Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONKURENCESCHOPNOST A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 15. ledna 2014 Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONKURENCESCHOPNOST A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 15. ledna 2014 Liberec."— Transkript prezentace:

1 KONKURENCESCHOPNOST A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 15. ledna 2014 Liberec

2 Tematické vymezení oblastí KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY, VÝZKUM, INOVACE, EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU IROP OP PPR … IROP OP PPR … OP PIK OP VVV OP PIK OP VVV OP Z

3 Co je naším úkolem? Pomáháme nalézat konsensus v problematických tématech (hraniční oblasti operačních programů) Identifikujeme synergie a komplementarity operačních programů Sledujeme soulad připravovaných dokumentů s hlavními strategickými směry Přispíváme ke zpracování analytické části Dohody o partnerství Vnášíme nadresortní odborný pohled

4 Jaká jsou pro nás klíčová témata? Aplikovaný výzkum a jeho využití v praxi (spolupráce OP PIK a OP VVV) Další vzdělávání (spolupráce OP VVV a OP Z) Inkluzivní vzdělávání ve vazbě na sociální začleňování a boj s chudobou (spolupráce OP VVV a OP Z) Provázanost „tvrdých“ a „měkkých“ investic (OP VVV a OP Z s IROP) Správné řešení pro Prahu (OP VVV a OP Z s OP PPR, výklad klíčových článků ze strany EK Efektivní a účinné nastavení územní dimenze intervencí pro obě tematické oblasti

5 Čím jsme se také zabývali … Jednání se zástupci krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Královéhradecký …) Zpracování komentářů a doporučení k řešení synergií a komplementarit operačních programů Zpracování komentářů a doporučení k metodickým pokynům a dalším podkladům EK k tvorbě PA a OP Vypořádání připomínek EK a ex-ante hodnocení (analýza, zpracování komentářů) Youth Guarantee – možnosti využití v OP Z a OP VVV, komentáře a návrhy k zaměření intervencí TC9 a jeho zařazení do OP VVV

6 Jednání se zástupci MMR a řídících orgánů k zapracování připomínek EK a ex-ante hodnotitelů Úpravy částí „Trh práce“ a „Sociální začleňování, boj s chudobou a péče o zdraví“ (tým GS-MPSV-APSZ) Úpravy částí „Vzdělávání“ a „Výzkumný a inovační systém“ a „Konkurenceschopné podniky“(tým GS-MŠMT-TAČR-MPO) Vypořádání připomínek RKS a resortů k nové verzi PA Vypořádání připomínek EK k nové verzi PA Vypořádání připomínek resortů, krajů a NNO Úpravy Dohody o partnerství

7 Priority intervencí z našeho pohledu Vzdělávání Výzkum a vývoj Podnikání a inovace Zaměstnanost a trh práce Sociální začleňování a boj s chudobou

8 Klíčová témata – oblast vzdělávání Klíčové problémy Příčiny problémů Kvalita počátečního vzdělávání Nedostatečná kvalita učitelů a managementu škol Nerozvinutý rámec evaluace a hodnocení Podinvestovaná infrastruktura neodpovídající demogr. trendům Nedostatečné využití digitálních technologií Málo rozvinutá spolupráce škol se zaměstnavateli Nedostatečná rovnost v přístupu ke vzdělávání Bariéry v přístupu znevýhodněných skupin Nízká kapacita škol pro inkluzi Chybějící nástroje a kompetence pro identifikaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Nízká kapacita kvalitního předškolního vzdělávání Kvalita vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro trh práce Masifikace VŠ Nedostatečná diverzifikace Nevyhovující nastavení systému hodnocení kvality a strategického řízení vysokých škol Nízké zapojení odborníků z praxe do výuky na VŠ Nízká míra otevřenosti vůči mezinárodní spolupráci

