Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FONOLOGIE a NEZNAKOVÉ JEDNOTKY Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FONOLOGIE a NEZNAKOVÉ JEDNOTKY Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 FONOLOGIE a NEZNAKOVÉ JEDNOTKY Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

2 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) FONOLOGIE - Zrodila se z kritiky fonetiky (19./20.stol.) Nikolaj Sergejevič Trubeckoj Grundzüge der Phonologie (Základy fonologie) F oném = představa zvuku (Lautvorstellung) Foném = minimální element jazyka, schopný sloužit k rozlišování významů = do té doby „nedělitelný atom“ => koncepce fonologických korelací => koncept morfonologie

3 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) MORFONOLOGIE - Jazykovědná oblast, spojující fonologii a morfologii – zabývá se zejména fonematickými alternacemi a jejich fungováním…. ALTERNACE = nahrazení hlásky/grafému jiným r uka – ruce (k/c) – ručka (k/č) = vokalické vs. konsonantické = kvantitativní a kvalitativní (ráno > ranní, polévka>polívka)

4 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) VZTAHY MEZI FONÉMY (Trubeckoj) - Fonémy existují (fungují) ve vztazích: A. DISJUNKCE - fonémy netvoří korelativní dvojice - A x U, P x L, M x S B. KORELACE - fonémy tvoří dvojice, v nichž členy jsou: a) nepříznakové (-) b) příznakové (+) Princip korelace: MAJÍ NĚJAKÝ SPOLEČNÝ ZNAK

5 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) 20065

6 6 KORELACE (fonologické protiklady) 1. Privativní - dva protikladné členy opozice se liší jen jedním distinktivním rysem P x B, T x D, F x V 2. Ekvipolentní - dva protikladné členy opozice se liší více než jedním distinktivním rysem F x K, P x D 3. Graduální - nárůst příznaku, signalizaci stupně vlastnosti hlásky - A x E x I

7 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Co na to Roman Jakobson? Fonémy všech jazyků světa lze rozdělit dle relativně malého množství příznaků - rysů. Tyto rysy mohou být přesně určovány na jakékoli zvukové úrovni – například spektrální analýzou hlásek Existuje 12 binárních fonematických protikladů!

8 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Binární fonematické protiklady (Jakobson) 1.Nevokálnost – vokálnost 2.Nekonsonantnost – konsonantnost 3.Nekompaktnost – kompaktnost 4.Nenapjatost – napjatost 5.Neznělost – znělost 6.Nenazálnost – nazálnost 7.Nekontinuálnost – kontinuálnost 8.Nedrsnost – drsnost 9.Nepřerušenost – přerušenost 10.Negravisovost – gravisovost 11.Nemolovost – molovost 12.Nedurovost - durovost

9 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Aplikace teorie Jakobsona v praxi Henry Kučera – statický popis fonetické soustavy češtiny Josef Vachek – nestatická koncepce synchronicky zkoumaného fonologického systému VZTAH CENTRA A PERIFERIE

10 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Fonémy a jejich varianty Pravidla rozlišování zavedl Trubeckoj. 1.Fonémy (2 různé) - Když se 2 fonémy 1 systému vyskytnou ve stejném postavení a při záměně se změní radikálně význam či srozumitelnost = 2 fonémy - Klín x blín, lavice x levice, pes v ves, volat x volit - KOMUTACE (mění se význam) SUBSTITUCE (význam se nemění)

11 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Fonémy a jejich varianty 2. Varianty fonému - 2 akusticky podobné segmenty se nevyskytují ve stejném fonematickém postavení - Plánek x plánky Suchý x Suchdol Noc x Kongo Nebe x banka

12 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Hranice mezi fonémy Hranice se určuje pomocí Trubeckého pravidla dělitelnosti = a) morfematický šev b) dvě slabiky Příklad: Doucha [douxa] vs. do ucha [do^uxa] ( ou nedělitelné vs. o+u 2 fonémy = neznělý hlasivkový segment = ráz )

