Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství."— Transkript prezentace:

1 11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství.

2 Baroko v Evropě století v Českých zemích 17. a počátek 18. století Uplatňují se myšlenky a požadavky Tridentského koncilu – obroda katolické církve, obrácení k duchovním hodnotám (burcující baroko X usměvavé rokoko, pozdní baroko – lidské prožitky, voňavky, líčení, bílé paruky) „Baroko směřuje k poznání Boha skrze tento svět.“ Baroko počítá s tímto světem, počítá se zhmotněním duchovního, usiluje o přiblížení nebe člověku. Renesance (jemnost, ideál přirozené harmonie, krásy člověka, přírody) – manýrismus (osobitý styl, narušení harmonického ideálu, deformace, snahy odprostit se od zavedených pravidel) – baroko Michelangelo Buonarroti

3 Manýrismus – alegorie Rudolfa II. Giuseppe ArcimboldoGiuseppe Arcimboldo, 1590) nepravidelných tvarůatěžko postižitelných kř ivek nepravidelných tvarůatěžko postižitelných kř ivek Renesance: Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem ( ) Michelangelo, manýrismus - náhrobky Medičejských

4 Tridentský koncil otázka katolictví a protestantství (koncil rozděleného křesťanstva) „Římský katechismus", příručku věrouky pro faráře spočívající na tridentských dekretech, zlepšený breviář a misál sjednocení liturgie – tridentská mše vymezení vůči protestantismu (věroučné formulace (nauka o Písmu a Tradici, o dědičném hříchu a ospravedlnění, o svátostech ) Protireformace, důraz na kázání Jezuité se stali nositeli katolického oživení, role ve školství

5 Rudolf II posledním českým panovníkem sídlícím trvale v Praze Odmítl Bartolomějskou noc 1572 (vyvraždění francouzských kalvinistů – hugenotů) 1609 Rudolfův Majestát - povolil svobodu vyznání, platila až do 1620 (české stavovské povstání, třicetiletá válka) podporoval umění, kulturu a vědu (umělecké sbírky) astrologie a alchymie

6 Jan Ámos Komenský biskup Jednoty bratrské (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské) 1628 odchod do exilu (1618–1620 povstání českých stavů) Výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle: 1.poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech 2.ovládnout sebe – výchova mravní 3.povznést se k Bohu – výchova náboženská Dílo latinsky, česky, německy Akademie X univerzity Organizace školství, zásady výuky

7 Jan Ámos Komenský Labyrint světa a ráj srdce česky psané dílo s názvem – poutník hledá smysl a cíl všeho lidského snažení a jaké povolání a místo ve světě si má vybrat. Svět je zobrazen alegoricky jako město, které připomíná labyrint. Průvodci Všudybud a Mámení. Tip Teátr Víti Marčíka: Labyrint světa a ráj srdce !!!

8 Nejstarší dochovaný rukopis J. A. Komenského z roku Část textu česky: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel

9 České stavovské povstání v letech 1618–1620: náboženské spory (katolíci X protestanté) s mocenskými rozpory (stavy a král (Habsburkové) 3. pražská defenestrace, sesazen Ferdinand II., kalvínista Fridrich Falcký – zničení výzdoby katedrály sv. Víta lidmi z okolí Fridricha Falckého, útěk 1620 bitva na Bílé Hoře – porážka českých stavů 21. června 1621 poprava 27 českých pánů, (3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů), vítězství Ferdinanda II. 1618–1648 Třicetiletá válka násilná rekatolizace protireformační – rekatolizační program (jezuité – zakládání kolejí, školství) 1623–1628 emigrovalo rodin do Horní a Dolní Lužice, Míšně, Slezska, Holandska, Litvy, Maďarska

10 1627 Obnovení zřízení zemského – ústava zaručovala Habsburkům právo na český trůn zrovnoprávněna čeština s němčinou jediné povolené katolické vyznání 1648 Vestfálský mír Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (stržen 1918) Výsledek: (náboženské uvolnění) „cuius regio, eius religio“ Rakouské země a Země Koruny české Habsburkové - upevnění moci ve střední Evropě (katolictví, kostel Dobrého pastýře u Aše) Ostatní části říše – náboženská svoboda třetí náboženství kalvinismus. Mariánský sloup na fotografii z přelomu 19. a 20. století

11 České baroko 17. – 18. stol. Období po Bitvě na Bílé Hoře 1620 Nucený exil – literatura domácí katolická, protestantská (exilová – Komenský) navázat na tradice z doby předhusitské, tedy dobu vlády Karla IV., období rozvoje české kultury. Jedná se zpravidla o poezii. Literatura, umělecká díla v Čechách: Adam Michna z Otradovic (básník, skladatel), motiv labyrintu, nejistoty, bludiště, zalíbení v alchymii, díla hájící češtinu a Čechy Jezuité v Čechách – Bohuslav Balbín X Antonín Koniáš

12 Výtvarné umění, architektura, sochařství Ovlivněno Rakouskem, Bavorskem Architekti: Santini, Diezenhoferové Malířství: Karel Škréta, Václav Hollar (exil) Malířství: Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Jan Kupecký Hudba: Adam Michna z Otradovic, Pavel Vejvanovský

13 Průčelí pražské Lorety od Dientzenhoferů, 1666–1668Lorety Santini poutní kostel na Zelené hoře (památka UNESCO)

14 Petr Brandl - Jan Křtitel křtí Ježíše, Farní kostel Manětín Karel Škréta Sv. Martin se dělí se žebrákem o plášť, Olej, plátno

