Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka TémaKultura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka TémaKultura."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka TémaKultura (klíčová aktivita III/2) Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová AnotacePrezentace zabývající se kulturou, jejími rysy a prvky. Datum tvorby20. 09. 2013

2 K ULTURA

3 Kulturu lze chápat jako jev (stav), proces (vývoj) nebo vztah ( člověk versus okolní svět přírody a společnosti) 1 Komplex aktivit vedoucích k osvojení a tvůrčímu přetváření světa 2 V užším smyslu: relativně svébytný a integrovaný celek činností a výtvorů určitého seskupení lidí 3 V nejužším smyslu: oblast činností a výtvorů estetické povahy ( nebo výhradně jen rázu umělecké tvorby)

4 K ULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA Každou společnost charakterizuje specifická kultura Organizuje každodenní život lidí a vymezuje mu bariéry Je to určitý způsob života, pomáhá lidem přežít, udává životu řád a brání před chaosem a nedorozuměním Kultura = sociálně zakotvené vzorce chování a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování Podstata veškerého lidského jednání je kulturně podmíněna

5 R YSY KULTURY Jde o spojení lidských činností s určitými hodnotami Které se předávají učením Je kolektivním produktem (jako celek) Který zachovává kontinuitu (ve sledu generací) Je adaptivní (mění se a přizpůsobuje podmínkám) Umožňuje kulturní přenos (difuzi) Díky symbolickému zprostředkování

6 P RVKY K ULTURY Kultura každé společnosti se skládá ze 4 navzájem provázaných prvků: Vědění a znalosti = kognitivní (poznávací) stránka kultury Normy a hodnoty = normativní stránka kultury Materiální statky = materiální stránka kultury Jazyk = symbolická komunikace v kultuře

7 I NSTITUCE A SOCIÁLNÍ ORGANIZACE Výsledkem jednání, postojů, myšlení a názorů jsou: Instituce Každé jednání, které vede k uspokojení nějaké potřeby člověka  Návod, jak určité věci dělat  Mají kulturní povahu – nejsou neměnné Sociální organizace Není jednání, je to způsob provázání lidí, kteří jednají určitým způsobem Každá organizace vymezená pozicemi lidí v ní, vztahy mezi nimi a rolemi, které v organizaci mají

8 P ROMĚNY KULTURY Kultura není neměnná Je v neustálém vývoji a prochází změnou  musí se přizpůsobovat novým jevům, okolnostem a podmínkám 3 hlavní příčiny změn v kultuře: Technologie Akulturace – přebírání kulturních rysů při setkání dvou nebo více kultur ( vliv na hodnoty, normy, jazyk) Asimilace a integrace – osvojení si kulturních rysů většinové společnosti menšinou

9 M ASOVÁ KULTURA Společnost 20.st. charakterizuje vznik masové kultury Zvýšení produktivity práce – rozšíření sféry volného trhu Nové technologie  vzestup vzdělanosti Rozšíření nabídky v oblasti služeb Média rychle šíří informace Dostupnější kultura – ztrácí na své exkluzivitě Velké množství produktů zaplňujících trh, velké množství potencionálních konzumentů (poptávka)  působí směrem ke standardizaci a komercionalizaci Masovost kultury otevírá možnost její demokratizace

10 M ASOVÁ KOMUNIKACE Je jednosměrná, chybí zpětná vazba Její příjemce je anonymní (nemusí být vůbec žádný) Skupina příjemců je různorodá MASMÉDIA (hromadné sdělovací prostředky) Předávání informací najednou velkým skupinám lidí Noviny, rozhlasové a televizní vysílání, internet

11 SUBKULTURY Vnitřní diferenciace kultury  skupiny představující subkultury Menšinová skupina se svými specifickými kulturními znaky Odlišnosti v oblasti hodnot, norem, chování a životního stylu Nejčastěji spojovány s mládeží Např. hippies, punk, skinheads, hip hop, emo, skate, hipster…

12 SUBKULTURY

13 O TÁZKY Co je to kultura? Co nejpřesněji ji definujte. Jaké jsou prvky kultury? Co je to sociální organizace? Co je to subkultura? Vyjmenujte co nejvíce typů subkultur. Vyberte tři subkultury a snažte se je co nejpodrobněji charakterizovat.

14 Z DROJE BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy. Vyd. 2. Praha: Fortuna, c2001, 126 s. ISBN 8071687545. DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0 Google Inc. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.09.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Google#mediaviewer/Soubor:Googlelogo.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Google#mediaviewer/Soubor:Googlelogo.png Bogdan. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.09.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti#mediaviewer/Soubor:Graffiti-Bucharest.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti#mediaviewer/Soubor:Graffiti-Bucharest.jpg Howcheng. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit.20.09.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippies#mediaviewer/Soubor:RussianRainbowGathering_4Aug2005.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippies#mediaviewer/Soubor:RussianRainbowGathering_4Aug2005.jpg Erik Jonasson. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.09.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Emo#mediaviewer/Soubor:Emo_Boy_779.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Emo#mediaviewer/Soubor:Emo_Boy_779.jpg Svencb. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 20.09.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Punk#mediaviewer/Soubor:Punk_Red_Mohawk_Morecambe_2003.jpeg


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka TémaKultura."

Podobné prezentace


Reklamy Google