Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPOVĚDNOST ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPOVĚDNOST ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 ODPOVĚDNOST ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
druhy právní odpovědnosti - primární - sekundární - objektivní - subjektivní druhy protiprávních jednání - soukromoprávní delikty - přestupky - správní delikty - kárná provinění - trestné činy

2 SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU
pojem trestného činu - přečin - zločin - zvlášť závažný zločin pojem a druhy skutkových podstat trestného činu - základní - privilegovaná - kvalifikovaná znaky skutkové podstaty trestného činu - objekt trestného činu - objektivní stránka trestného činu - subjekt trestného činu - subjektivní stránka trestného činu - protiprávnost jednání

3 FAKULTATIVNÍ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY
místo spáchání trestného činu doba spáchání trestného činu způsob spáchání trestného činu nástroj užitý ke spáchání trestného činu předmět spáchání trestného činu účinek spáchání trestného činu pohnutka spáchání trestného činu

4 pojem objektu trestného činu druhy objektů trestného činu - obecný
- rodový (skupinový) - konkrétní (individuální) objekt vs. předmět trestného činu

5 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU
pojem objektivní stránky trestného činu složky objektivní stránky trestného činu - jednání pachatele - příčinná souvislost - následek dělení trestných činů dle objektivní stránky trestného činu - dle jednání pachatele (komisivní, pravé a nepravé omisivní tč) - dle následku jednání pachatele (poruchové vs. ohrožovací tč)

6 SUBJEKT TRESTNÉHO ČINU
pachatel trestného činu - fyzická osoba - obecný, speciální, konkrétní pachatel - právnická osoba (od ) podmínky pachatelství - u fyzických osob: věk + absence nepříčetnosti - u právnických osob: jednání statutárních orgánů p.o. jednání osob jednajících jménem p.o. přičítatelnost spáchání trestného činu - trestní odpovědnost právních nástupců: u f.o. žádná, zastavení t.ř. u p.o. ano, přihlédnutí k majetkové podílům nástupců

7 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST FYZICKÝCH OSOB
věk pachatele - hranice 15 let - kvazidelikty nezletilých + ochranná výchova - provinění mladistvých + trestní opatření - věk blízký věku mladistvého absence nepříčetnosti pachatele - přítomnost duševní poruchy trvalého charakteru - vliv na rozpoznávací schopnosti pachatele - vliv na ovládací schopnosti pachatele - výskyt poruchy v době spáchání trestného činu

8 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU
pojem a druhy zavinění úmyslné zavinění - úmysl přímý - úmysl nepřímý nedbalostní zavinění - hrubá nedbalost - vědomá nedbalost - nevědomá nedbalost trestní odpovědnost a omyl - omyl skutkový - omyl právní

9 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST
protiprávnost jednání pachatele škodlivost jednání pachatele pro společnost okolnosti vylučující protiprávnost - krajní nouze (§ 28 tr. zák.) - nutná obrana (§ 29 tr. zák.) - svolení poškozeného (§ 30 tr. zák.) - přípustné riziko (§ 31 tr. zák.) - oprávněné použití zbraně (§ 32 tr. zák.)

10 STÁDIA TRESTNÉ ČINNOSTI
příprava trestného činu - pojem přípravy trestného činu (definice, demonstrativní výčet) - vázanost na výslovné zmínění trestnosti ve zvláštní části tr. zák. - jen u zvlášť závažných zločinů - zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti pokus trestného činu - pojem pokusu trestného činu - u všech trestných činů dokonaný trestný čin - dokonaný vs. dokončený trestný čin

11 TRESTNÍ SOUČINNOST pachatelství spolupachatelství účastenství
- obecný pachatel - nepřímý pachatel - speciální, konkrétní pachatel spolupachatelství - pojem spolupachatelství - spolupachatelství vs. souběžné pachatelství - trestní odpovědnost spolupachatele účastenství - pojem účastenství - akcesorita účastenství - druhy účastenství: organizátorství, návod, pomoc - trestní odpovědnost účastníka - zánik trestní odpovědnosti účastníka

