Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o stavu současného vzdělávání v oboru strojírenství Celostátní seminář ředitelů SŠ – Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 8. až 10. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o stavu současného vzdělávání v oboru strojírenství Celostátní seminář ředitelů SŠ – Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 8. až 10. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o stavu současného vzdělávání v oboru strojírenství Celostátní seminář ředitelů SŠ – Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 8. až 10. října 2012

2 Úvod Obsah: 1.Trendy v obsahu a metodách odborného vzdělávání na SPŠS 2.Trendy v počtech žáků a absolventů SPŠS 3.Materiální podmínky výuky na SPŠS 4.Pozitiva a rezervy ve spolupráci SPŠS se zaměstnavateli 5.Doporučení ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na SPŠS

3 Maturitní strojírenské obory Obor vzdělání vyučovaný na SPŠS 23-41-M/01 Strojírenství Další strojírenské obory 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízeníMechanik strojů a zařízení 23-45-L/01 Mechanik seřizovačMechanik seřizovač 23-45-L/02 Letecký mechanikLetecký mechanik 23-62-L/01 OptikOptik 23-69-L/01 Technik - puškařTechnik - puškař

4 Trendy v obsahu a metodách odborného vzdělávání na SPŠS

5 OBSAH VÝUKY Probíhá podle ŠVP (většina škol v 1., 2. a 3. ročníku) » respektování místních podmínek, vlastní profilace školy, možné problémy při přestupu žáků Preference v obsahu vzdělávání: grafické programy (CAD, nástavby, Inventor, CATIA apod.), programování CNC techniky, CAD/CAM systémy, kontrola a měření Zvýšená pozornost se začíná věnovat i všeobecně vzdělávacím předmětům v návaznosti na státní maturitu Obsahová náplň odborných předmětů konzultována se sociálními partnery – zástupci zaměstnavatelů, přizpůsobování obsahu učiva novým poznatkům

6 METODY A FORMY Používání IKT jako prostředků k aktivizaci a vyšší motivaci žáků(e-learning, interaktivní tabule, komplexní nasazení oborových aplikačních programů – CAD/CAM/CAE) Projektové vyučování Skupinová – kooperativní výuka (týmová práce při řešení žákovských projektů), její vyústění v obhajobě dlouhodobých maturitních pracích Zvyšující se podíl moderních strojů a zařízení implementovaných do výuky učební praxe a kontroly a měření

7 Trendy v počtech žáků a absolventů SPŠS

8 Vývoj počtu žáků přijímaných do strojírenských oborů: TRVALE KLESAJÍCÍ TREND Vývoj v počtu absolventů bude kopírovat s několikaletým zpožděním vývoj v počtech uchazečů Existence zásadního rozporu: potřeby zaměstnavatelů x přání uchazečů a jejich rodičů

9 KDE HLEDAT PŘÍČINU ? Nepříznivý demografický vývoj Dlouhodobá, celostátně vedená a mediálně podporovaná kampaň o výlučnosti všeobecného středoškolského vzdělávání a o gymnáziích jako jediném nositeli kvalitního středoškolského vzdělávání v minulých letech Přes současné deklarace o podpoře technického vzdělávání se realizují a připravují zákonem definované systémy, které ve svém důsledku zhoršují postavení technických průmyslovek (2 přihlášky na SŠ do prvního kola přijímacího řízení, navrhovaný systém financování RŠ, nový model maturit…) Absence základů polytechnického vzdělávání, neutěšená výuka matematiky a fyziky na ZŠ Předimenzované kapacity středních škol vzhledem k počtu uchazečů v jednotlivých krajích

10

11 DŮSLEDEK: Na SPŠS studuje stále méně žáků, žáci jsou méně nadaní, studium tohoto oboru se však řadí mezi nejnáročnější a nejžádanější středoškolské obory Snižující se zájem o studium tohoto oboru může v některých regionech ohrozit existenci strojních průmyslovek

