Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP N° 06/01 Pomoc zákazníkům při zajištění bezpečnější přepravy plynů Přeprava plynových lahví nebo kryogenních nádob na vozidlech, která k přepravě „nejsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP N° 06/01 Pomoc zákazníkům při zajištění bezpečnější přepravy plynů Přeprava plynových lahví nebo kryogenních nádob na vozidlech, která k přepravě „nejsou."— Transkript prezentace:

1 TP N° 06/01 Pomoc zákazníkům při zajištění bezpečnější přepravy plynů Přeprava plynových lahví nebo kryogenních nádob na vozidlech, která k přepravě „nejsou přímo určena“ Referenční dokumenty: IGC 103 a IGC 89 TP N° 17/08

2 TP N° 06/01 EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PLYNŮ AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5 s B-1210 BRUSSELS TEL +32 2 217 70 98 s FAX + 32 2 219 85 14 s E-mail : info@eiga.be + www.eiga.be VZDÁNÍ SE NÁROKU Všechny technické publikace Evropského sdružení průmyslových plynů EIGA nebo publikace zveřejňované jménem asociace EIGA a to včetně Norem praktického používání, Bezpečnostních procedur a jakýchkoliv jiných technických informací, které jsou v takových publikacích obsažené, byly získané z takových zdrojů, o kterých se předpokládá, že jsou spolehlivé a jsou založené na technických informacích a na zkušenostech, které jsou běžným způsobem k dispozici od členů asociace EIGA nebo z jiných stran, k datu jejich vydání. Zatímco asociace EIGA doporučuje odkazovat na své publikace nebo tyto publikace využívat svými členy, je takové odkazování nebo používání publikací sdružení EIGA ze strany jejích členů nebo ze strany třetích stran čistě dobrovolné a nikoliv zavazující. Proto sdružení EIGA nebo členové tohoto sdružení nepřebírají žádnou odpovědnost za následky a nepřebírají žádnou odpovědnost nebo povinnosti v souvislosti s odkazováním na informace nebo doporučení, které jsou obsažené v publikacích sdružení EIGA nebo na použití informací či doporučení, které jsou obsažené v publikacích sdružení EIGA. Sdružení EIGA nemá žádnou kontrolu nad plněním či neplněním, chybnou interpretací, správným či nesprávným používáním jakýchkoliv informací nebo doporučení, které jsou obsažené v publikacích EIGA a to ze strany jakékoliv osoby nebo ze strany jakéhokoliv subjektu či právnické osoby (a to včetně členů EIGA); sdružení EIGA v tomto případě výslovně prohlašuje, že odmítá jakoukoliv odpovědnost s tímto související. Publikace sdružení EIGA jsou pravidelně přezkoumávané a EIGA upozorňuje uživatele, aby si zajistili poslední vydání.  EIGA 2008 Asociace EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace – za předpokladu, že Asociace bude v tomto potvrzena jako zdroj.

3 3 Přehled Tento balík školení bude nasměrován k následujícímu: Co se míní vozidly, „která nejsou k přepravě určena?“ Které části dopravních předpisů, směrnic, se v tomto případě aplikují Proč se nedoporučuje přeprava plynových lahví a kryogenních nádob na vozidlech, na nákladních, dodávkových vozech? Jaká bezpečnostní opatření by měla Být učiněna?: »Ze strany maloobchodníka / trhu »Ze strany zákazníka

4 4 Vozidlo, které „není určené“ Jedná se o jakékoliv vozidlo, které není specifickým způsobem přizpůsobené k bezpečnému převážení plynových lahví nebo kryogenních nádob. Často se jedná o uzavřené osobní automobily nebo o dodávkové automobily….. Příklady vozidel, která nejsou k přepravě určena:

5 5 Vozidlo a větrání: Řidič/Zákazník Při dopravě lahví je velice důležité odpovídající větrání, v ideálním případě: Použijte otevřené vozidlo nebo takové vozidlo, které je navržené pro přepravu plynů (mělo by být vybaveno plynotěsnou přepážkou oddělující řidiče od nákladu) Jestliže musíte používat nějaké uzavřené, k tomu neurčené vozidlo, pak tedy: MĚJTE OTEVŘENÁ OKNA

6 6 Plynové lahve a kryogenní nádoby Velikost a obsah se ve velké míře mění. V následujícím jsou uvedeny některé příklady: Nebezpečí závisí na: » Hmotnosti láhve / nádoby » Vnitřním tlaku » Nebezpečí spojeném s obsahem – viz ŠTÍTKY!

