Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Omezení vzniku (minimalizace tvorby) odpadů u výrobce Zneškodňování odpadů ekologicky únosným a ekonomicky výhodným způsobem: a)s materiálovým využitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Omezení vzniku (minimalizace tvorby) odpadů u výrobce Zneškodňování odpadů ekologicky únosným a ekonomicky výhodným způsobem: a)s materiálovým využitím."— Transkript prezentace:

1 1 Omezení vzniku (minimalizace tvorby) odpadů u výrobce Zneškodňování odpadů ekologicky únosným a ekonomicky výhodným způsobem: a)s materiálovým využitím odpadu (využitím druhotných surovin, recyklací, kompostováním, přepracováním apod.) b)s energetickým využitím odpadu (spalováním, methanizací, pyrolýzou) c)ukládáním (skládkováním, solidifikací) Likvidace odpadu – skládkování, spalování, pyrolýza, solidifikace

2 2 Biologické faktory Fyzikální a mechanické znečištění Kontaminace vzdušnou cestou Zásobování vodou Zásobování potravinami Sociálně ekonomické faktory Onemocnění člověka, oslabení organismu Tuhý odpad Přímý kontakt Vztah tuhého odpadu a ohrožení zdraví člověka

3 3 Základní činnosti v oblasti odpadového hospodářství Odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadu Omezení vzniku odpadů Nakládání s odpady shromažďování přeprava skladování úprava využívání zneškodňování

4 4 Skládkování nejstarší, nejjednodušší, nejlacinější a nejrozšířenější forma likvidace co nejméně ohrozit životní prostředí ochrana půdy více než 90% tuhých odpadu se skládkuje

5 5 Skládky odpadů Hledání místa (vzdalování od měst) – lomy, neobhospodařované volné plochy, vhodné geologické podmínky Minimalizace vlivu na životní prostředí – hydrogeologické podmínky Úprava dna a stěn skládky – nepropustnost Drenáž – vodní a plynové hospodářství Rozhrnování a zhušťování odpadu Překrytí zeminou – zabránění vznícení a úletu lehkých částic Estetický vzhled krajiny

6 6 Zásady řízeného skládkování Odpady jsou plánovitě naváženy na vhodný, upravený terén Jsou rozhrnovány a zhutňovány v asi půlmetrových vrstvách a v mírném sklonu až do výše přibližně 2 m Tento zhutněný odpad je denně shora i ze stran pokrýván asi 20 cm silnou vrstvou vhodné zeminy Skládka se po konečném zaplnění rekultivuje, což umožňuje její účelné využití

7 7 Zakládání skládek odpadů Skrývka orničních a podorničních vrstev Minerální těsnění Těsnící pásy Drenáž –Plošná –Trubní Technické vybavení skládky –Autováha –Mycí rampa –Komunikace –Garáže –Sklady –Provozní budova –Vodovodní a kanalizační systém (průsaková a dešťová voda – čistírna OV) –Plynové hospodářství –Oplocení objektu

8 8 Těsnění tělesa skládky

9 Zabezpečení skládky Minerální těsnění – jílová vrstva (10 -9 m.s -1 ) tloušťka min. 60 cm obvykle 1 – 1,5 m technická bariéra - fólií z HDPE nebo PVC v tloušťce min. 1,5 mm, obvykle 2-2,5 mm geotextilie - netkaná textilie z polypropylenu trubky drenážního systému - průměru 200 – 250 mm vrstva drenážního štěrku zrnitosti 32/16 (tzv. kačírek), případně 16/8 o mocnosti 30 - 50 cm

10 10

11 11 Dělení skládek ve vztahu k úrovni terénu Podúrovňové - typické příkrými svahy a nutností odčerpávat veškerou průsakovou vodu Nadúrovňové - bezpečný provoz, snadná dlouhodobá kontrola a gravitační odtok průsakových vod, protihluková zábrana Svahové - zřizují se v bývalých, lomech, pískovnách a jílovištích; po uzavření a rekultivaci zlepšují vzhled krajiny Zákopové – odpad se rozhrnuje a zasypává se zeminou získanou z hloubení jámy Podzemní Kombinované

12 12 Podúrovňová skládka 1 – větrolam, 2 – příjezdová rampa, 3 – hladina podzemní vody, 4 – demoliční materiál, 5 – výkopová zemina, 6 – neškodné anorganické látky, 7 – stavební konstrukce, 8 – spád, 9 – mezivrstva, 10 – ozeleněná krycí vrstva, 11 – vrstva odpadu, max. 1,8 m

