Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální mapa veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR Pavel Bureš, Eva Kubátová Konference 3IN e-governmentu, Brno, 5. - 6. říjen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální mapa veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR Pavel Bureš, Eva Kubátová Konference 3IN e-governmentu, Brno, 5. - 6. říjen 2009."— Transkript prezentace:

1 Digitální mapa veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR Pavel Bureš, Eva Kubátová Konference 3IN e-governmentu, Brno, 5. - 6. říjen 2009

2 22 Obsah - Z čeho vycházíme - Hlavní cíle MV v oblasti prostorových dat - Projekt Digitální mapa veřejné správy Memorandum o spolupráci Očekávané přínosy Legislativní rámec Datové zdroje Základní charakteristika Studie proveditelnosti Způsob řešení Účelová katastrální mapa Digitální technická mapa Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů

3 33 Z čeho vycházíme - Národní geoinformační infrastruktura ČR (Nemoforum, 2001) - Směrnice PSI o opakovaném použití informací veřejného sektoru (2003) - Směrnice INSPIRE o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v ES (2007) - Efektivní veřejná správa a přátelské služby (2007) - Strategie rozvoje služeb pro informační společnost (2008) - Zákon č. 300/2008 Sb., tzv. zákon o eGovernment - Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

4 44 Hlavní cíle MV v oblasti prostorových dat - koordinace budování národní infrastruktury pro prostorové informace - národního geoportálu - formulování strategie vytváření, správy a užití prostorových dat – politiky státu v oblasti prostorových dat - zajištění jednotného digitálního mapového podkladu ve vektorové formě za celé území ČR pro potřeby agend a informačních systémů VS – Digitální mapy veřejné správy (DMVS)

5 55 Projekt Digitální mapa veřejné správy –společný záměr MV, ČÚZK, MŽP, MMR, MZe, AK ČR a SMO ČR –koordinace MV –Strategický cíl: vybudovat v krátkém časovém období jednotný digitální vektorový mapový podklad za celé území ČR pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy

6 66 Memorandum o spolupráci - „Memorandum o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy“ bylo slavnostně podepsáno 27. listopadu 2008 na ČÚZK

7 77 Digitální mapa veřejné správy - očekávané přínosy Naplnění strategického cíle projektu –zajistí garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území, –podpoří transparentnost výkonu veřejné správy v důsledku zajištění dostupnosti těchto dat i pro veřejnost (podnikatelské subjekty i občany), –umožní propojit příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu, –podpoří významným způsobem optimalizaci služeb veřejné správy.

8 88 Digitální mapa veřejné správy - legislativní rámec –zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech nabytí účinnosti 1. července 2010 Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (Registr územní identifikace), Registr práv a povinností § 36 zákona o základních registrech  „územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena“

9 99 Digitální mapa veřejné správy – zdroje –existující digitální a digitalizované katastrální mapy ČÚZK –digitální účelové katastrální mapy (ÚKM), které byly nebo budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy –digitální technické mapy (DTM), vytvořené v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí –digitální ortofotomapa ČÚZK

10 10 Digitální mapa veřejné správy – základní charakteristika –v souladu s INSPIRE –všechny datové vrstvy DMVS budou metadatově popsány –bude nastaven systém k dosažení harmonizace jednotlivých datových vrstev –aktualizována subjekty veřejné správy –distribuována prostřednictvím 14 regionálních technologických center (součást budovaných eGON center – center excelence a kompetence v eGovernment) −k využití pro všechny oprávněné subjekty veřejné správy, podnikatelské subjekty a občany prostřednictvím síťových služeb jednorázových dávkových přenosů −hlavní zdroj jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému ČR

11 11 Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce a komunikace údajů prostorových informací pro potřeby GIS VS (dále jen Studie) Cíle Studie –popsat aktuální stav včetně legislativní analýzy –zmapovat poptávku (zaměřeno na kraje) –identifikovat rizika a navrhnout jejich minimalizaci –navrhnout strategii dalšího postupu - v kontextu DMVS návrh konceptu práce s distribuovaným systémem (architektura) organizační modely legislativní podmínky včetně vazby na směrnici INSPIRE ekonomické zhodnocení významu a využitelnosti