13 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Neutralizace fonologických protikladů Neutralizace = rušení fonologických protikladů Pozičně existují 2 různé typy: a) Neutralizace protikladu neznělost x znělost pla t ba > [pla d ba], pro s ba > [pro z ba] b) Neutralizace protikladu znělost x neznělost holu b > [holu p ], v čela > [ f čela]

14 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Neutralizace fonologických protikladů Neutralizaci protikladu lze nalézt například na absolutním konci slova před pauzou PLOD [plot] LED [let] začátku slova (souhláska ve slabé pozici) SHODA [zhoda, sxoda] SHON [zhon, sxon]

15 FONOLOGICKÁ KOMBINATORIKA (FONOTAKTIKA) Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

16 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) FONOLOGICKÁ KOMBINATORIKA = pravidla spojování fonémů + omezení těchto pravidel Fonologická kombinatorika sleduje stavbu slov ve vztahu k obsazenosti jednotlivých pozic ve slově grafémy (fonémy, alofony) Využívá statistické metody = frekvenci (častost) výskytu

17 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Lingvistická statistika (A.A. Markov) -Zkoumal frekvenci ruských vokálů a konsonantů – sleduje stupně pravděpodobnosti následujících jednotek - lze předvídat následnosti hlásek - teorie pravděpodobnosti Cesta k prediktivnímu textu (viz. mobilní telefony, T9, Lingo)

18 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Relativní frekvence (G. Kingsley Zipf) a)Hlásky mají relativně stejnou četnost v různých textech téhož jazyka b)Ve všech jazycích jsou neznělé konsonanty cca 2x častější než znělé c)Čím se hláska hůře (komplikovaněji) vyslovuje, tím menší je její četnost Zipfovy zákony Navazuje princip jazykové ekonomie (auto vs. automobil)

19 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Kombinatorická pravidla češtiny Kombinatorický zápis =C-V-C Čeština: a) dvoufonémová slova (CV,VC) b) vícefonémová slova (CVC, VCV, CCV) Vokalický začátek = maximálně 2 samohlásky (uondat) Konsonantický začátek = maximálně 4 souhlásky bez sonor (strakoš, pstruh, pštros)

20 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Kombinatorická pravidla češtiny Konsonantický konec = maximálně 3 souhlásky bez sonor CVCC = déšť, mast, zábst, Terst… Existují případy slov s opakovaným počtem konsonantů nad 6 … scvrnkls (8 = CCCCCCCC) Zdvojené konsonanty (gemináty) – nacházejí se v morfematickém švu slov panna, měkký, babičin

21 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Hranice mezi C a V uvnitř slov Hranice mezi hláskami se řídí pravidly Trubeckého… tj. vyinkasovat = [i – i] reedice =[e-e] eurooptimismus [o-o] … reduplikace fonémů - Důležitá úloha SLABIKY (sylaba) (dále viz suprasegmentální jednotky)

22 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Česká slabika -Slabika je nevýznamové jednotka -V praslovanštině každá slabika = otevřená (dЪnЪ, konЪcЪ = den + konec) -V češtině = otevřené i uzavřené slabiky - SLABIKA = - PRAETURA + NUCLEUS + KÓDA (levý svah – jádro – pravý svah)

23 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Česká slabika Uzavřená (má kódu) N – A - D Otevřená (nemá kódu) D- O - Jádrem české slabiky je samohláska. Ta může být nahrazena souhláskou (slabikotvornou)

24 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) Změny hlásek Hláskový systém češtiny se ustálit na poč. 17. století. V současné češtině dochází k hláskovým přesunům a změnám. Velmi časté jsou: a) asimilace, splývání a zjednodušování hlásek b) asimilace vzdálenější hlásky [žížeň, brabec] c) přesmyk (metateze) [cerel, žlička, mhla, verlyba] d) haplologie – nedbalá výslovnost [čéče – člověče, ňák – nějak, prčé – protože] e) psychologické změny [prachstarý – prastarý, zdrava - strava]

25 Fonetika a Fonologie - dr. Kamil Kopecký (c) ÚKOL TABULKA ČESKÝCH KONSONANTŮ TABULKA ČESKÝCH VOKÁLŮ

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.


Stáhnout ppt "FONOLOGIE a NEZNAKOVÉ JEDNOTKY Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google