12 SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ pojem a druhy souběhu
- skutek vs. trestný čin jednočinný souběh stejnorodý - jeden skutek, jeden trestný čin jednočinný souběh nestejnorodý - jeden skutek, více trestných činů vícečinný souběh stejnorodý - více skutků, jeden trestný čin - pojem opakování trestné činnosti - pojem speciální recidivy - pojem pokračování v trestné činnosti vícečinný souběh nestejnorodý - více skutků, více trestných činů trestnost pachatele při souběhu trestných činů - otázka viny - otázka trestu

13 ZÁNIK TRESTNOSTI pojem zániku trestnosti důvody zániku trestnosti
- rozdíly v porovnání s okolnostmi vylučujícími protiprávnost a zánikem výkonu trestu důvody zániku trestnosti - účinná lítost, promlčení trestní odpovědnosti, jiné důvody účinná lítost - odstranění vzniklé škody - dobrovolnost jednání - vybrané trestné činy (např. neposkytnutí pomoci, obecné ohrožení, zanedbání povinné výživy aj.) - zánik trestnosti přípravy a pokusu promlčení - obecně k institutu promlčení - promlčecí doby a důsledky promlčení - stavení promlčecí doby (zák. překážka, např. imunita; zkušební doba podmíněného zastavení aj.) - přerušení promlčecí doby (zahájení tr. stíhání, spáchání dalšího tč. stejně, či přísněji trestného aj.) - vyloučení z promlčení (tč. proti lidskosti, tč. spáchané v době od do aj.) jiné důvody zániku trestnosti - prezidentské milosti (abolice, agraciace, rehabilitace) - zánik škodlivosti jednání pachatele pro společnost - smrt pachatele

14 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU I.
VRAŽDA (§ 140) - objekt: život od narození do smrti, nikoli život nenarozený - objektivní stránka: usmrcení, konáním i opomenutím - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění, min. nepřímý úmysl - vyloučení souběhů v případě - loupeže (zahrnuto do § 140/3 písm. j) - obecného ohrožení (nejméně 7 osob) - zabití, opuštění dítěte, obecné ohrožení - u těžšího následku postačí nevědomá nedbalost - přísnější postih při zvýšené škodlivosti pro společnost - vražda s rozmyslem (premeditace) - usmrcení více osob; opětovně - surovým, či trýznivým způsobem - usmrcení těhotné ženy, osoby mladší 15 let, svědka, úřední osoby výkon její pravomoci (pojem), zdravotního pracovníka - v úmyslu získat majetkový prospěch, z diskriminačních důvodů, ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky - z judikatury: - aberace a souběh s usmrcením, nezpůsobilý pokus - stejná kvalifikace při omylu v předmětu útoku - klinická smrt vs. cerebrální smrt - dovozování min. nepřímého úmyslu z objekt. stránky TČ

15 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU II.
ZABITÍ (§ 141) - objekt: život od narození do smrti, nikoli život nenarozený - objektivní stránka: usmrcení, konáním i opomenutím - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění, avšak za specifických okolností, tj. za silného rozrušení ze strachu, úleku, zmatku a jiného omluvitelného hnutí mysli (afektdelikt, situační vražda) v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného (viktimologické zavinění, provokace) - přísnější postih při zvýšené škodlivosti pro společnost - usmrcení více osob - usmrcení těhotné ženy, osoby mladší 15 let - možnost subsumpce euthanasie pod TČ zabití (např. ze soucitu) - zásada proporcionality při kvalifikaci jednání pachatele jakožto zabití na bázi viktimologického zavinění - nemožnost účastenství, netrestnost přípravy - vyloučení souběhů v případě - TČ vraždy novorozeného dítěte matkou - TČ ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