7 7 Význam štítků vyznačujících nebezpečí Hořlavý plyn – nebezpečí vznícení a výbuchu Oxidační plyn – zvyšuje nebezpečí ohně Inertní plyn – nebezpečí smrti v důsledku zadušení *Toxický, jedovatý plyn – nebezpečí smrti v důsledku intoxikace nebo v důsledku otravy Korozně působící plyn – nebezpečí smrti v důsledku popálenin *Toxické, jedovaté nebo pyroforické plyny by měly být přepravovány pouze na otevřených vozidlech nebo na k tomu určených vozidlech!

8 8 Směrnice pro dopravu: Plyny představují “Nebezpečné zboží” Plyny v lahvích a v kryogenních nádobách jsou klasifikované jako „Nebezpečné zboží“. Jejich přeprava se řídí evropskou legislativou (ADR). Mohli jste vidět nákladní automobily a dodávkové automobily označené oranžovými štítky vpředu a vzadu vozidla. Toto je z toho důvodu, aby bylo vyznačeno, že vozidlo veze zboží, které by mohlo být jako nebezpečné v případě nehody. Tento štítek upozorňuje pohotovostní služby na nebezpečí. Jestliže jste „v práci“, poté se řiďte těmito směrnicemi a pravidly a zajistěte jejich dodržování. Provádějte odpovídající kontroly!

9 9 Směrnice pro přepravu nejsou aplikované v případě, ŽE.... ADR nejsou aplikované v takových případech, kdy:  Zboží je “pro osobní použití” – a to dokonce i tehdy, jestliže se jedná o nebezpečné zboží,  Doprava je *pomocná, přidružená k normální obchodní činnosti, jako například v případě dodávek na staveniště budov nebo na místa stavebních prací. MUSÍ však být učiněna příslušná opatření k tomu, aby se zabránilo únikům během přepravy: UZAVŘÍT VENTIL * Řiďte se doporučeními příslušného kvalifikovaného poradce ohledně bezpečnosti přepravy nebezpečného zboží!

10 10 Směrnice pro přepravu některé výjimky... ale ostatní *povinnosti zůstávají jako například: Jestliže celkové množství *dopravovaných přepravních jednotek <1000, pak tedy jsou výjimky z částí ADR, jako na příklad: * Řiďte se doporučeními příslušného kvalifikovaného poradce ohledně bezpečnosti přepravy nebezpečného zboží! UZAVŘÍT VENTIL MUSÍ však být učiněna příslušná opatření k tomu, aby se zabránilo únikům během přepravy:  Štítky a plechové štítky  Fixované štítky proti chvění  Specifikace vozidla Vybavení hasícími přístroji Zákaz kouření / zákaz otevřeného plamene Základní školení ohledně obecného uvědomění si nebezpečí a ohledně odpovědností řidiče

11 11 Proč se nedoporučuje přepravovat plynové lahve v soukromých vozidlech a v dodávkových vozidlech?

12 12 Brždění je nutné… V některých případech je nutné náhlé brždění... Avšak nebezpečně přetížené vozidlo je nezákonné a nebezpečné (viz za sedadlem řidiče)

13 13 Nezajištěné lahve jsou nebezpečné

14 14 Lahve: Jednoduché rozbití – horší důsledky Toto vozidlo bylo účastníkem dopravní nehody Vozidlo přepravovalo kyslíkové lahve, které vykazovaly netěsnosti Po počáteční havárii vedla existence na kyslík bohaté atmosféry uvnitř vozidla k požáru, ke shoření vozidla

15 15 Unikající láhev s acetylenem se vznítila na výstupu z ventilu uvnitř dodávkového vozidla Řidič těsně před tím vystoupil a dodávkový automobil shořel během 2 minut Nebezpečné obsahy lahví: Acetylen

16 16 Nebezpečí ze směsného nákladu plynů Řidič použil zařízení pro dálkové ovládání k odemčení dveří svého vozidla Obrázek ukazuje vozidlo po výbuchu Vůz byl zcela zničen a byly způsobeny vážné škody na okolí Noviny uvedly, že uvnitř vozidla byl přepravován směsný náklad spočívající z nákladu lahví s acetylenem, kyslíkem a z lahví s propanem.