15 Rysy barokní kultury u nás Barokní kázání – misijní prostředek. Na konci 16. století - kázání hromadný sdělovací prostředek Konání poutí (Svatá Hora, Stará Boleslav) – kulturní fenomén výstavba křížů, soch, božích muk a kapliček v krajině ( pobídka k zastavení, modlitbě a k usebrání. Lidé je budovali i jako prosbu o ochranu proti nemocem a pohromám, za vyslyšení v tísni či za odvrácení neštěstí) Důležitým motivem byla i prosba za ochranu lidských obydlí svatořečení Jana Nepomuckého (Jan Brokoff - bronzová socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě 1683, úcta šířena jezuity) obnovena Karlova Univerzita se 4 fakultami spojením Karolínské učení s jezuitskou univerzitou v Klementinu (Univerzita Karlo – Ferdinandova ) v katolickém jezuitském duchu – filozofická a teologická fakulta, právnická, lékařská f. – světští učitelé

16 Dřevěná boží muka za Stříbcem u Třeboně Sedlčansko Kříž na cestě u Trosek – v 18. století se v krajině objevuje kamenný nebo železný kříž posazený na honosném kamenném podstavci

17 Poutní místa Svatý Hostýn uctíván obrázek představující Pannu Marii, jak se vznáší nad Hostýnem, kde jsou rozmístěny hořící nepřátelské stany a prchající Tataři na koních – uctíván Obraz zničen 1620 majitelem panství, luteránem Václavem Bítovským z Bítova (1628 popraven v Brně, patřil mezi vůdce stavovského povstání proti císařskému dvoru) V době rekatolizace poutě na Hostýn obnoveny 1650 rozšíření kaple, rozvoj poutních procesí.

18 Poutní místa – barokní umělci Svatá Hora - barokní areál a poutní místo Největší rozvoj 17. století (jezuité) 1648–1673 přestavěn z gotického stylu Plastiky Jana Brokoffa, Petra Brandla socha Panny Marie Svatohorské od K. I. Dienzenhofera z roku 1732 kryté „svaté schody“ upravené K. I. Dienzenhoferem v letech 1727–1729. Svatý kopeček u Mikulova – 1630 první křížová cestav Čechách (7 zastavení) Obr. kryté schody na Svatou Horu, 460 m dlouhé, postavené v roce 1730 socha Panny Marie Svatohorské od K. I. Dienzenhofe ra z roku 1732

19 Jezuité 1556 prvních 12 mnichů do Prahy, kostel sv. Klimenta, jezuitská kolej – vyučování V době stavovského povstání nucený odchod z Prahy (Olomouc, Vídeň) kazatelé, veřejní činitelé (hráli divadlo, organizovali procesí, poutě – klatovská pouť), podporovali školství: zakladatelé středních škol, – i v Klatovech 1637 zahájena činnost jezuitského gymnázia vyučovala se hlavně latina a němčina, vychovávali oddané katolíky a Rakušany, v Klatovech se učila i čeština, žáci Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius, univerzita v Praze B. Balbín, Koniáš tvorba obraných jazykových děl - Balbín: Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého, 1665 legenda o záchraně Moravanů před Tatary na svatém Hostýně Zrušení jezuitského řádu 1773 papežskou bulou (Rusko) jezisova.html 1778 klatovské jezuitské gymnázium zrušeno, jezuitské koleje - dragouni. Klatovy

20 Antonín Koniáš netolerantní cenzor a ničitele české kultury (Jirásek) pálení knih (Libri prohibiti) – protestantské, dobová erotika, kramářské písně, díla Jednoty bratrské zbožný šiřitel katolické víry bojující proti „bludům„ misijní činnosti ve východních, jižních a západních Čechách, doplňoval knihovny katolickou literaturou, sám psal

21 Reformy Josefa II. (vláda ) 1781 Toleranční patent - dovoloval vedle katolického vyznání také luteránské, kalvínské a ortodoxní křesťanství. Svoboda tisku, zrušil censuru Kroky ke vzájemné toleranci katolíků a protestantů Dozor nad záležitostmi církve (rušení kněžských seminářů, zavedeny generální semináře, rektory jmenuje císař) zákazy poutí, procesí a posvícení ( 1786 nařízeno jen jedno posvícení – císařské, tzv. Havelské (slavení výročí posvěcení kostela – nepracovní dni) poutě a procesí) nařízení o pohřbech, rušení klášterů a zbytečných kostelů - hromadně zavedeno v českých zemích zrušení nevolnictví (poddanství), rozvoj průmyslu, továrny Poněmčování (národní obrození)

22 Selské baroko Počátek selského baroka, vzor v baroku, přebírá jen ornamentální vzory, jinak lidový sloh, vznik za vlády Josefa II. životní styl, duchovní život tehdejších lidí na venkově, největší rozvoj v polovině 19. století Po zrušení poutí a procesí (nástupce Josefa II. opět obnovil) největší výstavba křížů, soch, božích muk a kapliček v krajině – součást života sedláků, lidová zbožnost Obr. Holašovice – seznam Unesco, jižní Čechy


Stáhnout ppt "11. přednáška Baroko, české baroko, barokní lidová zbožnost a formování tradiční lidové kultury. Vývoj Evropy na přelomu baroka a osvícenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google