16 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU III.
VRAŽDA NOVOROZENÉHO DÍTĚTE MATKOU (§ 142) - objekt: život novorozeného dítěte - objektivní stránka: usmrcení při porodu, či bezprostředně po něm - subjekt: konkrétní pachatelka, jen matka novorozeného dítěte - subjektivní stránka: úmyslné zavinění - výjimečný psychický stav matky mající původ ve fyziologických procesech spjatých s porodem, trvající zpravidla několik hodin (nutnost znaleckého zkoumání) - vyloučení souběhů v případě - vraždy, zabití - opuštění dítěte - neposkytnutí pomoci - nemožnost účastenství - z judikatury: - trestní odpovědnost za TČ § 142 možná i v případě dříve pojatého úmyslu

17 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU IV.
USMRCENÍ Z NEDBALOSTI (§ 143) - objekt: život od narození do smrti, nikoli život nenarozený - objektivní stránka: usmrcení, konáním i opomenutím - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: nedbalostní zavinění - zkoumání zavinění ve vztahu k příslušným předpisům, např. bezpečnostním u úrazů pracovních - pod usmrcení lze podřadit rovněž. - svěření řízení vozidla osobě, která není schopna vozidlo ovládat - usmrcení člověka nebezpečným zvířetem, jehož ošetřovatel, majitel řádně nehlídal - musí být dány povinnost a možnost předvídat porušení - vyloučení souběhů v případě - - u těžšího následku nutné prokazovat porušení důležité povinnosti, resp. hrubé porušení zákonů (na ochranu životního prostředí aj.) - vyloučení souběhů: - s obecným ohrožením z nedbalosti - s neposkytnutím pomoci - z judikatury: - otázka přerušení příčinné souvislosti při ublížení na zdraví člověku nemocnému, staršímu atd. - usmrcení v důsledku postupu „non lege artis“

18 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU V.
ÚČAST NA SEBEVRAŽDĚ (§ 144) - objekt: život od narození do smrti, nikoli život nenarozený - objektivní stránka: návod, či pomoc při sebevraždě - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění - nejde o účastenství, jelikož sebevrah není trestně odpovědný - sebevrah se o sebevraždu musí minimálně pokusit, jinak jde o pokus trestného činu účasti na sebevraždě - možnost subsumpce asistované sebevraždy - vyloučení souběhů v případě - těžkého ublížení na zdraví - omezování osobní svobody - u těžšího následku postačí nevědomá nedbalost - přísnější postih při zvýšené škodlivosti pro společnost - vražda s rozmyslem (premeditace) - z judikatury: - pohnutím k sebevraždě může být i soustavné zlé nakládání, ale v úmyslu pohnout k sebevraždě

19 TRESTNÉ ČINY PROTI ZDRAVÍ I.
TĚŽKÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ (§ 145) - objekt: lidské zdraví, předmětem útoku člověk, nikoli lidský plod - objektivní stránka: způsobení těžké újmy na zdraví - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění směřující k způsobení těžké újmy na zdraví poškozenému - pojem těžké újmy na zdraví (§ 122/2): vážná porucha zdraví spočívající v zmrzačení, ve ztrátě nebo podstatném snížení pracovní způsobilosti, v ochromení údu, ve ztrátě či podstatném oslabení funkce smyslového ústrojí, v poškození důležitého orgánu, v zohyzdění, ve vyvolání potratu nebo v usmrcení plodu, v mučivých útrapách, či v delší době trvající poruše zdraví (dle judikatury šest týdnů a více) - přísnější postih při způsobení těžké újmy dvěma a více osobám; těhotné ženě; dítěti mladšímu 15 let; svědkovi, znalci v souvislosti s výkonem jejich povinností; zdravotnickému pracovníkovi; jinému pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání; opětovně nebo poté, co již obdobný čin spáchal; ze zavrženíhodné pohnutky - příprava je trestná - z judikatury: - dokonaný tč ublížení na zdraví vs. pokus tč těžké újmy - možnost souběhu tč těžké újmy s tč týrání osoby žijící ve společné domácnosti

