Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové prostředí dopravních firem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové prostředí dopravních firem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Marketingové prostředí dopravních firem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Marketingové prostředí je místo, kde dopravní firma vyhledává svoje příležitosti a kde může očekávat potenciální ohrožení z tohoto důvodu firmy využívají zejména:  marketingový výzkum  marketingový informační systém marketingové prostředí se skládá:  z mikroprostředí  z makroprostředí

3 Mikroprostředí tvoří vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost firmy uspokojovat potřeby zákazníků do mikroprostředí se řadí hlavně: – samotná firma – její zákazníci či dodavatelé – marketingoví zprostředkovatelé – konkurence – veřejnost

4 Makroprostředí je vytvářeno širšími společenské vlivy, které působí na celé mikroprostředí firmy jedná se o vlivy: Uveďte konkrétní případy u jednotlivých vlivů. Zdroj 1 K jakému vlivu se vztahuje tento obrázek?

5 Účastníci mikroprostředí

6 Dopravní firma starat se o cílové trhy nemůže být úkolem pouze pro zaměstnance marketingu marketingoví odborníci musí respektovat další podmínky (hlavně dopravní, technické či finanční), které vymezují prostor, v němž se dopravní firma pohybuje marketingový útvar proto spolupracuje s ostatními útvary firmy všechny tyto útvary mají nepochybný vliv na plány a činnosti marketingového oddělení

7 Zákazníci zákazníci jsou u dopravních služeb: – odesílatelé zásilky nebo i příjemci zásilek – příkazci – objednavatelé přepravy – cestující v osobní dopravě z tohoto je patrné, že se jedná o velmi nesourodou oblast – proto je potřebné provádět segmentaci (členění) této skupiny a pozorovat důležité změny v cílových segmentech

8 Zákazníci chování firmy k zákazníkovi bude odlišné podle toho, zda pracuje v oblasti osobní nebo nákladní dopravy – marketing v přepravě osob je jiný než marketing v oblasti nákladní dopravy dalším důležitým hlediskem je dělení dopravy na: – pravidelnou a nepravidelnou – vnitrostátní a mezistátní významnou oblastí, která souvisí se zákazníkem je jeho spokojenost a loajalita (věrnost) Vyjmenujte některé specifické zvláštnosti marketingu osobní dopravy a marketingu nákladní dopravy. předmět přepravy technická základna jiné požadavky na kvalitu dopravních služeb z pohledu zákazníka cenová politika…

9 Dodavatelé právnické nebo fyzické osoby, které zásobují dopravní firmy potřebnými zdroji: – dopravními prostředky a zařízeními – náhradními díly – energií, vodou a pohonnými hmotami – informační technikou – dalšími službami (právními, poradenskými…) je potřeba včas reagovat na nepříznivé jevy, které by mohly dodavatelskou firmu postihnout, aby nenastal výpadek ve zdrojích

10 Dodavatelé dopravní firma musí také sledovat cenovou úroveň a vývoj cen důležitých vstupů pokud se firmě zvýší náklady, může se tato skutečnost projevit: – zvýšením ceny za dopravní služby – snížením objemu prodeje ve výběru dodavatelů se používají běžná kritéria: – dodací lhůta a její přesnost – cena – kvalita

11 Marketingoví zprostředkovatelé firmy, které napomáhají dopravní společnosti při podpoře, zprostředkování a prodeji dopravních služeb zprostředkovatelé jsou agenti, obchodní zástupci, speditéři, cestovní kanceláře, logistické firmy finanční zprostředkovatelé – banky – pojišťovny – úvěrové a leasingové společnosti

12 Konkurenti dobré postavení firmy na trhu je závislé: – na znalosti všech konkurentů – na trvalém úsilí uspokojit potřeby zákazníků lépe než konkurence konkurenti se snaží: – o podobnou nabídku dopravních služeb – uspokojit potřeby stejných zákazníků

