Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Mediální produkt Autor: Mgr. Hana Marková VY_32_INOVACE_2_1_15

2 Mediální produkt VY_32_INOVACE_2_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Kategorie mediálních produktů 1 Média se člení dle různých hledisek. Existují tak: - horká média - intenzivněji působí na emoce člověka a obvykle na více jeho smyslů. Spolupůsobí nejenom mluvené slovo a obraz, ale i zvuky a hudba. Vyvolávají pasivitu. Např. televize, rozhlas, kino… - chladná média - přinášejí více informací, jsou zpravidla uchovatelná a rytmus přijímání informací si volí recipient sám. Např. noviny a časopisy, billboardy, dopravní prostředky, výkladní skříně, obaly, prospekty, dárkové propagační předměty aj. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

4 Kategorie mediálních produktů 2 Další dělení: Elektronická média (internetová reklama, elektronické prezentace) Klasická média (noviny, časopisy, …) Masová média (TV, rádio, …) Specifická média (dopravní prostředky, obalová reklama, reklamní předměty, venkovní reklama, …) Tradiční média (TV, rádio, periodika …) Netradiční média (pohlednice v barech, sms, …) Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

5 Formy mediálních sdělení Mediální produkty nám přinášejí tzv. mediální sdělení. Formy mediálních sdělení jsou: 1.Zpravodajské útvary - zpráva, oznámení, komuniké, článek, interview. 2.Analytické útvary - úvodník, editorial, komentář, glosa, recenze, kritika, diskuse, debata, polemika. 3.Beletristické útvary – črta, causerie, reportáž, sloupek, fejeton Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

6 Kategorie mediálních produktů 2 Další dělení: Elektronická média (internetová reklama, elektronické prezentace) Klasická média (noviny, časopisy, …) Masová média (TV, rádio, …) Specifická média (dopravní prostředky, obalová reklama, reklamní předměty, venkovní reklama, …) Tradiční média (TV, rádio, periodika …) Netradiční média (pohlednice v barech, sms, …) Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

7 Co je důležité pro mediální sdělení? vztah mezi mediálními produkty a realitou věrohodnost informačních zdrojů a informací výrazové prostředky (obrazové, zvukové, grafické, jazykové…) jednotlivých mediálních produktů tvorba textu, zvukového a obrazového materiálu podle zvoleného typu média, rozdíl mezi psaným a mluveným projevem, rozdíl mezi typem a zaměřením jednotlivých médií Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

8 Jak pracovat s mediálním produktem? Média a mediální produkty jsou všudypřítomná, šíří se masově a dostanou se i k tomu, kdo se jejich informacím věnovat nechce. Kde všude se můžeme i nechtěně setkávat s mediálními produkty? Je důležité umět se bránit a nenechat si informace vnutit. Pokud už je nám informace předložena, je potřeba vnímat ji kriticky. Co si představujete pod pojmem kritické vnímání textu? Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

9 Příjemce mediálního produktu 1 Kritický příjemce mediálního produktu - by neměl přejímat mediální zprávy jako hotová fakta a měl by si být vědom, že zprávu je třeba podrobit kritické analýze. Pozor: kritika není hledání negativ! - by měl vždy rozpoznávat komunikační situaci: v jaké chvíli, v jakém kontextu, kde, ke komu a kdo promlouvá. Z různých typů periodik vyberte tři texty a určete jejich komunikační situaci. Jak se liší dle typu periodika? Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

10 Příjemce mediálního produktu 2 Kritický příjemce mediálního produktu - si musí být vědom, že média nezobrazují realitu tak, jak "ve skutečnosti je", že i ve stručné a zdánlivě věcné zprávě se projevují názory, postoje a záměry autora mediálního sdělení. - musí být neustále připraven aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí. - musí umět posoudit, s jakým textem pracuje, zda se jedná o text informativní nebo o komentář, názor, polemiku. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

11 Příjemce mediálního produktu 3 Kritický příjemce mediálního produktu - musí být schopen posoudit kompozici zprávy a kvalitu argumentů. - musí umět porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů. - musí umět vnímat, zda autor sdělení definuje svou pozici: zda se zřetelně odlišuje od pronesených názorů, zda střídá opačné pohledy a zda sám nevynáší nějaké soudy o správnosti nebo užitečnosti dané věci. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

12 Příjemce mediálního produktu 4 Kritický příjemce mediálního produktu - musí umět rozpoznat v textu slova nebo postupy, kterými se prozrazují autorovy nevědomé postoje a skrytá stanoviska. - musí umět posoudit, zda je vyjádřen záměr textu (nejen to, o čem text je, ale také čeho chce u adresáta dosáhnout) a zda je tento záměr naplněn. - musí být schopen rozpoznat manipulativní triky v textu; vyhledat, kde je opuštěna věcná argumentace a kde se autor dovolává našich pocitů a názorů. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

13 Příjemce mediálního produktu 5 Kritický příjemce mediálního produktu - musí umět rozpoznávat specifické, netypické způsoby manipulace, které vyplývají z jednotlivé situace a problému, například nepřiměřené zdůrazňo- vání negativních stránek a opomíjení jejích přínosů. - u textů, které jsou pro příjemce názorově či situačně blízké, má umět oddělovat svoje přání, postoje a pocity od věcného a racionálního posuzování článku. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

14 Kritická analýza Každé, i “sebeobjektivnější” sdělení, je ovlivněno podmínkami komunikace – sdělovaná a přijímaná “pravda” je ovlivněna tím, v jakou chvíli k nám přichází, z jakých okolností vychází, kdo ho sděluje, kdo jsme my, kteří ho přijímáme. Z denního tisku vyberte libovolný text a pokuste se ho podrobit kritické analýze. Nesnažte se najít v jednom textu všechny výše zmíněné podmínky kritického vnímání textu. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

15 Prameny JIRÁK, Jan. Práce v médiích. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2006, [cit. 2012-01-17]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

16 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků. Seznámí žáky s pojmem mediální produkt, s formami mediálního sdělení, s kritickým vnímáním mediálních produktů. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v každodenním životě.. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

17 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Hana Marková Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_1_15 - Mediální produkt Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje mediální produkty z různých hledisek. Rozumí pojmu mediální sdělení. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média) podle zaměření na cílové skupiny. Je (nebo snaží se být) kritickým příjemcem mediálního produktu. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: mediální produkt, mediální sdělení, kritické vnímání mediálního produktu Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková

18 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Odpovědi na otázky a řešení úkolů vyplynou konkrétně z použitého aktuálního tisku a nelze je proto zde uvést. K otázce „Kde všude se můžeme i nechtěně setkávat s mediálními produkty?“ např. rozhlasové či TV vysílání v dopravních prostředcích, obchodech, veřejných místech, letáky, všudypřítomné reklamy, billboardy atd. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Jedním z cílů MV je vyvarovat se užívání stereotypů a klišé, podporovat kreativitu a tvůrčí řešení. Předem dané odpovědi na otázky, které vychází ze zkušeností a vnímání žáka, naopak tuto kreativitu potlačují a vedou učitele pouze k jednomu a mnohdy právě ne jedinému řešení. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Mediální produkty - Mediální produkt - Mgr. Hana Marková


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google