20 TRESTNÉ ČINY PROTI ZDRAVÍ II.
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ (§ 146) - objekt: lidské zdraví, předmětem útoku člověk, nikoli lidský plod - objektivní stránka: způsobení ublížení na zdraví - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění směřující k způsobení ublížení na zdraví poškozenému; u těžšího následku postačuje nedbalostní zavinění - pojem ublížení na zdraví (§ 122/1): stav záležející v poruše zdraví, který znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poško- zeného a vyžaduje lékařské ošetření - přísnější postih při způsobení těžké újmy dvěma a více osobám; těhotné ženě; dítěti mladšímu 15 let; svědkovi, znalci v souvislosti s výkonem jejich povinností; zdravotnickému pracovníkovi; jinému pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání - z judikatury: - dokonaný tč ublížení na zdraví vs. pokus tč těžké újmy - pracovní neschopnost není nutným znakem tč ublížení ztížení obvyklého způsobu života po dobu okolo 7 dnů nejen subjektivní pocit poškozeného, ale i objektivní škoda na jeho zdraví

21 TRESTNÉ ČINY PROTI ZDRAVÍ III.
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Z OMLUVITELNÉ POHNUTKY (§ 146a) - objekt: lidské zdraví, předmětem útoku člověk, nikoli lidský plod - objektivní stránka: způsobení ublížení na zdraví, způsobení těžké újmy na zdraví, konáním i opomenutím - subjekt: jakákoli fyzická osoba, nikoli právnická osoba - subjektivní stránka: úmyslné zavinění, avšak za specifických okolností, tj. za silného rozrušení ze strachu, úleku, zmatku a jiného omluvitelného hnutí mysli; v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného - přísnější postih při zvýšené škodlivosti pro společnost - ublížení na zdraví více osobám, - ublížení na zdraví těhotné ženy, osobě mladší 15 let - zásada proporcionality při kvalifikaci jednání pachatele jakožto zabití na bázi viktimologického zavinění - nemožnost účastenství, netrestnost přípravy - souběh s tč ublížení na zdraví dle § 145, § 146, zabití § 141, vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 vyloučen - z judikatury: - omluvitelné hnutí mysli nelze vyprovokovat - ne každé fyzické napadení, potyčky dosahují intenzity

22 TRESTNÉ ČINY PROTI ZDRAVÍ IV.
TĚŽKÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI (§ 147) - objekt: lidské zdraví, předmětem útoku člověk, nikoli lidský plod - objektivní stránka: způsobení ublížení na zdraví - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: nedbalostní zavinění - přísnější postih při způsobení těžké újmy za současného porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, funkce, či uložené ze zákona; ještě přísnější postih při způsobení těžké újmy na zdraví nejméně dvěma osobám, či hrubým porušením zákonů na ochranu životního prostředí, zákonů týkající se hygieny, či bezpečnosti práce - z judikatury: - zásada gradace příčinné souvislosti - samotná nesprávná diagnóza nestačí, ale setrvání na ní problematika mikrospánku (jako projev onemocnění) - nutnost prokázat současně povinnost i možnost předvídat škodní událost - ublížení na zdraví neopatrným otevřením dveří u auta - trestní odpovědnost při svěření řízení nezpůsobilé osobě, při nehlídání psa, při porušení sportovních pravidel

23 TRESTNÉ ČINY PROTI ZDRAVÍ V.
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI (§ 148) - objekt: lidské zdraví, předmětem útoku člověk, nikoli lidský plod - objektivní stránka: způsobení ublížení na zdraví za současného porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, funkce, či uložené ze zákona - subjekt: jakákoli fyzická osoba - subjektivní stránka: nedbalostní zavinění - pojem ublížení na zdraví (§ 122/1): stav záležející v poruše zdraví, který znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poško- zeného a vyžaduje lékařské ošetření - souběh s mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání možný - přísnější postih při způsobení těžké újmy na zdraví dvěma osobám, či hrubým porušením zákonů na ochranu životního prostředí, zákonů týkající se hygieny, či bezpečnosti práce - z judikatury: - absence trestní odpovědnosti při nevypočitatelném jednání poškozeného - porušení povinnosti při řízení motorového vozidla (např. rychlost, znečištěné přední sklo, nepodrobení se lékařské prohlídce ve stáří, kontrola vozidla před jízdou)

