Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě Mgr. Miroslav Pizur V Bruntále 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě Mgr. Miroslav Pizur V Bruntále 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě Mgr. Miroslav Pizur V Bruntále 2012

2 2

3 Smart Administration Czech POINT Datové schránky Digitalizace soudů Národní digitální archiv Informační systém integrovaného záchranného systému Národní digitální knihovna Procesní modelování agend veřejné správy Technologická centra krajů a obcí eObčanka Základní registry 3

4 Proč základní registry – pohled čísel 30.000 128 mld. Kč 400.000 činností, které nemají oporu v předpisech na výkon veřejné správy v loňském roce chyb v údaji o trvalém pobytu obyvatele (ROB vs. IS KN-RUIAN) 4

5 Základní registry ROS - Registr osob ROB - Registr obyvatel RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RPP - Registr práv a povinností 5

6 6

7 Základní registry (ZR) Bezpečná databáze, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech Poskytují bezpečně vybrané právě závazné referenční údaje Změna se všem projeví do 24 hodin Zjednodušují ohlašovací povinnost Veškerá práce je „logována“ 7

8 Základní registry 1. července 2012 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 8

9 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 5/1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech „Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, aniž by ověřoval jejich správnost“ 9

10 Referenční údaj „Údaj vedený v základních registrech, který je státem garantován jako aktuální a správný“ „Referenční údaj je jedinečný a důvěryhodný údaj, vedený v příslušném základním registru veřejné správy, který je určen ke sdílení všemi relevantními informačními systémy (základními registry, rejstříky atp.)“ „Jedná se o nejčastěji užívané údaje veřejnou správou (jméno, příjmení, datum narození, sídlo právnické osoby, adresa atd.)“ 10

11 Soustava základních registrů Registr obyvatel (ROB) Registr osob (ROS) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr práv a povinností (RPP) ORG ISZR 11

12 12

13 Registr obyvatel I. Registr obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, bude od 1. 7. 2012 hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách, konkrétně o: všech občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v registru obyvatel. 13

14 Registr obyvatel II. Referenční údaje registru obyvatel: příjmení, jméno odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, příp. na adresu pro doručování datum narození a úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz do registru územní identifikace na místo a okres narození a úmrtí; popřípadě stát narození a úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o tom, zda má osoba zpřístupněnu datovou schránku. 14

15 Registr osob I. Registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, bude od 1. 7. 2012 hlavním zdrojem údajů o právnických osobách, konkrétně o: právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem 15

16 Registr osob II. Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) fyzické osoby Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma (plnění dle číselníku) Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán (ROB nebo ROS nebo údaj o zahraniční fyzické osoby) Právní stav (plnění dle číselníku) Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny – RUIAN) Agendový identifikátor fyzické osoby ROS (ORG, ROB) Jméno a příjmení Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN) 16

17 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, jehož správcem je Český úřad zeměměřičský a katastrální poskytuje od 1. 7. 2012 referenční údaje o: Základních územních prvcích a územně evidenčních jednotkách (území okresu, kraje atd.) Adresách Stavebních objektech 17

18 Registr práv a povinností Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku. Referenční údaje o právech a povinnostech osob, a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v základních registrech, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis. 18

19 Jak se do ZR dostanu? Czechpoint@office IS DS (formulář) AIS (agendový informační systém) – tj. eSSL, Vera Viewer-ukázka na závěr, Kukátko, … 19

20 Praktická ukázka Video Změna doručovací adresy občana – AIS Praha 13 (1:40) Reklamace údajů v registru osob – IS DS PO (9:30) Žádost o poskytnutí změn 3 osobám – CzP@office (11:20) 20

21 Koloběh informací ROB bude z RUIAN čerpat údaje o adrese místa trvalého pobytu ROS bude z ROB čerpat údaje o statutárních orgánech – fyzických osobách (státních občanech, zahraničních fyzických osobách) Atd. 21

22 Praktický dopad na MěÚ 22

23 Předpoklady využívání referenčních údajů IS musí být evidován v IS o ISVS (dle 365/2000 Sb.) Přihlášení orgánu veřejné moci k výkonu agendy (AIS RPP Působnostní) OVM podá žádost o umožnění přístupu OVM ke službám vnějšího rozhraní ISZR; k žádosti přiloží veřejnou část certifikátu; žádost zašle do DS MV ČR Základní registry ve veřejné správě 23

24 Čtenář vs. editor Editoři (zápis do 3 dnů): Registr obyvatel - ROB (ISEO, Wyse „vajza“) Registr osob - ROS (IAIS) Registr územní identifikace adres a nemovitostí - RUIAN (ISUI) Registr práv a povinností - RPP (AIS RPP Působnostní) Čtenáři 24

