Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (to.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (to."— Transkript prezentace:

1

2 Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (to je kanceláří)

3 Diplomatika Název odvozen od latin. Slova „diploma“ = listina. Známe opět diplomatiku latinskou, byzantskou, slovanskou, osmanskou, hebrejskou atd. Původně se zabývala pouze listinami, později i dalšími úředními materiály V minulosti bylo časté padělání listin (viz Konstantinova donace – údajně z počátku 4. stol. n. l., na níž se zakládala církevní moc ve středověku – jako falsum ji odhalil roku 1440 Lorenzo Valla) U nás vydával listiny a zabýval se jimi Gustav Fridrich, před ním i František Palacký (Archiv český a prameny k době husitské), Josef Emler (Pozůstatky desk zemských král. Českého)

4 Lorenzo Valla – italský humanista a první badatel v oblasti diplomatiky

5 Historie diplomatiky První listiny asi psal u nás už Rostislav do Byzance (asi řecky), dále doložena korespondence papežů biskupu Vojtěchovi a dalším. První listina, která k nám bezpečně došla, je privilegium papeže Jana XV. z roku 993, potvrzující založení kláštera břevnovského (psaná na papyru). Více listin se objevuje za Vladislava II. Od Přemysla Otakara I. už funguje panovnická kancelář. Panovnické kanceláře a jejich produkty: Panovnické listiny – od Vladislava II (viz výše) Desky zemské – za vlády Přemysla Otakara II. (kol r. 1260) – při činnosti zemského soudu (pro majetek šlechty – pro otázky sporů a převodů nemovitostí). České zemské desky se zachovaly od r. 1541 (starší shořely s výjimkou jedné knihy z let 1316 – 1320). Od roku 1541 do roku 1795 je to 1100 svazků knih. Desky dvorské – pro královské leníky (pro poměry manské)

6 Zlatá bula sicilská a strana desk zemských

7 Desky zemské

8 Diplomatika – městská a církevní Městské kanceláře : Městské listiny a městské knihy – nejstarší je Staroměstská městská kniha (z roku 1310), dále kniha Chebská a Novobydžovská. Sem se zapisovaly převody majetku měšťanů. Církevní kanceláře: Listiny Erekční knihy – vedeny v Praze při arcibiskupství a biskupství a jsou o majetku kostelů v zemi Konfirmační knihy – o obsazování farářů do farností Matriky – vedeny od Tridentského koncilu – v Čechách ale až po třicetileté válce (nemusely se ale vždy zachovat). Dělí se na matriky narození, sňatků a úmrtí – jsou vedeny vždy na farnosti pro celou farnost (třeba pro 10 vsí – později děleno po vsích), zprvu jen latinsky, od počátku 19. stol. česky.

9 Matriky – zápis o narození Karla Hynka Máchy (psal se jako Ignác) – viz druhá kolonka shora

10 Matriky – zápis o narození Bedřicha Smetany v Litomyšli ( Smetanovo muzeum v Litomyšli) Bedřich Smetana je zapsán v druhé kolonce – červená značka

11 Diplomatika šlechtická Šlechtické kanceláře: (nejstarší kancelář je rožmberská) Urbáře – knihy, kam se zapisovaly povinnosti poddaných Gruntovní knihy – zapisovaly se změny v držbě poddanských nemovitostí (od 14. stol. nejprve u klášterních panství – vedeny do r. 1850) Knihy konšelské – na některých panstvích je vedla vesnická samospráva Od roku 1875 zavedeny jednotné pozemkové knihy

12 Ukázka ze dvou urbářů (druhý je urbář z brtnického panství ze 16. století)

13 Gruntovní knihy

14 Centrálně vedené katastry Potřeba centrální evidence po třicetileté válce: Berní rula (sepsaná 1653 – 1656) – měla evidovat změny, k nimž došlo po třicetileté válce, vznikla pro potřeby panovníka kvůli výběru berní (daní). Evidovala výměru polností, počty dobytka a řemeslo, pokud se jím poddaný živil. Podruhé světové válce byla pro badatelské potřeby celá vydána tiskem. Tereziánský katastr (1757) – rozšíření a aktualizace berní ruly. Tiskem ve 20. století vydány ale jen souhrnné katalogy – 3 knihy. Josefínský katastr (1785) – evidována poddanská, ale i panská půda. Později ještě další katastry v 19. století.

15 Berní rula – ukázka originální stránky městečka Cerekvice nad Bystřicí z r. 1654

16 Berní rula z roku 1654 – přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti majetku na sousedy (u vsí sedláci), chalupníky a zahradníky.

17 Berní rula z roku 1654 (pokrač.)– přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti majetku na sousedy, chalupníky a zahradníky. Na konci uvedena pustá stavení.

18 Diplomatika Řeč diplomatiky – zprvu latina (u nás do konce 13. století výlučně, z roku 1300 u nás nejstarší německá listina u Rožmberků, dále němčina u nás v královských listinách za Jana Lucemburského. U zemských úřadů ale latinu hned nahradila čeština (v deskách zemských apod.). V listinách se čeština prosazuje od konce vlády Karla IV. Nejstarší panovnická česká listina je z roku 1394 za vlády Václava IV. Za husitství se čeština jako diplomatický jazyk rozšířila na Slovensko, ale i do Uher, části Polska a na Červenou Rus. V českých zemích převládla zcela Po třicetileté válce čeština potlačena (udržela se jen někde u nižších úřadů). Obnovena až ve 2. polovině 19. století a hlavně se vznikem první československé republiky.