24 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.
fáze trestního řízení - úkony před zahájením trestního stíhání: podezření ze spáchání trestného činu na základě vlastních operativních poznatků Policie ČR, příp. na základě trestního oznámení prověřování zjištěných poznatků buď přímo vytěžováním podezřelých, nebo nepřímo za použití operativních pátracích prostředků (odposlechy, sledování, záměna zásilek, použití agenta atd.) - přípravné řízení: od prvních úkonů trestního řízení po podání obžaloby trestní stíhání: od sdělení obvinění do právní moci rozsudku vyšetřování (výslechy obviněného, svědků, rekognice, rekonstrukce, znalecké posudky atd.) podání obžaloby - řízení před soudem: předběžné projednání obžaloby řízení před soudem prvního stupně - hlavní líčení rozsudek řízení před odvolacím soudem - veřejné zasedání o odvolání mimořádné opravné prostředky - vykonávací řízení nařízení výkonu rozhodnutí veřjená zasedání přeměny trestů zásady trestního řízení - zásada oficiality: zahájení,průběh ex offo - zásada akuzační: kde není žalobce, není soudce - zásada apelační: možnost napadnout většinu rozhodnutí opravným prostředkem - zásada devolutivní: s výjimkou odporu rozhoduje jiný orgán - zásada suspenzívní: při řádně podaném opravném prostředku nenabude rozhodnutí právní moci - zásada presumpce neviny: na toho, kdo nebyl pravomocně odsouzen se hledí jako na nevinného - zásada legality: stíhat lze někoho výlučně ze zákonných důvodů - zásada volného hodnocení důkazů: - zásada ústnosti a veřejnosti řízení před soudem - zásada „in dubio pro reo“: v případě pochybností ve prospěch pachatele

25 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ II.
důkazní prostředky - výslech obviněného:předmět a způsob vedení výslechu (zákaz sugestivních a kapciózních otázek), práva obviněného, opakování výslechu, použitelnost výslechu v hlavním líčení - výslech svědka: předmět a způsob vedení výslechu, právo odepřít výpověď, výslech osoby mladší 15 let jakožto neopakovatelný úkon - konfrontace: postavení tváří v tvář - rekognice: účel rekognice, způsob provedení rekognice - vyšetřovací experiment: účel vyšetřocího pokusu, způsob jeho provedení - rekonstrukce: účel rekonstrukce, způsob provedení rekonstrukce - znalecký posudek: přibrání znalce, náležitosti posudku, výslech znalce - věcné a listinné důkazy institut vazby - vazební důvody: vazba útěková vazba koluzní vazba předstižná - orgány rozhodující o vzetí obviněného do vazby: výlučně soudce - vazební zasedání - instituty nahrazující vazbu: písemný slib, písemná záruka, dohled - předběžná opatření

26 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ III.
obviněný a obhájce - označení pachatele v průběhu trestního řízení: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený - práva obviněného: právo na obhajobu, vyjadřovat se ke všem skutečnostem, právo nevypovídat - obhájce v trestním řízení: zvolený vs. ustanovený obhájce, nutná obhajoba - role obhájce v trestním řízení příslušnost soudů v trestním řízení - věcná příslušnost - místní příslušnost průběh hlavního líčení (§ 196- § 231) opravné prostředky - rozdělení opravných prostředků: řádné vs. Mimořádné - stížnost: proti většině usnesení, lhůta 3 dny - odpor: proti trestnímu příkazu, lhůta 8 dnů - odvolání: proti rozsudku, lhůta 8 dnů - dovolání: proti pravomocnému rozhodnutí, omezené dovolací důvody, lhůta 2 měsíce jen v pravomoci Nejvyššího soudu - stížnost pro porušení zákona: proti pravomocnému rozhodnutí, osoba oprávněná ji podat - obnova řízení: podmínky obnovy řízení, iudicium duplex jiná řízení - řízení proti uprchlému - podmíněné zastavení trestního stíhání - narovnání - řízení před samosoudcem - vykonávací řízení (řízení o přeměnách trestů)

