Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní programy oddlužení a způsoby jejich financování zpracovala: Martina Musílková, SPJ; doplnil: Pavel Štern, PMS ČR Aliance proti dluhům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní programy oddlužení a způsoby jejich financování zpracovala: Martina Musílková, SPJ; doplnil: Pavel Štern, PMS ČR Aliance proti dluhům."— Transkript prezentace:

1 Alternativní programy oddlužení a způsoby jejich financování zpracovala: Martina Musílková, SPJ; doplnil: Pavel Štern, PMS ČR Aliance proti dluhům

2  Aliance proti dluhům vznikla jako odborná platforma s cílem snížit a potenciálně eliminovat rizika spojená s předlužeností, která způsobují následně vážné společenské problémy.  Podnětem ke vzniku Aliance byly předchozí zkušenosti SPJ a PMS ze společného projektu Sanace dluhů. Realizace projektu v letech 2007/2009, PMS ČR společně s SPJ za finanční podpory švýcarského sdružení VEBO a podpory MSp ČR. Důvod realizace, vysoká recidiva pachatelů trestné činnosti, velmi častý důvod – předluženost, (anketa PMS, výzkum IKSP). 

3 Aliance proti dluhům  Nepodařilo se bohužel najít způsob zapojení státních věřitelů do projektu.  Rok 2010 – projekt Sanace dluhů pozastaven, aktivity se zaměřují především na dluhové poradenství a školení ve finanční gramotnosti. Analýza dosavadních zkušeností včetně získání dalších podporovatelů a spojenců, odbor prevence kriminality MV ČR.  Rozšíření cílové skupiny klientů, tj. nejen na pachatele tč., ale i na dosud bezúhonné osoby ocitající se v obtížné sociální situaci včetně rizika sociálního vyloučení.  Iniciace myšlenky vzniku širší odborné platformy pro řešení dluhové problematiky – Aliance proti dluhům.

4 Co je to oddlužení (tzv. osobní bankrot) -upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) -jedná se o soudní řešení úpadku určené pro nepodnikatele, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny a věřitelé uspokojeni alespoň v minimální zákonné výši 30 % (nesouhlasí – li s nižším procentem uspokojení) a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. -2 formy oddlužení: - splátkový kalendář – po dobu 5 let se dlužníkovi provádí srážky z příjmu dle ustanovení pro výkon rozhodnutí - prodej majetkové podstaty

5 Příběh I. Pan Václav - Propuštěn z VTOS, spáchal úmyslnou majetkovou trestnou činnost, 2 roky od trestního řízení, náhrada škody z trestné činnosti 50.000 Kč – splácí 200 Kč měsíčně. -Dluhy 300 000 Kč – 6 věřitelů (především úvěry u nebankovních společností – částka neustále narůstá), zatím 1x exekuce -Legální práce s příjmem 12.000 Kč příjem postižen exekučně srážkami ze mzdy, zbývá 9.000 Kč -Manželka na mateřské, 1 dítě

6 Příběh I. -Rodina není ze zbytku příjmu schopna splácet téměř nic. Pan Václav posílá ostatním věřitelům 200,- Kč měsíčně, ti to nereflektují a hrozí mu další exekuce, tedy i velký nárůst dlužné částky. -Pan Václav by se kvalifikoval pro OB, splátkovým kalendářem by byl schopen uspokojit věřitele z 32 % V „insolvenčním“ zákoně je však tzv. domněnka nepoctivého záměru – pokud byla spáchána trestná činnost majetkové nebo hospodářské povahy, mělo by před podáním insolvenčního návrhu uplynout 5 let od trestního řízení – vždy však záleží na posouzení konkrétního případu soudcem

7 Příběh I.  Pan Václav je z Prahy, kde městský soud k povolení oddlužení důsledně vyžaduje uplynutí lhůty 5 let od trestního řízení (na rozdíl např. od Krajského soudu v Ústí nad Labem). Dlužník tedy musí čekat další 3 roky, jeho dlužná částka však narůstá každý den, na možnost oddlužení za 3 roky již patrně nebude dosahovat  Pan Václav z této situace nevidí východisko, uvažuje, že začne pracovat na černo, svoji situaci komentuje slovy: „Takže můžu jít znovu krást.“

8 Příběh II. Paní Marie -60 let, vdova, manžel minulý rok zemřel – sebevražda zřejmě kvůli dluhům -Dluhy asi 2 mil, peníze spravoval manžel, paní Marie vždy všechno podepsala, obsah nikdy příliš neřešila – plně důvěřovala manželovi -V současné chvíli 7 exekucí – tlak exekutorů obrovský, nevlastní žádný cenný majetek -Pobírá vdovský důchod asi 8000,- Kč, je na tom velmi špatně psychicky – nedávno zřejmě z psychického tlaku onemocněla rakovinou, musela přestat pracovat, přiznán invalidní důchod

9 Příběh II. -Exekutoři jí neustále vyhrožují tím, že jí odvezou a prodají veškeré věci -Paní Marie má trpí zejména strachem z výsměchu společnosti, bojí se také, že když nebude nic platit, půjde do vězení, chtěla by situaci řešit, cítí se provinile i vůči věřitelům -Situace je naprosto bezvýchodná jak pro paní Marii, tak pro jednotlivé věřitele – většina z nich nic nedostane za celý život paní Marie