9 Klíčová témata – oblast vzdělávání Cíle Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání Intervence do zlepšení schopností dětí a studentů v klíčových kompetencích Podpora zvýšení kvality pedagogů Systém monitoringu kvality výsledků a kvality Spolupráce se zaměstnavateli apod. Investice do vzdělávací infrastruktury s ohledem na demograf. trendy Systematická podpora znevýhodněných dětí a studentů Podpora profilace studijních oborů VŠ Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ Rozvoj excelence vysokých škol Nástroje Zvýšit otevřenost vzdělávacího systému směrem k vyšší úrovni sociálního začleňování Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro trh práce

10 Klíčová témata – oblast vzdělávání Vize Kvalitně vzdělaní a motivovaní absolventi jsou schopni flexibilně reagovat na přicházející změny, podnikat, iniciovat a zavádět inovace a uplatnit se na globálním trhu práce. Kvalifikovaná pracovní síla je zdrojem konkurenční výhody českých firem a přitahuje investice firem nadnárodních. Zároveň vzdělávací systém svou otevřeností vůči potřebám znevýhodněných skupin podporuje sociální soudržnost společnosti a napomáhá ke snižování sociálních rozdílů. Umístění českých žáků v mezinárodních srovnávacích testech gramotnosti (PISA apod.) při současném snižování rozdílů mezi žáky, regiony a školami Uplatnitelnost absolventů – nezaměstnanost absolventů/délka doby hledání práce po dokončení školy (vztaženo k aktuální míře nezaměstnanosti) Snížení závislosti výsledků žáků na jejich socioekonomickém zázemí Nárůst počtu míst v MŠ Postavení univerzit v mezinárodních žebříčcích Měření naplnění cílů

11 PISA – ROZDÍLY MEZI ŠKOLAMI Zdroj: Hlavní zjištění PISA 2012. Online na: http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Hlavni-zjisteni-PISA-2012http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Hlavni-zjisteni-PISA-2012

12 Klíčová témata – oblast výzkumu a vývoje Klíčové problémy Příčiny problémů Nízká kvalita a mezinárodní konkurenceschopnost VaV Malé využití výzkumu a vývoje jako zdroje konkurenční výhody ČR Nízká kvalita a dostupnost lidských zdrojů pro VaV Nedostatečně rozvinutá VaV infrastruktura (budovaná z OP VaVpI) Nedostatečná internacionalizace výzkumu Nevyhovující institucionální rámec Nedostatečné zacílení VaV na praktické problémy a výzvy Nízká úroveň spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou Slabá inovační poptávka aplikační sféry (viz níže - oblast podnikání a inovace) Nerozvinutá chytrá specializace regionů

13 Klíčová témata – oblast výzkumu a vývoje Cíle Zvýšit počet mezinárodně úspěšných výzkumných týmů a mezinárodně konkurenceschopných výsledků VaV Posilování výzkumných kapacit s potenciálem pro špičkový výzkum (rozvoj investic ze současného období) Vyšší podpora pražských kapacit než v současném období Projekty aplikovaného VaV Aktivity komercializace VaV a transferu technologií Budování kapacity regionů pro inteligentní specializaci Podpůrné aktivity: management VaV na národní úrovni i na úrovni jednotlivých institucí, informační zdroje, popularizace výzkumu Souvislost s nástroji v oblasti vzdělávání Zvýšit nabídku unikátních výsledků VaV s aplikačním potenciálem a počet výsledků dotažených do stadia aplikace Iniciovat a rozvinout regionální proces inteligentní specializace (S3) Nástroje

14 Klíčová témata – oblast výzkumu a vývoje Vize V prioritních oblastech Česko zvyšuje svůj podíl na světové produkci excelentních výsledků výzkumu, je atraktivní pro zahraniční výzkumníky a nabízí špičkové doktorské programy, o něž je zájem i ze zahraničí. Výkonnostně orientované výzkumné instituce pečlivě spravují vytvořené duševní vlastnictví, usilují o komercializaci vytvořených výsledků, přičemž intenzivně spolupracují s podniky, což jim generuje rostoucí příjmy ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Počet projektů/týmů v mezinárodních programech výzkumné excelence (Horizon 2020) Počet patentů/licencí Zvýšení podnikových výdajů na VaV Měření naplnění cílů

