Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Robert Číhal CSc. IS O PŘEJEZDECH JAKO ZDROJ DAT IS I NTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ČR A SOUČÁST REALIZACE G EOINFOSTRATEGIE ČR konference Bezpečnostní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Robert Číhal CSc. IS O PŘEJEZDECH JAKO ZDROJ DAT IS I NTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ČR A SOUČÁST REALIZACE G EOINFOSTRATEGIE ČR konference Bezpečnostní."— Transkript prezentace:

1 Ing. Robert Číhal CSc. IS O PŘEJEZDECH JAKO ZDROJ DAT IS I NTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ČR A SOUČÁST REALIZACE G EOINFOSTRATEGIE ČR konference Bezpečnostní technologie, Systémy a Management Zlín 11-12.9.2013 Brno

2 OSNOVA mimořádné události na přejezdech a jejich řešení s využitím IT použití certifikované metodiky popisu sítě v projektu „Přejezdy“ souhrnné potřeby popisu dopravních sítí, specializované a integrované pohledy, součást území nebo cesta pro dopravní prostředky a podklad pro zpracování jízdního řádu? vývoj popisu území dle směrnice EU INSPIRE a národní GeoInfoStrategie, TSI Infrastruktury, Registr infrastruktury železniční sítě a jejich popis (GIS HZS, vztahy k vnitropodnikové dokumentaci ČD a.s. a SŽDC s.o. – datové rozhraní s údaji o přejezdech, složitost vazeb, rozpory legislativy, obecná témata INSPIRE, RUIAN, katastry atd.) vybrané problémy standardizovaného popisu sítě a synchronizace obsahu dat vedených podle předpisů SŽDC SR70 a M12 a jiných administrativně vedených dokumentů závěry 11-12.9.2013 2 BTSM 2013 Zlín

3 O BRÁZEK VŠEDNÍHO DNE ČI NOCI VIDEODOKUMENTACE PRAHA ZÁPAD 11-12.9.2013 3 BTSM 2013 Zlín jsou u nás řidiči normální?lze s tím něco dělat?

4 P ŘEHLED POČTŮ PŘEJEZDŮ A NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ NA NICH VE VYBRANÝCH ZEMÍCH ( ZDROJ HTTP :// WWW. PREJEZDY. EU / STAT. PHP ) 11-12.9.2013 4 BTSM 2013 Zlín Země Tratí [km] Počet přejezdů Počet nehodZemřelí Počet nehod na 1000 km tratí na 1 km trati200720082007200820072008 Velká Británie15 8107 5000,474neudáno33neudáno15neudáno2,09 Španělsko14 6352 2720,155163119171,092,12 Švédsko9 8679 0000,91230 333,04 Francie29 28618 5070,632115 38 3,93 Německo34 21820 8930,61123120766526,756,05 Finsko5 7324 2180,73648581088,3710,12 Polsko19 42913 0630,672262226484013,4811,63 Maďarsko7 9325 9000,7441371197111817,2715,00 Česká republika 9 4878 2960,874258247304327,2026,04 Rakousko5 8185 9911,030141157312524,2426,99 Slovensko3 6582 2650,6196910961718,8629,80 Slovinsko1 2289320,759324110926,0633,39 200920102011 227236189 384027 23,924,919,9

5 HLAVNÍ POZNATKY O OKOLNOSTECH OVLIVŇUJÍCÍCH VÝZNAM IT přes vedené osvětové kampaně stále výrazněji neklesá nekázeň řidičů na přejezdech, vedoucí k nehodám, ztrátám životů a dalším škodám to vede k nezbytnosti aktivizovat orgány s funkcemi zajištění bezpečnosti a likvidace důsledků nehod – tedy převážně orgánů MV a MZd správa dopravních cest obecně (vč. vlastních vleček) je metodicky a do značné míry (nikoli však úplně) i věcně řízena z úrovně MD (resp. jeho orgány) byl však zaznamenán značný, rozsah vazeb IS o přejezdech obecně, do podstatného funkčního a legislativního okolí (zejména dokumentace o území – ÚAP, všechny aplikace mapových děl, správní činnosti) postup zavádění již dříve navržené standardizace popisu železniční sítě jako celku, v návaznosti na směrnici EU INSPIRE (v gesci MŽp) je pomalejší, než očekávaný, resp. pro návrh IS nezbytně nutný 11-12.9.2013 5 BTSM 2013 Zlín

