Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí Seminář 21. 6. Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí Seminář 21. 6. Praha."— Transkript prezentace:

1 Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí Seminář 21. 6. Praha

2 Základní pojmy, obrat Zboží (§ 4 odst. 2) a) hmotná věc, b) právo stavby, e) plyn, elektřina, teplo a chlad. Obrat (§ 4a odst. 1) a) zdanitelná plnění, b) plnění osvobozená s NO, c) plnění osvobozená bez NO podle § 54-56a (nájem nemovité věci), jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Obrat (§ 4a odst. 2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

3 Identifikované osoby, MP při dodání nemovité věci Identifikovaná osoba (§ 6h) Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku – služba na nemovité věci. MP při dodání nemovité věci (§ 7 odst. 6) Při dodání nemovité věci – kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby – místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

4 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (§ 10) (1) Místo, kde se nemovitá věc nachází. (2) Místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

5 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání nemovité věci (§ 21) (1) Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to tím dnem, který nastane dříve. (3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve, při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) dnem přenechání nemovité věci k užívání. (5) písm. a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo.

6 Základ daně (§ 36) (1) Vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. (3) písm. c) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění (přeprava upři poskytnutí stavebních prací), písm. e) při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

7 Základ daně (§ 36) (11) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně (přeúčtování elektřiny, vody, tepla).

8 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení (§ 48) (1) První snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení. (2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí (Vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, Příloha: Technické podrobnosti pro správu katastru - Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.] (BD).

9 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení (§ 48) b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí (Vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, Příloha: Technické podrobnosti pro správu katastru Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.] (RD). c) stavba, která 1.slouží k využití stavby BD nebo stavby RD a 2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou BD nebo RD (dříve „příslušenství“ BD nebo RD).

10 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení (§ 48) d) obytný prostor, e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí (dříve „příslušenství bytu“). (3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku (louka se stožáry vysokého napětí, drobné stavby).

11 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení (§ 48) (4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technických uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení (dříve „byt“). -přístavby, nástavby, zateplení, opravy BD, RD a „vedlejších“ staveb, půdní vestavby, -stavební opravy obytného prostoru a „vedlejších“ místností, -opravy, rekonstrukce, údržba nebytových prostor BD a RD, -stavební práce v části určené pro bydlení, která je ve stavbě, která není BD nebo RD,

12 Sazba daně u dokončené stavby pro sociální bydlení (§ 48) (1) První snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro sociální bydlení. (5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí a)stavba BD podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m 2 b)stavba RD podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m 2

13 Sazba daně u dokončené stavby pro sociální bydlení (§ 48) c) obytný prostor pro sociální bydlení (6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m 2 b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí. e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách, h) dětské domovy pro děti do 3 let věku, j) speciální lůžková zařízení hospicového typu, l) jiná stavba, která slouží k využití staveb pro soc. bydlení a je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek (dříve „příslušenství“).

14 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení (§ 49) (1) První snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. (2) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení (změna internátu na bytový dům). (3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání a)stavby pro sociální bydlení (jiný vlastník stavby a pozemku), b)pozemku, jehož součástí není jiné stavba než stavba pro sociální bydlení (stejný vlastník stavby a pozemku, součástí pozemku nesmí být stavba, která není stavbou pro soc. bydlení – RD + garáž + autodílna),

15 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení (§ 49) c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení (prodej práva stavby, jehož součástí je domov důchodců), d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení (prodej obytného prostoru pro sociální bydlení), Zvláštní ustanovení (§ 4b) - ustanovení zákona o DPH o jednotce se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s jejím podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku (pokud byla v BD vymezena jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, vymezují se v BD i ostatní jednotky podle tohoto zákona – bez podílu na pozemku).

