Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienické minimum Zásady aplikace v praxi Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienické minimum Zásady aplikace v praxi Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Hygienické minimum Zásady aplikace v praxi Ing. Michaela Polidarová m.polidarova@seznam.cz květen 2016 1

2 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady osobní a provozní hygieny při práci Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Udržování prostor UV a vodojemů ve stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti vody Průběžný úklid pracovišť Udržování hygienických a sanitárních zařízení, zejména záchodů v čistotě a provozu schopném stavu Péče o tělesnou čistotu před započetím vlastní práce a přechodu z nečisté práce na čistou 2

3 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady osobní a provozní hygieny při práci Označení či barevné odlišení pomůcek Nepřechovávání potravin, produktů a předmětů nesouvisejících s výkonem pracovní činnosti v prostorách s volnou hladinou vody Preventivní zamezení výskytu hmyzu a hlodavců Průběžné provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace Nepřipouštět vstup zvířat a nepovolaných osob do úpraven vod, vodojemů a dalších obslužných prostor 3

4 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady osobní a provozní hygieny při práci Skladování chemických přípravků na úpravu vody v samostatných označených prostorách Nekouření a vyloučení jakéhokoliv jiného nehygienického chování v místnostech s volnou hladinou vody Nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti Zajištění odpovídajícího větrání a mikroklimatických podmínek dle charakteru jednotlivých prostor 4

5 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení Dodržovat provozní řád úpravny vody a vodovodu, včetně provozního řádu schváleného dle zákona o OVZ Stavby a zařízení pro zásobování vodou chránit proti neoprávněným zásahům K jímaní, odběru, dopravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové a pitné vody používat jen hygienicky nezávadné výrobky – vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Vyhýbat se kontaktu s vodou určenou spotřebiteli Soustavné vzdělávání pracovníků ve vodárenství 5

6 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení Distribuce vody: Přiměřenost a zabezpečení otvorů ve stavbách Pravidelné fyzické prohlídky stavu vodojemů a provozních objektů Při rekonstrukci vodovodu používat dočasné zakrytí Po opravě potrubí mechanicky očistit, dezinfikovat a proplachovat Před uvedením do provozu odebrat vzorek a vyčkat na výsledky U potrubí s cementovou vystýlkou postupovat dle vyhlášky č.409/2005 §12 Používat vhodný a čistý ochranný oděv, barevné odlišení – bílá barva U nepříznivých tlakových poměrů instalovat zařízení bránící zpětnému toku Příklady z praxe – pozor na propojení rozvodů (městský x technologický vodovod, studna x veřejný vodovod) 6

7 Aplikace hygienického minima v praxi Zásady předcházení vzniku a šíření nákaz Multibarierový přístup – vytvoření systému opatření v průběhu dopravy vody od zdroje ke spotřebiteli Ochrana zdroje Správná volba technologie úpravy odpovídající kvalitě surové vody Ochrana před sekundární kontaminací během distribuce Vnitřní vodovod Pokud je zvolený multibariérový systém ochrany funkční, není v mnoha případech nutné distribuovat vodu se zbytkovou chemickou dezinfekcí 7

8 Aplikace hygienického minima v praxi Opravy poruch řadů a přípojek Při řešení havárií musí mít provozovatel nepřetržitě zajištěno Pracoviště, kam je možno havárii ohlásit - dispečink Pohotovostní četu prvního zákroku Pohotovostní četu pro provedení opravy Prostředky pro náhradní zásobování vodou Zodpovědné pohotovostní techniky správy a provozu sítě pro další řízení a organizování prací na odstranění havárie Vedení evidence havárie 8

9 Aplikace hygienického minima v praxi Standardní postup opravy havárie Provedení nezbytného dopravního značení pro výkop Orientační zjištění podzemních sítí Upozornění odstávkou dotčených odběratelů Uzavření vodovodního řadu, pokud tak již neučinila při prvním zákroku pohotovostní četa Oznámení dispečinku o manipulaci s armaturami Vlastní výkop s obnažením porušeného místa potrubí Doplnění náhradního zásobení, sdělení dispečinku odhadu časové náročnosti opravy Vlastní oprava havárie, montážní práce 9

10 Aplikace hygienického minima v praxi Standardní postup opravy havárie Proplach a napuštění potrubí vodou Odzkoušení těsnosti opraveného potrubí tlakovou zkouškou Oznámení dispečinku obnovení dodávky a manipulace s armaturami Zásyp výkopu náhradním soudržným materiálem, hutnění Obnovení konstrukčních vrstev vozovky, chodníku Usazení poklopů armatur Definitivní obnovení povrchu Zrušení nebo změna dopravního značení 10

11 Aplikace hygienického minima v praxi Vodárenské objekty Riziko bezobslužnosti musí být eliminováno pravidelnou kontrolou Četnost musí odpovídat významnosti vodárenského objektu - denně, týdně Zabezpečení proti vniku nežádoucích osob, vandalismus Vedení provozního deníku Nedostatečné krytí ocelové výstuže vrstvou betonu Vegetační pokryv vodojemu a okolí Čištění a dezinfekce 11

