Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Grafická úprava a jazyk novin Autor: Mgr. Hana Marková VY_32_INOVACE_3_1_15

2 Grafická úprava a jazyk novin VY_32_INOVACE_3_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Grafická úprava novin 1 Titulky - podávají první, základní informaci o tématu textu, naznačují, přitahují pozornost čtenáře, mají být konkrétní, stručné, bezprostřední. Podtitulky - stručně vystihují obsah následujícího textu. Mezititulky - dílčí titulky uvnitř textu, oddělují relativně samostatné obsahové celky, poskytují rychlou orientaci v posloupnosti tématu. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

4 Grafická úprava novin 2 Shrnující první odstavec – krátký úvodní text, přináší stručnou informaci o předmětu a obsahu článku. Slouží k rozhodování čtenáře, zda bude číst dál či nikoli. Od dalšího podrobného textu je odlišen graficky. Popisky – doprovodný text k fotografiím, tabulkám a grafům, co nejstručnější a nejvýstižnější. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

5 Stálé prvky novin Pro lepší orientaci čtenáře jsou některé prvky novin stálé, mají stále stejnou grafiku a své ustálené místo: Záhlaví - název novin, základní údaje, ustálená grafika, výrazné, estetické. Pod záhlavím je uvedeno datum, den, číslo, ročník, cena apod. Rubriky - ustálené typy článků zaměřené na určité téma (ekonomika, kultura, věda, pro ženy…). Tiráž - technické a vydavatelské údaje, většinou na poslední straně dole malým písmem. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

6 Jazykové prostředky Požadavky kladené na novinářský jazyk: Specifické vyjadřování (určuje osobitost a originalitu novináře). Těžištěm jsou podstatná jména a slovesa. Přesnost vyjadřování. Jednoznačnost. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

7 Vývojové tendence českého jazyka Internacionalizace - přejímání cizích slov, dnes zejména z angličtiny (boom, supermarket). Univerbizace – změna víceslovného pojmenování v jednoslovné, převládají hovorové nebo nespisovné výrazy (vrchní – vrchní číšník, jehličnan – jehličnatý strom). Pokuste se uvést ke každému pojmu další příklady. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

8 Další jazykové prostředky 1 Automatizace šablony, opakující se schémata, díky nimž lze text sledovat přiměřeně rychle předpokládané a očekávané výrazy ustálené obraty Příklady: setrvat v přátelském rozhovoru, jednání za zavřenými dveřmi, podnikatelské aktivity, společenská poptávka, v návaznosti na …, korunovat úspěchem, zodpovědná místa, odvolat velvyslance v souvislosti s jeho pověřením jinými úkoly… Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

9 Další jazykové prostředky 2 Multiverbizace víceslovný opis místo jednoho výrazu, nejčastěji spojení se slovesem (vznést námitku – namítnout, provést chirurgický zákrok – operovat) Pokuste se doplnit příklady multiverbizovaných výrazů: Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková odborníci- -vykonat návštěvu -vydat nařízení vysvětlit-

10 Další jazykové prostředky 3 Aktualizace oživení jazyka novými či obnovenými výrazy: - prvky lidové, hovorové řeči, nespisovná i obecná čeština, -úpravy rčení a frází, -neotřelá spojení a přirovnání, -obrazná pojmenování. Častým opakováním aktualizací může dojít ke vzniku tzv. klišé (myšlenkový stereotyp, často opakované spojení představ nebo slov). Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

11 Práce s textem Vyjádřete se ke grafické úpravě a kompozici některých textů v denním tisku. Vyhledejte stálé prvky (záhlaví, jednotlivé rubriky, tiráž) Kde najdete v novinách tiráž? Co obsahuje a k čemu slouží? U vybraných textů posuďte vhodnost použitých titulků, podtitulků a mezititulků. K čemu slouží hyperboličnost v titulcích? Kde se nejčastěji používá? Ve vybranýh textech nalezněte příklady automatizo- vaných a aktualizovaných výrazů, stereotypů a klišé. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

12 Prameny Čmejrková, S., Daneš, F. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 200-0589-7 Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha : SPN, 2001. ISBN 80-7235-155-9. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

13 Řešení otázek a úkolů Jedním z cílů MV je vyvarovat se užívání stereotypů a klišé, podporovat kreativitu a tvůrčí řešení. Předem dané odpovědi na otázky, které vychází ze zkušeností a vnímání žáka, naopak tuto kreativitu potlačují a vedou učitele pouze k jednomu a mnohdy právě ne jedinému řešení, brání v originálním pohledu na problematiku. Odpovědi na teoretické otázky jsou uvedeny v průběhu prezentace. V případě potřeby se k nim lze vrátit a příslušné pasáže se žáky zopakovat. Řešení úkolů vyplynou z konkrétně použitého aktuálního tisku a nelze je proto zde uvést. Doplnění pro upřesnění: Hyperboličnost – nadsázka, zveličování, úmyslné přehánění skutečnosti, zdůraznění závažnosti, zajímavosti, významnosti… Kde se nejčastěji používá? V mediální produkci ji nejčastěji využívá bulvár. Další jazykové prostředky 2 – vyplněná tabulka: Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková odborníci-odborná veřejnost navštívit-vykonat návštěvu nařídit-vydat nařízení vysvětlit-podat vysvětlení

14 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v denním tisku. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

15 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Hana Marková Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_3_1_15 - Grafická úprava a jazyk novin Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje tištěné zpravodajství z různých hledisek.. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média). Rozpozná použité výrazové prostředky. Orientuje se v typografické úpravě novin. Orientuje se ve vývojových tendencích českého jazyka a dokáže je uplatnit v praxi. Orientuje se v mediálních stereotypech. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: automatizace, multiverbizace, aktualizace, klišé Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková

16 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využity pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování i pro zkušební testování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Mediální produkty - Grafická úprava a jazyk novin - Mgr. Hana Marková


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google