13 Konkurenti konkurenční prostředí nutí dopravní firmy aby: – snižovaly vlastní náklady – zkvalitňovaly poskytované služby – investovaly zisk do rozšiřování své působnosti poznávání konkurence je neustálý proces, a to zejména: – zjišťování konkurentů, jejich strategií a cílů – vyhodnocení silných a slabých stránek konkurentů – odhad reakce konkurentů

14 Konkurenti pouze orientace na konkurenci nepomůže, tudíž by se neměla přehánět vícekrát bývají firmy poškozeny, že nereagují na změny v potřebách zákazníků a na skrytou či potenciální konkurenci než činností běžných konkurentů správná tržní orientace vyžaduje vyvážit rovnoměrné sledování zákazníků i konkurentů

15 Místní veřejnost je to určitá skupina část obyvatelstva, která může ovlivňovat chování firmy členění místní veřejnosti: – která tvoří okolí dopravní firmy, kde bezprostředně působí (např. provozovny autobusových dopravců, železniční stanice, letiště, provoz městských dopravních podniků) – tvořena obyvatelstvem bydlícím v oblasti, kde působí dopravní firmy vztahy mezi místní veřejnosti a dopravní firmou mohou být pozitivní i negativní

16 K velkému soustředění obyvatelstva dochází často v okolí velkých mezinárodních letišť, a to zejména v rozvojových nebo chudých státech. Na obrázku jsou vidět hustě obydlené oblasti v okolí letiště Jorge Chávez International Airport v Peru. zdroj 2

17 Pozitivní a negativní vztahy dopravní firma provádí dobrou dopravní obslužnost ze strany dopravní firmy existuje zájem o své okolí tím, že sponzoruje některé místní aktivity, poskytuje občanům pracovní příležitosti aj. dopravním procesem se negativně ovlivňuje životní prostředí firma poskytuje nedostatečné služby v osobní dopravy apod.

18 Široká veřejnost nevystupuje vůči firmě jako organizovaná skupina vnímá celkový pohled na postavení dopravní firmy ve společnosti – jedná se o dopravní firmy provozující veřejnou dopravu v celém státě či regionu České dráhy České Aerolinie Student Agency spediční a kurýrní společnosti aj. Uveďte příklad spedičních či kurýrních společností působících v České republice.

19 Široká veřejnost zájmové skupiny občanů – např. ekologicky zaměřené společnosti, které prosazují upřednostnění veřejné dopravy před individuální, zklidňování dopravy ve městech… mediální veřejnost – jedná se o média (noviny, zpravodaje, časopisy, rozhlas, internet a televizi) přinášejí zprávy, názory, charakteristiky živé reportáže a komentáře

20 Široká veřejnost finanční veřejnost – ovlivňuje schopnost firmy získat hmotné zdroje – hlavní finanční veřejnost představují banky, investiční společnosti a akcionáři

21 Široká veřejnost interní veřejnost – zahrnuje zaměstnance firmy na všech pozicích jestliže zaměstnanci cítí ke své firmě loajalitu, vystupují vůči vnějšímu prostředí pozitivně a vhodně reprezentují firmu a vytvářejí tak její image u velkých firem se stykem s veškerou veřejností zabývá zvláštní útvar – public relations

22 Makroprostředí dá se jen velmi těžko ovlivnit pokud firma zná vlivy makroprostředí – možnost interesantních příležitostí pro firmu – řešení rizikových situací

23 Ekonomické faktory ovlivňují kupní sílu zákazníků a skladbu jejich výdajů v nákladní dopravě zákazníky vytvářejí především výrobní a obchodní společnosti – dopravce se bude zajímat především finanční situaci těchto zákazníků dopravní společnost podnikající v osobní dopravě zajímá celková kupní síla cestujících – závisí na příjmech obyvatelstva (cestujících), cenové úrovni, výši úspor a úvěrů

24 Ekonomické faktory spotřebitelé, kteří patří do rozdílných příjmových skupin, protože mají různou spotřebu z hlediska struktury výloh domácností nás budou zajímat i výdaje na dopravu změny hlavních proměnných ekonomických veličin jako např. příjmů, růst či pokles životních nákladů, výše úspor či úrokové sazby se odrážení na vývoji trhu z hlediska prognóz dalšího vývoje je třeba tyto ekonomické veličiny neustále sledovat

25 Demografické faktory týkají se téměř výhradně firem působících v osobní dopravě k demografickým faktorům, které se využijí v osobní dopravě patří především: počet obyvatel, počet členů domácnosti, hustota a struktura osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání v souvislosti s používáním jednotlivých druhů dopravy za účelem přemístění je potřebné v návaznosti na demografické ukazatele provádět cílené dopravní průzkumy Jaký dopravní prostředek bude preferovat velmi početná rodina?

