Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2011."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2011

2 základní právní předpisy: zákon č. 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů vyhláška MV č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí směrnice č. 3 MV (č.j. SC-885/2005) k zákonu o evidenci obyvatel (částka 4/2005) Metodický pokyn MV k zákonu č. 133/2000 Sb., k zákonu č. 328/1999 Sb., a k zákonu č. 329/1999 Sb. (MV- 21261/SC-2009) ze dne 27.3.2009 Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) na žádost obyvatele č.j. SC-4155/2007ze dne 9.11.2007 (částka 8/2007) související právní předpisy: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 325/1999 Sb., o azylu zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 94/1963 Sb., o rodině vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Právní úprava 

3 § 1 odst. 1 a 2 zákona o evidenci obyvatel Odst. 1 údaje o: státních občanech České republiky osobách, které pozbyly státní občanství ČR cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (vazební osoby) Odst. 2 Pro účely zákona o evidenci obyvatel se obyvatelem rozumí osoby uvedené v odstavci 1.

4 § 2 Ministerstvo vnitra krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností(magistráty) ohlašovny (ÚMČ)

5 § 3 odst. 1 evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO), který je informačním systémem veřejné správy správcem je Ministerstvo vnitra Pojmy:místo narození, místo uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,místo úmrtí

6 § 3 odst. 3 (údaje o občanech) Údaje: identifikační (rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo…) další osobní (rodinný stav,jméno, příjmení a RČ dětí, manžela, partnera, rodičů, zbavení nebo omezení způsobilosti,osvojení…záznam o poskytnutí údajů) lokační (adresa místa pobytu, předchozí adresy trvalého pobytu,adresa pro doručování)

7 Obsah AISEO § 3 odst. 4 (údaje o cizincích tj. vazebních osobách) Údaje: jménu, jménech příjmení rodném čísle, nemá-li přidělené RČ, vede se datum narození V AISEO se vedou i změny o všech v něm uvedených údajích.

8 Obsah AISEO Nevedou se údaje: zákaz pobytu titul národnost podoba

9 Krajské úřady zapisují údaje o fyzických osobách:  nabytí státního občanství  pozbytí státního občanství Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené). Zápis a užívání údajů z AISEO

10 OÚOSRP zapisují údaje o vazebních osobách u občanů, kteří nabyli státní občanství ČR:  o rodičích (jméno, příjmení, RČ)  o rodinném stavu nebo partnerství (datum vzniku)  o manželovi nebo partnerovi (jméno, příjmení, RČ)  o dítěti (jméno, příjmení, RČ) Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené).

11 Zápis a užívání údajů z AISEO Matriční úřady zapisují údaje o:  jménu, popř. jménech, příjmení  datu a místu narození  rodném číslu  pohlaví  státním občanství  rodičích, manželech nebo partnerech, dětech  rodinném stavu  osvojení (pouze přes Czech Point-jinak se nezpřetrhají biol. vazby)  úmrtí

12 Zápis a užívání údajů z AISEO ohlašovny zapisují údaje o :  adrese místa trvalého pobytu  adrese pro doručování  datu počátku trvalého pobytu  zrušení údaje o místu trvalého pobytu  ukončení trvalého pobytu na území ČR Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené).

13 Další zapisovatel do AISEO Soudy I. stupně zapisují údaje o :  zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům  rodinném stavu – jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství

14 Opravy nesprávností v AISEO § 7 Zapisovatelé - povinnost zapsat údaje nejpozději do 3 pracovních dnů - odpovídají za správnost zapsaných údajů

15 Opravy nesprávností v AISEO POCHYBNOST O SPRÁVNOSTI při zápisu nebo při využívání zapisovatelem – označení údaje za nesprávný – předání informace OÚOSRP (podle TP, posledního TP, MMB) Při využívání údajů uživatelem na základě zvl.právního předpisu (např. soud) - předání informace OÚOSRP (podle TP, posledního TP, MMB) – označení údaje za nesprávný OÚOSRP zjišťování správnosti údajů – součinnost ostatních úřadů, soudů, občanů OÚOSRP provede opravu údaje(technicky změnu) – odstraní označení nesprávnosti – informuje zapisovatele nebo uživatele, který pochybnost uplatnil

16 Poskytování údajů z AISEO § 8 odst. 1 Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z AISEO v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených v zákoně o EO a ve zvl.právních předpisech, údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvl.právní předpis jinak. !!!! Pokud to vyplývá ze zvl.předpisů poskytují údaje i krajské úřady a OÚOSRP!!!!!!

