Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 14.ledna 2009 Česká exportní banka. Česká exportní banka operativně zareagovala na novou situaci a ve druhé polovině roku 2008 připravila řadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 14.ledna 2009 Česká exportní banka. Česká exportní banka operativně zareagovala na novou situaci a ve druhé polovině roku 2008 připravila řadu."— Transkript prezentace:

1 Seminář 14.ledna 2009 Česká exportní banka

2 Česká exportní banka operativně zareagovala na novou situaci a ve druhé polovině roku 2008 připravila řadu opatření pro podporu vývozu. Současně prohloubila pozornost věnovanou segmentu MSP. V tomto trendu bude pokračovat i v roce 2009. Vývozy malých a středních podniků vytvářejí nezanedbatelnou část exportu České republiky. Jejich podíl na celkovém vývozu se dlouhodobě pohybuje kolem 40 %. Přitom růst vývozu České republiky je z významné části tvořen právě nárůstem exportu segmentu MSP. ČEB úspěšně operuje v teritoriích, kam dosud směřovala menší část českého exportu. Jedná se o Ruskou federaci, Čínu, Vietnam, země bývalého SNS a další východní státy. Podíl podpořeného vývozu financovaného ČEB do oblastí mimo EU meziročně trvale narůstá. Tento podíl v r. 2007 již překročil 95 %, ve srovnání s rokem 2004, kdy tvořil pouze 54 % celkového objemu bankou podpořeného vývozu. Dle prognóz Mezinárodního měnového fondu budou východní státy důsledky recese postiženy daleko méně než země EU. Zde ČEB vidí významnou možnost podpořit vývozce, kteří se budou chtít pokusit do těchto teritorií svými výrobky nově proniknout, aby nahradily výpadky odbytu v EU. Zkušenosti pracovníků ČEB s obchodováním právě v těchto teritoriích, znalost prostředí a profesionální znalosti obchodních zvyklostí i způsobů financování mohou tento obtížný krok usnadnit zejména málo zkušeným exportérům z řad MSP.

3 Opatření ČEB pro podporu exportérů, zejm. malých a středních podniků v období ekonomické recese Opatření schvalovaná na úrovni ústředních orgánů ke zvýšení státní podpory financování vývozu Opatření přijatá na úrovni ČEB Návrh legislativních změn

4 a) Opatření schvalovaná na úrovni ústředních orgánů ke zvýšení státní podpory financování vývozu - vláda ČR oznámila záměr zvýšení základního kapitálu ČEB o 1 – 2 mld. Kč; z toho v první fázi v r. 2009 navýšení o 950 mil. Kč ze zdrojů státního rozpočtu a EGAP; - další navýšení bude postupné v závislosti na vývoji poptávky po financování vývozu se státní podporou a připravenosti vývozních projektů ze strany vývozců; - ve státním rozpočtu na rok 2009 byla zvýšena státní záruka za závazky ze splácení zdrojů získaných ČEB na finančních a kapitálových trzích ze 49 mld. Kč na 61 mld. Kč; - zvýšení rámce EMTN programu na získávání zdrojů pro potřeby státní podpory vývozu až na úroveň 1,5 mld. EUR. Plánované zvýšení základního kapitálu České exportní banky je podstatným opatřením pro zlepšení podpory vývozcům. V průběhu letošního a příštího roku by se mohl základní kapitál banky zdvojnásobit a dosáhnout objemu až cca 4 mld. Kč. Tím se zvýší limity kapitálové přiměřenosti banky a současně bude možné navýšit limity maximálního objemu financování, které je možno poskytnout jednomu klientovi (limity úvěrového rizika portfolia), do jednoho státu (teritoriální limity koncentrace) nebo jednomu odvětví (odvětvové limity koncentrace). U všech těchto limitů se banka v konkrétních případech již blíží k jejich mezním hodnotám a je tak omezena v dalším poskytování úvěrů.