15 Klíčová témata – oblast výzkumu a vývoje

16 Klíčová témata – podnikání a inovace Klíčové problémy Příčiny problémů Nízká inovační výkonnost ekonomiky Podnikání a stav podnikatelského „řemesla“ hnací silou zahraniční firmy chybí firmy-technologičtí lídři slabý endogenní sektor firem velké firmy nejsou velké investiční dluh – zdroje na inovace bariéry B2S spolupráce, TT přerušení tradice podnikání – kdo řídil velké firmy? netechnické kompetence firem, internacionalizace „life-style“ vs. „poslání“ dostupnost kapitálu a kvalita služeb podnikavost institucionální prostředí

17 Souvislost – podnikání a vzdělávání

18 Klíčová témata – podnikání a inovace Vize Česko patří mezi světová centra vysoce vyspělé průmyslové výroby a podnikání v technologicky náročných oborech. Zvyšující se podnikatelské ambice lidí a atraktivní podnikatelské prostředí přispívají ke vzniku dynamicky rostoucích firem, které se postupně zařazují mezi technologické lídry nově vznikajících oborů. Rostoucí počet zahraničních firem zde, nejen ve vazbě na místní výrobní základnu, rozšiřuje výzkumné a vývojové aktivity, včetně nákupu služeb od místních výzkumných organizací. Počet firem s inovacemi novými pro trh v endogenním segmentu firem Neinvestiční podnikové výdaje na VaV v segmentu endogenních firem Počet firem, které prošly národním inkubačním programem, patřících mezi světovou pětku dle tržního podílu na daném novém produktovém trhu Měření naplnění cílů

19 Klíčová témata – podnikání a inovace Cíle Zvýšit počet firem realizujících inovace, zejména vyšších řádů (5+) Rozvoj podnikového VaV, včetně související infrastruktury Podpora zavádění inovací Manažerské vzdělávání, koučink, mentoring, inkubační program Zvýhodněné záruky, úvěry, nástroje rizikového kapitálu Klastry, oborová kompetenční centra, mobilita Specializované poradenství (IPR, foresgiht apod.) Zvýšit počet nově vznikajících firem, s důrazem na firmy s růstovými ambicemi Posílit manažerské kompetence a strategické procesy firem a zvýšit internacionalizaci MSP Nástroje Zvýšit intenzitu spolupráce, sdílení a přenosu znalostí Zvýšit zájem o podnikání a inovace ve společnosti

20 Klíčová témata – podnikání a inovace

21 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce

22 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce

23 IndikátorAktuální hodnota (2012) Cílová hodnota (2020) Míra zaměstnanosti žen (20–64 let)63,1 %65 % Míra zaměstnanosti starších osob (55–64 let) 50,3 %55 % Míra nezaměstnanosti mladých osob (15–24 let) o třetinu oproti roku 2010 14,1 %Snížit hodnotu o třetinu proti roku 2010 Míra nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací 27,6 %Snížit hodnotu o čtvrtinu proti roku 2010 Míra zaměstnanosti celkem71,9 %75 % Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce

24 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce 2008-2012: Vývoj zaměstnanosti

