Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program Roman Křivánek, Ladislava Šlajchová, Ivo Mikulášek, Pavel Faltýsek, Václav Trojan Praha, 4. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program Roman Křivánek, Ladislava Šlajchová, Ivo Mikulášek, Pavel Faltýsek, Václav Trojan Praha, 4. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program Roman Křivánek, Ladislava Šlajchová, Ivo Mikulášek, Pavel Faltýsek, Václav Trojan Praha, 4. listopadu 2015

2 1.Seznámení s východisky 2.Představení struktury programu 3.Pojmenování specifik 4.Sondy do dílčích částí 5.Evaluační zajímavosti Struktura vystoupení Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

3 1.Stávající situace v ředitelském vzdělávání 2.Výsledky šetření TALIS 2013 3.Výsledky dalších šetření ČŠI Východiska Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

4 Obsah programu Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002) Úvod MODUL setkání ve škole MODUL setkání ve škole (+hospitace) MODUL Závěrečná konference

5 Úvodní setkání Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)  Seznámení s obsahem projektu Kompetence III a s šetřením TALIS 2013  Zadání miniprojektu (plánovaná změna ve vlastní škole)  Nástroje pro zjišťování stavu školy  Identifikace slabého (či naopak silného) místa ve škole  Rozřazení do skupin (návštěvy škol)

6 Dílčí moduly Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)  Rozvoj sebe samých a druhých  Mentorské dovednosti vedoucích pracovníků  Řízení a vedení změny zdroje, literatura anotace cílové kompetence či profil absolventa použité metody a formy (stanovení minimálního rámce pro všechny lektory) problémové otázky impulsy a konkrétní otázky pro setkání na školách

7 Závěrečná konference Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)  Prezentace miniprojektů (provedená či plánovaná změna ve vlastní škole)  Report o postupu  Reflexe účastníků, podklad pro reflexi odborného mentora  Podklad pro evaluaci celého vzdělávacího programu

8 1.Zajímavá struktura programu i týmu 2.Heterogenní skupiny 3.Funkce „odborného mentora“ 4.Provázanost celého programu 5.Závěrečný miniprojekt 6.Otevřená evaluace, snaha o další využití Specifika programu Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

9

10

11

12

13 1.Okamžitá zpětná vazba po skončení semináře 2.Dotazníkové šetření po konferenci 3.Lektorský pohled 4.Rozhovory s odbornými mentory Evaluace vzdělávacího programu Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

14

15

16

17

18  Vnější inspirace – výsledky šetření Talis – důraz na pedagogický leadership  Vnitřní inspirace a zkušenost:  projekt UPROU (Učitelé pro učitele - OPRLZ)  projekt Ředitel (manažerské intervize - OPVK)  Leadership akademie (Rakousko, Michael Schratz) Pohled „odborného mentora“ Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

19  Odborný mentor?  Facilitátor?  Organizátor?  Průvodce?  Koordinátor?  Supervizor?  Na konci programu – odborný garant – klíčová osoba Název nebo hlavní role? Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

20 Úvodní setkání:  základní východiska a impulzy pro přípravu programu, jeho cíl, struktura  požadavky na absolventský výstup  identifikace slabého a silného místa ve škole  nejčastější změny ve škole  rozdělení účastníků do skupin a určení hostitelských škol Protože je hlavním pojítkem všech vzdělávacích částí programu! Především: Proč je to stěžejní osoba? Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

21 První skupinové setkání:  podpora sdílení zkušeností vedoucích pracovníků  vzájemná diskuse o problémových otázkách z oblasti leadershipu  diskuse k vývoji miniprojektů (konzultace)  spolupráce s ředitelem hostitelské školy, evaluace setkání. Protože je hlavním pojítkem všech vzdělávacích částí programu! Především: Proč je to stěžejní osoba? Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

22 Druhé skupinové setkání:  sdílení zkušeností v oblasti hospitační činnosti vedoucího pracovníka v konkrétní hodině pedagoga hostitelské školy  diskuse k vývoji miniprojektů (konzultace)  spolupráce s ředitelem hostitelské školy, reflexe, evaluace setkání Protože je hlavním pojítkem všech vzdělávacích částí programu! Především: Proč je to stěžejní osoba? Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

23 Závěrečná konference  přehlídka a prezentace zpracovaných miniprojektů ze strany autorů  společná diskuse, moderace, reflexe celého programu – podněty k pokračování Protože je hlavním pojítkem všech vzdělávacích částí programu! Především: Proč je to stěžejní osoba? Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

24  Znalost prostředí a cílové skupiny (vedoucí pracovníci škol) – porozumění, respekt  Lektorské a facilitační dovednosti  Schopnost koordinace a síťování  Organizační schopnosti  Schopnost (sebe)reflexe, vyhodnocení nových podnětů – viz nový/navazující cyklus OM je klíčová osoba celého vzdělávacího programu a díky němu je tento program ve své podstatě originální a výjimečný. Hlavní kompetence „OM“ Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

25 Ing. Ivo Mikulášek Základní a mateřská škola Dobronín  Účastník vzdělávacího programu  Ředitel hostitelské školy Pohled účastníka Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

26  Forma výstupu  Věcný obsah výstupu  Přínos pro absolventa, resp. jeho školu Sledování dopadu aktivity na získané či rozšířené kompetence vedoucího pracovníka ZŠ a jejich využití v praxi. Absolventský výstup Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

27  Plán/Realizace určité změny  Miniprojekt  Základní atributy: záměr, analýza vlivů, cíl, aktivity, přínosy, rizika + další nespecifikované údaje  Jednotná šablona – ppt  Veřejná prezentace miniprojektu Forma výstupu Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