13 13 Nadúrovňová skládka 1 – vrstva matečné zeminy s křovím a zelení, 2 – těsnící vrstva, 3 – vrstva odpadu, 4 – vrstvy inertního materiálu, 5 – úprava planýrováním, 6 - dovoz

14 14 Svahová skládka

15 15

16 16

17 17

18 18 Procesy probíhající ve skládkách Odpad na skládkách prochází mnoha fyzikálními, chemickými a biochemickými změnami, ze kterých jsou nejvýznamnější: Aerobní a anaerobní biologický rozklad organických látek doprovázený tvorbou a únikem zapáchajících plynů a kapalin (závisí na teplotě a vlhkosti), methanu, CO 2, CO Chemická oxidace látek Vyluhování organických a anorganických látek a pohyb výluhu skládkou Nerovnoměrné usazování vyvolané stlačováním materiálu do puklin

19 19 Odpady, které lze ukládat na běžných řízených skládkách  Komunální odpad  Škvára a popel z kotelen  Hlušina z důlních operací  Struska z výroby železa a oceli  Stavební a demoliční odpad  Opotřebované pneumatiky  Kaly z čistíren odpadních vod a průmyslových procesů  Odvodněné kaly ze splaškových vod  Zemědělské odpady

20 20 Nakládání s nebezpečnými odpady Nakládání s nebezpečnými odpady Opětovné využití Skládkování Spalování Pyrolýza Solidifikace Úplný rozklad nebo mineralizace a detoxikace  Detoxikační technologie – vysoké náklady, velmi perspektivní biologické procesy využívající činností mikroorganismů.  Biologické zpracování – možnost zpracování odpadu přímo na místě, minimální narušení lokality výskytu, možnost nepřetržitého zneškodňování odpadu, možnost kombinace s jinými metodami jako konečný čistící stupeň, nižší náklady ve srovnání s běžnými postupy. Rozklad pomocí mikroorganismů Rozklad pomocí enzymů

21 21 Černá skládka Ohrožení životního prostředí Zdroj chemické a biologické kontaminace povrchových a podzemních vod Zhoršení hygieny prostředí (zápach, dým, vzhled krajiny, šíření infekčních chorob) Ohrožení zdraví lidí

22 22 Laguna podnik OSTRAMO

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 Spalování Nejradikálnější a hygienicky nejúčinnější způsob odstraňování odpadů Při dokonalém spalování vzniká – oxid uhličitý, voda, malá množství oxidu uhelnatého a oxidů dusíku Tuhý odpad Sušení Akumulace tepla Pyrolýza Těkavé produkty Vznícení Plamenné hoření Tuhý zbytek Dohořívání(bezplamenné hoření) popel teplo O2O2 Schéma procesu hoření

29 29 Spalovna odpadu

30 30 Druhy spalovacích pecí a topenišť Roštová pec – rošt se sklonem Rotační pec – vyzděné válce s mírným sklonem, které se pomalu otáčejí Muflova pec - uzavřené topeniště Etážové pece – stojatý válec rozdělený na etáže s lopatkami Fluidní topeniště a pece – víření spalovaného materiálu

31 31 Pochody probíhající při spalování Předsoušení – sálání plamene z dalších pásem spalování Odplyňování odpadu – ohřev na teplotu 200 – 600°C, vývin hořlavých plynů Zapálení odpadu – vznikají ložiska hoření Spalování plynů – vznikají nová ložiska hoření, teplota 500 – 800°C. Hoření – hoří plyny i vzniklý polokoks, teplota 1000 – 1100°C Vyhořívání a odvádění tepla – vzniká velké množství tepla, 1200°C.

32 32 Proces probíhající při spalování odpadu na roštech ABCDE 2 13 4 5 6 789 3 A – sušení, B – zplyňování, C – zapálení, D – hoření, E – vyhoření, 1 – přívod odpadu, 2 – odvod popela, 3 – spaliny, 4 – přívod vzduchu, 5 – rošt, 6 – vrstva odpadu, 7 – tlející plyny, 8 – plamínky, 9 - plamen

33 33 Procesy probíhající při spalování odpadu v rotační peci ABCDE 8 7 1 5 4 7 36 6 6 2 A – sušení, B – zplyňování, C – zapálení, D – hoření, E – vyhoření, 1 – přívod odpadu, 2 – odvod popela, 3 – přívod vzduchu, 4 - kondukce, 5 – vstup odpadu, 6 – reflexní radiace, 7 – směr pohybu, 8 – osa pece

