Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

05/10/2010 Mnichovo Hradiště Povinnosti příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu ROP SČ 2007-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "05/10/2010 Mnichovo Hradiště Povinnosti příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu ROP SČ 2007-2013."— Transkript prezentace:

1 05/10/2010 Mnichovo Hradiště Povinnosti příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu ROP SČ 2007-2013

2 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 Program 1.Monitorování projektu 2.Zjednodušená žádost o platbu (ŽoP) 3.Změny v průběhu realizace projektu 4.Zadávací řízení 5.Pravidla publicity 6.Ostatní povinnosti příjemce

3 Povinnosti příjemce Povinnosti příjemce dle Pokynů pro žadatele a příjemce (PPŽP) a Metodických pokynů (MP) -Podávat monitorovací hlášení (MH) a monitorovací zprávy (MZ) -Ohlásit jakékoli změny projektu -Dodržovat podmínky pro zadávání veřejných zakázek -Dodržovat pravidla publicity -Vést analytické účetnictví -Vést oddělený bankovní účet projektu -Dodržovat pravidla udržitelnosti projektu -Zachovat nově vytvořená pracovní místa -Uchovávat doklady a dokumenty -Dodržovat pravidla pro spolufinancování projektu -Dodržovat pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace -Pojistit majetek pořízený v rámci projektu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 3

4 1. Monitorování projektu A) Monitorovací hlášení - MP č. 12 (www.ropstrednicechy.cz)www.ropstrednicechy.cz -Předkládá příjemce včetně příloh každých 6 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace v tištěné i elektronické podobě (část A v IS Benefit, část B formulář – textová část), pokud v tomto období není předkládána MZ a ŽoP. -V případě nedostatků PM vyzve příjemce k doplnění MH, případně vrátí k dopracování v IS Benefit. -V případě identifikace rizik, která mohou vést k porušení Smlouvy, může ORPP provést fyzickou kontrolu interim. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 4

5 1. Monitorování projektu B) Monitorovací zprávu (společně se Žádostí o platbu) předkládá příjemce: -Po ukončení finanční fáze projektu - průběžná - do 30 kalendářních dnů po ukončení finanční fáze. -Po ukončení realizace projektu - závěrečná – poslední finanční fáze + shrnutí celého období realizace; do 60 kalendářních dnů po ukončení poslední finanční fáze. Minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem odevzdání MZ kontaktuje příjemce PM nebo FM - termín odevzdání. MZ včetně příloh příjemce osobně doručí společně se Zjednodušenou ŽoP v tištěné i elektronické podobě. Doložení průběhu zadávacího řízení (nabídky všech uchazečů) - kopie dokladů, viz Metodický pokyn č. 12 (část A v IS Benefit, část B – text). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 5

6 1. Monitorování projektu Monitorovací zpráva – nedostatky: a)Výzva k doplnění údajů (seznam nedostatků a termín), b)Vrácení MZ k dopracování v IS Benefit. Pokud příjemce nedostatky neodstraní v požadovaném termínu ani po opakované výzvě a neodstraněné nedostatky zakládají důvody k pochybnosti o způsobilosti výdajů ve Zjednodušené ŽoP, je možné ŽoP zamítnout. Na základě výsledků administrativní kontroly MZ mohou PM či FM rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim. V případě, že jsou při fyzické kontrole zjištěny nedostatky, je příjemce povinen je odstranit ve stanoveném termínu. PM/FM ověří, zda nedostatky byly odstraněny. Do doby odstranění nedostatků se pozastavuje lhůta 25 pracovních dnů pro administraci Zjednodušené ŽoP. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 6

7 2. Zjednodušená žádost o platbu Platba je provedena pouze na základě Zjednodušené ŽoP (MP č. 12 – Žádost je tvořena prostřednictvím IS Benefit) Zjednodušená ŽoP se předkládá v souladu s Finančním plánem: a) po ukončení realizace celého projektu – do 60 dní b) po ukončení finanční fáze – do 30 dní, ŽoP se předkládá nejdříve po podpisu Smlouvy, max. 1 x za 3 měsíce. V průběhu realizace projektu je možné proplatit 85% dotace, zbývajících 15% při závěrečné Žádosti R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 7

