v rámci prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. Jaké by bylo případné využití asistenta prevence kriminality ve Vaší obci? Kolik asistentů by vaše obec využila. Zaměstnala by Vaše obec asistenta prevence kriminality i po ukončení projektu? Vaše připomínky, náměty.

16 Praha 30.5.2011 Cílová skupina – APK Cílovou skupinou (CS) projektu jsou etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. Předpokládáme a ze zkušenosti odhadujeme, že většinu z nich budou tvořit Romové (vzhledem k lokalizaci projektu do tzv. romských sociálně vyloučených lokalit.) CS projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

17 Praha 30.5.2011 Kriteria výběru APK Být státní občanem ČR. Absolvovaná základní školní docházka. Být zdravotně způsobilý k výkonu práce APK. Doložit výpisem z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců, že nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti. Doložit formou předložení čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti němu není vedeno trestní stíhání. Doložit formou předložení čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát), uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Doložit formou čestného prohlášení, že nepobírá starobní důchod. Doložit, že v sociálně vyloučené lokalitě, kde bude vykonávat práci APK, má min. 1 rok bydliště.

18 Praha 30.5.2011 Předběžný zájem - APK Obce, které mají zájem o účast v projektu zajistí vyslovení předběžné účasti vhodných budoucích asistentů prevence kriminality. Zájemci vyplní „Čestné prohlášení - vyjádření předběžného zájmu o zapojení do projektu Asistent prevence kriminality“.

19 Praha 30.5.2011 Kriteria výběru mentora (MP) Mentorem bude strážník MP, který bude za rozvoj APK zodpovědný. Osoba s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi a komunikačními kompetencemi. Mentor by měl mít dostatek zkušeností z prací v sociálně vyloučených lokalitách a dostatečnou praxi v rámci obecní policie. Asistenti budou v první fázi svého pracovního zapojení (1. čtvrtletí 2012) projektu zařazování do společných hlídek se strážníky obecní policie. Jde o finální část vzdělávání, tj. řízenou praxi na pracovišti pod vedením zkušeného strážníka. Celkem bude vybráno a zaškoleno 10 mentorů (1 lokalita = 1 mentor) a 10 náhradníků.

20 Praha 30.5.2011 Předběžný výběr MENTORA Obce, které mají zájem o účast v projektu zajistí vyslovení předběžné účasti vhodných budoucích mentorů – zaměstnanec MP. Dodat „Čestné prohlášení mentora - vyjádření předběžného zájmu o zapojení do projektu Asistent prevence kriminality“. 1 mentor + 1 zástupce.

21 Praha 30.5.2011 Spolupráce mentora a asistenta a) Denní aktivity Podpora při výkonu funkce APK, zadávání a kontrola denních úkolů, kontrola docházky a celkové pracovní morálky, podpora při řešení nestandarních situací, evidence překážek k výkonu práce b) Týdenní aktivity Na konci každého pracovního týdne mentor spolu s klientem zhodnotí průběh pracovního týdne, definují, co se podařilo a kde je naopak potřeba práci zlepšit c) Čtvrtletní aktivity každé 3 měsíce bude probíhat individuální plánování, v rámci kterého budou klienti za podpory mentorů a odborníků na individuální plánování hodnotit své silné a slabé stránky, definovat cíle na další období a rizika/překážky s nimi spojená.

22 Praha 30.5.2011 Resume Zájemci o účast v projektu Asistent prevence kriminality zašlou do 17. června 2011(poštovní razítko) v papírové podobě na poštovní adresu: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7. 1.Dotazník – popis aktivit obce a odhad počtu zapojených asistentů + čestné prohlášení obce 2.Čestné prohlášení budoucích asistentů 3.Čestné prohlášení budoucích mentorů

23 Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality e-mail: jiranek@mvcr.cz tel.: 974 833 79


Stáhnout ppt "Asistent prevence kriminality Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality."

Podobné prezentace


Reklamy Google