Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Alena Zieglerová Zlínský kraj, 19.2.2014 Seminář „Společensky odpovědné zadávání – inovativní trendy úspor“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Alena Zieglerová Zlínský kraj, 19.2.2014 Seminář „Společensky odpovědné zadávání – inovativní trendy úspor“"— Transkript prezentace:

1 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Alena Zieglerová Zlínský kraj, 19.2.2014 Seminář „Společensky odpovědné zadávání – inovativní trendy úspor“

2 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR

3 Obce a mikroregiony spolupracující s Agenturou pro SZ v roce 2013

4 Co je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

5 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako potenciál v ČR Příležitost získat ekonomicky výhodné nabídky a zároveň podpořit zaměstnanost znevýhodněných osob Investice v sociálně vyloučených lokalitách jakožto vytváření pracovních příležitostí Plánování zakázek a využívání rámcových smluv vedoucí k podpoře malých a středních podniků Sociální podmínky v zadávacích řízeních jako příležitost k zapojení sociálních podniků Podpora místní zaměstnanosti a místních podniků při dodržení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace

6 Podmínka 10 % dlouhodobě nezaměstnaných ve veř. zakázkách Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění veřejné zakázky. Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet. V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu § 44 odst. 10 zákona o VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o uzavření smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním § 82 odst. 3 zákona o VZ.

7 Sociální podmínka jako legitimní podpora zapojení soc. podniků do VZ

8 Sociální podmínky doporučované Evropskou komisí Podpora sociálního začleňování a podpora organizací sociální ekonomiky, jako například: – rovný přístup k veřejným zakázkám pro firmy, které vlastní nebo zaměstnávají osoby z etnických nebo menšinových skupin, například družstva, sociální podniky a neziskové organizace; – podpora zaměstnání pro zdravotně postižené osoby, jejich začlenění do otevřeného trhu práce. Podpora pracovních příležitostí například: – podpora zaměstnávání mladých; – podpora vyváženého zastoupení mužů a žen (např. vyvážení práce a života, boj proti odvětvové nebo profesní segregaci atd.); – podpora pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a starší pracovníky; – politiky rozmanitosti a pracovní příležitosti pro osoby ze znevýhodněných skupin (např. pracovníci z řad přistěhovalců, etnické menšiny, náboženské menšiny, lidé s nízkým dosaženým vzděláním); – podpora pracovních příležitostí pro zdravotně postižené, včetně přístupného pracovního prostředí, které podporuje sociální začleňování. http://www.portal-vz.cz/getmedia/d6b048ec-856b-4ee0-a1c1- 1c547ad15b78/PRUVODCE-socialne-citlive-nakupovani-KZ Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

9 Příklad sociální podmínky umožňující zapojení sociálních podniků do zakázek Další požadavky zadavatele: 1.Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel splnil podmínku zaměstnávání 30 % osob se zdravotním postižením či osob sociálně znevýhodněných z celkového počtu zaměstnanců. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Pro účely splnění podmínky se počty osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných v rámci jednoho zaměstnavatelského subjektu sčítají. 2.Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. 3.Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné dle § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR o tom, že v průběhu 12 měsíců před podáním nabídky byly tyto osoby uchazeči o zaměstnání, jimž Úřad práce věnoval zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. 4.Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dodavatel doloží přepočtený stav zaměstnanců spolu s nabídkou.

10 První zkušenosti z České republiky

11 Podmínka 10 % ve směrnicích a zadávacích dokumentacích obcí a krajů Most – ve směrnici města, strategickém plánu i v praxi Kadaň, Kolín – v praxi Litvínov – ve směrnici města Roudnice nad Labem – ve směrnici města (5 %) Ostrava, Havířov, Krupka – rozhodnutí primátora a náměstků Bruntál, Děčín, Kadaň, Kutná Hora, Mělník, Hodonín, Břeclav, Odry, Nové Sedlo – ve strategických plánech, rozhodnutí „zkusit to“ Karlovarský kraj: zakázka za 120 mil. Kč https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/realizace-opatreni-k-omezeni- vyskytu-invaznich-rostlin

12 Příklad podmínky zapojení osob se zdravotním postižením do plnění VZ Hodnoticí kritéria: 1.Nabídková cena – váha 60 % 2.Podíl osob se zdravotním postižením – váha 20 % „Zadavatel stanovuje minimální podíl rozsahu faktického plnění osobami se zdravotním postižením na 30 %; pokud uchazeč nabídne podíl menší, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučení ze zadávacího řízení“ 3. Způsob realizace veřejné zakázky – váha 20 % „Uchazeč zpracuje metodiku řešení veřejné zakázky se zaměřením na níže uvedené parametry: 1.Popis procesu seznamování pracovníků s jednotlivými pracovními úkony, technologiemi apod. 2.Popis, jak bude uchazeč podporovat prohlubování dovedností zaměstnanců a zajišťovat jejich bezpečnost při používání strojů a materiálů, včetně popisu používaných pracovních pomůcek, oděvů a další péče o ně, s důrazem na osoby se zdravotním postižením.“

13 Český zákon o veřejných zakázkách a programové období 2014 - 2020

14 Zákon č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách umožňuje sociálně odpovědné zadávání § 44, odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. § 78, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. § 101, odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: (1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. (4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.