25 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce Výdaje na APZ v podílu na HDP jsou v ČR jedny z nejnižších v Evropě Zhoršená kvalita a dostupnost poskytovaných služeb Zacílení na potřeby uchazečů kteří pomoc nejvíce potřebují, není dostatečné Chybí provázání nástrojů APZ na další opatření, např. v sociální oblasti Nabídka nástrojů APZ již neodpovídá potřebám cílových skupin Rozsah a kvalita analytických informací o trhu práce je nedostatečná, podobně jako vyhodnocování efektivity nástrojů APZ Výdaje na APZ v podílu na HDP jsou v ČR jedny z nejnižších v Evropě Zhoršená kvalita a dostupnost poskytovaných služeb Zacílení na potřeby uchazečů kteří pomoc nejvíce potřebují, není dostatečné Chybí provázání nástrojů APZ na další opatření, např. v sociální oblasti Nabídka nástrojů APZ již neodpovídá potřebám cílových skupin Rozsah a kvalita analytických informací o trhu práce je nedostatečná, podobně jako vyhodnocování efektivity nástrojů APZ Příčiny Priority Zavést inovované nástroje APZ, postavené na spolupráci s partnery, preventivními opatřeními a aktivaci osob na okraji trhu práce a mimo něj Rozvíjet monitoring a vyhodnocování APZ Zvýšit kvalitu a kapacitu SZ Podporovat cílenými nástroji zaměstnanost nejvíce ohrožených skupin Zavést inovované nástroje APZ, postavené na spolupráci s partnery, preventivními opatřeními a aktivaci osob na okraji trhu práce a mimo něj Rozvíjet monitoring a vyhodnocování APZ Zvýšit kvalitu a kapacitu SZ Podporovat cílenými nástroji zaměstnanost nejvíce ohrožených skupin

26 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce Paradoxy trhu práce: vysoká nezaměstnanost i obtíže při obsazování volných míst Téměř 200 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných, nárůst jejich počtu od recese 90 % Měnící se struktura ekonomiky mění požadavky na kompetence Účast na dalším vzdělávání nad průměrem EU, problém v jeho efektivitě a přínosu Paradoxy trhu práce: vysoká nezaměstnanost i obtíže při obsazování volných míst Téměř 200 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných, nárůst jejich počtu od recese 90 % Měnící se struktura ekonomiky mění požadavky na kompetence Účast na dalším vzdělávání nad průměrem EU, problém v jeho efektivitě a přínosu

27 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce Příčiny Priority Malá relevance počátečního vzdělávání k potřebám zaměstnavatelů Nízké vnímání přínosu dalšího vzdělávání u značné části dospělé populace Nízká účast na dalším vzdělávání u skupin, které jsou nejvíce ohrožené nízkou uplatnitelností či ztrátou zaměstnání Nedostatečné zdroje (zejména) MSP na vzdělávání a ŘLZ Malá dostupnost a kvalita kariérového poradenství pro studenty i dospělé Strategická a koncepční podpora dalšího vzdělávání není dostatečná Malá relevance počátečního vzdělávání k potřebám zaměstnavatelů Nízké vnímání přínosu dalšího vzdělávání u značné části dospělé populace Nízká účast na dalším vzdělávání u skupin, které jsou nejvíce ohrožené nízkou uplatnitelností či ztrátou zaměstnání Nedostatečné zdroje (zejména) MSP na vzdělávání a ŘLZ Malá dostupnost a kvalita kariérového poradenství pro studenty i dospělé Strategická a koncepční podpora dalšího vzdělávání není dostatečná Zvýšit účast na DV u skupin dospělé populace nejvíce ohrožené nezaměstnaností a ztrátou uplatnění Rozvíjet nástroje pro uznávání výsledků předchozího učení Zkvalitnění kariérového poradenství Rozvíjet analyzování a předvídání trhu práce Podpořit odborné praxe a stáže v podnicích Podporovat DV a zavést prvky hodnocení jeho kvality DV Podpora a poradenství RLZ v podnicích Zvýšit účast na DV u skupin dospělé populace nejvíce ohrožené nezaměstnaností a ztrátou uplatnění Rozvíjet nástroje pro uznávání výsledků předchozího učení Zkvalitnění kariérového poradenství Rozvíjet analyzování a předvídání trhu práce Podpořit odborné praxe a stáže v podnicích Podporovat DV a zavést prvky hodnocení jeho kvality DV Podpora a poradenství RLZ v podnicích