12 Aplikace hygienického minima v praxi Náhradní zásobování pitnou vodou Prostředky pro náhradní zásobování Výtokové stojánky (hydrantové stanice) Cisternové přívěsné voznice a kontejnerové cisterny Automobilové cisterny Používané cisterny musí mít vnitřní povrch z materiálů majících atest pro styk s pitnou vodou 12

13 Aplikace hygienického minima v praxi Hygienické zásady pro nouzové zásobování pitnou vodou cisternami podle Státního zdravotního ústavu Označení provozovatele cisterny Tel. číslo kam volat pro doplnění cisterny Označení kvality vody „Pitná voda“ Cisterna musí být vyhrazena pouze na převoz pitné vody Vhodné umístění cisterny v terénu, v létě ve stínu Před prvním použitím nebo delší odstávce z provozu musí být řádně propláchnuta a vydezinfikována Vodu v cisterně se doporučuje zdravotně zabezpečit 13

14 Aplikace hygienického minima v praxi Hygienické zásady pro nouzové zásobování pitnou vodou cisternami podle Státního zdravotního ústavu Na stanovišti by neměla být déle než tři dny V horkém letním počasí je nutno vyměňovat vodu denně Nutná kontrola kvality vody v cisternách Při každém novém plnění je nutné vypustit veškerý objem vody 1 x týdně by měl být stanoven sanitární den – mechanické vyčištění, desinfekce a proplach Kontrola kvality vody v cisterně 14

15 Aplikace hygienického minima v praxi Ohrožení pitné vody sekundární kontaminací Odstávka vodovodu - z důvodu havárie Oznamovací povinnost dle § 9 odst.5 zákona č.274/2001 Sb. a §4 odst.7 zákona č.258/2000 Sb. Po odstranění havárie na vodovodní síti se postupuje analogicky jako při plánované odstávce (proplach s přihlédnutím k místním podmínkám - až do té doby, než vytéká voda čirá a bezbarvá, případně desinfekce a následný proplach). Po opravě havárie vodovodních řadů, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu, je povinností provozovatele v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. § 4, odst.2, písm. d) a odst.3, provést odběry a analýzy vzorků pitné vody. Technolog případně ve spolupráci s provozem rozhodne o místech kontrolních odběrů po opravě havárie a rozsahu analýz. 15

16 Aplikace hygienického minima v praxi Ohrožení pitné vody sekundární kontaminací Zásady hygienického zabezpečení při změně činnosti pitná x odpadní voda Pečování o tělesnou čistotu při přechodu z práce v oblast i odpadní vody na práci „čistou“ ( odpadní voda → pitná voda). Označení či barevné odlišení pomůcek, prostředků i ochranných oděvů určených k údržbě a opravám kanalizací a jejich ukládání odděleně od pomůcek určených k údržbě nebo opravám vodovodů. Vytvořit pravidla (zásady) převlékání ochranných oděvů a osobní hygieny před zahájením činnosti v oblasti pitné vody. Případně vymezit dny v týdnu jen pro práci v oblasti pitné vody – pokud to provozní podmínky dovolí. Nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti – zejména při práci v oblasti pitné vody, pracovní oděv a pracovní obuv nevyjímaje. Neopouštění úpravny vody v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi. 16

17 Aplikace hygienického minima v praxi Ohrožení pitné vody sekundární kontaminací Hygienická smyčka Ukládání pracovního oděvu a obuvi pro oblast pitné vody odděleně od pracovního oděvu a obuvi pro oblast odpadní vody (oddělená skříňky, lépe i oddělená šatna, pokud je to prostorově řešitelné). Oddělené ukládání občanského oděvu a bot – odděleně od všech pracovních oděvů a bot. Optimálně – každý pracovník má k dispozici 3 skříňky, 2 z nich mohou být v 1 šatně (na občanský oděv a ochranný oděv a obuv pro práci na pitné vodě), 3. skříňka pro ochranný oděv pro práci na odpadní vodě je umístěna v oddělené místnosti. Pracovníci mají k dispozici sprchu, desinfekční mýdlo a jiné nutné desinfekční prostředky a také je pravidelně používají. 17

18 Aplikace hygienického minima v praxi Literatura Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství, MUDr.F. Kožíšek Csc. a kol. – SOVAK 2006 Aplikace hygienického minima v praxi, Ing. R. Hušková, Praha 2009 Příručka provozovatele vodovodní sítě, Ing. J. Novák a kol,. – SOVAK 2003 Příručka provozovatele úpravny pitné vody, kolektiv autorů – SOVAK 2005 Sborník přednášek Voda Zlín 2011, 2013 Sborník přednášek Pitná voda Trenčianské Teplice 2009 Sborník přednášek Pitná voda Tábor 2010 Sborník přednášek Provoz vodovodních a kanalizačních sítí Poděbrady 2006 Sborník přednášek Pitná voda Tábor 2014 Související zákony a prováděcí předpisy v platném znění 18

19 19 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Polidarová m.polidarova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Hygienické minimum Zásady aplikace v praxi Ing. Michaela Polidarová květen 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google