19 Diplomatika - test 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho je tento název odvozen? 2. Který vědec se proslavil jako odhalitel prvního slavného historického padělku? Kterého? 3. Kteří významní čeští historikové vydávali tiskem staré listiny? 4. Která nejstarší listina k nám prokazatelně došla, z jaké doby byla, od koho a čeho se týkala? 5. Které úřední knihy evidovaly převody majetku šlechty, kdy a kým byly založeny? 6. Kde se evidovaly převody majetku měšťanů a která úřední kniha tohoto typu je nejstarší a z jaké je doby?

20 Diplomatika – test - pokračování 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a co v konfirmačních knihách? 8. Jaké jsou tři typy matrik a ve které době byly zavedeny? 9. Kdo všechno se zapisoval do kolonek v matrice při narození dítěte? 10. Kam se zapisovaly povinnosti poddaných? 11. Který byl první centrálně vedený katastr, kdy vznikl, co se do něj zapisovalo, proč vznikl? 12. Který panovník začíná psát své listiny česky a ve které době čeština jako úřední řeč zcela převládne?

21 Diplomatika – test - řešení 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho je tento název odvozen? - Studiem písemností úřední provenience a institucemi, jež je produkují – 2 body 2. Který vědec se proslavil jako odhalitel prvního slavného historického padělku? Kterého? – Lorenzo Valla, Konstantinovy donace – 2 body 3. Kteří významní čeští historikové vydávali tiskem staré listiny? – Gustav Fridrich, František Palacký, Josef Emler – 3 body 4. Která nejstarší listina k nám prokazatelně došla, z jaké doby byla, od koho a čeho se týkala? – Privilegium papeže Jana XV. z roku 993 o založení Břevnovského kláštera – 3 body 5. Které úřední knihy evidovaly převody majetku šlechty, kdy a kým byly založeny? – Desky zemské, kol.r. 1260 Přemyslem Otakarem II. – 3 body 6. Kde se evidovaly převody majetku měšťanů a která úřední kniha tohoto typu je nejstarší a z jaké je doby? – Městské knihy, Staroměstská městská kniha z roku 1310 (dále Chebská a Novobydžovská) – 3 body

22 Diplomatika – test (pokračování) - řešení 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a co v konfirmačních knihách? – Majetky kostelů v zemi, obsazování farářů ve farnostech – 2 body 8. Jaké jsou tři typy matrik a ve které době byly zavedeny? – Narození, sňatků a úmrtí, po Tridentském koncilu – 4 body 9. Kdo všechno se zapisoval do kolonek v matrice při narození dítěte? – Kněz, dítě, otec, matka, kmotři, porodní bába – 6 bodů 10. Kam se zapisovaly povinnosti poddaných? – Do urbářů – 1 bod 11. Který byl první centrálně vedený katastr, kdy vznikl, co se do něj zapisovalo, proč vznikl? – Berní rula, vznikl po třicetileté válce r. 1653, zapisovaly se polnosti a dobytek poddaných, za účelem odvádění berní – 4 body 12. Který panovník začíná psát své listiny česky a ve které době čeština jako úřední řeč zcela převládne? – Václav IV., v době husitské – 2 body

23 Použitá literatura Hlaváček, Ivan; Kašpar, Jaroslav; Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988. http://cs.wikipedia.org Použité obrázky: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_Valla.jpg?us elang=cs –Lorenzo Valla, volné dílo – str. 3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_Valla.jpg?us elang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicil y.jpg – zlatá bula sicilská, volné dílo – str. 5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Bull_of_Sicil y.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desky_zemske_list.j pg?uselang=cs – Desky zemské, list, volné dílo – str. 5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desky_zemske_list.j pg?uselang=cs

24 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desky_zemske_kniha.jpg? uselang=cs – Desky zemské, knihy, volné dílo – str. 6 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desky_zemske_kniha.jpg? uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machamatr.png?uselang= cs - Záznam o narození Karla Hynka Máchy (tehdy ještě Ignáce) v matrice narozených. Podle českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., § 3, odstavec a) jde o dílo vyňaté z ochrany dle práva autorského, volné dílo – str. 8 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machamatr.png?uselang= csZákon č. 121/2000 Sb.§ 3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urb%C3%A1%C5%99.jpg? uselang=cs –urbář, volné dílo – str. 11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urb%C3%A1%C5%99.jpg? uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urb%C3%A1%C5%99_z_p anstv%C3%AD_brtnick%C3%A9ho_z_16_stolet%C3%AD_psan%C3% BD_%C4%8Desky.gif?uselang=cs – urbář z brtnického panství z 16. století psaný česky, volné dílo – str. 11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urb%C3%A1%C5%99_z_p anstv%C3%AD_brtnick%C3%A9ho_z_16_stolet%C3%AD_psan%C3% BD_%C4%8Desky.gif?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruntovn%C3%AD_knihy.J PG?uselang=cs – Gruntovní knihy – 2 knihy, volné dílo – str. 12 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gruntovn%C3%AD_knihy.J PG?uselang=cs Fota autora


Stáhnout ppt "Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (to."

Podobné prezentace


Reklamy Google