25 Identifikace žadatele Klient nemusí dokládat referenční údaje, které jsou o něm vedeny (111/2009 Sb., § 5 odst. 1).. nicméně nějak se prokázat musí (500/2004 Sb., § 36) Jméno, popřípadě jména, a příjmení Datum a místo narození Adresa místa trvalého pobytu Pakliže při vydání rozhodnutí nebudou údaje ověřeny skrze ZR, bude při odvolacím řízení rozhodnutí zrušeno (u všech podobných úkonů) 25

26 Dle studie f. Cortis:.. „záleží na konkrétní úpravě každého úřadu, nicméně doporučujeme provést validaci údajů minimálně v okamžiku přijetí žádosti, komunikaci s dalšími subjekty a ukončení případu“ 26

27 Úprava formulářů Úprava centrálních formulářů - cca 300 formulářů upravit vlastní formuláře, které jsou v režimu zákona (500/2004 Sb., správní řád, musí dle § 37 odst. 3 správního řádu) Podání fyzické osoby: Jméno a příjmení Datum narození Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu 27

28 Podání související s podnikatelskou činností: Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání Identifikační číslo osob, Adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání právnické osoby: Název nebo obchodní firmu, Identifikační číslo osob nebo obdobný údaj, Adresu sídla, popřípadě jinou adresu por doručování. 28

29 Co dále přinesou základní registry Klient si může zjistit co je o něm vedeno v ZR Po každé změně mu bude přicházet bezplatně avízo do DS !!! Výpis o využití údajů vztažených k jeho osobě !!! Rozeslání změn referenčních údajů třetím osobám (viz. video) Současné evidence v programech zůstávají Změnové sestavy do evidence obyvatel??? Přibude nový formulář na lustraci osob v CzP@office 29

30 VERA Viewer VERA Viewer jako centrální místo pro základní registry Kartotéka externích subjektů RUIAN (Adresy), ROB (Občané) ROS (Právnické a Fyzické osoby) Přístup bude evidován 30

31 VERA Viewer 31

32 Odkazy www.youtube.com/zakladniregistry www.szrcr.cz http://www.mubruntal.cz.. eGoverenment/základní registry http://www.mubruntal.cz Co vše obsahují zákl. reg. Dopady spuštění zákl. reg. (hlavní dokument - kap. 5, 6 a 8.3) Dopady spuštění zákl. reg. 32

33 Dotazy, diskuse… 33

34 Mgr. René Pleva Jana Třísková Děkuji za pozornost

35 Mé poznámky - nepromítat Výpis dle požadavku kdo na koho se díval, jaký úředník, proč http://www.youtube.com/watch?v=QkGN__A580k&feature=plc p http://www.youtube.com/watch?v=QkGN__A580k&feature=plc p 1:30 Kdo má DS, může poslat DZ a výsledkem bude napsáno co je o něm vedeno v jakých registrech Změnové informace všem komu chci – já jsem vlastník informací o mě samém a já se mohu rozhodnout, komu je dále sdělím – stát je pouze někde uchovává 5:00 Zůstanou v našich systémech dosavadní kartotéky 15:35 Ztotožnění AIFO – bez toho se nerozjedeme ??? !!! 18:30 Základní registry ve veřejné správě 35 22

36 Nikdo nekomunikuje s ROB, ROS,.. ale s ISZR http://www.youtube.com/watch?v=iFjdS2hkiYs&feature=plcp Změna referenčních údajů (3:20) Ze správního řízení (musí ze zavést údaj do RPP, aby bylo možno dohledat kdo a proč – do 3 dnů) Kolem 22:00 ZR začnou se intenzivně věnovat zápisu změněných údajů – 0:30 ISZR obdrží změny od registrů a rozesílá je AISům.. Úředníci mají takhle ráno své lokální databáze plně aktuální … stejně si ale budu muset úředník při správních věcech online ověřit údaje Reklamace údajů Člověk přijde s OP, já ho stotožním a on řekne, nenene, já už bydlím jinde.. Reklamace – buď skrze AIS, anebo CzP@office, formulář.. ISZR pošle reklamaci na OVM, kde údaj vznikl Základní registry ve veřejné správě 36 21

37 Smysl - http://www.youtube.com/watch?v=nblP4o- ql4Q&feature=plcphttp://www.youtube.com/watch?v=nblP4o- ql4Q&feature=plcp Na jednom místě všechny údaje Změnu jména bychom se měli v celé ČR dozvědět do 24 hodin Základní registry ve veřejné správě 37 20


Stáhnout ppt "Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě Mgr. Miroslav Pizur V Bruntále 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google