6 SCHÉMA DRÁHY ( VLEČKY ) A JEJÍHO PODSTATNÉHO OKOLÍ 11-12.9.2013 6 obec katastr obecná relace k dráze M : N ochranné pásmo (obvod) dráhy atrakční obvod dopravny – přípojné stanice technologie výroby a dopravy na vlečce spojovací kolej (trať?) obvod dopravny vlečky - uzavřený prostor? veřejný prostor dopravně významné místo – referenční bod provozovatel dráhy provozovatel drážní dopravy správce pozemní komunikace vlastník podniku provoz dopravy na pozemní komunikaci složky záchranného systému vodní plocha (povodně, nadmořská výška) státní správa a samospráva orgány řízení dopravního provozu oplocení dráha subjekty a funkční místa komunikace BTSM 2013 Zlín odbočný bod dráhy potencionální souběh drah na 1 konstrukci traťopřejezdy

7 GLOBÁLNÍ SCHÉMA INFORMAČNÍCH VAZEB IS PŘEJEZDU 11-12.9.2013 7 BTSM 2013 Zlín KOVIN společné křížení nejvýznamnějších dopravních cest

8 D ATOVÉ ROZHRANÍ O PŘEJEZDECH MEZI IS SŽDC A HZS 11-12.9.2013 8 BTSM 2013 Zlín jedinečný identifikátor přejezdu (konstrukce jako celek) Excesový formulář aktualizovaný měsíčně případně i častěji souběžné trati souřadnice ref. bodu (ETRS89) vlečky a jiné dráhy telefonní čísla provozovatelů trati SŽDC parametry trati parametry pozemní komunikace zdroj

9 11-12.9.2013 9 BTSM 2013 Zlín GIS IZS CR – PŘÍKLAD VYSOCE INTEGROVANÉHO PROSTŘEDÍ kvalitativně vyšší úroveň, než jiné IS krizového řízení pozemní komunikace trati, přejezdy, staničení technické sítě atd. hlavní problémy popisu ŽDC: metodika identifikace tratí (OJŘ x standard) zobrazení přejezdů s primárním využitím souřadnic chápání pojmů lokalizace a identifikace bodu interpretace systému staničení tratí

10 VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY SOUBORU PŘEJEZDŮ V ROZHRANÍ SŽDC - HZS 9645 „traťopřejezdů“, z toho 8241 „traťopřejezdů“ ve správě SŽDC 191 stavebních přejezdů (bez souběhů, proto totožné s traťopřejezdy) na regionálních drahách, které nespadají do správy SŽDC (Jindřichohradecké místní dráhy a.s. a dráha „Desná“ provozovaná fou SART a.s 1000 samostatných vlečkových „traťopřejezdů“, jejichž údaje byly vyplněny podle údajů, které na základě výzvy dodali na SŽDC jejich jednotliví provozovatelé, resp. majitelé ve vzájemných vztazích : celkem 189 souběhů 2 tratí, z toho 74 vzájemných souběhů tratí ve správě SŽDC 5 souběhů 3 tratí, z toho 3 jsou souběhy tratí SŽDC s jednou vlečkou 1 souběh 2 tratí a kolejí evidovaných ke 2 vlečkám 6 vzájemných souběhů 2 vleček rozložení přejezdů na pozemních komunikacích: 11-12.9.2013 10 BTSM 2013 Zlín

11 PROJEKT VG20102014042 „I NFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ S PRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY “ vyhlášen v rámci veřejné soutěže k realizaci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 datum zahájení 1. 9. 2010 datum ukončení 31. 8. 2014 příjemce dotace: KPM CONSULT a.s. Brno Hlavní cíl projektu Vytvoření a zkvalitnění podmínek a podpory pro rozvoj metod, technologií a postupů pro podporu sdílení informací v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích ve styku s železniční dopravní cestou Hlavní očekávané výsledky projektu : Certifikovaná metodika a standardizovaný postup naplňování dat o přejezdech pro potřeby IZS Vytvoření software správy standardizovaných dat o přejezdech na vlečkách Funkční vzorek specializované databáze s daty o přejezdech na určených vlečkách včetně podkladů pro mapy Návrhy úprav právních předpisů, směrnic a předpisů nelegislativní povahy a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy o evidenci přejezdů, včetně návrhů úprav organizačního uspořádání informačního systému dotčených subjektů. 11-12.9.2013 11 BTSM 2013 Zlín

12 PORTÁL PREVLEC. CZ 11-12.9.2013 12 BTSM 2013 Zlín základ budoucí aplikace správy dat o přejezdech mimo SŽDC základní SW postupy – prostředí Access, MS SQL, Thin Client Geomedia (Intergraph CS s.r.o.), Android v současnosti má: veřejně přístupnou informační část o výsledcích řešení projektu několik vrstev interně používaných stránek s novými daty přístup chráněn heslem

13 REALIZACE MĚŘENÍ NA PŘEJEZDECH – STAV K 30.6.2013 11-12.9.2013 13 BTSM 2013 Zlín podkladová mapa MAPZEL – ČD-IS a.s. 279 výjezdů 487 drah přejezdů : 981 SP, 1073 DP přes 5 000 fotografií

