Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství."— Transkript prezentace:

1 11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství.

2 Baroko v Evropě 16. - 17. století v Českých zemích 17. a počátek 18. století Uplatňují se myšlenky a požadavky Tridentského koncilu – obroda katolické církve, obrácení k duchovním hodnotám (burcující baroko X usměvavé rokoko, pozdní baroko – lidské prožitky, voňavky, líčení, bílé paruky) „Baroko směřuje k poznání Boha skrze tento svět.“ Baroko počítá s tímto světem, počítá se zhmotněním duchovního, usiluje o přiblížení nebe člověku. Renesance (jemnost, ideál přirozené harmonie, krásy člověka, přírody) – manýrismus (osobitý styl, narušení harmonického ideálu, deformace, snahy odprostit se od zavedených pravidel) – baroko Michelangelo Buonarroti

3 Manýrismus – alegorie Rudolfa II. Giuseppe ArcimboldoGiuseppe Arcimboldo, 1590) nepravidelných tvarůatěžko postižitelných kř ivek nepravidelných tvarůatěžko postižitelných kř ivek Renesance: Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem (1488- 1490) Michelangelo, manýrismus - náhrobky Medičejských

4 Tridentský koncil 1545 - 1563 otázka katolictví a protestantství (koncil rozděleného křesťanstva) „Římský katechismus", příručku věrouky pro faráře spočívající na tridentských dekretech, zlepšený breviář a misál sjednocení liturgie – tridentská mše vymezení vůči protestantismu (věroučné formulace (nauka o Písmu a Tradici, o dědičném hříchu a ospravedlnění, o svátostech ) Protireformace, důraz na kázání Jezuité se stali nositeli katolického oživení, role ve školství

5 Rudolf II. 1552 - 1612 posledním českým panovníkem sídlícím trvale v Praze Odmítl Bartolomějskou noc 1572 (vyvraždění francouzských kalvinistů – hugenotů) 1609 Rudolfův Majestát - povolil svobodu vyznání, platila až do 1620 (české stavovské povstání, třicetiletá válka) podporoval umění, kulturu a vědu (umělecké sbírky) astrologie a alchymie

6 Jan Ámos Komenský 1592 - 1670 biskup Jednoty bratrské (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské) 1628 odchod do exilu (1618–1620 povstání českých stavů) Výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle: 1.poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech 2.ovládnout sebe – výchova mravní 3.povznést se k Bohu – výchova náboženská Dílo latinsky, česky, německy Akademie X univerzity Organizace školství, zásady výuky

7 Jan Ámos Komenský Labyrint světa a ráj srdce česky psané dílo s názvem – poutník hledá smysl a cíl všeho lidského snažení a jaké povolání a místo ve světě si má vybrat. Svět je zobrazen alegoricky jako město, které připomíná labyrint. Průvodci Všudybud a Mámení. Tip Teátr Víti Marčíka: Labyrint světa a ráj srdce !!!

8 Nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského z roku 1611. Část textu česky: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel

9 České stavovské povstání v letech 1618–1620: náboženské spory (katolíci X protestanté) s mocenskými rozpory (stavy a král (Habsburkové) 3. pražská defenestrace, sesazen Ferdinand II., kalvínista Fridrich Falcký – zničení výzdoby katedrály sv. Víta lidmi z okolí Fridricha Falckého, útěk 1620 bitva na Bílé Hoře – porážka českých stavů 21. června 1621 poprava 27 českých pánů, (3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů), vítězství Ferdinanda II. 1618–1648 Třicetiletá válka násilná rekatolizace protireformační – rekatolizační program (jezuité – zakládání kolejí, školství) 1623–1628 emigrovalo 36000 rodin do Horní a Dolní Lužice, Míšně, Slezska, Holandska, Litvy, Maďarska

10 1627 Obnovení zřízení zemského – ústava zaručovala Habsburkům právo na český trůn zrovnoprávněna čeština s němčinou jediné povolené katolické vyznání 1648 Vestfálský mír Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (stržen 1918) Výsledek: (náboženské uvolnění) „cuius regio, eius religio“ Rakouské země a Země Koruny české Habsburkové - upevnění moci ve střední Evropě (katolictví, kostel Dobrého pastýře u Aše) Ostatní části říše – náboženská svoboda třetí náboženství kalvinismus. Mariánský sloup na fotografii z přelomu 19. a 20. století

11 České baroko 17. – 18. stol. Období po Bitvě na Bílé Hoře 1620 Nucený exil – literatura domácí katolická, protestantská (exilová – Komenský) navázat na tradice z doby předhusitské, tedy dobu vlády Karla IV., období rozvoje české kultury. Jedná se zpravidla o poezii. Literatura, umělecká díla v Čechách: Adam Michna z Otradovic (básník, skladatel), motiv labyrintu, nejistoty, bludiště, zalíbení v alchymii, díla hájící češtinu a Čechy Jezuité v Čechách – Bohuslav Balbín X Antonín Koniáš

12 Výtvarné umění, architektura, sochařství Ovlivněno Rakouskem, Bavorskem Architekti: Santini, Diezenhoferové Malířství: Karel Škréta, Václav Hollar (exil) Malířství: Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Jan Kupecký Hudba: Adam Michna z Otradovic, Pavel Vejvanovský

