Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace Ochrana životního prostředí 3. února 2014 Ing. Milan ŠIMÁNEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace Ochrana životního prostředí 3. února 2014 Ing. Milan ŠIMÁNEK."— Transkript prezentace:

1 Prezentace Ochrana životního prostředí 3. února 2014 Ing. Milan ŠIMÁNEK

2 Obsah Základní normy a předpisy všeobecně a v AČR Organizace ekologie na UO Přehled hlášení nadřízenému stupni Nařízená vedená dokumentace Systém ekologického odstranění odpadů na UO Zpětný odběr Třídění odpadů na UO Ekologicky šetrné výrobky Roční bilance nakládání s odpady na UO Základní povinnosti hlavních funkcionářů Základní povinnosti ekologa UO

3 Přehled základních právních norem: Ústavně právní základ ochrany životního prostředí je upraven v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (čl. 7). a v Listině základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (čl. 35).

4 Předpisy vztahující se na oblast životního prostředí obecně: zákon č. 17/1998 Sb., o životním prostředí; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, novelizace č. 18/2010 Sb.; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - č. 169/2013; zákon č. 477/2001 Sb., o obalech; zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách;

5 Vnitřní předpisy Zákl - l Základní řád OS ČR, čl. 575-578 Vševojsk 1 - 1 Povinnosti funkcionářů útvarů a jednotek pozemního vojska AČR. Všeob – P-37 Pravidla provozu vojenských vozidel. RMO č.11/2009 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a při výkonu služby. OP pro hospodaření s majetkem MU 7.0čj. 46-6/DP -2007 – 2697 ze dne 14. března 2008, MO. Metodické upřesnění k realizaci úplatkových převodů druhotných surovin čj. 223 – 1/2013 – 2697, ze dne 15. března 2013, MO.

6 Organizace ekologie na UO Odbor hospodářské správy Brno - bezpečnostní referent UO, ekolog UO - kumulovaná funkce VZ 299400 Ing. Milan Šimánek, tel: 442 002. Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové - Oddělení služeb - zástupce vedoucího oddělení, kumulovaná funkce VZ 299401 Ing. Jan Novák, tel: 253 285.

7 Zpracovaná hlášení nadřízenému stupni Pololetní hlášení o stavu životního prostředí, Tříměsíční a roční vyhodnocení odpadů, v programu EisProW, Hlášení a starých ekologických zátěžích, Ekologicky šetrný výrobek.

8 Nařízená vedená dokumentace Souhlas nakládání s odpady, příslušný magistrát, Základní ekologická karta, Výpis z rozkazu č.1, Evidence odpadů - v elektronické podobě programu EisProW, Průběžná evidence vedená ve shromaždišti, Provozní řády, Smlouva s oprávněnou firmou, Identifikační listy nebezpečného odpadu, Ročních hlášeních o produkci odpadů, Bezpečnostní list nebezpečného odpadu.

9 Odpady se likvidují v rámci jednotlivých materiálových skupení a požadavků jednotlivých složek UO, Příslušní majetkoví manažeři a kontisté sledují jejich produkci, využívání nebo odstraňování podle platných nařízení a předpisů. Systém ekologického odstranění odpadů na UO

10 Ekologická likvidace, komodity, výběrová řízení Na základě požadavků materiálových orgánů a jednotek zpracuje ekolog UO podklady pro výběrové řízení na ekologickou likvidaci, Jednotlivé komodity jsou naceněny a přepočítány na tuny, Druhy komodit: Nebezpečný odpad - chemikálie, kaly, emulze, zbytky barev, Obyčejný odpad – dřevo, papír, objemný odpad, sklo.

11 televize, rádia, cd/dvd/vhs, počítače a jejich příslušenství, monitory chladící zařízení (lednice, mrazáky, mrazničky) minerální oleje pračky, myčky nádobí, sporáky, trouby, varné konvice elektrická topidla, přímotopy, teplomety zářivky – ty se odevzdávají na AHNM vysavače, čisticí stroje na koberce baterie pneumatiky Zpětný odběr na UO

12 Třídění odpadů na UO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (PS 0611) zabezpečuje kontejnery na komunální odpad, likvidaci listí a trávy, Úklidová firma STAEG zabezpečuje třídění odpadu do barevných kontejnerů, Kounicova 65, Kounicova 44, kasárna J. Babáka 2 – umístěny nádoby na tříděný odpad, Nebezpečný a ostatní odpad, likvidaci zabezpečuje ekolog UO na základě požadavků funkcionářů UO.

13 Třídění odpadů na UO

14 Ekologicky šetrný výrobek na UO Usnesení vlády č.159/1993 Sb., - zavedení označení ekologicky šetrných výrobků, Usnesení vlády č.465/2010 Sb., Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek. Byl zpracován materiál o ekologicky šetrných výrobcích a předán vedoucímu Oddělení veřejných zakázek (jedna z podmínek výběrových řízení).

15 Roční bilance ekologické likvidace odpadů Za rok 2013 bylo ekologicky zlikvidováno: V Brně a Vyškově nebezpečný odpad - 46,33 tuny, obyčejný odpad - 81,17 tuny, Železo, příjem do státní pokladny - 8,14 tuny, V Hradci Králové nebezpečný odpad - 4,04 tuny, obyčejný odpad - 30,49 tuny, Celkem za UO - 170,17 tuny.

16 Finanční vyčíslení nákladů na ekologii u UO Brno a Vyškov Přiděleno: 471 000,- Kč Čerpáno 176 455,- Kč, Vráceno 294 545,- Kč - požadavek na 185 000,- Kč zrušen, odvoz panelů, průběžně odváží VZ 1970 Vyškov, Šrot a železo – příjem do státní pokladny 36 446,-Kč, Hradec Králové Přiděleno: 210 000,- Kč Čerpáno 187 948,- Kč, Vráceno 22 052,- Kč.

17 Základní povinnosti hlavních funkcionářů UO Rektor - velitel Zajišťuje kontrolování dodržování předpisů ochrany ŽP, provádí namátkové kontroly nakládání s odpady a vedení dokumentace, Musí umožnit orgánům státní správy přístup do objektů, V případě změny čísla útvarů zpracuje roční hlášení, Spolupracuje s orgány státní správy a poskytuje jim podklady.

18 Základní povinnosti funkcionářů UO Jsou odpovědni za zabezpečení ekologie ve svých prostorech, Jsou odpovědni za ukládání nebezpečných látek a směsí, zpracovávají provozní a havarijní řády, Spolupracují s ekologem UO, Zabezpečují odstranění nepotřebného a ekologického odpadu, Provádí pravidelné kontroly v oblasti ekologie, okamžitého hlášení závad, které mohou způsobit nebo způsobují znečištění či poškození životního prostředí, Povinnost podílet se dle možností na odstranění těchto závad či jejich následků.

19 Základní povinnosti ekologa UO Zabezpečuje plnění platných právních norem, Zpracovává a vede předepsanou dokumentaci, Účastní se školení u nadřízeného stupně a zabezpečuje školení u UO, Provádí kontrolní činnost, Zabezpečuje odpadové hospodářství, Podílí se na výběru firem pro odstranění odpadů, Spolupracuje s veliteli a vedoucími a poskytuje jim metodickou pomoc, Zpracovává hlášení nadřízenému stupni, Spolupracuje s orgány státní správy.


Stáhnout ppt "Prezentace Ochrana životního prostředí 3. února 2014 Ing. Milan ŠIMÁNEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google