28  Vazba na vzdělávací program  Vazba na pedagogické řízení školy  Reakce na analýzu vlastních manažerských potřeb a potřeb školy  Doporučení kolegů/účastníků vzdělávání  … + vlastní reflexe realizované změny Věcný obsah Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

29  Nejčetnější: klima školy, vzájemná spolupráce ve škole, komunikace, koncepce školy, kvalita poskytovaného vzdělávání, vlastní hodnocení školy, organizační a personální změny…  Ojedinělá: zavádění žákovských nebo učitelských portfolií, adaptační období začínajícího učitele, individualizace výuky… Témata Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

30  Teoretická příprava v rámci modulu č. 3  Realizovaná či komplexně naplánovaná změna  Průběžná možnost konzultací, oponentur a inspirací od kolegů/účastníků vzdělávání  Podpora ze strany odborného mentora  Připravená a vyzkoušená veřejná prezentace  Důkaz vlastního pokroku Přínos pro absolventa Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

31 Výsledek evaluace Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

32  Požadavek na výstup je legitimním a vhodným nástrojem k obsahové provázanosti programu  Forma „miniprojektu“ je oboustranně vyhovující  Zpracovaný výstup vede k vyšší spokojenosti účastníků vzdělávání  Požadavek na výstup zvyšuje efektivitu vzdělávání Význam ověřování výstupu pro řešitele projektu, potažmo pro budoucí vzdělavatele Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

33  vzájemná výměna zkušeností v oblastech rozvíjení nových kompetencí  větší porozumění pro náročná témata  emoční a intelektuální podpora  příležitost změnit zaběhnuté stereotypy Výměna příkladů dobré praxe formou skupinových návštěv ve dvou školách… Setkávání ve školách

34  Jaké jsou správné vlastnosti vedoucího pedagogického pracovníka a jak je systematicky rozvíjet?  Jak v řízení učitelských kolektivů stanovit cíle, systémy a procesy pro efektivní fungování vztahů a lidí?  Jak systematicky budovat důvěru ve své škole (růstové klima)?  Krize a krizové situace ve školách v oblasti lidských zdrojů, jak je zvládat a správně využít ve svůj prospěch? Vazba na M1 - Rozvoj sebe samých a druhých

35  Připravenost školského prostředí/vlastní instituce pro zavádění mentoringu  Výhody a nevýhody mentoringu (interního či externího)  Kritéria výběru „správné/efektivní“ podpory pro jednotlivé učitele, sebe sama  Systém vyhodnocování efektivity zvolené podpory  Individuální profesní rozvoj učitele/ředitele (kariéra jednotlivce) vs. profesní rozvoj pedagogů celé školy Vazba na M2 - Mentorské dovednosti vedoucích pracovníků

36  Vize školy, koncepce rozvoje školy  Public relations, fundraising včetně čerpání prostředků ESF  Inovace ve škole  Inkluzivní vzdělávání  Veřejné zakázky  Využívání informačních systémů včetně modulů InspIS Další často sdílená témata

37 Provedení společné hospitace během vzájemné návštěvy ve škole navazuje tematicky na modul č. 2 Mentorské dovednosti vedoucích pracovníků.  Ředitel školy plní roli vzdělávacího lídra, který má rozhodující vliv na kvalitu pedagogického procesu  Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu má pro zvyšování jeho kvality značný potenciál Hospitace

38 Seznamte se s problematikou hospitační činnosti (např. studiem odborné literatury) a shlédněte alespoň jednu virtuální hospitaci. Zformulujte si vlastní (originální) cíl pro jednu hodinu hospitace, kterou společně absolvujete v hostitelské škole. Navrhněte si pro splnění cíle, který jste si stanovili, vlastní pozorovací arch (např. s využitím Aplikace Monitor). Úkoly pro individuální přípravu

39 Absolvujte ve skupině alespoň jednu hodinu společné hospitace. Diskutujte:  Zásady hospitační činnosti z hlediska zaměření programu Vzdělávací lídr  Schopnost hospitujícího poskytnout učiteli účinnou zpětnou vazbu (s využitím poznatků z modulů č.1 a č.2)  Potenciál hospitační činnosti jako nástroje řízení pedagogického procesu ve vlastní škole Úkoly pro setkání ve škole

40 Reflexe společné hospitace účastníky Vedl k debatě zda, jak, v jaké míře a za jakým účelem lze využít mentorské postupy pro vedení učitele ke zlepšení jeho výkonu (modul č.2). Standardní rozbor hodiny ředitelem hostitelské školy v přítomnosti ostatních účastníků.

41 Reflexe společné hospitace účastníky Vedla k závěru věnovat se metodice hospitační činnosti mnohem systematičtěji, neboť má velký formativní význam. Diskuze účastníků o průběhu hodiny, sledovaných jevech a jejich hodnocení pozorovateli s různými cíli, zkušeností, zaměřením)…

42 Reflexe společné hospitace účastníky Vedla k úvahám o plánování HČ, srovnání různých typů záznamů, o závislosti podoby hospitačního archu na cíli hospitace apod. Diskuze hospitujících se zaměřila na stanovení cílů hospitační činnosti v závislosti na skutečné úrovni pedagogické práce učitelů.

43  Celkové shrnutí  Využití vzdělávacího programu  Poděkování autorskému týmu Závěrečné slovo Kompetence III (CZ.1.07/4.1.00/22.002)

44 Děkuji za pozornost Václav Trojan Odborný garant TALIS Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Email: vaclav.trojan@pedf.cuni.cz www.csicr.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací program Roman Křivánek, Ladislava Šlajchová, Ivo Mikulášek, Pavel Faltýsek, Václav Trojan Praha, 4. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google