28 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce Příčiny Priority Malé využívání flexibilních forem práce Zhoršené podmínky na trhu práce pro osoby pečující o závislé osoby Diskriminace žen na trhu práce a vysoké rozdíly mezi ženami a muži v odměňování a uplatnitelnosti Malé využívání flexibilních forem práce Zhoršené podmínky na trhu práce pro osoby pečující o závislé osoby Diskriminace žen na trhu práce a vysoké rozdíly mezi ženami a muži v odměňování a uplatnitelnosti Vytvoření podmínek pro vyšší využívání flexibilních forem práce Zvýšení nabídky předškolního vzdělávání a služeb péče o předškolní děti Zlepšit dostupnost vzdělávání a poradenských služeb pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či pro ženy ve vyšším věku. Zamezovat projevům projevů diskriminace na trhu práce. Zvýšit míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby. Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a jejich implementace či přizpůsobení. Vytvoření podmínek pro vyšší využívání flexibilních forem práce Zvýšení nabídky předškolního vzdělávání a služeb péče o předškolní děti Zlepšit dostupnost vzdělávání a poradenských služeb pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či pro ženy ve vyšším věku. Zamezovat projevům projevů diskriminace na trhu práce. Zvýšit míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby. Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a jejich implementace či přizpůsobení.

29 Klíčová témata – trh práce Klíčové problémy Nedostatečná spolupráce klíčových aktérů při řešení problémů trhu práce Nesoulad kvalifikace pracovní síly a požadavků trhu práce NÍZKÁ MÍRA ZAMĚSTNANOSTI Nedostatečná kvalita a kapacita služeb zaměstnanosti Obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce Příčiny Priority Malá angažovanost samospráv v řešení nezaměstnanosti Nedostatečná podpora tvorby nových typů pracovních příležitostí Spolupráce místních aktérů v řešení problémů trhu práce je nedostatečná Provázanost služeb zaměstnanosti a navazujících služeb je nedostatečná, chybí komplexní řešení ve vazbě na sociální vyloučení a chudobu Malá angažovanost samospráv v řešení nezaměstnanosti Nedostatečná podpora tvorby nových typů pracovních příležitostí Spolupráce místních aktérů v řešení problémů trhu práce je nedostatečná Provázanost služeb zaměstnanosti a navazujících služeb je nedostatečná, chybí komplexní řešení ve vazbě na sociální vyloučení a chudobu Podpořit a rozvíjet programy spolupráce a partnerství při řešení problémů trhu práce jak na národní, tak zejména regionální a místní úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce Podpořit provázání služeb zaměstnanosti a sociálních služeb, sociálních a zdravotních služeb i dalších navazujících služeb k zajištění komplexního přístupu ke zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin. Podpořit a rozvíjet programy spolupráce a partnerství při řešení problémů trhu práce jak na národní, tak zejména regionální a místní úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce Podpořit provázání služeb zaměstnanosti a sociálních služeb, sociálních a zdravotních služeb i dalších navazujících služeb k zajištění komplexního přístupu ke zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin.

30 PIAAC – VÝSLEDKY PODLE VZDĚLÁNÍ VzděláníČtenářská gramotnost Numerická gramotnost Řešení problémů v IT prostředí Základní259252285 SOU tříleté259 258 SOŠ282285288 Gymnázium296298306 VOŠ293287280 Bakalářské studium298287280 Magisterské studium303313307

31 Klíčová témata – sociální začleňování

32 Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám

33 Klíčová témata – sociální začleňování Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám IndikátorAktuální hodnota (2012) Cílová hodnota (2020) Míra zaměstnanosti žen (20–64 let)63,1 %65 % Míra zaměstnanosti starších osob (55–64 let) 50,3 %55 % Míra nezaměstnanosti mladých osob (15–24 let) o třetinu oproti roku 2010 14,1 %Snížit hodnotu o třetinu proti roku 2010 Míra nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací 27,6 %Snížit hodnotu o čtvrtinu proti roku 2010 Míra zaměstnanosti celkem71,9 %75 %