16 Dodání nemovité věci (§ 56) Osvobozeno je dodání pozemku, který - netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (§ 48 odst. 3, inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku), Osvobozeno je také dodání pozemku, na kterém je umístěna stavba, která nemá pro pozemek určující význam (plot, lavička…). -není stavebním pozemkem. (louka, pole)

17 Dodání nemovité věci § 56 Stavební pozemek: -dodáván za účelem výstavby stavby, -je nebo byl předmětem stavebních prací (zastavěný pozemek), je nebo byl předmětem správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo -v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny st. práce za účelem zhotovení této stavby, (r. 2015 – přípojky u paty pozemku, dodání osvobozeno, r. 2016 – zd. plnění), nebo -může být podle st. povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

18 Osvobození od daně při dodání vybrané nemovité věci § 56 (3) Dodání vybrané nemovité věci po uplynutí – pěti let (nemovité věci pořízené do konce r. 2012 tři roky) a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby (50% zjištěné ceny nebo směrné hodnoty – kolaudace od 1.1.2016), jednotky, b) souhlas se započetím užívání stavby, jednotky. (obdobně „vedlejší“ stavby, místnost užívaná s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí).

19 Vybraná nemovitá věc § 56 odst. 4 a)stavba pevně spojená se zemí (jiný vlastník stavby a jiný vlastník pozemku), b)jednotka, c)inženýrská síť, d)pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (dodání podílu na pozemku vlastníkům jednotek), e)podzemní stavba se samostatným účelovým určením (sklep), f)právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí,

20 Dodání nemovité věci § 56 Volba pro uplatnění daně (3 nebo 5 let) – pokud je příjemce plátce – předchozí souhlas. Úplaty přijaté na osvobozené dodání, dodání zdanitelné – základ daně podle § 36. § 92d režim přenesení daňové povinnosti při dodání nemovité věci.

21 Nájem nemovité věci § 56a (1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou a)krátkodobého nájmu nemovité věci, b)nájmu prostor a míst k parkování vozidel (nájem bytu včetně parkovacího stání), (antény na střeše) (2) Krátkodobý nájem nemovité věci (nájem zastavěného pozemku, stavby, jednotky) popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin (opakovaný krátkodobý nájem). (3) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň (nájem pro podnikatele, nájem pro obec).

22 Režim přenesení daňové povinnosti § 92a (RCH) Uvádění do kontrolního hlášení (KH), Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 73) (1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce příjemce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (u stavebních prací převzetím, předáním díla). (2) Příjemce je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH, odpovídá za správnost vypočtené daně. Do KH – plátce, který poskytl zdanitelné plnění v RCH – A.1. – odpovídá ř. 25 daňového přiznání, plátce, který přijal zdanitelné plnění v režimu RCH – B.1. § 73 odst. 1 písm. b) – při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění jiným plátcem, daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.

23 Žádost o závazné posouzení pro použití RCH § 92i Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období § 104 Plátce může požádat GFŘ o vydání rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, v žádosti žadatel uvede popis zdanitelného plnění; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění. Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely a - nesnížil tímto v tomto zd. období daň (§ 104/1), - snížil tímto v tomto zd. období daň (§ 104/2).

24 RCH na poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e) (1) Stavební nebo montážní práce CZ-CPA 41-43. (Poskytnutí stavebních prací výlučně pro plnění, které není předmětem daně – písemné prohlášení). (2) „Dobrá víra“ – pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá.

25 Úprava odpočtu daně § 78 (1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. (3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let, v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků 10 let (u nemovitých věcí pořízených do 31. 3. 2011 5 let). (5) Pro účely odpočtu daně se technické zhodnocení považuje za samostatný dlouhodobý majetek. Př: Plátce pořídil nemovitost v r. 2012, uplatnil NO 100 000 Kč, v roce 2016 prodává – sleduje 10 let (2022), osvobození po 3 letech: Prodej ve čtvrtém roce, plátce vrátí 7 x 10 000 Kč = 70 000 Kč.

26 Zodpovídání dotazů Děkuji za pozornost Prosím dotazy.


Stáhnout ppt "Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí Seminář 21. 6. Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google