17 17 Uzavřené vozidlo obsahující láhev bylo kompletně zničeno po otevření dveří tohoto vozidla a to pravděpodobně v důsledku netěsnosti, úniku a jiskření. Láhev může vykazovat netěsnosti, může unikat

18 18 Varování! Řidič tohoto vozidla zastavil v důsledku toho, že ucítil plyn Poté přešel k zadní části vozidla a otevřel zavazadlový prostor vozidla Směs vzduch a acetylenu uvnitř vozidla vybuchla a toto způsobilo, že byl řidič vozidla odhozen do vzdálenosti několika metrů …. …a poté ….

19 19 Acetylen: může explodovat později … krátce poté došlo k porušení láhve s acetylenem a k demolici vozidla. V tomto případě řidič vozidla unikl pouze s málo popáleninami a se šokem

20 20 Doporučení pro maloobchodníky / trhy s plynem

21 21 ADR vyžaduje, aby “byla učiněna příslušná opatření k tomu, aby se zabránilo jakýmkoliv netěsnostem, únikům”, takže vždy podnikněte přiměřené kroky k tomu, aby se zajistilo následující: Bezpečnostní opatření pro maloobchodníky / trhy s plynem  Zajistěte, aby byl ventil láhve řádně uzavřen a kontrolujte těsnost  Dejte řidiči následující doporučení: Ohledně důležitosti bezpečným způsobem upevnit příslušnou láhev ve vozidle Ohledně nebezpečí, která jsou spojená s obsahem Ohledně přepravování lahví obsahujících kapalinu (jako jsou propan, CO2, rozpuštěný acetylen) ve vzpřímené poloze, aby se tak zabránilo netěsnostem, únikům Ohledně kontroly čistoty podlahy vozidla, aby se na podlaze nevyskytovaly žádné volné předměty, oleje a podobně. Nekuřte a neřiďte vozidlo s otevřenými okny Můžete být činěni odpovědnými v takových případech, kdy zákazník má na své cestě nějakou nehodu.

22 22 Maloobchodníci / trhy s plynem: Varujte před nebezpečími Dříve, než zákazník opustí Váš areál, přesvědčete se, zda si je vědom příslušných nebezpečí Zdůrazněte následující: Nebezpečí ze strany plynu je uváděno příslušnými štítky Nikdy nepoužívejte a nedopravujte takové plynové lahve, které nejsou opatřené štítkem Štítek představuje jediný způsob, pomocí kterého se pozitivním způsobem identifikuje obsah lahve Barevná kódová označení lahve se mění Důvěrným způsobem se seznamte se štítky ohledně nebezpečí a podle toho s nimi zacházejte Sdílejte a uvádějte v obecnou známost tento balík školení

23 23 Následující dokumenty jsou zde uvedené za účelem informování o bezpečném způsobu dopravy a o bezpečném použití:  Příslušný bezpečnostní list „Safety Data Sheet“ Příslušný nehodový list TREMCARD– fotokopie jsou v pořádku Brožurka Národní asociace Rada pro zákazníky

