Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta VOD Bratislava, 22.10.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta VOD Bratislava, 22.10.2015."— Transkript prezentace:

1 Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta VOD Bratislava, 22.10.2015

2 Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015 EU: Akce COST TU1103, zkráceně COST Tram „Operation and safety of tramways in interaction with public space“ EU hradí „evropskou dimenzi“ projektu MŠMT:Projekt vědy a výzkumu LD 12052 „Preference VHD v intravilánu“ MŠMT spolufinancuje národní projekt doba řešení: 01/2012 – 09/2015 AKCE COST TU1103 TRAM Zapojeno 14 zemí Evropského výzkumného prostoru + Izrael: AT, BE, CH, CZ, DE, HU, IT, NL, PL, PT – konvenční tramvaje ES, FR, IE, IL, PT, UK – „light rail“ (tramvajová rychlodráha) x konvenční tramvaj v centrech měst Akce zaměřena spíše na řešení preference na tramvajových novostavbách; problémy bezpečnosti provozu jsou obdobné.

3 OBSAH METODIKY (v současnosti ve schvalovacím řízení) : 1.ÚVOD 2.LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ RÁMEC PREFERENCE 3.FORMY PREFERENCE A ANALÝZA JEJICH VLIVU NA PROVOZ MHD/VHD A PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (IAD, chodci, cyklisté) 4.DOPORUČENÝ POSTUP ZAVÁDĚNÍ PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ Adresáti metodiky: dopravci, regionální organizátoři, dopravní úřady (magistráty, ORP, kraje), dopravní policie, projektanti Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

4 1.ÚVOD 1.1 Pojem „Preference veřejné dopravy“ a její účel a cíle 1.2 Vývoj motorizace a preference v ČR 1.3 Současný stav preference Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

5 2. LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ RÁMEC PREFERENCE Legislativa a normy ČR: Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Vyhláška 30/2001 Sb. – pravidla silničního provozu a dopravní značky Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích TP + příslušné normy Zásady dopravní politiky (jednotlivá města) Legislativa EU a OSN, normy CEN: Předpisy a normy pro stavbu a provoz tramvají (národní předpisy) Bílá kniha „Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“: strategie a vize do r. 2030/2050 Akční plán městské mobility (EC, EP 2009): některá konkrétní opatření na podporu VHD vč. financování, rozvoj ITS, nízkoemisní zóny, zpoplatnění vjezdu do měst SUMP (Plány udržitelné městské mobility) – nezbytné pro čerpání Fondů EU Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

6 2. LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ RÁMEC PREFERENCE Ostatní formy podpory VHD z EU a států EHP Financování vozidel, infrastruktury, ITS, projektování ze strukturálních fondů EU, Švýcarských a Norských fondů Programy výzkumu a vývoje Iniciativa CIVITAS INTERREG Central Europe Intelligent Energy Europe COST Projekty Rámcového programu výzkumu FP7, Horizon 2020 Řada témat vyžaduje společné zapojení výzkumného partnera (výzkumná instituce, univerzita) a veřejné správy (město/region, DP, správa silnic) Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

7 3. FORMY PREFERENCE A ANALÝZA JEJICH VLIVU NA PROVOZ MHD/VHD A PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PŘÍNOSY PREFERENCE a)obecné – nekvalifikovatelné, nelze je primárně vyčíslit b)konkrétní – měřitelné, nemusí být „hmotné“ (např. čas) ani finančně vyjádřitelné (více volného času díky lepší průjezdnosti) FORMY PREFERENCE a jejich výhody/nevýhody Sociálně-ekonomická Psychologická Organizačně-provozní = dopravní opatření Prostorová = stavební opatření Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

8 4. DOPORUČENÝ POSTUP ZAVÁDĚNÍ PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ = VLASTNÍ METODIKA Rozhodovací procesy o řešení dopravy a mobility o zavedení preference SWOT analýza preference veřejné dopravy Konkrétní preferenční opatření vybrané příklady způsob a forma aplikace výhody/nevýhody Proces SUMP (Plánování udržitelné městské mobility) – pro velká města povinnost při využívání fondů EU 2014-2020 Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

