Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikové činnosti Ročník / obor studia: I. –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikové činnosti Ročník / obor studia: I. –"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikové činnosti Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: Podnik, zásobování, skladování, prodej, kupní smlouva, expedice Anotace: Odborná prezentace pro podporu výkladu učitele na téma Podnikové činnosti.

2 Podnikové činnosti

3 K dosažení podnikatelského cíle – zhodnocení vložených prostředků – je nutné provádět řadu účelných činností. Podnikové činnosti jsou vzájemně propojené činnosti, které se svým rozsahem a významem liší dle druhu podniku. – ( v podniku orientovaném na výrobu bude přednostní výroba, v obchodním podniku bude přednostní prodej a nákup zboží, v gastronomickém podniku a v hotelnictví bude předností poskytování služeb a jejich prodej) Ve všech typech podniku nalezneme navzájem propojené činnosti, při kterých podnik zajišťuje potřebné výrobní činitele.

4 Hlavní podnikové činnosti 1.Hlavní činnost podniku – přednostní činnost, pro kterou byl podnik zřízen (orientuje se dle druhu podniku) 2.Výroba – výrobní činnost 3.Obchod (nákup a prodej) – odbytová činnost 4.zásobovací a skladovací činnost 5.investiční činnost 6.personální činnost 7.finanční činnost 8.vědecko technickou činnost 9.řízení a zajišťování informací

5 Výroba a výrobní činnost

6 Výroba výroba je základní hodnototvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, si musíme odpovědět na 3 otázky: –„CO“ - znamená rozhodnout, jako výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) –„JAK“ - znamená rozhodnout, jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin a materiálů výrobky v požadovaném množství vyrobit –„KOMU PRODAT“ - znamená zjistit, kdo výrobky potřebuje, kdo je spotřebuje a jakými cestami se k němu dostanou

7 Výrobní činnost příprava výroby sem zahrnujeme celý výzkum a vývoj nového výrobku až po technologický postup plán výroby zde se řeší především organizace výroby (organizace pracovišť, práce, kapacity zásobovací a skladovací, výše financování)

8 Členění výroby podle stupně mechanizace: –ruční výroba –mechanizovaná výroba –automatizovaná výroba podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu: –kusová výroba –sériová výroba –hromadná výroba

9 Zásobovací a skladovací činnost

10 Zásobování Zásobovací činnost jako jedna z podnikových činností zabezpečuje na trhu část výrobních činitelů nutných k zajištění hlavní funkce podniku. Zásoby Materiál –základní suroviny –pomocné látky –provozovací látky –náhradní díly –obaly Nedokončená výroba Hotové výrobky Zvířata Zboží

11 Zásobovací proces 1. Plánování potřeby materiálu vychází se z plánu výroby jednot.výrobků a spotřební normy spotřební norma určuje přípustnou a nezbytnou spotřebu materiálu na zhotovení 1 výrobku plánovaná spotřeba = norma sp. x plánovaná velikost prodeje 2. Zajišťování materiálu provádí oddělení nákupu a úkolem je zajistit požadovaný materiál v množství, druhu, kvalitě Rabat – srážka z ceny při odebrání většího množství je udávána v % z ceny bez DPH Sconto – sleva při okamžitém placení zboží v hotovosti Provize – odměna v % z účtované částky

12 Zásobovací proces 3. Příjem materiálu na základě dodacího listu, zahrnuje kontrolu přebraného materiálu z hlediska kvality, kvantity a splnění podmínek kupní smlouvy přejímka – na sklad skladovací karta – zapíše ze zboží 4. Skladování materiálu činnost při níž se materiál nebo výrobky soustřeďují na určitém místě a připravují se na vydání do výroby nebo obchodní sítě

13 Pořízení zásob Podnik pořizuje zásoby následujícím způsobem: nákupem, –nejčastěji nakupuje materiál (základní suroviny, pomocné a provozovací látky, obaly, náhradní díly), vlastní výrobou, –v rámci výrobní činnosti je podnik schopen pořídit zásoby v režimu nedokončená výroba, výrobou polotovarů, či chovem zvířat.

14 Typy zásob v podniku běžné zásoby c – předpokládaná spotřeba mezi 2 dodávkami pojistná zásoba p – nad běžnou zásobu a vyrovnává odchylky mezi dodávkami technologická zásoby t – pouze u těch, které musí být před výdejem do spotřeby upraveny, např.káva maximální zásoba - c+p+t – po dodávce minimální zásoba – p+t – před dodávkou

15 Skladování Skladování je činnost, při níž se materiál nebo zboží soustřeďují na určitém místě a připravují na vydání do výroby nebo obchodní sítě. Ke skladování jsou nutné prostory, zařízení pro ukládání zásob a jejich skladování (palety, kontejnery, regály, vysokozdvižné vozíky, mrazící či chladící boxy).

