Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÁ STRATEGIE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. VÝCHODISKA Programové období 2014-2020, návaznost na další strategické dokumenty a metodická doporu č ení Základ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÁ STRATEGIE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. VÝCHODISKA Programové období 2014-2020, návaznost na další strategické dokumenty a metodická doporu č ení Základ."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÁ STRATEGIE MAS DOLNOBŘEŽANSKO

2 VÝCHODISKA Programové období 2014-2020, návaznost na další strategické dokumenty a metodická doporu č ení Základ v teoreticko-metodických podkladech procesu strategického plánování Kombinace komunitních a expertních p ř ístup ů k procesu strategického plánování; princip partnerství Princip integrovaných a víceodv ě tvových strategií; hledání inovativních ř ešení Propojení subjekt ů, zám ě r ů a zdroj ů Princip udržitelného rozvoje

3 STRUKTURA Analytická č ást SWOT analýzaStrategická č ást Identifikace rozvojových pot ř eb a p ř edpoklad ů : - Názory místních aktér ů rozvoje -Doložení pot ř eby indikátory - Absorp č ní kapacita Intervence dané rozvojovými pot ř ebami a p ř edpoklady - Vize, klí č ové oblasti - Strategické cíle, specifické cíle, opat ř ení - M ěř itelné indikátory jako doložení posunu

4 KLÍČOVÉ OBLASTI Klí č ová oblast 1 – Podnikání, zam ě stnanost, inovace Klí č ová oblast 2 – Cestovní ruch, kulturní d ě dictví Klí č ová oblast 3 – Vzd ě lávání Klí č ová oblast 4 – Sociální za č le ň ování Klí č ová oblast 5 – Doprava Klí č ová oblast 6 – Životní prost ř edí Klí č ová oblast 7 – Kvalita ve ř ejné správy

5 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, INOVACE Vize - Star Region inova č ního podnikání na bázi inteligentní specializace - Inova č n ě založený klastr, podp ů rné organizace komercionalizace VaV výstup ů - Zvyšování konkurenceschopnosti místních mikropodnik ů, malých a st ř edn ě velkých podnik ů - Speciální pozornost sektoru zem ě d ě lství

6 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, INOVACE Interven č ní logika Strategický cíl 1: Zvyšovat konkurenceschopnost podniků v území MAS Dolnobřežansko, a to s důrazem na inovace a spolupráci Specifický cíl 1.1: STAR Region - rozvoj inovačního, hightech podnikání v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 1.2: Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 1.3: Zvyšování konkurenceschopnosti mikropodniků, malých a středně velkých podniků v sektoru výroby a služeb v území MAS Dolnobřežansko

7 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, INOVACE - Poloha vzhledem k Praze - Blízkost mezinárodního letišt ě - VaV centra excelence - Podp ů rná infrastruktura VaV - VTP park a další rozvojové plochy - Inova č ní firmy – biotechnologie, biotechnologický klastr -Zam ě stnavatelé v zem ě d ě lství, progresivní služby - Kvalita p ř edpoklad ů zem ě d ě lství, první projekty založené na místních produktech - Kvalita lidského kapitálu - Vysoký podíl osob vyjížd ě jících za prací do Prahy - Konkuren č ní boj o investice v pražské aglomeraci - Zábor kvalitní zem ě d ě lské p ů dy

8 CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ DĚDICTVÍ Vize - Region v ě decké budoucnosti a procházek po nau č ných stezkách keltské a jiné kulturní historie - Trávení volného č asu v rekrea č n ě -sportovních areálech místních kemp ů - Dobrá dopravní dostupnost, v č etn ě sít ě cyklostezek - Kongresový cestovní ruch, ubytování vyšší kvality - Místní produkty - Destina č ní management

9 CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ DĚDICTVÍ Interven č ní logika Strategický cíl 2: Rozvíjet udržitelné formy cestovního ruchu v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 2. 1: Revitalizace kulturního a přírodního dědictví v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 2.2: Rozvoj zážitkového a kongresového cestovního ruchu v návaznosti na aktivity vědeckovýzkumných center excelence v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 2. 3: Zvyšování kvality doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 2. 4: Region kontrastů keltské historie a STAR budoucnosti - posílení prezentace MAS Dolnobřežansko na bázi destinačního managementu

10 CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ DĚDICTVÍ - Poloha vzhledem k Praze - Blízkost mezinárodního letišt ě - Možní akté ř i cestovního ruchu v zem ě d ě lství a službách - NKP Hradišt ě a keltské oppidum Závist - Ř ada dalších kulturn ě -historických atraktivit v území - P ř írodní p ř edpoklady zejména JZ a Z č ásti území pro cestovní ruch -Existence etablovaných rekrea č n ě - sportovních areál ů místních kemp ů - P ř edpoklady budování VaV image a image keltské historie - Nevyhovující fyzický stav ř ady kulturn ě -historických památek, zejména arcibiskupský zámek v Dolních B ř ežanech - Absence ubytovacích kapacit vyšší kvality - Existence možností zlepšování propagace území v souladu s konceptem destina č ního managementu