17 Poskytování údajů z AISEO Zvl.právní předpisy Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě atd……

18 Poskytování údajů z AISEO Vítání občánků Blahopřání k životnímu jubileu § 30 vyhl.č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení – vyhledávání starých občanů a případná péče o ně § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí – OÚ je povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti K pozvání na vítání, zaslání blahopřání - není třeba souhlas Zveřejňování osobních údajů ve větším rozsahu než jméno a příjmení- souhlas subjektu údajů

19 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele § 8 odst. 3 Ministerstvo vnitra krajské úřady OÚOSRP ohlašovny Poskytují údaje z ISEO na žádost obyvatele staršího 15 let pouze k jeho osobě a osobě blízké (údaj o úmrtí)

20 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele Obyvateli staršímu 15 let k jeho osobě Obyvateli staršímu 18 let údaje dle § 3 odst. 3 písm. o)– údaje o osvojení (poskytuje pouze MV) K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner) údaje o úmrtí Žádost: - písemná (úředně ověřený podpis, pokud se podepíše před pracovníkem ohlašovny ne) MV, KÚ, OÚORP, ohlašovna - elektronicky na formuláři zpřístupněném MV dálkovým přístupem (zaručený el.podpis, DS)- MV, KÚ, OÚORP - osobně- MV, KÚ, OÚORP, ohlašovna, kontaktní místo veřejné správy Pouze údaje, které požaduje( zaškrtnuté na formuláři)

21 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele V žádosti: údaje o obyvateli, o kterém mají být údaje poskytnuty (jméno, příjmení, RĆ nebo datum narození, č.OP, adresa místa pobytu) Osobě na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (PM k podání žádosti X PM k převzetí odpovědi) Za obyvatele mladšího 15 let, zbaveného/omez. způsobilosti – zákonný zástupce, opatrovník Obyvatel může žádat i ze zahraničí x § 8 odst. 9 (osobě ze zahraničí nebo ZÚ cizího státu-pouze pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) RUŠÍ SE ÚZEMNÍ OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ údajů (předchozí pobyt obyvatele, který se odstěhoval)– Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost podána – kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí OÚORP (zatím není na Czech Point rozhraní formulář k poskytnutí)

22 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele Záznam o poskytnutí údajů na žádost obyvatele se poskytuje za období 2 roky zpětně od podání žádosti (metodický pokyn MV č.j. SC- 4155/2007 ze dne 9.11.2007 poskytování údajů  potvrzování údajů poskytování údajů - § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 133/2000 Sb. potvrzování údajů (bez správního poplatku) - § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis. Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.

23 Potvrzování formulářů do ciziny Formuláře E 401, E 411 Pro účely přiznání rodinných dávek v EU Potvrzuje je MPSV. Ohlašovna pouze potvrzení podle § 14 odst. 2 zákona o obcích (pro uznání platnosti v zahraničí – vyšší ověření odbor konzulárních činností MZV, podpisové vzory oprávněných zaměstnanců a otisky razítek na MZV)

24 Kontrola údajů v AISEO § 8a MV odpovídá za přesnost údajů tak, aby odpovídaly stavu, ve kterém byly zapisovatelem zapsány  prověření přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů v AISEO (údaj ČSFR, duplicity rodných čísel, absence údajů o obyvateli v AISEO)  pokud ne OK, prošetření správnosti údajů-MV zajistí označení údaje jako nesprávný- předá OÚORP –zjišťování správnosti  odstranění nesouladu, doplnění chybějících údajů součinnost MV, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, ohlašoven, matričních úřadů, útvarů PČR, obyvatele Obyvatel právo na provedení opravy a právo na označení údaje k jeho osobě za nesprávné

25 Zprostředkování kontaktu § 8b -MV zprostředkuje na základě písemné nebo elektronické žádosti občana kontakt s jiným občanem (pouze občané ČR ne cizinci) -Žádost na MV, KÚ, OÚPSŘ, MÚ -Náležitosti žádosti – údaje o žadateli, údaje o kontaktované osobě, ověřený podpis žadatele n. poznámka totožnost ověřena dle OP ( zaručený el.podpis, DS) -Správní poplatek 500,- Kč (kolek nelepit na žádost pouze přiložit-MV část kolku lepí na odpověď)

26 Zprostředkování kontaktu MV zašle sdělení žadateli v případě: kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, kontaktovaná osoba nemá TP na území ČR, kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči žadateli osoba blízká (údaje o úmrtí)

27 Uchovávání údajů, archivování dokumentace § 9 uchovávání údajů:  75 let od úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou  Údaje o osobách, které pozbyly st. občanství – samostatná část IS  výmaz záznamu údajů:- Informace OIVS č. 219 - metodický postup výmazu č.j. SC- 1477/2007 Záznamy o poskytnutí údajů z AISEO - 10 let archivování dokumentace zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

28 Odst. 1 místo trvalého pobytu (adresa pobytu v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt, rodiče nebo zaměstnání) možnost volby každý jen jedno místo TP v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř.orientačním (vyhl. č.326/2000 Sb.) a který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci– kolaudační souhlas Odst. 2 z přihlášení občana k TP nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti

29 Odst. 3 místo TP matky místo TP otce – není-li matka občanem Odst. 4 sídlo ohlašovny, v jejímž spr. obvodu se občan narodil (nelze zjistit TP matky, matka s TP v ČR písemně požádá o utajený porod) sídlo zvl.matriky v Brně (narodil se v cizině a matka má ukončený TP v ČR nebo ho nikdy neměla)