16 Druhy skladů dle počtu možných nositelů potřeb –všeobecné sklady –přípravné sklady (v rámci odbytu nebo zahájení výroby) –příruční sklady (mezioperační sklady) dle ochrany před povětrností –skladování v budovách –nekryté sklady dle stanoviště –vnější sklady (mimo podnik nebo nekryté sklady) –vnitřní sklady (v podniku nebo skladování v budovách) dle správy skladu –vlastní sklady make or buy –cizí sklady

17 Skladovací proces S dodávkou přichází od dodavatele dodací list. Pro přejímce se vyhotoví příjemka. Na základě příjemky se zapíše nová dodávka do karty zásob – skladní karty Při vydání zásob ze skladu se vystaví výdejka, kterou podepisuje odebírající pracovník a výdej se rovněž zapíše do karty zásob. Pro zaplacení přijaté dodávky se používá daňový doklad - faktura. –Daňovým dokladem rozumíme takový doklad, který má přesně předepsané náležitosti k tomu, aby mohla být později vyúčtována daň při nákupu a prodeji.

18 Evidence skladování Doklady spojené se zásobovací činností lze rozdělit podle toho, kdo je vystavil na: a) vystavené dodavatelem: faktura dodací list b) vystavené odběratelem: příjemka skladní karta výdejka

19 Inventarizace Inventarizace je metoda zjišťování skutečného stavu zásob na skladě a porovnání se stavem účetním. Inventarizace zahrnuje: provedením fyzické inventury – měřením, vážením, počítáním porovnání výsledku fyzické inventury se stavem účetním vyčíslení rozdílů, objasnění příčin a vypořádáním rozdílů Výsledkem může být: manko přebytek rovnost.

20 Prodejní (odbytová) činnost

21 Je soubor činností, kdy úkolem je zajistit uplatnění výrobku (služby) na trhu a jeho dodání odběrateli. Funkce odbytu spočívá: –v usměrňování výroby tak, aby uspokojovala potřeby trhu, –v usměrňování spotřebitele při vytváření poptávky, –v informování o nových výrobcích a službách, –v překonávání konzervativních návyků při spotřebě.

22 Prodej, nákup Prodej a nákup se řídí 2 základními právními předpisy: a) Občanský zákoník upravuje vztahy: mezi občany mezi občany a firmami (FO, PO) upravuje smlouvy, kde je jedním z účastníků občan b) Obchodní zákoník upravuje vztahy v oblasti obchodu a podnikání mezi firmami

23 Kupní smlouva Kupní smlouva se uzavírá: Ústně – její výhodou je rychlost, ale neexistuje doklad o jejím uzavření Písemně na základě objednávky (od odběratele) a potvrzení této objednávky (od dodavatele), lze zasílat poštou, faxem uzavřením kupní smlouvy, jakožto listiny Elekronicky – objednávku zašleme elektronickou poštou (e-mailem) a stejnou cestou obdržíme potvrzení

24 Kupní smlouva Náležitosti kupní smlouvy: kdo smlouvu uzavírá – název a adresy obou stran povinnosti prodávajícího: –jaké množství, jakou jakost a jaké provedení dodat, v jaké dodací lhůtě, za jakou cenu povinnosti kupujícího: –převzít dodávku, zaplatit další ujednání – záruka za jakost, jak budou řešeny problémy při dodávání datum a místo vyhotovení, podpisy obou stran.

25 Smlouva o dílo Touto smlouvou si objednavatel zajišťuje provedení určitého díla od zhotovitele. Nejčastěji jde o údržbu, opravy a úpravy nebo zhotovení určité věci (např. podnik provede stavbu rodinného domku, haly atd.).

26 Expedice a splnění dodávky Expedice výrobků a služeb výdej výrobků (zboží) ze skladu odbytu kontrola balení naložení na dopravní prostředky provádí se na podkladě objednávky. Splnění dodávky Dodávka je splněna je-li: ze strany dodavatele –dodaná na místo dohodnuté ve smlouvě –v dané dodací lhůtě ze strany odběratele –převzetím –zaplacením

27 Použitá literatura PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978- 808-7204-375. KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikové činnosti Ročník / obor studia: I. –"

Podobné prezentace


Reklamy Google