27 TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby - násilí proti orgánu veřejné moci - násilí proti úřední osobě trestné činy úředních osob - zneužití pravomoci úřední osoby - maření úkolu úřední osoby z nedbalosti úplatkářství - přijatí úplatku - podplácení - nepřímé úplatkářství jiná rušení orgánu veřejné moci - maření úředního rozhodnutí a vykázání - křivé obvinění, křivá výpověď - padělání a pozměnění veřejné listiny trestné činy narušující soužití lidí - násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci - nebezpečné vyhrožování - nebezpečné pronásledování - hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny osob jiná rušení veřejného pořádku - šíření poplašné zprávy - výtržnictví - hanobení lidských ostatků - opilství další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu - nadržování - nepřekažení trestného činu - neoznámení trestného činu

28 TRESTNÉ ČINY PROTI VÝKONU PRAVOMOCI ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI TRESTNÉ ČINY ÚŘEDNÍCH OSOB
násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 TZ) - pojem orgánu veřejné moci: orgán autoritativně rozhodující o právech a povinnostech subjektů - objekt: zájem na nerušeném, řádném a zákonném výkonu pravomoci orgánů státní správy, samosprávy i jiných orgánů veřejné moci - objektivní stránka: užití násilí - subjekt: obecný pachatel - subjektivní stránka: úmysl působit na výkon pravomoci násilí proti úřední osobě (§ 325 TZ) - pojem úřední osoby: soudce, státní zástupce, prezident, poslanec, senátor, člen vlády, člen zastupitelstva, odpovědný úředník, příslušník ozbrojených sil, soudní exekutor (při výkonu exekuční činnosti), notář (při výkonu činnosti soudního komisaře) aj. - objekt: zájem na ochraně nerušeného výkonu pravomoci úřední osoby - subjektivní stránka: úmysl působit na výkon pravomoci úřední osoby zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ) - objekt: zájem státu na řádném výkonu pravomoci úředních osob - objektivní stránka: výkon pravomoci v rozporu v rozporu s právním předpisem, překročení pravomoci, nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci - subjekt: úřední osoba, tedy speciální pachatel - subjektivní stránka: úmysl způsobit jinému škodu, příp. úmysl opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TZ) - objektivní stránka: zmaření nebo podstatné ztížení plnění úkolu při výkonu vlastní pravomoci - subjektivní stránka: nedbalostní zavinění

29 ÚPLATKÁŘSTVÍ pojem úplatku
- rozšířenost fenoménu úplatkářství, tedy korupce - index vnímání korupce (corruption perception index, CPI): seřazení zemí dle stupně vnímání korupce - výsledky CPI pro ČR: CPI 4, místo, 2011 CPI 4,4 – 57. místo ve světě (ze 182), 24. místo v Evropě (z 30) - úplatek: neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok přijetí úplatku (§ 331 TZ) - objekt: zájem na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu zájem na ochraně podnikatelských vztahů před korupcí - objektivní stránka: přijetí úplatku, souhlas s příslibem úplatku (i konkludentní), požádání o úplatek - subjekt: osoba podílející se na obstarávání věci obecného zájmu, resp. podílející se na podnikání, tedy speciální pachatel - subjektivní stránka: úmysl podplácení (§ 332 TZ) zájem na ochraně podnikatelských vztahů - objektivní stránka: poskytnutí úplatku, nabídnutí úplatku, příslib úplatku v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu a v souvislosti s podnikáním - subjekt: obecný pachatel nepřímé úplatkářství (§ 333 TZ) - objektivní stránka: požádání o úplatek, přijetí, poskytnutí, nabídnutí úplatku, příslib úplatku