15 Postoj MMR ke společensky odpovědným veřejným zakázkám Zadavatel tedy může stanovit i požadavky na „sociálně odpovědné“ zadávání v souladu s usnesením vlády č. 699 z 21. 9. 2011, kterým vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015. Zadavatel může v zadávacích podmínkách např. požadovat, aby určité procento z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku by dodavatel splnil, pokud by se zavázal pro plnění zakázky zaměstnat tyto osoby, které prokazatelně ukončí evidenci na úřadě práce, v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s dodavatelem za účelem plnění předmětné veřejné zakázky. Zadavatelé musí při stanovení takovýchto zvláštních podmínek dodržet základní zásady zadávacího řízení. Metodika zadávání veřejných zakázek právní stav k 15. 7. 2012

16 Postoj ÚOHS ke společensky odpovědným veřejným zakázkám

17 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako trend EU Nová směrnice EU o zadávání veřejných zakázek 15. ledna 2014 byla Evropským parlamentem a Radou schválena 11. února 2014 pak Radou ministrů potvrzena a stala se tak platnou Všechny členské státy EU musí do roku 2016 přizpůsobit své národní zákony o veřejných zakázkách (i kdyby tak neučinily, směrnice má větší právní váhu než zákony). posílení možnosti zadavatelů uplatňovat zvláštní podmínky v sociální a environmentální oblasti uplatňování spíše kritérií kvality než ceny ve veřejných zakázkách umožnění přístupu malých a středních podniků do veřejných zakázek, zvláště pak podniků sociálních umožnění speciálního režimu pro zadávání zakázek na sociální služby

18 Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020 – brzy k připomínkám Vzhledem k tomu, že sociální podnikání má potenciál rovněž zajistit poskytování a dílčí financování sociálních služeb, je potřeba nalézt shodu v rámci resortu MPSV. Z pohledu politiky zaměstnanosti budou připraveny k pilotnímu ověření nástroje, které budou podporovat pracovní integraci znevýhodněných skupin osob, včetně této podpory v sociálních podnicích. K dalšímu rozvoji sociálního podnikání je nutné dále zajistit rozvoj podpůrných sítí, včetně poradenství k zahájení činnosti sociálních podniků ve spolupráci s dalšími příslušnými resorty (MPO, MMR), podpora přístupu k veřejným zakázkám a podpora síťování sociálních podniků s cílem zajisti jak jejich rozvoj, další financování, tak rovněž komplexnost poskytovaných služeb.

19 Praktické zkušenosti z Velké Británie a dalších zemí

20 “Zadavatel je povinen posoudit, (a) jaký přínos může předmět veřejné zakázky mít z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního v relevantní oblasti, a (b) jaký vliv může mít proces zadávání veřejné zakázky na udržitelnost tohoto přínosu.“ „Zadavatel musí posoudit, zda provést konzultace.“ Zákon o přidané sociální hodnotě ve Velké Británii Zákon o přidané sociální hodnotě „Public Services (Social Value) Act 2012“, který byl ve Velké Británii schválen 8. března 2012 a vstoupil v účinnost dne 31.1.2013, zavazuje veřejné zadavatele k uplatňování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: Sociální hodnota = přínos pro místní obyvatele nad rámec nakupovaného zboží a služeb

21 Příklady společensky odpovědného zadávání v dalších zemích Rakousko – Tyrolsko: výběrové řízení na vybavení olympijského areálu nábytkem Hodnotící kritéria: Cena – 40 %, Vzorek – 20 % Zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce – 40 % (osoby, které v posledních 12 měsících byly nezaměstnané určitý počet dní, mladí do 25 let, osoby s problémem s bydlením, dluhy, drogami či navrátilci z výkonu trestu apod.) Švédsko: Regionální správa pro jihozápadní Švédsko pořádá „přednabídková“ setkání, která jsou otevřená pro všechny potenciální uchazeče, pro vysvětlení požadavků „projektu pro všechny“, zahrnuté v technických specifikacích. V případu Beentjes (Holandsko) Evropský soudní dvůr rozhodl, že podmínka vyzývající k zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných může být nadále ve veřejných zakázkách využívána (ustanovení 28 rozsudku v případu 31/87 z 20.9.1988).

22 Děkuji Vám za pozornost! Mgr. Alena Zieglerová Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Tel. 296 153 259 MT: 725 397 252 zieglerova.alena@vlada.cz www.socialni-zaclenovani.cz


Stáhnout ppt "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Alena Zieglerová Zlínský kraj, 19.2.2014 Seminář „Společensky odpovědné zadávání – inovativní trendy úspor“"

Podobné prezentace


Reklamy Google