5 b) Opatření přijatá na úrovni ČEB zavedení nového produktu podpory vývozu pro MSP, který pokrývá z hlediska exportního financování státem dosud nepodporovanou kategorii MSP. Banka intenzivně pracuje na přípravě nového produktu, který bude pokrývat oblast provozního financování těch MSP, které lze nazvat nepřímými vývozci. Jedná se o početnou skupinu českých malých a středních podniků, které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro finální vývozce. ČEB připravuje produkt, který využije synergického efektu součinnosti ČEB, EGAP a ČMZRB. organizační přizpůsobení pro zlepšení podpory malých a středních podniků. Nová organizační opatření vstoupila v platnost od 1. ledna 2009. Konkrétně se jedná o konstituování samostatného odboru, jehož výlučnou činností bude zabezpečování podpory MSP. uvedení nových produktů pro snížení dopadů volatility měnových kurzů na vývozce. ČEB připravila a uvedla na trh sadu produktů Treasury, které podpoří klienty v oblasti operací s cizími měnami. Jedná se o 4 nové produkty. prohloubení informovanosti MSP o službách poskytovaných ČEB rozšířením spolupráce s regionálními exportními místy Hospodářské komory (REM). Prostřednictvím agentury Czech Trade banka úzce spolupracuje s regionálními manažery REM, kteří se zaměřují zejména na vztahy s malými a středními podniky na území své působnosti. ČEB je rovněž připravena k financování vývozů realizovaných prostřednictvím dceřiných společností vývozce či výrobce, které jsou zřizovány za účelem lepšího se prosazení na zahraničních trzích (např. dodávky do konsignačních skladů apod.). Zde banka postupuje v souladu s nabídkou produktů EGAP; financování investic do výroby určené pro export. Současná recese a s ní spojený vývoj bankovního trhu významným způsobem snižuje možnosti firem získat finanční prostředky na realizaci svých rozvojových investičních záměrů. Pro zmírnění dopadů v této oblasti na vývozce ČEB připravila poskytování úvěru pro financování výroby pro vývoz. Umožňuje financovat výstavbu nových výrobních kapacit nebo nákup nových technologií, jejichž produkce bude po dokončení určena pro vývoz z ČR; rozšíření podpory financování obchodních případů velkého objemu a / nebo se složitou strukturou financování. ČEB chce docílit výrazného prohloubení spolupráce s komerčními bankami při financování obchodních případů velkého rozsahu a složitějších finančních konstrukcí;

6 c) Náměty na legislativní změny Některé další možnosti rozšíření forem státní podpory zatím narážejí na omezení vyplývající ze zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Proto ČEB, EGAP, MPO a MF společně připravily náměty pro novelu zákona, která by měla umožnit (kromě zrušení některých administrativních omezení) prohloubení státní podpory vývozu. Jedná se zejména o: úpravu daňového režimu tvorby opravných položek pro potřeby státní podpory vývozu s cílem odstranit v této oblasti daňovou diskriminaci financování vývozů do zemí mimo EU danou zákonem č. 593/1992 Sb. Zejména v současné době, kdy je vládou ČR důrazně akcentována snaha podpořit rozvoj českého exportu do zemí mimo EU, se stávající daňová úprava, která negativně ovlivňuje financování vývozu mimo EU, jeví jako kontraproduktivní; rozšíření forem podpory financování vývozu o systém dorovnávání úrokových rozdílů komerčním bankám tak, aby tyto banky mohly přímo poskytovat dlouhodobé vývozní úvěry z fixní úrokovou sazbou (systém IMU= Interest Make Up Scheme). To rozšíří možnosti přístupu vývozců k exportnímu financování; rozšíření možností pojišťovat vývozní úvěry i pro dceřiné společnosti českých podniků sídlící v zahraničí (dosud je státní podpora omezena na podniky se sídlem v ČR); EGAP tím reflektuje mezinárodní trend přechodu z principu podpory vývozu národního původu na podporu vývozu v národním zájmu.

7 Financování malého a středního podniku (MSP) - subdodavatele vývozce MSP - subdodavatel Zajišťuje subdodavateli financování výroby subdodávky pro exportní celek. Produkt bude poskytován malým a středním podnikům, které se jako subdodavatelé podílejí na vývozu exportéra - klienta ČEB, se kterým ČEB má uzavřenu nebo připravuje uzavření úvěrové smlouvy o podpořeném financování (úvěr pro zajištění výroby pro vývoz, vývozní úvěr). komerční banka 2 1 ČEB, a.s. ČMRZB EGAP Vývozce/investor 4 3569 78 1.ČEB úvěruje vývoz velkého exportéra 2.EGAP poskytuje pojištění vývozci 3.ČEB připraví subdodavateli validaci kvality obchodního případu – vývozu 4.ČMRZB poskytne validaci důvěryhodnosti MSP – subdodavatele a bankovní záruku MSP 5. MSP žádá o úvěr Komerční banku – rychle poskytnut 6.MSP obdrží finanční prostředky od kb na výrobu subdodávky 7.MSP dodá subdodávku vývozci 8.Úhrada za subdodávku 9.MSP splatí úvěr z úhrady od vývozce Obsluha MSP pobočkou banky územně blízkou sídlu MSP Zjednodušení administrativy spojené se získáním úvěru Dostupnost úvěrových prostředků pro MSP