12 12 Studie – výsledky dotazníkového šetření I. - velká většina krajů chce v rámci geoportálů/úložišť zpřístupňovat nejen DMVS, ale i jiná svá i cizí data; - velká většina krajů chce v rámci geoportálu poskytovat služby WMS, WCS, WFS i WFS, menšina krajů uvažuje i o jiných typech služeb; - velká většina krajů chce zpřístupnit metadata a související katalogové služby; - výrazná většina krajů si myslí, že geoportál/úložiště má zajišťovat následující funkcionalitu – výdejní modul, evidenci zákazníků, vazbu na registr práv a povinností, vazbu na registry fyzických a právnický osob i prodejní modul (elektronická platba, licence/smlouvy); - panuje zřetelný většinový konsensus nad obsahem DMVS – tj. existuje shoda o jednotlivých datových sadách/vrstvách DMVS; - mírná většina uvažuje o distribuovaném systému, polovina o virtualizaci;

13 13 Studie – výsledky dotazníkového šetření II. - většina krajů se shodla, že nemá dostatečné lidské zdroje pro vybudování a provoz geoportálu/úložiště a bude muset dojít k navýšení počtu (geo)informatiků na krajích; - pouze polovina krajů má dostatečné zkušenosti, většina krajů chce metodicky spolupracovat a koordinovat úsilí; - většina krajů chce vybudovat geoportál/úložiště návazně na stávající řešení a chce využít stávající hardware i software – oboje však bude nezbytné posílit a inovovat; - většina krajů nemá dostatek vlastních financí pro daný účel a chce využít evropských peněz; - většina krajů pokládá za užitečné propojení technologické infrastruktury geoportálu/úložiště a technologického centra; - většina krajů má zkušenost s provozem geoportálu a s pořízením účelové katastrální mapy; - pouze třetina krajů má zkušenost s pořízením digitální technické mapy.

14 14 Studie – kritické faktory úspěchu na straně krajů - na každém kraji bude vytvořena adekvátní ICT infrastruktura pro geoportál/úložiště – adekvátní znamená dostatečnou kapacitu, výkon, robustnost a stabilitu technologií a garantovanou dostupnost služby; - služby poskytované v rámci geoportálem/úložištěm musí plně odpovídat standardům INSPIRE; - na každém kraji budou vytvořeny personální předpoklady pro provoz úložiště; - budou jasně popsány a nastaveny procesy a toky dat v rámci naplnění, údržby a aktualizace celé DMVS pro všechny dílčí datové sady, resp. vrstvy; - bude zajištěno financování pro zřízení i provoz geoportálu/úložiště; - provoz bude naplánován a zajištěn jako dlouhodobě udržitelný po technické, personální, znalostní, organizační, procesní a finanční stránce; - všichni potenciální uživatelé datových sad a vizualizovaných informací z DMVS se naučí plně využívat možností tohoto unikátního digitálního mapového díla; - musí byt jednoznačně a bezesporně dořešeny všechny legislativní podmínky a související legislativní rámec.

15 15 Studie – kritické faktory úspěchu projektu DMVS - je třeba dořešit výzkumné projekty MV Politika státu v oblasti prostorových dat Licenční politika státu při poskytování dat z IS - je nutné vzájemně sladit různé organizační vztahy a modely podle oblastí (komponent/vrstev) DMVS - MV musí i nadále plnit roli koordinátora - musí být zajištěna spoluúčast a konsenzus ze strany dotčených subjektů (MŽP, ČÚZK, ČSÚ) - kraje musí trvale plnit nezastupitelnou roli provozovatele, garanta kvality služeb a koordinátora v území

16 16 - je třeba využít neopakovatelné možnosti dotačních titulů synergií s dalšími typizovanými projekty samospráv, zejména s projektem technologických center - je nutností institucionalizovat partnerství - nelze se obejít bez jasného stanovení finančních pravidel a vlastnických práv ve vztahu k subjektům mimo veřejnou správu - je třeba podpořit projekty vzděláváním a propagací Studie – kritické faktory úspěchu projektu DMVS