13 Průčelí pražské Lorety od Dientzenhoferů, 1666–1668Lorety Santini poutní kostel na Zelené hoře (památka UNESCO)

14 Petr Brandl - Jan Křtitel křtí Ježíše, Farní kostel Manětín Karel Škréta Sv. Martin se dělí se žebrákem o plášť, 1645. Olej, plátno

15 Rysy barokní kultury u nás Barokní kázání – misijní prostředek. Na konci 16. století - kázání hromadný sdělovací prostředek Konání poutí (Svatá Hora, Stará Boleslav) – kulturní fenomén výstavba křížů, soch, božích muk a kapliček v krajině ( pobídka k zastavení, modlitbě a k usebrání. Lidé je budovali i jako prosbu o ochranu proti nemocem a pohromám, za vyslyšení v tísni či za odvrácení neštěstí) Důležitým motivem byla i prosba za ochranu lidských obydlí. 1629 - svatořečení Jana Nepomuckého (Jan Brokoff - bronzová socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě 1683, úcta šířena jezuity) obnovena Karlova Univerzita se 4 fakultami spojením Karolínské učení s jezuitskou univerzitou v Klementinu (Univerzita Karlo – Ferdinandova 1654 - 1918) v katolickém jezuitském duchu – filozofická a teologická fakulta, právnická, lékařská f. – světští učitelé

16 Dřevěná boží muka za Stříbcem u Třeboně Sedlčansko Kříž na cestě u Trosek – v 18. století se v krajině objevuje kamenný nebo železný kříž posazený na honosném kamenném podstavci

17 Poutní místa Svatý Hostýn 1242 -1620 uctíván obrázek představující Pannu Marii, jak se vznáší nad Hostýnem, kde jsou rozmístěny hořící nepřátelské stany a prchající Tataři na koních – uctíván Obraz zničen 1620 majitelem panství, luteránem Václavem Bítovským z Bítova (1628 popraven v Brně, patřil mezi vůdce stavovského povstání proti císařskému dvoru) V době rekatolizace poutě na Hostýn obnoveny 1650 rozšíření kaple, rozvoj poutních procesí.

18 Poutní místa – barokní umělci Svatá Hora - barokní areál a poutní místo Největší rozvoj 17. století (jezuité) 1648–1673 přestavěn z gotického stylu Plastiky Jana Brokoffa, Petra Brandla socha Panny Marie Svatohorské od K. I. Dienzenhofera z roku 1732 kryté „svaté schody“ upravené K. I. Dienzenhoferem v letech 1727–1729. Svatý kopeček u Mikulova – 1630 první křížová cestav Čechách (7 zastavení) Obr. kryté schody na Svatou Horu, 460 m dlouhé, postavené v roce 1730 socha Panny Marie Svatohorské od K. I. Dienzenhofe ra z roku 1732

19 Jezuité 1556 prvních 12 mnichů do Prahy, kostel sv. Klimenta, jezuitská kolej – vyučování V době stavovského povstání nucený odchod z Prahy (Olomouc, Vídeň) kazatelé, veřejní činitelé (hráli divadlo, organizovali procesí, poutě – klatovská pouť), podporovali školství: zakladatelé středních škol, – i v Klatovech 1637 zahájena činnost jezuitského gymnázia vyučovala se hlavně latina a němčina, vychovávali oddané katolíky a Rakušany, v Klatovech se učila i čeština, žáci Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius, univerzita v Praze B. Balbín, Koniáš tvorba obraných jazykových děl - Balbín: Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého, 1665 legenda o záchraně Moravanů před Tatary na svatém Hostýně Zrušení jezuitského řádu 1773 papežskou bulou (Rusko) http://www.katyd.cz/clanky/zruseni-tovarysstva- jezisova.html 1778 klatovské jezuitské gymnázium zrušeno, jezuitské koleje - dragouni. Klatovy

20 Antonín Koniáš netolerantní cenzor a ničitele české kultury (Jirásek) pálení knih (Libri prohibiti) – protestantské, dobová erotika, kramářské písně, díla Jednoty bratrské zbožný šiřitel katolické víry bojující proti „bludům„ misijní činnosti ve východních, jižních a západních Čechách, doplňoval knihovny katolickou literaturou, sám psal

21 Reformy Josefa II. (vláda1780-1790) 1781 Toleranční patent - dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství. Svoboda tisku, zrušil censuru Kroky ke vzájemné toleranci katolíků a protestantů Dozor nad záležitostmi církve (rušení kněžských seminářů, zavedeny generální semináře, rektory jmenuje císař) zákazy poutí, procesí a posvícení ( 1786 nařízeno jen jedno posvícení – císařské, tzv. Havelské (slavení výročí posvěcení kostela – nepracovní dni) poutě a procesí) nařízení o pohřbech, rušení klášterů a zbytečných kostelů - hromadně zavedeno v českých zemích 1785 1781 zrušení nevolnictví (poddanství), rozvoj průmyslu, továrny Poněmčování (národní obrození)

22 Selské baroko Počátek selského baroka, vzor v baroku, přebírá jen ornamentální vzory, jinak lidový sloh, vznik za vlády Josefa II. životní styl, duchovní život tehdejších lidí na venkově, největší rozvoj v polovině 19. století Po zrušení poutí a procesí (nástupce Josefa II. opět obnovil) největší výstavba křížů, soch, božích muk a kapliček v krajině – součást života sedláků, lidová zbožnost Obr. Holašovice – seznam Unesco, jižní Čechy


Stáhnout ppt "11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google