14 P ROTOTYP ZOBRAZENÍ KONTROLY BODŮ GENEROVANÝCH AUTOMATICKOU ANALÝZOU KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ NA ČUZK 11-12.9.2013 14 BTSM 2013 Zlín prostředí ITC, ZABAGED® měření GNSS ProMark 500 měření X,Y, h přesnost cca 3. třídy (cm) fotodokumentace spolupráce s ČUZK podkladová mapa ZABAGED®

15 P ROTOTYP ZOBRAZENÍ KONTROLY BODŮ GENEROVANÝCH AUTOMATICKOU ANALÝZOU KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ NA ČUZK 11-12.9.2013 15 BTSM 2013 Zlín prostředí ITC, ZABAGED®

16 S OUHRNNÝ TOK DAT ZPRACOVÁVANÝCH V PROJEKTU „P ŘEJEZDY “ 11-12.9.2013 16 BTSM 2013 Zlín

17 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ organizační předpoklady – koordinace činnosti mnoha složek a jejich IS: provozovatelé drah, především SŽDC a.s., IS přejezdů a obecně žel. infrastruktury ČUZK a další složky podílející se na popisu území (ŘSD, krajské úřady atd.) orgány IZS a jejich IS souvislosti s popisem území směrnice EÚ INSPIRE, TSI-INF (registr infrastruktury) výškový profil terénu (podélný profil trati, návaznosti na potřeby krizového řízení) intermodální uzel – potřeba sjednocení metodiky udávání geodetické polohy - systém staničení tratí x pozemních komunikací vlastnosti přejezdu (zabezpečení, trakce atd.) standardizovaný popis železniční sítě (certifikovaná metodika MD) kromě ní neexistuje žádná jiná standardizovaná identifikace drah – vleček („čísla tratí dle OJŘ“ nepopisují dráhy a pro vlečky ani nejsou definována) je základem i pro popis drah jako území (ve smyslu UAP) potřebné úpravy legislativy synchronizace obsahu zákona o drahách a stavebního pro popis drah jako území (vč. drah dosud mimo platnost zákona o drahách, ale s přejezdy) souvislosti se zákony o krizovém řízení a HZS – povinnosti provozovatelů drah vůči státu (nelze na smluvní bázi mezi provozovateli drah apod.) návaznosti na realizaci GeoInfostrategii podle usnesení vády z prosince 2012 11-12.9.2013 17 BTSM 2013 Zlín

18 S DRUŽENÍ PRO PROSTOROVÁ DATA O DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (SPDDS) nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů registrované u MV ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., kolektivní a individuální členství, podniky, školy, studenti i důchodci Cíle činnosti Sdružení poskytovat (formou organizování konferencí a seminářů, publikační činností, webových stránek apod.) platformu pro osvětu, diskusi, výměnu zkušeností a spolupráci co nejširšího okruhu odborné veřejnosti (provoz pozemních komunikací a drah, krizové řízení, logistika, dopravní telematika, věda, výzkum, vzdělávání, výpočetní podpora atd.) při realizaci GeoInfoStrategie v ČR, zejména pak v oblasti informací o dopravních sítích, s důrazem na jejich věcný popis standardizovanými postupy s využitím, státem garantovaných geografických podkladů, tj. především ZABAGED ® připravovat vlastní dokumenty, podkladové materiály či formulovat připomínky k odborným dokumentům a právním předpisům vznikajícím ve výše vymezeném okruhu v působnosti státních a členských institucí, spolupracovat s dalšími orgány a subjekty, které jsou pro naplnění účelu ve výše uvedených oblastech významné, přispívat k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy zaměřené zejména do oblasti popisu dopravních sítí a přispívat k oboustrannému přenosu poznatků a zkušeností, uvedené činnosti realizovat na neziskové základně a principu samofinancování po období příprav s účasti specialistů MV, MD, ČUZK a několika vysokých škol se konala již jednání pléna zaměřená na formulaci cílů a další organizační záležitosti a přípravu podkladů pro při realizaci GeoInfoStrategie 11-12.9.2013 18 BTSM 2013 Zlín

19 11-12.9.2013 19 BTSM 2013 Zlín DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Mgr. Robert Číhal CSc., Kounicova 26, Brno, 61154, tel. +420 541 242 270, e-mail: cihal@kpmconsult.cz příspěvek byl zpracován v rámci projektu VG20102014042 „Přejezdy“ podporovaného MV


Stáhnout ppt "Ing. Robert Číhal CSc. IS O PŘEJEZDECH JAKO ZDROJ DAT IS I NTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ČR A SOUČÁST REALIZACE G EOINFOSTRATEGIE ČR konference Bezpečnostní."

Podobné prezentace


Reklamy Google