Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Praha 2004 - Aktuální otázky civilního letectví Příspěvek ÚCL k jednání 22. července 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Praha 2004 - Aktuální otázky civilního letectví Příspěvek ÚCL k jednání 22. července 2004."— Transkript prezentace:

1 - Praha 2004 - Aktuální otázky civilního letectví Příspěvek ÚCL k jednání 22. července 2004

2 Praha, červenec 2004 2 Obsah prezentace OBSAH 1.Cíle EU v oblasti civilního letectví 2.Pověření ÚCL – dopis p. Goudou 3.Právní postavení úřadu v EU a právo ES 4.EASA 5.Licencování 2407/92 – důsledky 6.Bezpečnostní normy posádek 7.Kde najít legislativu EU na internetu ÚCL 8.Možnosti www ÚCL

3 Praha, červenec 2004 3 CíleEU Cíle EU  svobodný pohyb osob a zboží  vysoká jednotná úroveň bezpečnosti letectví (JAA, EASA)  ochrana před protiprávními činy  ochrana životního prostředí  konkurence schopnost a nediskriminační přístup na trhu

4 Praha, červenec 2004 4 Pověření ÚCL  ÚCL dosáhl postavení rovnoprávného partnera mezi Evropskými národními leteckými úřady  Tato skutečnost potvrzena výkonným ředitelem EASA panem Patrickem Goudou.  ÚCL je oprávněn vykonávat veškeré činnosti vztahující se k technickému schvalování konstrukčních organizací v České republice.  Po dokončení standardizační revize (PCA) pak i další úkoly v oblasti schvalování konstrukcí a pokračující letové způsobilosti výrobků a součástí, pro které jsme státem projekce.

5 Praha, červenec 2004 5 Pověření ÚCL  Český ÚCL se řadí k několika málo autorizovaným evropským leteckým úřadům EU.  Vytvořeny předpoklady ke konkurenceschopnosti českých subjektů civilního letectví  Priorita – uzavření kontraktu EASA a ÚCL

6 Praha, červenec 2004 6 Právní postavení ÚCL v EU  1. května 2004, se právo Evropských společenství stalo součástí českého právního řádu.  Právní akty Evropské unie mají tímto dnem aplikační přednost před právními předpisy České republiky a subjekty práva jsou v otázkách komunitárního práva chráněné soudními orgány Evropské unie.  Pro všechny subjekty práva v České republice jsou aplikačně závazné právní akty Evropské unie, s kterými musí být v souladu vnitrostátní právo.  Od 1. května 2004 je ÚCL povinen v plné míře aplikovat právo EU.

7 Praha, červenec 2004 7 Prameny práva ES 1. primární právo -základní smlouvy ES -smlouvy, které mění a doplňují zakládací smlouvy ES -přílohy připojené ke smlouvám společenství 2. sekundární právo - nařízení - směrnice - rozhodnutí - doporučení - stanoviska 3. mezinárodní smlouvy ES 4. nepsané prameny práva -právní obyčeje -vznikají na základě dlouholeté tradice a všeobecné akceptace 5. dohody mezi členskými státy

8 Praha, červenec 2004 8 Právo ES  Nařízení (Regulations)  Nařízení (Regulations) mají obecnou působnost, jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech EU; s výjimkou těch, které mají sjednané přechodné období; směrnice (Directives)  Česká republika má povinnost promítnout do svého právního řádu směrnice (Directives) a dodržet zároveň lhůtu pro jejich provedení; aplikaci  při aplikaci komunitárních právních aktů by všechny subjekty práva měly a soudy jsou povinny přihlížet k doporučením a stanoviskům ES; právní ochrany  systém právní ochrany subjektů práva ve všech otázkách práva Evropských společenství je zaručen a vymahatelný, jak vnitrostátními soudy, tak soudními orgány EU – Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně, jejichž rozhodnutí jsou v členských státech závazná.

9 Praha, červenec 2004 9 EASA zahájila svoji činnost 28. 09. 2003 jako regulátor v oblastech :  Letové způsobilosti letadel, souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení; projekčních a výrobních organizace (DOA, POA)  Organizací pro údržbu letadel  Způsobilosti personálu pro údržbu letadel  Organizací pro výcvik personálu údržby letadel V roce 2004 zahajuje činnost v oblastech :  Provozu letadel  Způsobilosti letových posádek A dále postupně v oblastech :  Provozu letišť  Poskytování služeb řízení letového provozuEASA

