Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295"— Transkript prezentace:

1 SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295 Email senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz senzapv@senzapv.czcekalova@oslipka.cz

2 Vznik SENZA družstva Občanské sdružení LIPKA 1992

3 Legislativní normy  Občanské sdružení LIPKA - právnická osoba registrovaná Ministerstvem vnitra ČR dne 9.3. 1992 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění (poslední změna č. 33/2008 Sb.)  MŠ, ZŠ a SŠ Jistota, o.p.s. – právnická osoba registrovaná Krajským soudem v Brně, Rejstřík obecně prospěšných společností v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění (poslední změna č. 231/2010 Sb.)  SENZA družstvo, chráněná dílna – právnická osoba, která vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku § 245 zákona č. 513/1991 b. (obchodního zákoníku) v platném znění (poslední změna č. 420/2009 Sb.)

4 Důvody založení družstva subjektivní situace  zkušenosti z poskytování sociální služby denní stacionář pro mládež a dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním  sociální izolace osob se zdravotním znevýhodněním a osob dlouhodobě nezaměstnaných  přání uživatelů sociální služby „mít práci“  potřeba pracovní integrace a sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním objektivní situace  nezaměstnanost v regionu 10,5%, z toho 16,2% osob se sníženou/změněnou pracovní schopností (rok 2000)  nedostatek pracovních příležitostí pro OZP  nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním, sníženou pracovní schopností

5 Sociální ekonomika sociální ekonomika - souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. sociální podnikání - podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. SP hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Závěrečná studie k sociální ekonomice, TESSEA 2011

6 Sociální družstvo Pojem „sociální družstvo“ není sice obsažen v obchodním zákoníku, přesto jej lze vymezit takto:  řídí se Obchodním zákoníkem  jejich členové a zaměstnanci jsou převážně osoby se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním  předmět podnikání je nejčastěji orientován na oblasti místní výroby a služeb, včetně sociálních (např. péče o zdravotně nebo jinak hendikepované osoby)  dosažený zisk se prioritně využívá pro další rozvoj podnikání  cílem sociálního družstva je naplňovat sociální potřeby jeho členů (a zaměstnanců) prostřednictvím jejich zapojení do svépomocného (sociálního/alternativního) podnikání.  přínosem tedy není primárně dosažení zisku (ten je však důležitým prostředkem dalšího rozvoje podnikání), ale zvýšení kvality života členů a zaměstnanců sociálního družstva. MANUÁL ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA výstup projektu Iniciativy Partnerství EQUAL ESF „Sociální družstvo a podnik“Sociální družstvo a podnik

7 Specifika zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním  podřízení výrobního programu schopnostem, dovednostem a možnostem zaměstnanců  individuální přístup - individuální pracovní náplně, individuální pracovní doba, potřeba zacvičení, potřeba stálého vedení,…  specifický režim na pracovišti – přestávky, střídání pracovních činností,…  kvalitní zázemí - pracovní stoly, židle, nástroje a nářadí, mnohdy specificky upravené  plánování výroby - kalkulace se sníženou pracovní výkonností, častější pracovní neschopností

8 Výrobní činnosti družstva  2000 - podnikatelský záměr, příprava provozů - keramická dílna - provoz ukončen 2004 - orientace na služby veřejnosti: - prádelna, mandlovna, opravy prádla, vývařovna, jídelna - služby podnikatelské sféře: balící činnost – služba pro podnikatelské subjekty opracování pryžových výlisků – ukončeno 2007  2001 - šicí dílna - provoz ukončen 2006  2002 - montážní dílna - svorkovnice, bezpečnostní přilby - ukončeno 2007  2003 - masérské a zdravotní služby - služba ukončena 2008  2007 - univerzální dílna - rozšíření výrobního programu, kooperace s orientací na automobilový průmysl - ukončeno 2008  2008 - první dopady ekonomické krize a automobilového průmyslu  2009 - útlum výroby, zachování služeb pro veřejnost a firmy  2010 - 2011 stabilizace a postupné rozšiřování výroby

9 Výrobní činnosti družstva v roce 2011  Vývařovna, jídelna  Prádelna, mandlovna, opravy prádla  Univerzální dílna - kompletace dílů profesních batohů - montáž a kompletace zdravotnických pomůcek - výstupní kontrola kvality plastových výlisků - balící činnost - balení hotových výrobků - příprava polotovarů pro výrobu

10 Stálá pracovní místa

11 Obrat družstva

12 Co se nám podařilo  trvalé pracovní uplatnění osob dlouhodobě nezaměstnaných a jejich sociální začlenění  jasné vymezení sociálního družstva – oddělení od poskytovaných sociálních služeb  personální obsazení výrobních profesí - zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním (bývalých uživatelů) a lidí, u kterých došlo ke snížení pracovní schopnosti v průběhu aktivního věku (přirozené příklady dobré praxe, přenos pracovních návyků i dovedností, apod.)  využití běžných potřeb obyvatel v dané lokalitě a regionu - orientace na služby obyvatelům a malým firmám a jejich rozšíření o služby, které na trhu chyběly  návrat orientace družstva na více kooperačních činností

