Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Podpora vědy a výzkumu Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP – opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Podpora vědy a výzkumu Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP – opatření."— Transkript prezentace:

1 1 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Podpora vědy a výzkumu Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP – opatření 3 Priorita VII. Výzkum a vývoj v oblasti BOZP – opatření 15 RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. VÚBP, v.v.i.

2 2 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Obecné problémy vědy a výzkumu v oblasti BOZP reforma vědy a výzkumu, která zařadila oblast BOZP mezi aplikovaný výzkum a ne jako specifický výzkum pro potřeby orgánů státní správy centralizace rozpočtu vědy a výzkumu na úroveň RVVI, TAČR, GAČR a některých rezortů, mezi nimiž nefiguruje MPSV zrušení funkce MPSV jako poskytovatele výzkumných prostředků problematiku „čisté“ BOZP lze uplatnit prakticky jen v programu BETA TAČR

3 3 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Obecné problémy vědy a výzkumu v oblasti BOZP rezorty, které nejsou poskytovateli prostředků mají v konečném důsledku minimální možnost ovlivnit rozhodování institucí jako RVVI, TAČR, GAČR potřeba výzkumných institucí neustále se ucházet o krátkodobé projekty, většinou roční, zatížené ohromnou administrativou, která odčerpává až 50 % výzkumné kapacity nemožnost střednědobého systematického výzkumu určené oblasti s možností plánování tématického, finančního a personálního BOZP není explicitní oblastí strategické agendy vědy a výzkumu a další

4 4 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Důsledky obecných problémů vědy a výzkumu v oblasti BOZP na příkladu výkonů VÚBP, v.v.i. věda a výzkum v oblasti BOZP v roce 2012 byla reprezentována pouze jediným projektem z programu OMEGA TAČR ČR v hodnotě 700 tis. Kč na rok s tím, že ústav musí ještě 20 % této částky dofinancovat. Ve výkonech ústavu to představuje kapacitu asi 1,5 pracovníka a z toho je zřejmé, že se nemůže jednat o nějaký významný příspěvek k vědě a výzkumu v oblasti BOZP. Ostatní projekty vědy a výzkumu ve VÚBP, v. v. i. se přesunuly do oblasti průmyslové bezpečnosti, především k prevenci závažných havárií, která se tím stala nosným tématem ústavu

5 5 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Možná řešení byla již několikrát prezentována a jsou také v souladu se závěry auditu EU v ČR k reformě vědy a výzkumu: opět zařadit rezort MPSV mezi poskytovatele prostředků na vědu a výzkum, i s ohledem na velikost a význam rezortu, definovat výzkum pro potřeby státní správy, mimo jiné také v oblasti BOZP a ergonomie, prosadit zástupce MPSV do Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace

6 6 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu opět zavést střednědobé a dlouhodobé "Výzkumné záměry“, jediný a osvědčený nástroj systematického výzkumu v oblasti BOZP, ovšem s hodnocením na vyšší úrovni a se zahraniční účastí výzvy TAČR využívat jako zdroj potenciálních prostředků k dokrytí volných kapacit rezortních výzkumných institucí zlepšit rezortní spolupráci na programu BETA TAČR ČR, také s ohledem na dokumenty Rady vlády pro BOZP (Národní akční programy BOZP) a Strategii EU pro BOZP

7 7 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Výše uvedený výběr problémů i návrhů odpovídá tak na otázku možného financování systému BOZP (Priorita II.) v opatření 3. Výzkum v oblasti BOZP

8 8 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Zásadním předpokladem je ovšem vyjádřený zájem rezortního ministerstva o vědu a výzkum v oblasti BOZP a spolupráce všech zainteresovaných na formulování cílů na základě uvedených zdrojů a aktuální situace v oboru

9 9 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Priority výzkumu a vývoje BOZP 2013 a dále (Priorita VII, Opatření 15). Věcná témata na další období: Návrh vychází z aktuálních přípravných materiálů EU ke strategii BOZP na období 2013 – 2020 a z aktuálních tématických okruhů na úrovni států EU, které kladou značný důraz na ergonomická řešení v pracovních systémech, problematiku firemní kultury, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která může významným způsobem ovlivňovat efektivitu a nakonec i konkurenceschopnost firem, nová pracovní rizika, nové podmínky práce atd.

10 10 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Prevence rizik nových technologií, materiálů a pracovních systémů - výběr Ochrana pracovníků před nanočásticemi, osobní ochrana a osobní ochranné pracovní pomůcky. Zdravotní projevy působení nanočástic a nanotechnologií v nejrizikovějších odvětvích. Nové technologie a jejich vliv na život a výkonnost zaměstnanců, způsoby optimálního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nimi. Psychologické aspekty rychlých změn profesionální životní kariéry, možnosti bezproblémové rekvalifikace pracovníků. Výzkum důsledků nucené pracovní flexibility pracovníků. Výzkum holistických řešení, včetně komplexního (holistického) sledování pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vybraných rizikových odvětvích průmyslu, možnosti komplexních řešení a úprav.

11 11 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Prevence rizik v souvislosti s jejich klasickým působením, které aktuálně zůstává problémem, nebo se účinky těchto rizik v praxi prohlubují Klasická rizika v pracovním prostředí, jejich projevy, dopady na pracovníky, vývoj jejich působení, monitorování, hodnocení (chemická rizika, fyzická zátěž, psychosociální stres, násilí na pracovišti a jeho nové formy). Ergonomická problematika a problematika muskuloskeletálních obtíží, jejich dopady na zdraví, pohodu a bezpečnost zaměstnanců. Prevence muskuloskeletálních obtíží, ergonomické nástroje prevence, ergonomie jako rozhodující nástroj pracovní výkonnosti a pohody. Výzkum kombinovaných expozic fyzikálním, psychosociálním, chemickým a dalším rizikům, mechanismy jejich interakce, možnosti kombinovaného a globálního měření rizik, interpretace interakcí, možnosti řešení a jejich komplexního snížení.

12 12 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Sledování stavu prevence rizik a BOZP, problematika psychosociálních faktorů a řešení pomocí systémových a znalostních přístupů Monitoring současných změn bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkoumáním dostupných kvantitativních dat, validních literárních zdrojů a expertních názorů, k optimálnímu redefinování a systematickému určení trendů a závěrů pro problematiku BOZP. Aplikovaný výzkum formou implementačních a intervenčních nástrojů s přímým dopadem na optimalizaci pracovišť a BOZP systémů, včetně rozvíjení nástrojů k hodnocení účinků intervenčních projektů v podniku. Výzkum efektivních znalostních transférů bezpečnostních a dalších nástrojů BOZP do podnikové praxe, od výzkumného procesu až po konkrétní výsledky a řešení. Výzkum problematiky, přístupů a řešení specifických pracovních skupin, které vyžadují zvláštní pozornost a podporu (např. chronicky nemocní, alergici, velmi mladí pracovníci, staří pracovníci atd.).


Stáhnout ppt "1 Národní akční program BOZP 2013 – 2014 problematika vědy a výzkumu Podpora vědy a výzkumu Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP – opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google