34 34 Etážová pec

35 35

36 36

37 37 Odpady dobře spalitelnéOdpady dobře spalitelné – textilní odpad, obalový materiál, lepenka, folie apod. Odpady těžko spalitelnéOdpady těžko spalitelné – plasty a chemické látky obsahující fluor, chlor apod., míchat s dobře spalitelnými odpady. Odpady ze zdravotnických zařízeníOdpady ze zdravotnických zařízení - vždy se spalují BioplynBioplyn – methanizace zemědělského odpadu – skládkové plyny Stabilizační palivoStabilizační palivo – přídavek ušlechtilých paliv (10 – 15%, uhlí, olej, plyn)

38 38 Výhody spalování Teplo – ohřev technologické a užitkové vody Zmenšení objemu finálního odpadu Nižší hygienická škodlivost Likvidace biologicky nerozložitelných odpadů Nevýhody spalování Vysoké investiční a provozní náklady Tvorba kouřových plynů a popílků Oxid uhelnatý, chlorovodík, kyanovodík

39 39 Pyrolýza Chemická destrukce organických látek teplem za nepřítomnosti kyslíku – zplyňování nebo karbonizace Vzniká – oxid uhličitý oxid uhelnatý, voda, methan a jiné uhlovodíky a zůstává karbonizací vzniklý uhlík = výroba aktivního uhlí. Regulace podmínek pyrolýzy  Tlak – normální, zvýšený, vakuum  katalýza  Různé teploty

40 40 VyužitíVyužití  V závodech na výrobu plastů, kaučuku, pryže – likvidace odpadu  komunální odpad – hydrogenační pyrolýza VýhodyVýhody  Topný plyn, aktivní uhlí, saze a olej  Ochrana ovzduší  Nižší náklady než na spalování  Likvidace polymerů obsahujících halogeny

41 41 Schéma zařízení na katalytickou pyrolýzu 2 1 3 4 6 7 5 8 9 15 18 1716 13 14 11 12 10 1 – odpad, 2 – drtič, 3 – separace anorganického podílu, 4 – sušení ogr. podílu, 5 – oddělení zbytku anorg. podílu, 6 – další mělnění org. látek, 7 – pyrolytický rozklad, 8 – oddělení pyrolytických produktů od tuhého podílu, 9 – uhlí, 10 – plynné produkty, 11 – vodní sprcha, 12 – plyny, 13 – oleje, 14 – odpadní voda, 15 – třídění anorganického podílu, 16 – kovy, 17 – sklo, 18 – zbytek org. podílu

42 42 Solidifikační procesy (zpevňování) Konečné zajištění nebezpečných odpadů Převedení do pevné a objemově monolitní formy Cíl solidifikace: Zamezení nebo zpomalení migrace nebezpečné složky do životního prostředí Snadno manipulovatelný produkt, s mechanickými vlastnostmi zajišťujícími bezpečný provoz na místo uložení a dobrou mechanickou únosnost pro uložení ve více vrstvách Vytvoření podmínek pro snadné ukládání do požadované prostorové depozice úložiště

43 43 Rozhodnutí o dlouhodobém skladování odpadu na základě jeho charakteru: 1)Jako nebezpečný odpad, který je v rámci dnešních znalostí nevyužitelný, je však značně pravděpodobné, že při vývoji nových účinnějších technologií a využívání druhotných surovin se může ještě v budoucnu využít 2)Jako nebezpečný odpad, který bude s velkou pravděpodobností nevyužitelný po celou dobu jeho nebezpečnosti

44 44 Typy solidifikace Tabletace – snížení objemu a povrchu odpadu, Zpevňování hydraulickými pojivy – portlanské cementy, struskoportlanské a struskové cementy, rychlovazné cementy Zpevňováni v tuhnoucích taveninách – bitumenové (asfaltové) živice, kamenouhelné dehty, síra. Fixace do sádry – solidifikace elektrárenských popílků Ocel - výhody: tuhost a relativně malá hmotnost, nevýhoda: korozivita Fixace do betonu – vysoká pevnost v tlaku, trvanlivost, vodotěsnost, nenáročná výroba, nevýhody: malá pevnost v tahu, tvorba trhlin, velká hmotnost Vitrifikace – přídavek sklotvorných nebo tavících přísad

45 45


Stáhnout ppt "1 Omezení vzniku (minimalizace tvorby) odpadů u výrobce Zneškodňování odpadů ekologicky únosným a ekonomicky výhodným způsobem: a)s materiálovým využitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google