11 VZDĚLÁVÁNÍ Vize - Dostate č né kapacity pro ú č ast d ě tí na p ř edškolním a základním vzd ě lávání, v č etn ě sportovních aktivit - Provázaný v ě jí ř intervencí pro dosahování vysoké kvality vzd ě lávacího procesu - Spolupráce subjekt ů vzd ě lávání v území, d ů raz na žáky se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami, žáky s nadáním, zajišt ě ní nabídky volno č asových aktivit - Potenciál rozvoje p ř írodov ě dného a polytechnického vzd ě lávání

12 VZDĚLÁVÁNÍ Interven č ní logika Strategický cíl 3: Zlepšovat rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a počátečnímu vzdělávání v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 3. 1: Optimalizace kapacit mateřských a základních škol v území MAS Dolnobřežansko v souladu s demografickým vývojem a požadavky legislativy Specifický cíl 3.2: Zvyšování úrovně klíčových kompetencí žáků předškolního a počátečního vzdělávání v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 3. 3: Rozvoj přírodovědného a polytechnického vzdělávání v návaznosti na požadavky trhu práce a přítomnost vědeckovýzkumných center excelence v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 3. 4: Zvyšování úrovně klíčových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s nadáním v území MAS Dolnobřežansko

13 VZDĚLÁVÁNÍ - Etablovaná sí ť škol p ř edškolního a po č áte č ního vzd ě lávání a organizací volného č asu - Kvalita vzd ě lávání - Schopnost pr ů b ě žn ě ř ešit problémy nedostate č ných kapacit místních škol -Zkušenosti škol s ř ešením extern ě podporovaných projekt ů - Postupn ě se rozvíjející aktivity univerzity t ř etího v ě ku -V ě deckovýzkumná centra excelence, místní zam ě stnavatelé - Nedostate č né kapacity za ř ízení p ř edškolního a po č áte č ního vzd ě lávání - Nedostatky v prostorovém zajišt ě ní možností trávení volného č asu a vzd ě lávání – zejména vnit ř ní sporty - Ne pln ě využitý potenciál realizace aktivit na bázi spolupráce vzd ě lávacích a volno č asových organizací

14 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ Vize - Inkluzivn ě se rozvíjející území - Široká nabídka možností aktivního trávení volného č asu v ůč i cílovým skupinám – senio ř i, zdravotn ě postižení, rodiny s d ě tmi, mládež - Komunitní plánování sociálních služeb s d ů razem na terénní sociální služby - Nízkoprahová kulturn ě -komunitní centra - Sociální podnikání

15 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ Interven č ní logika Strategický cíl 4: Zlepšovat podmínky pro sociální začleňování znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 4. 1: Vytvoření sítě nízkoprahových, komunitně-kulturních center na bázi mezigeneračního setkávání v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 4.2: Zajištění terénních, ambulantních a nízkokapacitních pobytových služeb v území MAS Dolnobřežansko pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené Specifický cíl 4. 3: Rozvoj sociálního podnikání v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 4. 4: Zajištění diagnostických, vzdělávacích, psychologicko- poradenských služeb v území MAS Dolnobřežansko pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené

16 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - Relativn ě velmi nízká míra nezam ě stnanosti - Etablovaná sí ť organizací volného č asu zam ěř ených na cílové skupiny - Etablovaná základní sí ť poskytovatel ů sociálních služeb - Zkušenosti s pilotními projekty zam ěř enými na soulad rodinného a pracovního života, respektive sociální podnikání - Postupn ě se rozvíjející aktivity univerzity t ř etího v ě ku - Zajišt ě ní základní i specializované zdravotní pé č e - Absence koncep č ního, komunitn ě založeného, p ř ístupu k plánování sociálních služeb - Nabídka volno č asových aktivit pro mladistvé (teenagery) -Slab ě rozvinutá oblast sociálního podnikání - Relativn ě vyšší úrove ň kriminality v SV č ásti území - Hrozby spojené s demografickým vývojem

17 DOPRAVA Vize -Rozvoj ve ř ejné dopravy ve vazb ě na dopravní terminál v Jesenici a metrobus k nové lince D pražského metra a modernizaci železni č ní trati Praha – Vrané nad Vltavou - Posílení vnit ř ní konektivity STAR regionu - Realizace cyklogenerelu území - Realizace opat ř ení na zvyšování bezpe č nosti dopravy (kvalita místních komunikací, konfliktní místa, dopravní vzd ě lávání)

18 DOPRAVA Interven č ní logika Strategický cíl 5: Zvyšovat konkurenceschopnost udržitelných forem dopravy a zvyšovat bezpečnost dopravy v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 5. 1: Zlepšování konektivity území MAS Dolnobřežansko na síť TEN-T Specifický cíl 5.2: Zlepšování dopravní dostupnosti hlavních center dojížďky z obcí území MAS Dolnobřežansko v rámci systému Pražské integrované dopravy Specifický cíl 5. 3: Rozvoj cyklodopravy v území MAS Dolnobřežansko na bázi cyklogenerelu území Specifický cíl 5. 4: Zvyšování bezpečnosti dopravy v území MAS Dolnobřežansko