24 24 Doporučení pro přepravce plynů ve vozidlech, “která k tomu nejsou určená“

25 25 Obecný smysl bezpečnosti Řidič / Zákazník Přijměte radu, která Vám bude poskytnuta maloobchodníkem trhem s plynem Kontrolujte, zda ventily jsou v plné míře uzavřené a chráněné Větrejte své vozidlo – udržujte okna jako otevřená Odmontujte zařízení, jako jsou regulátory, hadice, hořáky a podobně Dbejte, aby Vaše vozidlo nebylo přetížené Nenechávejte válce v zavazadlovém prostoru vozidla nebo na nějakém nevětraném místě Jeďte přímo na své příslušné místo určení Vozte jako minimum jeden kus hasícího práškového přístroje o kapacitě 2 kg Nekuřte POZNÁMKA: Jestliže „nepracujete“, máte stále “Povinnost dávat pozor” pro zajištění přepravy plynů bezpečným způsobem a s patřičným a příslušným ohledem na jiné uživatele komunikací a s ohledem na veřejné členy a instituce

26 26 Nakládání a vykládání Řidič / Zákazník Zajistěte, aby všechny lahve byly řádným způsobem zajištěné a aby bylo zabráněno jejich pohybu během přepravy. Uvažte, jak budete lahve nakládat do vozidla a vykládat ze svého vozidla, aniž by došlo k poškození nebo k poranění Převážejte pouze minimální množství lahví, které jsou k nějaké práci zapotřebí Potom, co již budou lahve z vašeho vozidla vyložené, dodržujte jednoduché zásady, jak jsou uvedené v následujícím; »Používejte přitom příslušné odpovídající ochranné vybavení »Umístěte láhve na pevný, rovný podklad, toto proveďte bezpečným způsobem

27 27 Činnosti v případě nouze s hořlavými plyny/oxidačními plyny Přesné činnosti závisí na typu přepravovaného plynu, avšak v takovém případě, kdy objevíte únik z láhve, netěsnost láhve obsahující hořlavý plyn nebo oxidující plyn, postupujte následovně: Snažte se udržet veřejnost mimo tuto oblast Snižte na minimum přítomnost potenciálních zdrojů vznícení (používejte mobilní telefon, elektronický klíč z bezpečné vzdálenosti!) Jestliže je možné a bezpečné takto postupovat, poté; Snažte se uzavřít všechny ventily, které mohou být otevřené Snažte se přejet se svým vozidlem na nějaké oddělené místo Vyvětrejte své vozidlo, otevřete dveře vozidla Zavolejte pohotovostní službu » Poskytněte jí přesnou polohu a počet a typ lahví, o které se v takovém případě jedná Zavolejte svého maloobchodníka / prodejce s plynem příslušného doporučení a rady.

28 28 Doporučení pro pracovníky přepravující lékařské plyny pro použití u pacientů

29 29 Pacienti : přeprava lékařského plynu pro osobní použití ADR nezahrnuje přepravu kyslíku s pacientem. Pacientům se doporučuje následující: Udržujte vozidlo dobře větrané (otevřené okno), aby se tak zabránilo obohacování kyslíkem v prostoru uvnitř vozidla Nastavte systém větrání vozidla takovým způsobem, aby byl do vozidla nasáván čerstvý vzduch, neprovádějte recyklování vzduchu Jestliže se ventil nepoužívá, udržujte jej v uzavřeném stavu Pro dokončení cesty převážejte minimální potřebné množství kyslíku pro pacienta

30 30 Pacienti : přeprava lékařského plynu pro osobní použití Pacientům se doporučuje postupovat následujícím způsobem: Odpovídajícím způsobem omezovat všechny láhve s plynem a kryogenní nádoby Udržovat nádoby s kapalným kyslíkem ve vzpřímené poloze Zákaz kouření pro osoby ve vozidle a pro osoby v blízkosti takového vozidla Vyhněte se používání kyslíku, jestliže se provádí doplňování paliva do vozidla Veškeré láhve s kyslíkem / nádoby, které se nepoužívají, by měly být během cesty uložené v zavazadlovém prostoru (kufru) Nikdy nenechávejte plynové láhve a kryogenní nádoby bez dozoru v zaparkovaném vozidle

31 31 Děkujeme za Vaši pozornost. Vezměte prosím tyto lekce v úvahu a přepravujte své plyny opatrně a bezpečným způsobem


Stáhnout ppt "TP N° 06/01 Pomoc zákazníkům při zajištění bezpečnější přepravy plynů Přeprava plynových lahví nebo kryogenních nádob na vozidlech, která k přepravě „nejsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google