8 Termínovaný vklad s individuálně stanovenou úrokovou sazbou. 2 Právnická osoba ČEB, a.s. 31 1.Uzavření smlouvy a uložení finančních prostředků v cizí měně (USD, EUR) nebo v CZK u banky. 2.Úročení vkladu individuálně stanovenou úrokovou sazbou 3.Vyzvednutí finančních prostředků vkladatelem Umožňuje lépe zhodnotit volné peněžní prostředky exportéra. Jedná se o vkladový účet se zvýhodněným režimem, kdy úroková sazba vkladu je stanovována individuálně odborným pracovištěm banky -Treasury. Vklad v CZK, USD, EUR Minimální vklad 10 mil.CZK nebo ekvivalent měny Fixní úroková sazba

9 Komerční běžný účet Umožňuje lépe zhodnotit dočasně volné finanční prostředky exportéra a dále umožňuje uzavírání devizových obchodů s individuálním měnovým kurzem. Jedná se o běžný účet se zvýhodněným režimem pásmového úročení. 2 Právnická osoba ČEB, a.s. 31 1.Zřízení běžného účtu a uložení finančních prostředků u banky 2.Uložení vkladu individuálně stanovenou úrokovou sazbou 3.Vyzvednutí finančních prostředků vkladatelem Vklad v CZK, EUR, USD, GBP, JPY, DKK, SEK. Minimální vklad/zůstatek na účtu 1500 CZK nebo ekvivalent měny Pásmové úročení – zvýhodněný režim úročení Umožňuje uzavření smlouvy o Treasury úvěru

10 Devizový obchod s individuálním měnovým kurzem Umožňuje směnu dvou různých měn při použití výhodného, individuálně stanoveného kurzu. Produkt je určen pouze pro exportéry. Realizace Devizového obchodu je spojena s obchodním případem exportéra. ČEB, a.s. Vývozce, který má aktivní obchodní případ u ČEB 1 3 2 1.Uložení finančních prostředků na účet v příslušné měně vedený u ČEB 2.Směna do jiné měny ve výhodném kurzu 3.Vyzvednutí finančních prostředků po jejich směně Minimální objem obchodu 5 mil. CZK nebo ekvivalent měny Doba realizace obchodu 2 dny po jeho sjednání Výhodné, individuálně stanovené měnové kurzy Prostředky na běžných účtech jsou úročeny

11 Devizové obchody s individuálním měnovým kurzem s využitím Treasury úvěru Umožňuje směnu dvou různých měn při použití výhodného, individuálně stanoveného kurzu, přičemž exportér nemusí v době realizace obchodu disponovat prodávanou měnou. Produkt je poskytován vybraným (bonitním) exportérům. Realizace Devizového obchodu je spojena s obchodním případem exportéra. ČEB, a.s. Vývozce, který má aktivní obchodní případ u ČEB 1 4 2 15 %85 % 3 100 % + kurzové zisky 1.Uložení 15% finančního objemu konverzní operace na účet v příslušné cizí měně u ČEB jako zajištění. 2.Směna 100% objemu do jiné měny v optimálním okamžiku z hlediska vývoje měnového kurzu 3.Uložení zbývajících 85% objemu operace v „původní” měně 4.Vyzvednutí 100% finančních prostředků v měně po konverzi Produkt pro bonitní klienty ČEB Minimální objem obchodu 5 mil CZK nebo ekvivalent měny Doba realizace obchodu 2 dny po podání příkazu Výhodné, individuálně stanovené měnové kurzy Prostředky na běžných účtech jsou úročeny


Stáhnout ppt "Seminář 14.ledna 2009 Česká exportní banka. Česká exportní banka operativně zareagovala na novou situaci a ve druhé polovině roku 2008 připravila řadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google