Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí …… (projekty PO7 – 43. výzva)

2 2 Program semináře  Popis hlavních bloků administrace projektů  Podklady pro vydání RoPD (a uzavření smlouvy)  Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) přestávka, občerstvení  Veřejné zakázky a nejčastější pochybení  Financování, předkládání žádostí o platbu

3 3 Popis hlavních bloků administrace projektů  Příjem žádostí  Akceptace žádostí  Rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení nebo neschválení žádosti – Registrační list  Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Financování a realizace  Závěrečné vyhodnocení akce  Následný monitoring, udržitelnost projektu

4 4 Nejdůležitější dokumenty, zdroje informací  www.opzp.cz www.opzp.cz  Implementační dokument, účinný od 13.8.2013  Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2  Příloha č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012 – Doklady požadované k RoPD  Příloha č. 2 Směrnice MŽP č.12/2012 – Doklady požadované k ZVA  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  Informační systém BENE-FILL

5 Další kroky po vydání RL  Veřejná zakázka  Doložení nezbytných dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Vydání RoPD  Vlastní realizace, financování stavby  Ukončení realizace projektu  ZVA  Následný monitoring 5

6 6 Veřejné zakázky  Podrobněji v dalším bloku  Závazné pokyny pro žadatele  Zákon o zadávání VŘ

7 Bene-fill 7

8 8 Vyplňování v Bene-fillu V Benefillu se vyplňuje podle nápověd v dané odrážce, například: Vyplňte formulář “Veřejná zakázka” stiskněte tlačítko “Uložit”. Zakázka se poté objeví v tabulce “Seznam evidovaných veřejných zakázek”. Poté kliknutím na popisky (podtržený text) ve sloupci “Akce” této tabulky vkládejte další požadované údaje (výsledek veřejné zakázky, jednání hodnotící komise atd.). Vedle popisku “Detail” se v tabulce zpravidla objevuje popisek akce, která má být provedena (např. “Zanesení SoD”). Sloupec “Schvalovací proces” může obsahovat dva druhy textu: “Čeká na jiného uživatele” - v tomto případě se čeká na akci pracovníka Fondu, nebo “Čeká na vaše vyjádření” – v tomto případě se čeká na Vaši akci. Po kliknutí na tento text se objeví schéma schvalovacího procesu s popisem úkolu, který musíte splnit. Po zpracování zadaného úkolu najdete pod schématem schvalovacího procesu tlačítko, kterým potvrdíte splnění řešeného úkolu. Schvalovací proces se následně posune k dalšímu úkolu.

9 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 9

10 10 Příprava podkladů pro vydání RoPD  Seznámit se s podmínkami Registračního listu (RL)  Podklady doložit do 6 měsíců od vydání RL tj. do 30.1.2014

11 11 Doklady předkládané k RoPD – Příloha č.1 Směrnice č. 12/2012  Projektová dokumentace, je-li pro projekt relevantní  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Smlouvy o dílo včetně dodatků, položkového rozpočtu a harmonogramu prací  Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy, resp. objednávka a faktura za provedené práce – pokud žadatel žádá o podporu na projektovou přípravu – je-li pro projekt relevantní.

12 12 Doklady předkládané k RoPD – Příloha č.1 Směrnice č. 12/2012  Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu) případně dodržení podmínek stanovených v Závazných postupech pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů, nespadajících do režimu zákona, které jsou shrnuty v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

13 13 Doklady předkládané k RoPD – Příloha č.1 Směrnice č. 12/2012  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – doložení oprávnění/kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby.  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů prokazujících dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (pokud žadatel žádá o podporu na náklady s tím spojené).

14 14 Doklady předkládané k RoPD – Příloha č.1 Směrnice č. 12/2012  Kupní smlouva/y v případě nákupu nemovitostí/ pozemku.  Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – pokud je relevantní.  Aktualizace realizačních termínů.

15 15 Doklady předkládané k RoPD – Příloha č.1 Směrnice č. 12/2012  Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty) – u projektů generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v tištěné a elektronické verzi na CD, včetně popisu  Kopie smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádostí o platbu (tj. účet, na který bude poskytována podpora a účty používané k úhradě faktur).  Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů.  Doklady nutné pro zajištění pohledávek (viz příloha č. 4.9) – Pokyny pro zajištění pohledávek SFŽP ČR.

16 16 Podklady pro vydání RoPD  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE- FILL  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení

17 17 Podklady pro vydání RoPD – Bene-fill

18 18 Příprava podkladů pro RoPD – největší problémy  Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP).  Předložení nekompletních podkladů k průběhu výběrového řízení.  Velmi dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů.  Změny realizace v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.  Nevyplněný IS BENE-FILL.

19 19 Realizace stavby  Po dodání všech podkladů je vydáno RoPD  Vlastní realizace stavby a její financování  Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami), včetně kontroly na místě  Kontrola fakturace, jejího věcného plnění

20 Monitorování  Průběžné monitorovací zprávy (PMZ)  Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) 20

21 21 Průběžné monitorovací zprávy  Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL  Četnost 1x za 4 měsíce od vydání RL  Žadatel je upozorněn automaticky na e-mail zadaný v systému  Vyplnění v Bene-fillu, schválení PM, následně odeslání v písemné podobě

22 22 Závěrečné vyhodnocení akce  Podklady k ZVA podle přílohy č. 2 směrnice 12/2012  Termín pro předložení uveden v RoPD, zpravidla 12 měsíců  Výzva k předložení podkladů prostřednictvím IS BENE-FILL  Příjemce v IS BENE-FILL vyplní údaje o povinných dokladech ZVA a všechny podklady k ZVA zašle v papírové podobě

23 23 Závěrečné vyhodnocení akce - doklady  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)  Protokol o předání staveniště - pokud je relevantní, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace.  Předávací protokoly - v případě nákupu movitého majetku.

24 24 Závěrečné vyhodnocení akce - doklady  Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu  Aktualizovaný následný plán činnosti subjektu ve vazbě na zrealizovaný předmět podpory – příjemce uvede plán činnosti na dobu 5 let, dále uvede všechny budoucí plánované aktivity na dobu 1 kalendářního roku následně po dokončení projektu OPŽP - nerelevantní u projektů zaměřených na odborné materiály a pomůcky pro EVVO.

25 25 Závěrečné vyhodnocení akce - doklady  Provozní smlouvu – u projektů stavebního charakteru, a to pouze pokud příjemce není provozovatelem.  Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele – u projektů stavebního charakteru, a to pouze pokud příjemce není provozovatelem.  Formulář ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP – je vyplňován a předkládán spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou

26 26 Po realizaci projektu  Podrobný plán činnosti na nový kalendářní rok po dobu 20ti let od předložení podkladů k ZVA a Výkaz činnosti subjektu související s předmětem podpory po dobu 20ti let od předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce – příjemce předkládá na konci každého kalendářního roku (k 31. prosinci každého roku po dobu 20ti let následně od předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce) aktualizovaný následný plán činnosti po dobu 20ti let od ukončení akce – nerelevantní u projektů na odborné materiály a pomůcky pro EVVO

27 27 Monitorování – následný monitoring  Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele)  Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 5/20 let, cíl a účel projektu)

28 28 Děkuji za pozornost Ing. Monika Špačková Odbor projektů a příjmu žádostí monika.spackova@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google