9 4. DOPORUČENÝ POSTUP ZAVÁDĚNÍ PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH PREFERENČNÍCH OPATŘENÍ = VLASTNÍ METODIKA Příklady konkrétních preferenčních opatření – způsob jejich aplikace, výhody/nevýhody Měkká opatření (kampaně, propagace, organizace linkového vedení) Tvrdá opatření Prostorová opatření Preference pomocí SSZ Místní úprava provozu Uspořádání dopravní cesty (segregace x sdílený prostor) Zklidňování provozu Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

10 Uspořádání dopravní cesty ve vztahu k preferenci veřejné dopravy Dopravní cesta fyzicky oddělená od ostatního provozu, vč. minimalizace potenciálních kolizních míst s provozem stejného druhu dopravy Dopravní cesta s částečnou segregací Dopravní cesta sdílená Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

11 Prostorová opatření Zvýšené chodníkové hrany resp. zvýšené přechody pro pěší, zřizování míst pro přecházení Úprava nástupních ostrůvků na zastávkách VHD změna výšky nástupní hrany, zastávkové mysy, střední dělící ostrůvky, zvýšené pohybové plochy, další usměrňování pohybu cestujících v blízkosti zastávek Mechanické zábrany vjezdu Uspořádání dopravní cesty – zřizování samostatných těles, nepojížděných zvýšených těles, pojížděných zvýšených těles (mikrotěleso), negativní retardéry a příčné zpomalovací prahy – včetně takové úpravy, aby umožnily bezpečný a plynulý průjezd bus resp. vozidel preferovaného druhu dopravy (dělený práh, polštáře, optický práh, …), podélné dělící prahy (tvarovky), záměrné zhoršení povrchu komunikace (fyzicky, opticky, …) Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

12

13

14

15 Preference pomocí SSZ Podle koordinace řízení Preference VHD na SSZ Koordinace SSZ mezi sebou (zelená vlna) Dynamická preference Propojení SSZ s řízením provozu MHD Podle typu preference Absolutní Podmíněná Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

16 Omezení, preferenční pruhy, celkové uzavření oblasti pro zbytnou dopravu Optimalizace dopravního značení / úprava značení během dne a týdne Zákaz levých odbočení na zatížených křižovatkách, zejména s tramvajovým provozem Zákaz parkování (zastavení a stání) na vybraných komunikacích Výstavba předsazených tramvajových výměn a rozřazovacích kolejí Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a trolejbus („BUS pruhy“) (+taxi + cyklisté) Rozšiřování počtu zastávek „na znamení“ (vliv na tvorbu a dodržování jízdního řádu) Vhodné umístění zastávek MHD v těsné blízkosti světelných signalizací Zajištění průjezdnosti pro tramvaje na okružních křižovatkách pomocí SSZ Místní úprava provozu na komunikacích a křižovatkách Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

17 V rámci projektu COST TU1103 Bezpečnost tramvajové dopravy a její začlenění do městského prostředí byl, mimo jiné, řešen i vhodný průchod tramvajové trati skrz okružní křižovatku.

18 Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

19 Zpomalovací prahy Použití zpomalovacích prahů není opatřením preferenčním, avšak správnou aplikací se dosáhne významných úspor jak na spotřebě, tak hlavně na údržbě a životnosti vozidel (v tomto případě autobusů, či trolejbusů). Často používaný typ prahů (obr. 1) je z pohledu autobusů velmi nevhodný, neboť jsou příliš vysoké. Na rozdíl od (také častých) plastových (obr. 2) se ani tolik neopotřebovávají. Autobusem je nelze přijatelným způsobem přejet – i při velmi pomalém přejezdu, dochází ke značnému rázu. Nevhodná – autobus poškozující – častá řešení Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

20 Domácí řešení k autobusům přátelštější – Dopravní knoflíky (kruhové talíře), optické prahy, 3d optické prahy, H práh Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

21 Řešení použitá v zahraničí – Negativní práh/retardér (Brusel) a zpomalovací polštáře (Enschede) Preference veřejné dopravy v intravilánu CZECHBUS 24. 11. 2015

22 Děkujeme za pozornost! Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Pracoviště Praha Thámova 7 186 00 Praha 8 milan.brich@cdv.cz www.cdv.cz Ing. Jan Vašíček jan.vasicek@volny.cz jan.vasicek@volny.cz Ing. Jan Spousta janspousta@hotmail.com janspousta@hotmail.com


Stáhnout ppt "Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta VOD Bratislava, 22.10.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google