13 Chyby v našem podnikání  nerovnováha ekonomické a sociální oblasti provozu družstva – přecenění sociálních aspektů na úkor ekonomických  nedostatečný finanční plán – provozování nevýdělečných činností (nutnost ukončení provozů ekonomicky nevýdělečných)  v určité fázi orientace výroby na jednoho velkého zákazníka – dopad ekonomické krize  snižování výdajů na nesprávném místě - slabý marketing  mimo služeb družstvo nemá vlastní produkt, který by mohlo uplatnit na volném trhu, podílí se na výrobě – velmi náročná organizace práce

14 Doporučujeme  nepodcenit přípravu finančního plánu, počítat s riziky a potřebnou finanční rezervou, jasně stanovit finanční strategii  pokud firma začíná s dotačními prostředky stanovit finanční strategii po ukončení projektu – zajistit udržitelnost firmy  v případě návaznosti sociálního podniku na sociální služby jasně vymezit co je sociální služba a kdo jsou její uživatelé, co je podnikání a kdo jsou zaměstnanci firmy  při tvorbě výrobního programu vycházet z přirozených potřeb v dané lokalitě (z vlastní erudice, konzultace s odborníky, apod.)  nepodcenit marketingovou strategii, seznámit odbornou veřejnost, veřejnou správu apod. s přidanou hodnotou našeho podnikání  jednoduchý princip udržitelnosti – každý zaměstnanec si musí „vydělat“ na svou výplatu, (ostatní náklady lze pokrýt z alternativních zdrojů), jen tak je provoz sociální firmy dlouhodobě udržitelný

15 Podpora zaměstnavatelů  Právo osob se ZP na pracovní rehabilitaci dle § 69 – 70 zákona 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění a přípravu na práci dle § 71 – 73 Zákona o zaměstnanosti  Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním znevýhodněním dle § 75 Zákona o zaměstnanosti  Příspěvek na zřízení chráněné pracovní dílny dle § 76 Zákona o zaměstnanosti  Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny dle § 76 Zákona o zaměstnanosti  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 Zákona o zaměstnanosti  Náhradní plnění = plnění povinného podílu zaměstnavatele § 81, odst. 2, písm. a) a b) Zákona o zaměstnanosti odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek

16 Co by nám pomohlo?  prostředky APZ v mnohem větší míře alokovat do přímé podpory pro uchazeče o zaměstnání (odborné poradenství, rekvalifikační a výcvikové programy) a přímé podpory skutečných zaměstnavatelů  umožnit sociálním firmám využívat kupní sílu veřejné správy prostřednictvím společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, které umožní naplňovat nejen ekonomické, ale i sociální cíle  aktualizace a přizpůsobení klasifikace OZZ s ohledem na volný i chráněný trh práce  legislativní vymezení tzv. „ucelené rehabilitace“, které umožní propojení sociálních služeb a zaměstnanosti  s komplexním přístupem novelizovat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením tak, aby byl poskytován skutečným zaměstnavatelům a ne těm, pro které je „příspěvek“ předmětem podnikání

17 Mgr. Renata Čekalová Děkuji za pozornost a přeji hodně dobrých nápadů, trpělivosti a úspěchů.

18 Sociální družstvo – dle potřeby

19 Postup založení družstva  Ustavující schůze družstva alespoň 5 osob, anebo alespoň 2 právnických osob určí zapisovaný základní kapitál družstva (minimum 50.000) schválí stanovy, zvolí volené orgány družstva podle schválených stanov, určí osobu a způsob splacení základních členských vkladů (do 15 ti dnů splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu)  Ověření notářský zápis + příloha seznam členů a výše členských vkladů notářský zápis o schválení stanov ustavující schůzí  splnění podmínek pro provozování živností, které jsou podle stanov schválených ustavující schůzí předmětem podnikání družstva  návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku

20 Podklady k ustavující schůzi  návrh stanov, včetně návrhu na určení výše zapisovaného základního kapitálu družstva a projednání tohoto návrhu s dalšími případnými zájemci o založení družstva,  vyhledání prostor pro umístění sídla družstva a písemného prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla družstva v jeho nemovitosti souhlasí,  projednání návrhů na zvolení jednotlivých osob z řad zájemců o založení družstva do orgánů, které má družstvo mít (včetně splnění předpokladů – např.výpis z rejstříku trestů)  návrh na určení osoby, která bude ustanovena družstvem do funkce odpovědného zástupce splňující zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná a jiná způsobilost)  návrh na určení osoby, které mají být splaceny členské vklady, a která bude povinna splacené členské vklady do vzniku družstva spravovat a vydat písemné prohlášení o splacení vkladů,  návrh usnesení ustavující schůze družstva,  návrh zápisu do obchodního rejstříku  svolání ustavující (nejméně 5 dnů předem) schůze na dobu a místo dohodnuté s notářem.

21 Návrh zápisu do obchodního rejstříku  Návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku - podává se na stanoveném formuláři + stanovené přílohy  Notářský zápis o konání ustavující členské schůze  Výpis ze živnostenského rejstříku, tj. potvrzení živnostenského úřadu o splnění podmínek pro provozování živností, které jsou podle stanov schválených ustavující schůzí předmětem podnikání družstva.


Stáhnout ppt "SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295"

Podobné prezentace


Reklamy Google