34 Klíčová témata – sociální začleňování Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám Úzká souvislost chudoby a nezaměstnanosti, především dlouhodobé Rizikové faktory: nízká kvalifikace, zdravotní znevýhodnění, diskriminace ze strany zaměstnavatelů (50+, ženy s malými dětmi, etnické menšiny) Nízká úroveň obecných gramotností sociálně vyloučených osob zvyšuje riziko Velké ohrožení pro děti ze sociálně vyloučených rodin - nedostatečné služby pro jejich udržení na běžných školách hlavního vzdělávacího proudu Malé využívání moderních nástrojů řešení sociálního vyloučení Úzká souvislost chudoby a nezaměstnanosti, především dlouhodobé Rizikové faktory: nízká kvalifikace, zdravotní znevýhodnění, diskriminace ze strany zaměstnavatelů (50+, ženy s malými dětmi, etnické menšiny) Nízká úroveň obecných gramotností sociálně vyloučených osob zvyšuje riziko Velké ohrožení pro děti ze sociálně vyloučených rodin - nedostatečné služby pro jejich udržení na běžných školách hlavního vzdělávacího proudu Malé využívání moderních nástrojů řešení sociálního vyloučení Příčiny Priority Zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin prostřednictvím komplexních programů zaměstnanosti a poskytování individualizovaných služeb Zajištění provázanosti sociální a navazující pracovní integrace Rozvoj preventivních opatření na trhu práce se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení Zlepšit dostupnost poradenských a podpůrných služeb pro rozvoj sociální ekonomiky a zvýšit kapacity pro vývoj a šíření sociálních inovací Zvyšování uplatnitelnosti ohrožených skupin prostřednictvím komplexních programů zaměstnanosti a poskytování individualizovaných služeb Zajištění provázanosti sociální a navazující pracovní integrace Rozvoj preventivních opatření na trhu práce se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení Zlepšit dostupnost poradenských a podpůrných služeb pro rozvoj sociální ekonomiky a zvýšit kapacity pro vývoj a šíření sociálních inovací

35 Klíčová témata – sociální začleňování Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám Příčiny Priority Nesprávná bytová politika obcí, neschopnost předcházet vzniku těchto lokalit Zhoršená dostupnost služeb (vč. zdravotních) a pracovních příležitostí v těchto lokalitách Malá koordinace opatření řešících sociální vyloučení Malá podpora sociálního dialogu a vědomí společenské odpovědnosti Segregace především romských dětí do škol mimo hlavní vzdělávací proud Nesprávná bytová politika obcí, neschopnost předcházet vzniku těchto lokalit Zhoršená dostupnost služeb (vč. zdravotních) a pracovních příležitostí v těchto lokalitách Malá koordinace opatření řešících sociální vyloučení Malá podpora sociálního dialogu a vědomí společenské odpovědnosti Segregace především romských dětí do škol mimo hlavní vzdělávací proud Meziinstitucionální a komplexní přístup k řešení problémů těchto lokalit, aktivní přístup veřejné správy a koordinaci a posílení partnerství při tvorbě integračních strategií, optimalizace pokrytí sociálními službami Podpora tvorby specifických nástrojů pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit Meziinstitucionální a komplexní přístup k řešení problémů těchto lokalit, aktivní přístup veřejné správy a koordinaci a posílení partnerství při tvorbě integračních strategií, optimalizace pokrytí sociálními službami Podpora tvorby specifických nástrojů pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