26 Technologické faktory technologie je odvětvím, které se zabývá zdokonalováním výrobních postupů silné vnější vlivy působících na marketingové rozhodování firem jsou změny v technologii technologie zahrnuje veškeré znalosti o tom, jak věci dělat. –vynálezy, techniky a ohromné množství organizovaných znalostí o čemkoliv technologický pokrok je v posledních desetiletích nebývale rychlý

27 Technologické faktory dopravní firmy užívají dopravní techniku, ale podílejí se také na rozvoji přepravních technologií v dopravě plní funkci garanta bezpečnosti cestujících nebo ochrany životního prostředí národní státy nebo Evropská unie – schvalovací řízení pro technický stav dopravních prostředků např. emisní normy EURO

28 Politické faktory politické prostředí je tvořeno zákonodárstvím, vládou a zájmovými skupinami (lobby) Pro dopravní firmu a její zákazníky jsou důležité zákony: –zákony na ochranu podnikání obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon – zákony na ochranu spotřebitele zákony na ochranu zájmů spotřebitele zákony na ochranu zájmů společnosti Před čím je třeba chránit společnost?

29 Kulturní faktory kulturní prostředí odráží životní hodnoty, zvyky, náboženství, tradice či zvyklosti a žebříček hodnot daného státu nebo regionu podobný systém chování obyvatelstva na základě kulturních faktorů existuje rovněž v rámci jedné společnosti rozdíl v kulturních činitelích je poznat odlišnými požadavky na přepravní služby – ekologicky zaměření obyvatelé budou preferovat hromadnou kolejovou dopravu Jaký je rozdíl mezi zvykem a zvyklostí?

30

31 Zdroj 3 Určete náboženství alespoň u některých symbolů

32 Přírodní faktory přírodní zdroje se využívají jako vstupy – v dopravě především ropné produkty pracovníci dopravního marketingu musí zohlednit: – nedostatek přírodních surovin – hledání alternativních energií – zvýšené energetickou náročnost – zvýšení stupně exhalací – státní zásahy v řízení přírodních zdrojů veřejný zájem nutí firmy budovat zařízení a pořizovat dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí

33 Elektrobus SOR EBN 10,5 Zdroj 4

34 Zdroj 5 SOR BNG 12 s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

35 Autobus s hybridním pohonem Zdroj 6

36 1. Mezi zprostředkovatele nepatří: A. pojišťovny B. zasilatelé C. konkurenti D. logistické firmy

37 2. Mezi zprostředkovatele nepatří: A.cestovní kanceláře B.úvěrové společnosti C.dodavatelé D.banky

38 3. Public relations v marketingu znamená A.veřejné souvislosti B.vztahy s veřejností C.státní správa D.veřejný sektor

39 4. Co nepatří mezi politické prostředí? A.zákonodárství B.vláda C.interní veřejnost D.lobby

40 Použité zdroje ŘEZNÍČEK, B.; ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě. Praha : Grada Publishing, 2001. s. 39–47. ISBN 80-247-0051.

41 Zdroje obrázků 1.FargomeD. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramide_des_%C3%A2ges-Afghanistan.PNG 2.Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limaairportaerial.jpg 3.Szczepan1990. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ReligijneSymbole.svg 4.Honza Groh. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Na_Kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD,_SOR_EBN_10,5.jpg 6.Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sor-bng-12-csad-semily.jpg 7.Ecklectic. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2011-07-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DCCBNA_Orion_07.501_Hybrid-Electric_Low_Floor_6847.jpg


Stáhnout ppt "Marketingové prostředí dopravních firem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google