12 „Situace v odborném školství je tragikomická. … V době, kdy klesá celková populace, dochází k neustálému navyšování netechnických a všeobecných kapacit škol s odůvodněním, že je to přání rodičů. Uvedu jeden do nebe volající obor ve středních Čechách: Údržba golfových hřišť jako obor maturitní. Pokud se bude ubírat filosofie zřizovatelů škol podle přání rodičů (nikoliv podle potřeb průmyslu), tak do několika let zaniknou především odborné technické školy. … Situace je natolik vážná, že my konkrétně nabízíme studentům strojírenského oboru náborový příspěvek (2000Kč), oblečení a základní nářadí. Všechny prostředky na financování této úlitby si ovšem musíme sehnat od sponzorů. Dalším důkazem jsou podniková stipendia ve výší 2000 Kč v 1. ročníku, 3 000 Kč ve 3. a 4.ročníku (4 000Kč) měsíčně !!! Přes všechny tyto pobídky region, který každoročně vyprodukoval 3 třídy strojařů, v posledních letech naplňuje jednu třídu kolem 20 žáků. Potřeba strojařů podle požadavků místních průmyslových podniků je však několikanásobně vyšší…“

13 školní roknastupující (1.ročník)absolventi (4. ročník) 2007/20086052 2008/20095852 2009/20103050 2010/20112257 2011/20121541 „P očty žáků konkrétně na obor Strojírenství rapidně klesají i přes veškerou snahu o propagaci tohoto odvětví i přes to, že Mladoboleslavsko je tradiční strojařský a automobilový region s výbornými možnostmi uplatnění. Firmy začínají pociťovat citelný nedostatek techniků a strojařů, chodí se ptát do školy a žádají, abychom jim doporučili absolventy. Zatím nikomu nedochází, že s klesající demografickou křivkou relevantní věkové kategorie a s neklesajícím počtem studijních míst na středních školách bude tento zárodek problému nedostatku strojařů ve velmi blízké době tragický a nezvratitelný a sotva řešitelný fakt. Bude přerušena kontinuita! Současně hrozí stejné nebezpečí v samotném zajištění odborné výuky- učitelé odborných předmětů nezadržitelně stárnou a mladí do školství nenastupují!!! Firmy zároveň přicházejí na to, že problém nelze řešit námezdní silou ze zahraničí (ohrožení kvality výroby a další problémy).“ Počty žáků a absolventů oboru Strojírenství v posledních letech na naší škole:

14 Materiální podmínky výuky na SPŠS

15 Materiálními podmínkami se liší škola od školy Jsou školy výborně vybavené, jiné mají vybavení nedostatečné nebo zastaralé Finanční zdroje pro vybavování našich škol:  ESF (ROP, OP VK),  dary sponzorů,  podpora zřizovatele Zřizovatel je dnes ten, který svými rozhodnutími významně ovlivňuje vybavenost školy ZK: HITECH centrum v areálu Slováckých strojíren Uherský Brod

16 Pozitiva a rezervy ve spolupráci SPŠS se zaměstnavateli

17 Formy spolupráce: 1. pořádání konferencí a kulatých stolů, úzká spolupráce při tvorbě a inovaci ŠVP, účast v komisích (ZZ, MZ, soutěže), zajišťování odborných praxí žáků a stáží učitelů, externí výuka vybraných odborných předmětů na SPŠS, zajištění odborných přednášek na školách 2. finanční podpora škol – sponzoring, v některých případech velmi významný zdroj pro zlepšování materiálních podmínek výuky, podpora žáků (stipendia)

18 Pozitiva: kontakt s potřebami trhu a s moderními trendy ve vývoji technologií podpora výuky ze strany zaměstnavatelů – participace odborníků na vzdělávání, finanční a materiální podpora umožnění praktického vyučování, exkurzí a odborných stáží v reálném prostředí firem podpora s propagací strojírenství na veřejnosti a vysvětlování potřeb technicky vzdělaných odborníků na trhu práce

19 Negativa: neochota některých zaměstnavatelů spolupracovat, pokud je to něco stojí (věnovat se více žákům v praktickém vyučování) názor některých zaměstnavatelů, že škola musí připravovat „žáky na míru“ právě jim nesplnitelné požadavky některých zaměstnavatelů na to, jaké vlastnosti, dovednosti a znalosti by absolventi škol měli mít (střední škola není továrnou k přetvoření lenocha na workholika, na výrobu loajálních zaměstnanců atd.) Náměty: stipendijní motivační programy pro žáky SPŠS poskytování malých a z hlediska nároků přiměřených zakázek pro SPŠS, které by bylo možno realizovat ve vyučování