36 Klíčová témata – sociální začleňování Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám Příčiny Priority Malý počet sociálních bytů, nedostupnost systémových nástrojů v této oblasti včetně finančních Nedostatek nástrojů prevence ztráty bydlení a chybějící legislativa/nástroje pro řešení sociálního bydlení Malý počet sociálních bytů, nedostupnost systémových nástrojů v této oblasti včetně finančních Nedostatek nástrojů prevence ztráty bydlení a chybějící legislativa/nástroje pro řešení sociálního bydlení Rozvoj systému dostupného bydlení jako základní sociální potřeby včetně mechanismů krizového a podporovaného bydlení pro jedince i rodiny s dětmi Propojení služby bydlení a sociální práce, popřípadě i zdravotní péče spolu s rozvojem provázanosti a propustnosti sociálních služeb (tj. sociální bydlení, sociální a komunitní práce) a strategií místního rozvoje s vedoucí úlohou komunit. Rozvoj modelů podpory vedoucích k bydlení, a to zejm. modelu HousingFirst (bydlení s integrovanou podporou dle potřeb jedince nebo rodiny) Rozvoj systému dostupného bydlení jako základní sociální potřeby včetně mechanismů krizového a podporovaného bydlení pro jedince i rodiny s dětmi Propojení služby bydlení a sociální práce, popřípadě i zdravotní péče spolu s rozvojem provázanosti a propustnosti sociálních služeb (tj. sociální bydlení, sociální a komunitní práce) a strategií místního rozvoje s vedoucí úlohou komunit. Rozvoj modelů podpory vedoucích k bydlení, a to zejm. modelu HousingFirst (bydlení s integrovanou podporou dle potřeb jedince nebo rodiny)

37 Klíčová témata – sociální začleňování Klíčové problémy Malá uplatnitelnost osob sociálně vyloučených Rostoucí počet vyloučených lokalit RIZIKO CHUDOBY A SOC. VYLOUČENÍ Malá dostupnost sociálního bydlení Nastavení a dostupnost soc. služeb neodpovídá potřebám Nedostupnost některých typů sociálních služeb (nízkoprahových, terénních a ambulantních) a sociálních a preventivních programů Vysoká míra využívání institucionální péče při řešení problémů ohrožených dětí Nedostatečně prováděné inspekce kvality v sociálních službách a neexistence standardů kvality v navazujících službách Vzdělání a odborné kompetence sociálních pracovníků často nejsou dostatečné Nerovnoměrné pokrytí sítěmi sociálních služeb v regionech ČR Nedostupnost některých typů sociálních služeb (nízkoprahových, terénních a ambulantních) a sociálních a preventivních programů Vysoká míra využívání institucionální péče při řešení problémů ohrožených dětí Nedostatečně prováděné inspekce kvality v sociálních službách a neexistence standardů kvality v navazujících službách Vzdělání a odborné kompetence sociálních pracovníků často nejsou dostatečné Nerovnoměrné pokrytí sítěmi sociálních služeb v regionech ČR Příčiny Priority Zvyšování dostupnosti a účinnosti ambulantních a pobytových služeb Rozvoj neformální a sdílené péče Rozvoj nových modelů komunitních sociálních služeb obecného zájmu Podpora nedostatkových sociálních služeb, sociálních a preventivních programů Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb Zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti Posilování prvků kvality, standardizace činností v sociálních a navaz. službách Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících v sociálních a zdrav. službách Zvyšování dostupnosti a účinnosti ambulantních a pobytových služeb Rozvoj neformální a sdílené péče Rozvoj nových modelů komunitních sociálních služeb obecného zájmu Podpora nedostatkových sociálních služeb, sociálních a preventivních programů Rozvoj spolupráce poskytovatelů sociálních služeb Zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti Posilování prvků kvality, standardizace činností v sociálních a navaz. službách Vzdělávání sociálních pracovníků pracujících v sociálních a zdrav. službách

38 Diskuze

39 Díky za pozornost Tým GS... v zájmu rozvoje a růstu České republiky


Stáhnout ppt "KONKURENCESCHOPNOST A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 15. ledna 2014 Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google