10 Praha, červenec 2004 10 Hlavní ( základní ) požadavky Hlavní ( základní ) požadavky ( Essential requirements ER ) a předkládá je zákonodárcům Evropského Společenství formou „Stanoviska“ (Opinion) pro jejich vydání. Evropský parlament a Rada je vydává jako závazné právní akty formou Nařízení (Regulation) a jsou obsahem Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.1592 / 2002 EASA Jako společné standardy ( požadavky,normy, zásady ) pro všechny oblasti civilního letectví EASA zpracovává :

11 Praha, červenec 2004 11 Prováděcí pravidla ( Implementing rules IR ) Prováděcí pravidla ( Implementing rules IR ) Společné technické požadavky (Common technical requirements) které vychází z předpisů JAR (Část 1- požadavky) a Společné technické požadavky (Common technical requirements) které vychází z předpisů JAR (Část 1- požadavky) a Administrativní (správní) postupy ( Administrative procedures ) pro zajištění vymahatelnosti jejich plnění Administrativní (správní) postupy ( Administrative procedures ) pro zajištění vymahatelnosti jejich plnění a předkládá je E. Komisi Evropského Společenství formou „Stanoviska“ (Opinion) pro jejich vydání. Evropská Komise je vydává jako závazné právní akty formou Nařízení (Regulation) Prováděcí letecké předpisy nebo-li EASA

12 Praha, červenec 2004 12 Přijatelné způsoby průkazu ( Acceptable Means of Compliance AMC ) Přijatelné způsoby průkazu ( Acceptable Means of Compliance AMC ) Poradenský materiál (Guidance Material GM ) Poradenský materiál (Guidance Material GM ) Certifikační specifikace ( Certification Specifications CS ) Certifikační specifikace ( Certification Specifications CS ) AMC, GM a CS EASA zpracovává a sama vydává formou Rozhodnutí Výkonného ředitele EASA za účelem zajištění - Společného a jednotného zavedení a aplikace společných technických požadavků daných prováděcími pravidly (IR) - Uplatňování společného a jednotného systému provádění státního dozoru nad jejich plněním Nejsou právními akty, avšak EASA

13 Praha, červenec 2004 13 Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a Poradenský materiál (GM) Osvětlují způsob, nebo několik alternat. způsobů, nikoliv však nezbytně jediných možných, kterými lze prokázat splnění společných technických požadavků prováděcích pravidel (IR) vydaných příslušnými Nařízeními Komise ale V případě uvažované jiné alternativě pro AMC/GM, musí být podrobný návrh zaslán EASA a může být použit pouze tehdy, kdy alternativní návrh je vydán Rozhodnutím Výkonného ředitele EASA AMC vychází z Části 2 předpisů JAR (AMC/IEM), TGLs AMC - ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE IEM – INTERPRETAIVE AND EXPLANATORY MATERIAL TGL – TEMPORARY GUIDANCE LEAFLETEASA

14 Praha, červenec 2004 14 Licencování 2407/92 – důsledky  Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům se týká provozovatelů obchodní letecké dopravy, při čemž odstavce 1,2,3,4 a 6 článku 5 tohoto Nařízení se netýkají leteckých dopravců, kteří se zabývají výlučně provozem letadel s MTOM pod 10t nebo provozem letadel s méně jak 20 sedadly.  Hlavní účel: - jedna s podmínek pro stanovení jednotné dopravní politiky pro vnitřní trh v rámci EU

15 Praha, červenec 2004 15 Hlavní zásady pro implementaci 2407/92  vydává MD ČR – je upraveno zákonem č. 49/97  MD ČR zpracuje a zveřejní postupy pro vydávání provozních licencí, informuje Komisi,  MD ČR musí rozhodnout o žádosti nejpozději do tří měsíců ode dne předložení všech nezbytných informací. Rozhodnutí musí být sděleno žádajícímu podniku, zamítavé rozhodnutí musí být odůvodněno,  vydání a platnost provozní licence neustále závisí na vlastnictví platného AOC, které vydává ÚCL a které stanoví činnosti pokryté provozní licencí,  přechodové období pro vydání licencí dle tohoto Nařízení provozovatelům, kteří jsou držiteli licencí vydaných dle národní legislativy jsou popsána v článku 16 tohoto Nařízení,  MD ČR vydává souhlas k nájmu / pronájmu letadel v souladu s Nařízením. Musí stanovit podmínky souhlasu, které musí být součástí nájemní smlouvy. Potřeba vyjádření ÚCL.