8 2. Zjednodušená žádost o platbu Termín odevzdání ŽoP Příjemce kontaktuje PM nebo FM min. 5 pracovních dnů před podáním Žádosti – termín odevzdání. Lhůta pro administraci Žádosti – 25 pracovních dnů - lhůta se pozastavuje: a)v případě nutnosti odstranění nedostatků ze strany příjemce, b)do doby podpisu formuláře F1 ze strany příjemce. Příjemce předkládá osobně: 1. Zjednodušenou ŽoP vč. příloh v tištěné a elektronické podobě 2. Originály a kopie požadovaných účetních dokladů za finanční fázi 3. Monitorovací zprávu Chybějící podklady – jestliže příjemce i přes výzvu k doplnění dokladů tyto nedoručí, navrhne FM snížení požadované částky o ty výdaje, které nebyly dostatečně podloženy; v takovém případě může následovat fyzická kontrola interim Když je Žádost schválena, vyzve PM nebo FM příjemce ke kontrole a podpisu formuláře F1. Poté je formulář předán Finančnímu útvaru, který do 5 pracovních dnů zajistí převod prostředků. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 8

9 2. Zjednodušená žádost o platbu Nejčastější chyby a nedostatky v MZ a ŽoP  Vykazování investic a neinvestic x zaúčtování  Výběrová řízení – loga EU, ROP  Neoznámení změn – vliv na rozpočet a skutečnost  Plnění a vykazování indikátorů (nová pracovní místa)  Osobní náklady – výkazy práce  Není aktualizován rozpočet  Pojištění  Protokol o odstranění vad a nedodělků  Nepředložení originálů faktur  Nesoulad mezi přehledem výdajů a soupiskou  Nerozlišení účetní evidence – středisko  Špatné zaúčtování účetního případu (faktury) + košilka R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 9

10 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 10

11 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 11

12 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 12

13 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 13

14 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 14

15 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 15

16 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 16

17 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 17

18 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 18

19 Dokladování způsobilých výdajů R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 19

20 3. Změny v průběhu realizace projektu Všechny změny musí příjemce předem písemně oznámit PM nebo FM Příjemce je povinen konzultovat 25 pracovních dnů u podstatné změny každou změnu s PM nebo FM. Po konzultaci příjemce doručí osobně nebo zašle doporučenou poštou ORPP formulář Oznámení příjemce o změnách projektu. PM nebo FM změnu posoudí a informuje příjemce, zda ji bere/nebere na vědomí (nepodstatná) či zda je/není schválena (podstatná), včetně zdůvodnění. Změny nezávislé na vůli příjemce či ty, které nebylo možné ohlásit předem – příjemce neprodleně oznámí a doloží důvod změn. PM nebo FM rozhodne o dalším postupu. MP č. 12 – možnost Oznámení požadované změny projektu v MZ nebo MH (v tomto případě příjemce nepředkládá Oznámení příjemce o změnách projektu). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 20

21 3. Změny v průběhu realizace projektu Podstatné změny – dodatek ke Smlouvě Nepodstatné změny – nevyžadují dodatek ke Smlouvě R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 21

22 4. Zadávací řízení ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK  A. ZÁKON Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH  B. PRAVIDLA ROP RS SČ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 22

23 4. Zadávací řízení Tab. 1: Pravidla ROP RS SČ pro zakázky malého rozsahu Členění Druh veřejné zakázky Částka v Kč bez DPH Počet oslovených subjektů Způsob oslovení Způsob zadání zakázky Nastavení podmínek výběru Lhůta pro podání nabídek zakázka malého rozsahu I. na dodávku a služby do 200 tis. Kčmin. 1 stačí e-mail nebo písemně přímá objednávka postačuje 1 osoba není na stavební práce do 600 tis. Kčmin. 1 stačí e-mail nebo písemně přímá objednávka postačuje 1 osoba není zakázka malého rozsahu II. na dodávku a služby od 200 tis. do 800 tis. min. 3 stačí e-mail nebo písemně hodnoticí kritéria postačuje 1 osoba 7 kalen. dní na stavební práce od 600 tis. do 3 mil. min. 3 stačí e-mail nebo písemně hodnoticí kritéria postačuje 1 osoba 7 kalen. dní zakázka malého rozsahu III. na dodávku a služby od 800 tis. do 2 mil. min. 3 písemně + uveřejnění na internetu hodnoticí kritéria hodnoticí komise (min. 3 členové) 10 kalen. dní na stavební práce od 3 mil do 6 mil. min. 3 písemně + uveřejnění na internetu hodnoticí kritéria hodnoticí komise (min. 3 členové) 10 kalen. dní R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 23