30 INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2014 Celosvětové pořadí Pořadí v Evropě Země Počet bodů CPI 1 1 Dánsko 92 3 2 Finsko 89 4 3 Švédsko 87 5 4 Norsko 86 5 4 Švýcarsko 86 8 6 Nizozemsko 83 9 7 Lucembursko 82 Německo 79 Island 79 Velká Británie 78 Belgie 76 Irsko 74 Rakousko 72 Estonsko 69 Francie 69 Kypr 63 Portugalsko 63 Polsko 61 Španělsko 60 Litva 58 Slovinsko 58 Lotyšsko 55 Malta 55 Maďarsko 54 Česká republika 51 Slovensko 50 Chorvatsko 48 Bulharsko 43 Řecko 43 Itálie 43 Rumunsko 43

31

32 JINÁ RUŠENÍ ČINNOSTI ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 TZ) - objekt: zájem na řádném výkonu rozhodnutí soudů, jiných orgánů veřejné moci, a na vykázání - objektivní stránka: výkon zakázané činnosti, porušení zákazu pobytu a vyhoštění, porušení zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce, vyhýbání se výkonu trestu odnětí svobody, maření výkonu účelu trestu, účelu vazby, ochranného léčení, maření vykázání, maření výkonu opatrovnického soudního rozhodnutí - subjekt: zčásti obecný, zčásti speciální pachatel ve smyslu osoby, jíž se rozhodnutí, které je mařeno, týká - subjektivní stránka: úmysl neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 TZ) - objekt: zájem na zabránění nelegální migrace a ochrana pracovního trhu České republiky - objektivní stránka: soustavné, opakované zaměstnávání, či zprostředkovávání zaměstnávání cizinců za vykořisťujících pracovních podmínek, zdržujících se neoprávněně na území ČR a bez pracovního povolení - subjekt: zaměstnavatel, tedy speciální pachatel křivé obvinění a křivá výpověď (§ 345, § 346 TZ) - objekt: zájem na ochraně každého před lživými útoky, zájem na řádném výkonu znalecké činnosti, zájem na správném zjištění skutkového stavu v rámci řízení před soudem - objektivní stránka: lživé obvinění jiného ze spáchání trestného činu, uvádění nepravd v rámci výpovědi před soudem, resp. zamlčení okolností podstatných pro rozhodnutí, nepravdivý znalecký posudek - subjekt: v případě § 345 obecný pachatel, v případě § 346 znalec, resp. svědek, tedy speciální pachatel padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 TZ) - pojem: listina vydaná soudem či jiným orgánem veřejné moci, příp. subjektem k tomu zmocněným právním předpisem potvrzující že jde o autoritativní rozhodnutí daného orgánu, či subjektu, který listinu vydal - objekt: zájem na řádném a zákonném chodu státního aparátu a důvěra v pravost a pravdivost veřejných listin - objektivní stránka: padělání, podstatné pozměnění listiny, opatření padělané listiny, výroba, nabídka, prodej zařízení, pomůcek, počítačových programů k padělání - subjekt: obecný pachatel

33 TRESTNÉ ČINY NARUŠUJÍCÍ SOUŽITÍ LIDÍ
nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ) - objekt: zájem na ochraně jednotlivce proti vybraným závažným výhrůžkám - objektivní stránka: vyhrožování smrtí, těžkým ublížením na zdraví, jinou újmy způsobilé vzbudit důvodnou obavu, že pachatel vyslovenou hrozbu splní - subjekt: obecný pachatel - subjektivní stránka: úmysl nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ) - stalking: etymologicky pronásledování, stopování divoké zvěři, jinak úmyslné, zlovolné a opakované pronásledování a obtěžování jiné osoby - objekt: zájem na ochraně nerušeného mezilidského soužití - objektivní stránka: dlouhodobé pronásledování projevující se ve vyhrožování ublížením na zdraví, vyhledáváním osobní blízkosti či sledováním, vytrvalého kontaktování prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (tzv. cyberstalking), omezováním v obvyklém způsobu života, zneužívání osobních údajů za účelem získání osobního kontaktu, to vše s potenciálem vzbudit v poškozeném důvodnou obavu o život, zdraví - předmět útoku pachatele: nejčastěji bývalá partnerka /partner, ale i známé osobnosti - nejčastější motivy: pomsta, láska, narcismus hanobení národa, rasy, etnické a jiné skupiny (§ 356 TZ) - objekt: zájem na ochraně klidného občanského soužití, rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, rasy, jazyka atd. - objektivní stránka: veřejné hanobení jakožto urážlivé snižování vážnosti určité skupiny obyvatel pro jejich národnost, rasu atd.