10 Reflexe: Příběh č. 1  Z naší praxe s klienty propuštěnými z VTOS vyplývá, že pokud se jim podaří nalézt práci a mají snahu svoji situaci řešit, měla by se jim dát šance – tedy z IZ buď domněnku nepoctivého záměru vypustit, nebo sjednotit rozhodovací praxi krajských soudů, které by měly automaticky posuzovat okolnosti každého jednotlivý případu. Další možností je alternativní způsob oddlužení. Statisticky je zadluženost nejčastějším důvodem recidivy osob propuštěných z VTOS, klienti potřebují vidět východisko ze své situace  Řešení: novelizace insolvenčního zákona či zavedení alternativního způsobu oddlužení Příběh č. 2  Dlužníci, kteří nedosahují svým příjmem na uspokojení alespoň 30 % závazků všech svých věřitelů, nemají možnost svoji situaci řešit. Rovněž velkým problém pro věřitele, na které se často nedostane vůbec nic.  Řešení: Zavedení alternativního způsobu/programu oddlužení

11 Alternativní způsoby/programy oddlužení. Alternativní programy oddlužení by mohly představovat nové varianty oddlužení v rámci insolvenčního zákona, (viz. případové studie a reflexe).

12 Alternativní způsoby oddlužování – varianta pro oddlužení pachatelů úmyslných trestných činů I.  V rámci insolvenčního zákona by se mohla stanovit např. roční zkušební doba před podáním návrhu na povolení oddlužení, po kterou by se testovala motivace, pracovní a platební morálka dlužníka.  Po dobu jednoho roku před podáním insolvenčního návrhu by měl dlužník povinnost mít pravidelný příjem na základě pracovního poměru.  Dále by měl povinnost pravidelně měsíčně splácet všem svým věřitelům dohodnutou poměrnou část jejich dluhů pod dohledem např. insolvenčního správce, aby dlužník prokázal dobrou vůli a úmysl.

13 Alternativní způsoby oddlužování – varianta pro oddlužení pachatelů úmyslných trestných činů II.  Pokud by dlužník dodržel stanovené podmínky, mohlo by mu být povoleno oddlužení dle insolvenčního zákona.  Po dobu zkušební lhůty by se stavěl běh úroků, penále, smluvních sankcí a nesměla by být provedena exekuce.

14 Alternativní programy oddlužení – sanační fondy I. Určeno pro dlužníky, kteří nejsou v rámci insolvenčního řízení schopni uspokojit ani 30 % svých závazků. -základ: vytvoření sanačního fondu pro realizaci alternativních programů oddlužení dle insolvenčního zákona se dá dohodnout s věřiteli, že budou souhlasit s nižším procentem uspokojení svých pohledávek, než je zákonná minimální výše – tedy s méně než 30 % - (v praxi se toto ustanovení dnes téměř nevyužívá, věřitelé nejsou ochotni s dlužníky komunikovat) toto nižší procento by ovšem věřitelé obdrželi ne až za 5 let plněním splátkového kalendáře jako jedné z forem oddlužení, ale byli by vyplaceni okamžitě (či po 1 roce v případě, že by bylo u klienta nutné přistoupit k testování jeho pracovní a platební morálky – tedy po 1 roce zkušební doby)  pohledávku by věřitelé následně postoupili fondu a ten by místo nich nastoupil jako věřitel v insolvenčním řízení – dlužníci by nadále spláceli v rámci oddlužení do sanačního fondu

15 Alternativní programy oddlužování – sanační fondy II.  Sanační fondy by bylo možné financovat z výnosů z hazardní her a loterijních aktivit.  Ročně vydají občané ČR na rozličné hazardní a loterijní aktivity cca 130 miliard korun. Z výnosů je cca 3.5 miliardy korun věnováno na tzv. veřejně prospěšné účely.  Zákon však definuje VPÚ velmi vágně a ani obligatorně nestanovuje, komu mají být prostředky na VPÚ určeny. Obdarované organizace jsou velmi často dokonce předmětem diskuze v médích, např. Sdružení přátel motorismu obdrželo od sítě kasin a heren Bonver Win částku 37 milionů korun.

16 Alternativní programy oddlužování – sanační fondy III.  Považujeme tedy ze nezbytné novelizovat zákon č. 202/1990 SB., o loteriích a jiných podobných hrách, definovat přesně VPÚ a obligatorně stanovit, že tyto prostředky musí být odváděny například na financování sanačních fondů.  Aliance proti dluhům aktuálně diskutuje o dalších návrzích v rámci svého programu, cílem je systémově provázat návrhy jednotlivých opatření.  Děkujeme za pozornost a zveme Vás ke spolupráci. APD


Stáhnout ppt "Alternativní programy oddlužení a způsoby jejich financování zpracovala: Martina Musílková, SPJ; doplnil: Pavel Štern, PMS ČR Aliance proti dluhům."

Podobné prezentace


Reklamy Google