20 Vše je o lidech !!!

21 Doporučení ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na SPŠS

22 Kvalita = kvalitně připravený absolvent Je to přeborník na mačkání správných tlačítek ve správném pořadí ? Nebo myslící bytost, která při mačkání tlačítek ví, co dělá a jaké procesy právě v tomto okamžiku probíhají ? Pokud jsme odpověděli „ano“ na druhou možnost, rozhodujícím činitelem vzdělávání je kvalitní učitel kvalitně připravený vzdělávací program základní osobnostní předpoklady žáka moderní vybavení škol

23 CO JE MOŽNÉ UDĚLAT ? 1.Na úrovni celostátní koncepce vzdělávací politiky Shodnout se a rozhodnout, jaký systém středoškolského vzdělávání budeme dlouhodobě na celostátní úrovni prosazovat: zdali náš tradiční systém postavený na mohutném odborném vzdělávání a elitním všeobecném vzdělávání nebo masové všeobecné vzdělávání a přesun většiny odborného vzdělávání na terciální úroveň

24 Pokud se rozhodneme pro tradici, je potřeba odborné vzdělávání skutečně podpořit, ne pouze podporu deklarovat ! ( jedna přihláška v 1. kole PŘ, srovnatelná náročnost maturitních zkoušek, zavedení povinných přijímacích zkoušek na maturitní obory, vytvořit systém financování strojních oborů, který povede k jejich podpoře a ne k záhubě, existence víceletých gymnázií, financování soukromých škol…) Pokud se rozhodneme pro druhou možnost, je třeba to poctivě přiznat! Řada kroků ústředních orgánů směruje právě k druhé variantě, přestože se deklaruje ta první.

25 Vytvořit motivační systém pro zaměstnavatele, který ve svém důsledku podpoří strojní průmyslovky Zabývat se polytechnickým vzděláváním na základních školách – většinou úplně chybí, žáci nemají ani potuchy o tom, co je to řemeslo, technika (kromě počítačů), technologické procesy, elektrotechnika.... Rozvíjet kariérové poradenství Zavést systémovou cílenou mediální podporu technického vzdělávání nejen na vysokých školách, ale i v sekundárním sektoru

26 2. Na úrovni regionálních samospráv Cílevědomě nastavovat kapacity středních škol tak, aby se úměrně s demografickým úbytkem snižovaly i počty uchazečů přijímaných na gymnázia, ekonomické obory a obory služeb Materiálně podporovat strojní průmyslovky modernizací zastaralého vybavení

27 3. Na úrovni škol vytvořit kvalitní vzdělávací program (obsah, metody a formy výuky, pojetí vzdělávání) věnovat řízení pedagogického procesu významnou pozornost ze strany managementu školy(viz studie McKinsey&Company) věnovat se odbornému i pedagogickému růstu učitelů (vzdělávání, stáže, odměňování) cíleně propagovat technické obory a získávat pro ně žáky ze ZŠ

28 Učitel jako rozhodující článek Musí být odborně zdatný Musí být dobrý pedagog, nikoli pedofil,musí být empatický, spravedlivý, pohledný, neměl by kouřit, neměl by být alkoholikem, mít smysl pro humor… Musí být přirozenou autoritou i morální autoritou Měl by hořet, aby mohl druhé zapalovat, ale přitom sám nevyhořet … Kolik lidí s takovým profilem v našem národě najdeme? Kolik takových lidí získáme pro náročnou práci s naší mládeží za nabídku max. 25 tis. Kč měsíčně – i přes veškeré benefity, které toto povolání přináší?

29 Překonáme skepsi ? Uvidíme světlo na konci tunelu ? Vážený kolego, pár postřehů a podnětů ze situace v našem rezortu Ti mohu nastínit. Otázkou je, zda to vyslechne pár účastníků, zatleskají Ti a nic se nezmění. Tak, jak se mi to stalo s mým kritickým vystoupením na nejvyšší úrovni za účasti ministrů, prezidentů všech možných svazů, organizací…

30 Děkuji za pozornost. Ing. Jaroslav Zatloukal předseda strojní sekce Asociace středních průmyslových škol ředitel Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště zatloukal@ssphz-uh.cz


Stáhnout ppt "Zpráva o stavu současného vzdělávání v oboru strojírenství Celostátní seminář ředitelů SŠ – Asociace SPŠ Špindlerův Mlýn, 8. až 10. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google