24 4. Zadávací řízení Tab. 2: Pravidla ROP RS SČ pro zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek Členění Druh veřejné zakázky Částka v Kč bez DPH Počet oslovených subjektů Způsob oslovení Způsob zadání zakázky Nastavení podmínek výběru Lhůta pro podání nabídek podlimitní zakázky na dodávku a služby od 2 mil. do 5,857 mil. min. 5 písemně + uveřejnění na internetu zadávací dokumentace hodnoticí komise (min. 3 členové) 15 kalen. dní na stavební práce od 6 mil. do 146 447 mil. min. 5 písemně + uveřejnění na internetu zadávací dokumentace hodnoticí komise (min. 5 členů) 15 kalen. dní nadlimitní zakázky na dodávku a služby od 5,857 mil.min. 7 písemně + uveřejnění na internetu zadávací dokumentace hodnoticí komise (min. 5 členů) 20 kalen. dní na stavební práce od 146 447 mil.min. 9 písemně + uveřejnění na internetu zadávací dokumentace hodnoticí komise (min. 5 členů) 35 kalen. dní R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 24

25 4. Zadávací řízení NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY:  Porušení zákazu diskriminace a rovného zacházení  Dělení zakázky - zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity  Stanovení předpokládané hodnoty zakázky  Smlouva s dodavatelem neobsahuje povinnost dodavatele vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  Zásada transparentnosti  Neoznámení zadávacího řízení  Neoznámení o výsledku zadávacího řízení  Zrušení zadávacího řízení veřejným nebo dotovaným zadavatelem z důvodů, které nejsou vymezeny v § 84 ZVZ. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 25

26 5. Pravidla publicity Metodický pokyn č. 10 Pravidla pro publicitu Pravidla vychází z Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP RS SČ. A.Projekt - financování infrastruktury nebo stavebních prací a celkový veřejný příspěvek přesáhl 500 000 EUR (kurz pro přepočet dle dané výzvy) Po zahájení fyzické realizace - velkoplošný reklamní panel: B.Projekt - nákup hmotného předmětu či ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a celkový veřejný příspěvek přesáhl 500 000 EUR - trvalá informační upomínková deska Text: „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“, „Investice do vaší budoucnosti“ a dále symbol EU, logo ROP NUTS 2 SČ a název projektu. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 26

27 5. Pravidla publicity C.Projekt - nákup hmotného předmětu, financování infrastruktury nebo stavebních prací nebo se jedná o projekt v rámci oblasti podpory 2.3 popř. o projekt v rámci křížového financování a celkový veřejný příspěvek nepřesáhl 500 000 EUR U projektů zaměřených na infrastrukturu nebo stavební práce a u projektů zaměřených na nákup hmotného majetku - trvalá informační upomínková deska U projektů v rámci oblasti podpory 2.3 a projektů v rámci křížového financování musí příjemce zajistit informovanost účastníků projektu U drobných propagačních předmětů postačuje uvedení symbolu Evropské unie a loga ROP NUTS 2 SČ. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 27

28 5. Pravidla publicity Tato informační a propagační opatření může příjemce aplikovat až po schválení projektu Výborem Regionální rady. D.Označení pořízených předmětů Menší přístroje, zařízení či věci, které nebudou umístěny výlučně pouze v místě realizace projektu (např. notebooky, mobilní telefony) - viditelná místa - označení štítky či samolepkami. Štítky nebo samolepky musí obsahovat informace: „Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“, „Investice do vaší budoucnosti“ a dále symbol Evropské unie a logo ROP NUTS 2 SČ Podrobnější informace viz Metodický pokyn č. 10. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 28

29 6. Ostatní povinnosti příjemce Vést analytické účetnictví V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Od počátku projektu účtovat na zvláštní analytické účty (stejný analytický znak), na samostatné hospodářské středisko či zakázku. Oddělit v účetnictví transakce související s projektem od transakcí s projektem nesouvisejících. Zajistit identifikace způsobilých/nezpůsobilých výdajů. Vést oddělený bankovní účet projektu Zřídit zvláštní bankovní účet/podúčet projektu za účelem zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem a to od data registrace projektu. Výdaje související s projektem realizované / placené mimo zvláštní bankovní účet/podúčet projektu jsou považovány za nezpůsobilé. Výjimky – výdaje na projektovou dokumentaci, na přípravu dokumentace pro podání žádosti aj. Tyto výdaje je nutno zpětně refundovat ze zvláštního účtu (po založení). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 29