17 17 Digitální mapa veřejné správy - řešení - ve spolupráci centrálních a samosprávných orgánů - v rámci finanční podpory EU IOP, prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě OP LZZ, prioritní osy 4 - Veřejná správa a veřejné služby - jsou připraveny typizované projekty, které budou moci být realizovány subjekty samosprávy Účelová katastrální mapa (ÚKM) Digitální technická mapa (DTM) Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)

18 18 Účelová katastrální mapa (ÚKM) - Cíl projektu vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena na plastové fólii - projekt realizují krajské úřady (garant), obce a katastrální úřady - volitelným doplňkem projektu ÚK je pořízení PK stavu - dohoda s ČÚZK převezme vytvořenou ÚKM a bude ji garantovat zajistí aktualizaci ÚKM prohlásí ji za orientační mapu parcel

19 19 Účelová katastrální mapa - Využití agendy správy majetku krajů, obcí evidence nemovitého majetku krajů, obcí investiční záměry zobrazování územních prvků a adres RUIAN cenová mapa, daňové koeficienty přípravy podkladů stavebníky k umisťování a povolování staveb uplatňování zvláštních pravomocí stavebních úřadů, vydávání územně plánovací informace stavebními úřady a úřady územního plánování územní plánování pozemkové úpravy vyhledávání parcel, vlastníků podle informací uložených na krajských geoportálech

20 20 Digitální technická mapa - Cíl projektu nastavení principů (systému) tvorby, aktualizace a sdílení DTM a tím zajistit efektivní správu DTM (po stránce finanční, procesní, personální, technologické) - nejedná se o plošné vytvoření DTM - Přínos projektu vytvoření DTM jako podkladu pro agendy VS nastavení efektivní správy a údržby DTM na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a správci IS (synergie vynaložených prostředků) je impulsem pro rozvoj řešení založených na GIS infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE v oblasti DTM

21 21 Digitální technická mapa - Popis projektu Vytvoření udržitelného provozního modelu založeného na spolupráci samospráv se správci IS specifikace DTM (S-JTSK, Bpv., kód char. kvality 3, úroveň podrobnosti odpovídající měřítku 1:500, max. využití souč. Směrnic pro tvorbu a aktualizaci DTM, připravovaná vyhl. ČÚZK, zpracovávané na základě nov. zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví) inventarizace datového fondu v oblasti DTM IS DTM, prvotní naplnění, konsolidace správa informačního systému DTM, proces aktualizace a sdílení

22 22 Digitální technická mapa - Užití DTM krizové řízení a IZS správa majetku v rozsahu vlastněné infrastruktury technická evidence majetku (pasporty zeleně, komunikací, veřejného osvětlení,…) koordinace stavebních akcí projektová příprava investičních akcí vytváření a správy generelů technické infrastruktury umisťování, povolování provádění a užívání staveb ÚAP a ÚPD pozemkové úpravy

23 23 Digitální technická mapa - Cílová skupina Žadatelé: kraje Uživatelé: územní samospráva státní správa (stavební úřady, orgány státní správy na úseku životního prostředí, dopravy, úřady územního plánování, pozemkové úřady, …) správci a provozovatelé sítí složky IZS ČR veřejnost geodeti, projektanti

24 24 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů – portál ÚAP - Cíl projektu zefektivnění procesů při poskytování údajů o území vytvoření nástrojů pro ukládání a správu údajů o území, včetně správy metadat zpřístupnění výstupů ÚAP

25 25 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů – portál ÚAP - Popis projektu vytváření a efektivní správa databází informací o území výměna a předávání informací řízený přístup k datům pasporty údajů o území, metadata web pro zveřejnění výstupů ÚAP

26 26 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů – portál ÚAP - Cílová skupina Žadatelé: kraje, ORP Pořizovatelé: ÚÚP a krajské úřady - Možnosti užití: zveřejnění ÚAP poskytování ÚAP stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti poskytnutí ÚAP poskytovateli údajů na základě žádosti založení a vedení technické mapy použití údajů o území pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie

27 Děkujeme za Vaši pozornost! RNDr. Pavel Bureš, pavel.bures@mvcr.cz RNDr. Eva Kubátová, eva.kubatova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Digitální mapa veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR Pavel Bureš, Eva Kubátová Konference 3IN e-governmentu, Brno, 5. - 6. říjen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google