34 JINÁ RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
šíření poplašné zprávy (§ 357 TZ) - objekt: zájem na ochraně obyvatelstva před vyvoláváním obav na základě šíření nepravdivých poplašných zpráv - objektivní stránka: šíření poplašné zprávy schopné vyvolat vážné znepokojení části obyvatelstva, sdělení takovéto zprávy PČR a dalším orgánům veřejné moci, či hromadnému informačnímu prostředku - subjekt: obecný pachatel - subjektivní stránka: úmysl výtržnictví (§ 358 TZ) - objekt: ochrana klidného občanského soužití proti závažnějším útokům narušujícím veřejný klid a pořádek - objektivní stránka: projev hrubé neslušnosti, tj. jednání hrubě porušující pravidla občanského soužití, zásady občanské morálky; resp. výtržnosti, tj. násilný nebo slovní projev hrubě urážející, vzbuzující obavu o bezpečnost zdraví, majetku nebo snižující vážnost většího počtu osob; příkladmo vandalství, napadení jiného, hanobení kulturní památky, hrobu, rušení průběhu organizovaného sportovního utkání, shromáždění, obřadu - způsob a místo spáchání: veřejně (prostředkem hromadné komunikace nebo před nejméně třemi současně přítomnými osobami) nebo na místě veřejnosti přístupném opilství (§ 360 TZ) - výklad viz výše - vyloučení jakéhokoli souběhu s jinými trestnými činy

35 NĚKTERÉ FORMY TRESTNÍ SOUČINNOSTI
podněcování k trestnému činu (§ 364 TZ) - objekt: zájem na ochraně společnosti před šířením kriminality - objektivní stránka: podněcování jakožto veřejný projev schopný vyvolat u jiných rozhodnutí spáchat trestný čin - subjekt: obecný pachatel - subjektivní stránka: úmysl nadržování (§ 366 TZ) - objekt: zájem na potlačování zločinnosti - objektivní stránka: pomoc pachateli v úmyslu umožnit mu, aby unikl, vyhýbal se trestnímu stíhání, či výkonu trestu - beztrestnost osoby blízké, pokud tak nečiní v úmyslu opatřit sobě či jinému majetkový prospěch nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ) - objekt: zájem společnosti zabránit páchání nejzávažnějších trestných činů - objektivní stránka: nepřekažení vyjmenovaných trestných činů, o jejich přípravě se pachatel hodnověrným způsobem doví - beztrestnost pachatele, pokud nemohl překazit bez značných nesnází, či uvedení sebe či osoby blízké v nebezpečí smrti, jiné újmy neoznámení trestného činu (§ 368 TZ) - objekt: zájem na boji s nejzávažnější kriminalitou jejím postihem - objektivní stránka: neoznámení vyjmenovaných trestných činů, o jejichž spáchání se pachatel hodnověrným způsobem doví - beztrestnost pachatele, pokud nemohl učinit oznámení bez značných nesnází, či uvedení sebe či osoby blízké v nebezpečí smrti - osoby vyňaté z oznamovací povinnosti: advokáti, duchovní (v kontextu zpovědního tajemství)


Stáhnout ppt "ODPOVĚDNOST ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google