30 Odst. 5 ohlášení změny místa TP ohlašovně adresa TP v sídle ohlašovny tzv. úřední adresa (zrušení TP úřední cestou,po nabytí státního občanství, při narození, po návratu z ciziny,osvojení do zahraničí-TP dítěte sídlo ohlašovny podle posledního TP a současně se TP ukončí

31 §10 odst. 6 převezme přihlašovací lístek (jméno, příjmení, předchozí a nová adresa TP, údaje o vlastníkovi) kontrola OP (bez odděleného rohu) kontrola CP (po ukončení pobytu v cizině) osvědčení o st. občanství (po nabytí st.občanství) doklady o vlastnictví bytu nebo domu nebo oprávněnost užívat objekt nebo souhlas oprávněné osoby (LV, nájemní i na dobu určitou-prodloužení zkoumat, podnájemní smlouva, věcné břemeno) Okamžitě při ohlášení změny vstoupit do Czech Pointu a ověřit údaje s OP vybere správní poplatek 50,- Kč (u dětí mladších 15 let ne)

32 Změna trvalého pobytu – kroky ohlašovny §10 odst. 7 oddělí vyznačenou část OP vydá potvrzení o změně TP občanovi (nevydává se u zrušení TP úřední cestou) číslo potvrzení s údaji o občanovi (jméno, příjmení, datum narození) nahlásí OÚOSRP, který vydal OP oznámit vlastníku nemovitosti změnu v počtu přihlášených osob k TP (pouze počet, ne jména) do 15 dnů od zaevidování změny (jméno, příjmení, datum narození oprávněné osoby)

33 § 10 odst. 8 sdělení vlastníkovi objektu jména, příjmení a data narození občanů (ne cizinců !!), hlášených na adrese tohoto objektu písemná žádost, odpověď do vlastních rukou nelze u bytových domů U cizinců – inspektoráty cizinecké policie nebo MV pracoviště azylové a migrační politiky (§159/10 z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR-jméno, příjmení, datum narození, st.občanství cizince)

34 Změna trvalého pobytu Změnu TP hlásí za osobu mladší 15 let zákonný zástupce odst.10 za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo byla omezena zákonný zástupce, opatrovník odst. 10 pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci odst. 11

35 § 10 odst. 12 písemné sdělení občana ohlašovně podle místa trvalého pobytu – ověřený podpis na sdělení(zaručený el. podpis, DS) odevzdat OP do 15 dnů OÚOSRP, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle TP

36 §10a Nemůže-li předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c) TP je sídlo ohlašovny podle posledního TP(i na cizinecké policii) neměl TP v ČR – TP v sídle ohlašovny podle místa narození narodil se cizině – TP v sídle zvláštní matriky v Brně

37 Povolený TP, přechodný pobyt, přechodný pobyt občana EU, mezinár.ochrana formou azylu Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu TP (odbor azylové a migrační politiky MV) ostatní pobyt (inspektoráty cizinecké policie) Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území ČR § 98a zákona č. 326/1999 Sb. (s úč.od 1.1.2011 na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu-zruší MV, místem pobytu je sídlo spr.orgánu, který TP zrušil

38 Vedení přihlašovacích lístků řazeny abecedně v uzamykatelných skříních, povinnost mlčenlivosti živá a odkládací evidence-zvlášť zemřelí, zvlášť odstěhovaní občané cizinci: nepatří do AISEO, pouze v evidenci obyvatel obce pro jejípotřeby na PL vedeny pouze informace, které jsou na něm předtištěné občan v 15 letech – nový PL (dítě se nemusí podepisovat na PL), malé děti k matce změna stavu – buď příjmení přeškrtnout na původním PL nebo vypsat nový a připojit (i návrat k původnímu příjmení) zrušení TP úřední cestou – na PL se vyznačí PM rozhodnutí o zrušení TP stěhování - na základě informace se změnových hlášení OÚOSRP na zadní stranu PL vyznačit datum přestěhování a adresu (dále nesdělovat) !!! úmrtí – vyznačit datum a místo úmrtí ne pohřbu!!!! §22b ohlašovny mohou při výkonu státní správy podle zákona o EO pořizovat kopie OP CD, fotokopie řádně zabezpečit, aby nedošlo ke zneužití.

39 Adresa pro doručování § 10b údaj o adrese, na kterou mají být občanovi doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu Písemná žádost ohlašovně, ověřený podpis Datum od kdy má být doručováno nebo datum podání žádosti Adresou pro doručování je údaj ve tvaru: adresy TP adresy obsahující prvky adresy, která jednoznačně určuje adresní místo adresy v zahraničí P.O.BOX Není: fax, e-mail

40 Děkuji za pozornost JUDr. Eva Sychrová tel.: 54 165 2216 e-mail: sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google