19 DOPRAVA - Dobrá dostupnost na silni č ní sí ť TEN- T - Každoro č ní plán zvyšování kvality místních komunikací, využití externích zdroj ů - Kvalita ve ř ejné dopravy, v č etn ě zlepšování podoby ve ř ejných zastávek - Rozši ř ování sít ě cyklostezek a cyklotras -Vysoké zatížení obcí Dolní B ř ežany, Jesenice a Vestec silni č ní dopravou - Vysoké hlukové zatížení v reziden č ních oblastech v blízkosti hlavních silni č ních komunikací - Špatný technický stav železni č ní trati Praha – Vrané nad Vltavou - Vnit ř ní dopravní propojení mikroregionu - Nedokon č ená sí ť cyklostezek a cyklotras - Existence problémových míst v doprav ě z hlediska bezpe č nosti - Kvalita místních komunikací - Chyb ě jící dopravní h ř išt ě

20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vize - Území dobré praxe udržitelného rozvoje sídel - Koncep č n ě ř ízená reziden č ní suburbanizace, v č etn ě kvality zelen ě a ve ř ejných prostranství - Hospodárné nakládání se zdroji – retence vody v krajin ě, hierarchie preferovaných zp ů sob ů nakládání s odpady, energetické úspory – smart region - Snižování zne č išt ě ní životního prost ř edí – technická infrastruktura, izola č ní zele ň - Udržitelné formy dopravy

21 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Interven č ní logika Strategický cíl 6: Zvyšovat hospodárné nakládání se zdroji a snižovat znečištění životního prostředí v území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 6. 1: Zvyšování kvality života v obcích území MAS Dolnobřežansko prostřednictvím regenerace veřejných funkčních ploch na bázi zakládání a revitalizace prvků sídelní zeleně Specifický cíl 6.2: Posílení přirozené funkce krajiny v území MAS Dolnobřežansko v rámci komplexních opatření na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu v rámci protipovodňových opatření Specifický cíl 6. 3: Zkvalitňování odpadového hospodářství v území MAS Dolnobřežansko v souladu s hierarchií preferovaných způsobů nakládání s odpady Specifický cíl 6. 4: Energeticky SMART region – snižování energetické náročnosti území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 6. 5: Snižování negativních dopadů na životní prostředí daných nedostatečnou vybaveností technickou infrastrukturou území MAS Dolnobřežansko Specifický cíl 6. 6: Snižování hlukové zátěže území MAS Dolnobřežansko z dopravy výsadbou izolační zeleně

22 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Posun ke koncep č n ě ř ízené suburbanizaci území - Vysoká kvalita bydlení - Projekty zlepšování kvality ve ř ejných prostranství a zelen ě - Spokojenost obyvatel s kvalitou odpadového hospodá ř ství v obcích, potenciál dalšího rozvoje na bázi spolupráce a využití odpadu v souladu s hierarchií preferovaných zp ů sob ů nakládání s odpadem - Rozvinutý systém ve ř ejné dopravy na bázi PID -Vysoké zatížení obcí Dolní B ř ežany, Jesenice a Vestec silni č ní dopravou a hlukem z dopravy Nedostatky ve vnit ř ní prostorové struktu ř e obcí ve vazb ě na d ř ív ě jší extenzivní rozvoj – kvalita ve ř ejných prostranství a zelen ě - Povod ň ové hrozby - Snížená reten č ní schopnost krajiny - Kontaminace území v místech nedostate č n ě vybavených technickou infrastrukturou - Ne pln ě využité p ř íležitosti v rozvoji ve ř ejné dopravy

23 PODKLADY Tematická oblast intervencíPočet Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky597 Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany428 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení416 Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou410 Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé393 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení321 Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem294 Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení277 Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny277 Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným264 Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání255 Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství236 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení164 Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů140 Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů129 Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady92 Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností67 Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace54

24 PODKLADY Silnice – obec Počet vozidel celkem 20002010 R1-31 409 II/603 - Jesenice12 00915 871 II/603 - Vestec15 64716 982 II/101 – Dolní Břežany,7 7074 763 II/105 – Jesenice, Psáry4 9744 462 III/0031 – Dolní Břežany6 5219 917 Tabelární Grafické Kartografické

25 DALŠÍ POSTUP Mapování absorp č ní kapacity, identifikace projektových zám ě r ů v návaznosti na OP, rozpracování strategické č ásti: - Nositel projektu - Zam ěř ení projektu - Finan č ní náro č nost - Výstupy projektu Virtuální komunita Díl č í pr ů zkumy cílových skupin Dopl ň ování dalších podklad ů pro zd ů vodn ě ní ISU MAS Dolnob ř ežansko


Stáhnout ppt "INTEGROVANÁ STRATEGIE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. VÝCHODISKA Programové období 2014-2020, návaznost na další strategické dokumenty a metodická doporu č ení Základ."

Podobné prezentace


Reklamy Google