16 Praha, červenec 2004 16 Hlavní zásady pro implementaci 2407/92  Článek 16  Bez ohledu na čl. 3 odst.1 zůstávají v platnosti provozní licence platné v členském státě ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, aniž jsou dotčeny právní předpisy, na jejichž základě byly vydány, a to nejdéle po dobu jednoho roku, kromě případu uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b), pro který se použije doba nejdéle tří let, a v průběhu této doby letečtí dopravci držící licenci učiní nutná opatření k dosažení souladu se všemi požadavky tohoto nařízení. Pro účely tohoto článku se za dopravce držící provozní licenci pokládají také dopravci s osvědčením provozovatele letecké dopravy (AOC) platným ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, kteří však nejsou držiteli provozní licence. Tímto článkem není dotčen čl. 4 odst. 2, 3, 4 a 5 ani článek 9, avšak letečtí dopravci provozující činnost na základě výjimek předcházejících vstupu tohoto nařízení v platnost mohou v provozu pokračovat po dobu nepřesahující nejdelší dobu stanovenou výše, dokud členské státy nepřezkoumají jejich soulad s článkem 4.

17 Praha, červenec 2004 17 Bezpečnostní normy posádek  Bezpečnostní norma posádek byla zpracována ve spolupráci s interesovanými stranami sekcí letovou a provozní ÚCL. Po složitém připomínkovém řízení byla předána na MD ČR, které ji vydalo jako Přílohu k předpisu L6/I s účinností od 01.01.2005. Dle dostupných informací pracuje MD ČR na paragrafovém znění a následné publikaci.  V současné době zpracovala Komise návrh Hlavy Q „Flight Time and Duty Limitations and Rest Requirements“, která bude součástí Annex III Part OPS návrhu Nařízení EP a Rady jímž se novelizuje Nařízení Rady č. 3922 /91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví. V současné době byl návrh vrácen Komisi k přepracování, nebylo dosaženo konsensu.

18 Praha, červenec 2004 18 Legislativa EU na internetu ÚCL  Otázky EASA a odkazy na publikaci právních aktů Evropské unie lze nalézt na www.ucl.cz - EASA Úřední věstník Evropské unie  Oficiální publikací právních aktů Evropské unie je v ČR Úřední věstník Evropské unie, ve kterém vycházejí právní akty EU – od 1.5.2004 i v češtině.

19 Praha, červenec 2004 19 je oficiální sbírkou právních aktů Evropské unie  Official Journal of the European Union – OJ je oficiální sbírkou právních aktů Evropské unie, která vychází ve všech uznaných oficiálních jazycích členských zemí EU. vydává Úřad pro úřední tisky Evropských společenství(OPOCE), odpovídá za vydávání a distribuci Úř. věst.  Úřední věstník Evropské unie vydává Úřad pro úřední tisky Evropských společenství se sídlem v Lucemburku (OPOCE), který odpovídá za vydávání a distribuci Úř. věst. a dalších oficiálních publikací EU  Úřední věstník vychází ve dvou základních řadách  Řada L Legislation (obsahuje nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska)  Řada C Information and Notices (přináší informace, přípravní akty, oznámení)  kromě toho existuje ještě Řada S Public tenders (obsahuje vyhlášené veřejné zakázky) Úřední věstník EU

20 Praha, červenec 2004 20  Úřední věstník Evropské unie (v české verzi) je od 1.5.2004 přístupný na – stránky EUR-Lex - zdarma na http://europa.eu.int/eur-ex/en/search/search_oj.html - nebo jako placená služba v databázi CELEX http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm Úřední věstník EU

21 Praha, červenec 2004 21  Revidované překlady právních aktů jsou v elektronické podobě přístupné na internetové adrese Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility s právem ES – v systému ISAP http://isap.vláda.cz  Vybrané právní akty EU již přeložené do českého jazyka, roztříděné podle analytického registru používaného v komunitárním právu – stránky EUR-Lex http://europa.eu.int/eur-lex/en/links/list_oj.html Legislativa EU na internetu

22 Praha, červenec 2004 22  průběžné informace pro širokou veřejnost o dění v oblasti civilního letectví  prezentace na internetu  „elektronický Úřad“  rozšíření služeb na internetu  algoritmizace - příručky pro řešení „žádostí“  jakostní prostředí  spolupráce v rámci portálu veřejné správy  zpracování postupů „životní situace“  průběžné zasílání tiskových zpráv Možnosti webových stránek ÚCL

23 Praha, červenec 2004 23 Kontaktní adresy Adresa: Úřad pro civilní letectví ČR Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 E-mail: podatelna@caa.cz, caa@caa.cz www.caa.cz www.ucl.cz Tisková mluvčí: Mgr. Jitka Ungerová ungerova@caa.cz


Stáhnout ppt "- Praha 2004 - Aktuální otázky civilního letectví Příspěvek ÚCL k jednání 22. července 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google