30 6. Ostatní povinnosti příjemce Dodržovat pravidla udržitelnosti projektu Lhůta pro udržitelnost projektu je stanovena na dobu -3 roky u příjemců, kteří splňují definici malého a středního podniku -5 let u ostatních příjemců a to od data ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen zachovat výsledky projektu po tuto dobu v nezměněné podobě: -plně a prokazatelně splnit účel projektu; -zachovat nově vytvořená pracovní místa; -nakládat s majetkem získaným z dotace s péčí řádného hospodáře; -nepřevádět vlastnické právo k tomuto majetku/jeho části či užít tento majetek/jeho část za účelem zajištění závazku bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace. Udržitelnost projektu je monitorována prostřednictvím zpráv, které je příjemce povinen podávat ročně od ukončení realizace po celou dobu udržitelnosti. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 30

31 6. Ostatní povinnosti příjemce Zachovat nově vytvořená pracovní místa Závazek vytvoření indikátorem stanoveného počtu nově vzniklých pracovních míst je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace. Plánovaného počtu nových pracovních míst musí být dosaženo nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa vzniklá v souvislosti s projektem musí být zachována po celou dobu udržitelnosti projektu, aby příjemce neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vrátit. Případný pokles počtu pracovních míst nesouvisejících s projektem – příjemce musí zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související s projektem. Prokazování nově vzniklých pracovních míst – Příručka pro žadatele a příjemce pro danou výzvu (kap. IV.1.6 Pravidla pro zachování nově vytvořených pracovních míst). V první MZ přepočtený stav zaměstnanců za 12 měsíců předcházejících realizaci projektu; po nárůstu přepočet uvede znovu. Spolu s přehledem výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců předkládá příjemce: a) pracovní smlouvy „nových“ zaměstnanců, b) jejich pracovní náplně, c) potvrzení zaměstnavatele o hrubé měsíční mzdě R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 31

32 6. Ostatní povinnosti příjemce Uchovávat doklady a dokumenty Povinnost uchovávat důležité doklady a dokumenty vztahující se k projektu po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace a současně nejméně do uplynutí tří let od uzávěrky programu (31.12.2025). Povinnost vést Spis příjemce (Žádost o poskytnutí dotace, Smlouvu o poskytnutí dotace, Žádost o platbu, Monitorovací/zprávy, Oznámení příjemce o změnách projektu, vč. příloh, dokumentace Zadávacích řízení, korespondenci v tištěné podobě). V případě zániku příjemce projednat s územně příslušným státním oblastním archivem zabezpečení spisu příjemce. O jednání musí být informován poskytovatel dotace. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 32

33 6. Ostatní povinnosti příjemce Dodržovat pravidla pro spolufinancování projektu Nesmí být spolufinancované z dalších (dotačních) programů financovaných z finančních prostředků strukturálních fondů EU. Projekty spolufinancované z ROP RS SČ, které nezakládají veřejnou podporu, mohou být spolufinancované z jiných národních veřejných rozpočtů s výjimkou výdajů, na které je čerpána dotace z ROP. Dodržovat pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace V případě změny užívacích práv k majetku, který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho užívání slouží k realizaci projektu nebo udržení jeho výsledků, si musí příjemce vyžádat písemný souhlas poskytovatele. Odprodání či pronajmutí majetku pořízeného z dotace lze pouze za tržní cenu prostřednictvím řízení o zadávání zakázek v souladu s pravidly ROP a právními předpisy ČR a EU. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 33

34 6. Ostatní povinnosti příjemce Pojistit majetek pořízený v rámci projektu Pojistit majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny. Doba pojištění musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu (nebo použitelnosti majetku). Předložit originál pojistné smlouvy nejpozději k datu ukončení projektu (ohlásit změny týkající se pojistné smlouvy, předložit hlášení o pojistné události). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y 34

35 Děkuji za pozornost Ing. Jan Přikryl Oddělení Realizace projektů a plateb Úřad Regionální rady Karlovo náměstí 313/8, Praha 2 email: info@ropsc.cz www.ropstrednicechy.cz 05/10/2010 Mnichovo Hradiště


Stáhnout ppt "05/10/2010 Mnichovo Hradiště Povinnosti příjemce po dobu realizace a udržitelnosti projektu ROP SČ 2007-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google