Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Ultrajemné částice a zdraví v programu Cíl3, frakce PM 1 v Ústí nad Labem Aleš Soukup ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 26.4.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Ultrajemné částice a zdraví v programu Cíl3, frakce PM 1 v Ústí nad Labem Aleš Soukup ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 26.4.2012."— Transkript prezentace:

1 Projekt Ultrajemné částice a zdraví v programu Cíl3, frakce PM 1 v Ústí nad Labem Aleš Soukup ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 26.4.2012

2 Informace o programu Cíl 3/Ziel 3 Program Cíle 3/Ziel 3 je určen na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko V rámci Programu Cíle 3 je možno získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální Website: http://www.ziel3-cil3.eu Na těchto stránkách jsou informace v němčině i češtině Nadřazeným cílem poskytování podpory je trvalý rozvoj česko-saského dotačního území pomocí vytváření a realizace hospodářských, sociálních a ekologických přeshraničních aktivit a pomocí společných strategií.

3 Informace o projektu UltraSchwarz Název projektu: UltraSchwarz – Ultrafeinstaub und Gesundheit im Erzgebirgskreis und Region Ústi/Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji Projekt byl schválen 1.7.2011 Schválené prostředky 1 264 927,01 EUR Doba realizace je od 7/2011 do 12/2014

4 Informace o projektu UltraSchwarz Na projektu spolupracuje šest institucí –LP0 - Technische Universität Dresden –PP1 - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden –PP2 - Liebnitz-Institut für Troposphärenforschung e.V., Leipzig –PP3 - Český hydrometeorologický ústav Praha, pracoviště Ústí nad Labem –PP4 - Ústecký kraj, Ústí nad Labem –PP5 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

5 Informace o projektu UltraSchwarz Práce na projektu jsou rozděleny do několika pracovních celků – úkolů –Příprava projektové žádosti –Projektový management a spolupráce –Příprava inovativních environmentálních měření, rešerše dat a vytvoření databáze –Měření a sběr dat odborného sledování –Vytvoření zprávy environmentálního zdraví –Příprava budoucích přeshraničních aktivit pro udržitelné zlepšení kvality ovzduší a životních podmínek, doporučení pro návrh limitních hodnot UFP pro ochranu lidského zdraví –Zajištění informovanosti a publikační činnost

6 Informace o projektu UltraSchwarz Měření a sběr dat odborného sledování WP4 –Měření, odběr vzorků suspendovaných částic a sběr zdravotnických dat probíhají na dvou místech Ústí nad Labem Annaberg-Buchholz v Sasku

7 Informace o projektu UltraSchwarz Měření a odběr vzorků lze rozdělit na –Kontinuální –Kampaňovité Snahou je zajistit sběr dat a měření na obou místech stejně –Bylo nutné dovybavit měřící stanice o UFP SMPS a analyzátor hmotnosti sazí v ultrajemném prachu pro automatický režim –Pořízení sekvenčního velkooběmového zařízení Digitel DHA-80 pro kampaňovité odběry

8 Kontinuální měření a odběr, sběr dat Automatické měření velikosti a počtu UFP (SMPS, 3-800nm), v Ústí n.L. zajišťuje ČHMÚ a KÚ Automatické měření hmotnostní koncentrace BC-sazí, ČHMÚ Odběr suspendovaných částic PM 2,5 a PM 10, ČHMÚ, ZÚ Měření koncentrací běžných imisních polutantů (NO X, SO 2, O 3, benzen), ČHMÚ Měření klimatických a povětrnostních podmínek, ČHMÚ Získávání dat o dopravě, ZÚ Sběr dat o ambulantním vyšetření u specialistů pro interní choroby, spolu s vyplňování dotazníku o příjmu a ošetření, ZÚ Zajištění průběžných dat o hospitalizaci z ÚZIS pro specifické dg., ZÚ Sběr dat o hospitalizaci v MN, ZÚ

9 Použité přístroje

10 Kampaňovité měření a odběr Odběr bude prováděn vždy v zimním a letním období ve čtrnáctidenních kampaních v Ústí n.L. a následně v Annaberg-Buchholzu po dobu dvou let –Odběr suspendovaných částic PM 1 pro organickou i anorganickou analýzu, zajišťuje ZÚ –Odběr UFP pro organickou i anorganickou analýzu (Berner, SDI impaktor 20-850nm), ZÚ+AV ČR ÚCHP –Měření klimatických a povětrnostních podmínek, ZÚ

11 DIGITEL DH-80 Pro PM 2,5 Hlavice PM 1

12 Prováděné analýzy Ve vzorcích suspendovaných částic frakcí UFP, PM 1 a PM 2,5 z kampaňovitých i kontinuálních odběrů budou analyzovány (včetně hmotnostních koncentrací) –anorg. látky - kovy, ionty, (ICP-MS, Dionex, PIXE/ICP) –org. látky a markery - EC/OC, PAH, nitro-PAH, oxo-PAH, alifatické uhlovodíky, hopany, alkoholy, steroly, fenoly a organické kyseliny (Sunset EC/OC analyzátor, GC-MS, HPLC)

13 Vyhodnocení analýz UFP, saze, frakce PM 1 a PM 2,5 budou analyzovány na obsah látek a výsledky analýz poslouží pro statistické zpracování metodami faktorové a klastrové analýzy a receptorového modelování za využití specifických markerů a identifikaci zdrojů UFP a ostatních částic Statisticky vyhodnocena bude dopravní situace a její možné vlivy na zdraví Statisticky budou vyhodnocena i data o zdraví, hospitalizacích a zhoršování chronických onemocnění Bude vyvinuta snaha nalézt vzájemné interakce mezi zdravotnickými daty, dopravní situací a výsledky analýz z měření částic a jiných polutantů v ovzduší

14 Výstupy projektu Základním výstupem projektu UltraSchwarz bude závěrečná zpráva Bude vytvořen strategický dokument obsahující opatření vedoucí k minimalizaci znečištění ovzduší zpracovaný pro regionální úřady v Německu a ČR Z analýz budou odvozena doporučení limitních hodnot UFP a PM 1 pro ochranu lidského zdraví a tyto informace budou připraveny pro rozhodování odpovědných institucí Budou zpracovány výsledky projektu v podobě srozumitelné pro obyvatelstvo spolu s informacemi a návrhy, co mohou obyvatelé sami pro ovzduší udělat Bude pokračováno v měření UFP a PM 1 v pohraničí. Pro zajištění kvality po ukončení projektu bude vypracován metodický návod měření UFP a PM 1

15 Prezentace výsledků Informace a publikace o projektu, jeho průběžné výsledky budou pravidelně zveřejňovány v průběhu realizace projektu (Účast na národních a mezinárodních konferencích) Výsledky projektu stejně jako opatření pro zlepšení stavu ovzduší a tím i opatření k prevenci rizik budou předneseny obyvatelstvu Účast na regionální konferenci v Drážďanech a zajištění závěrečné konference v Ústí nad Labem Prezentace projektu v tisku, na webu a ostatních médiích

16 Děkuji za pozornost www.zuusti.cz/cil3


Stáhnout ppt "Projekt Ultrajemné částice a zdraví v programu Cíl3, frakce PM 1 v Ústí nad Labem Aleš Soukup ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 26.4.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google