Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa v ochraně ovzduší Směrnice o průmyslových emisích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa v ochraně ovzduší Směrnice o průmyslových emisích"— Transkript prezentace:

1 Legislativa v ochraně ovzduší Směrnice o průmyslových emisích
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava

2 Investice do ekologizace průmyslu
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Historie Usnesení vlády ČSR č z roku 1956, které se zabývalo „neudržitelným stavem znečišťování ovzduší na Ostravsku“ Vláda uložila zodpovědným orgánům vypracovat komplexní návrh výhledového plánu opatření k radikálnímu ozdravění ovzduší v Ostravsko–karvinské pánvi Vládní usnesení č. 494 z roku 1960, které bylo rozpracováno na úrovni kraje až na osobní zodpovědnost za splnění jednotlivým podnikovým ředitelům Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

3 Investice do ekologizace průmyslu
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa - národní 1/4 Zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší obsahoval v podstatě „imisní“ princip zavedl pojem „přípustná míra znečišťování“ povolené množství vypouštěných škodlivin (kg/hod) v závislosti na výšce komínu – „přípustný úlet“ povinnost platit roční poplatky za znečišťování ovzduší – „nad přípustný úlet“, výjimky nekategorizoval stacionární zdroje znečišťování ovzduší zřídil Státní technickou inspekci ochrany ovzduší stanovil povinnost platit pokuty jestliže provozovatel: neprovedl včas nebo vůbec opatření uložená Státní technickou inspekcí ochrany ovzduší, popřípadě orgány hygienické služby k ochraně ovzduší nedbá o řádnou údržbu, obsluhu a bezporuchový provoz zařízení sloužících k omezení znečišťování ovzduší, včetně složišť zachycených exhalátů, podle provozních řádů Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

4 Investice do ekologizace průmyslu
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa - národní 2/4 Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami využití principů definovaných v TA LUFT zákon zavedl kategorizaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší princip „plošně platných“ emisních limitů – kvalitativní parametr, nikoliv kvantitativní omezení imisní limity seznam znečišťujících látek povinnost provádění autorizovaného měření emisí a další povinnosti provozovatelů (prov. řády, evidence) souhlasy orgánu státní správy ochrany ovzduší smogové varovné a regulační systémy (za nepříznivých meteorologických podmínek a zvýšeného znečištění ovzduší) Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování kompetence orgánů ochrany ovzduší- Ministerstvo životního prostředí, ČTIO, okresní úřady, obce sazby poplatků a způsob jejich stanovení (v závislosti na vypouštěném množství) pokuty (až do výše 10 milionů Kč) Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

5 Legislativa - (národní)
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa - (národní) 3/4 TA Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft "Technické instrukce pro kvalitu ovzduší " první verze vydaná v roce 1964 V roce 1974 se stal federálním zákonem ochrany ovzduší ve Spolkové republice Německo Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

6 Investice do ekologizace průmyslu
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa - národní 4/4 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) definuje zařízení – průmyslové činnosti spadající pod působnost zákona (příloha č. 1) pouze u „definovaných“ zařízení umožnil zpřísnění emisních limitů pouze u „ definovaných“ zařízení umožnil stanovení emisních stropů (kvantitativní omezení) nutnost vydání integrovaného povolení „zpětně“ na všechna zařízení spadající pod účinnost zákona ( ) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů převzal základní principy zákonů č. 309/1991 Sb. a 389/1991 Sb. nová kategorie zdrojů – Zvláště Velké Zdroje ochrana ozonové vrstvy Země (regulované látky - freony) problematika pachových látek (emisní limity) kompetence krajských úřadů (povolování zdrojů od ) možnost stanovení emisních stropů pro skupinu zdrojů nebo území – spalovací zdroje Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

7 Emise TZL ze stacionárních zdrojů v SmK a MSK
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Emise TZL ze stacionárních zdrojů v SmK a MSK tisíce tun Zdroj dat ČTIO, ČIŽP, ČHMÚ Emise REZZO1, REZZO2, REZZO3 Do roku Severomoravský kraj Od roku Moravskoslezský kraj rok emise TZL jen z resortu energetiky v SmK 500 tis. tun rok emise TZL podniků NHKG, VŽKG a TŽ VŘSR tis. tun Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

8 Legislativa - Evropská unie
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Legislativa - Evropská unie Akční programy Evropských společenství pro životní prostředí z let 1973, 1977 a důraz na prevenci a snižování znečištění ovzduší Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 1/4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) Zveřejněno Úřední věstník EU L 334 ze dne Platnost Lhůta pro provedení v členských státech Obsah kapitol, 84 článků, 10 příloh V českém překladu v úředním věstníku EU č. 334 má 103 stran Tato směrnice slučuje směrnici 2008/1/ES (tzv. „směrnici IPPC“) a šest dalších směrnic do jedné směrnice o průmyslových emisích Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 2/4 2/4 Směrnice 2010/75/EU nahrazuje ode dne 7. ledna 2014 směrnici 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, směrnici 82/883/EHS o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním, směrnici 92/112/EHS o snižování odpadů z průmyslu oxidu titaničitého, směrnici 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC), směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů, směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice 2010/75/EU nahrazuje ode dne 1. ledna 2016 směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 2/4 4/4 Každé průmyslové zařízení, které provádí činnosti uvedené v příloze č. I, musí dodržovat základní povinnosti učinit preventivní opatření proti znečišťování používat nejlepší dostupné techniky („závěry o BAT“ – rozhodnutí EU obsahující úrovně emisí spojených s BAT, závěry slouží jako referenční dokument pro stanovení podmínek povolení) nepůsobit významné znečišťování omezit, recyklovat nebo likvidovat odpady nejméně znečišťujícím způsobem maximalizovat energetickou účinnost předcházet haváriím a omezovat jejich následky při ukončení činnosti navrátit místo provozu do uspokojivého stavu Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 2/4 3/4 Směrnice obsahuje zvláštní ustanovení pro tato zařízení spalovací zařízení (≥ 50 MW) zařízení na spalování nebo spoluspalování odpadů některá zařízení a činnosti užívající organická rozpouštědla zařízení vyrábějící oxid titaničitý Tato směrnice se nevztahuje na činnosti výzkumu a vývoje, ani na zkoušení nových výrobků a postupů. Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 2/4 4/4 Inspekce v oblasti životního prostředí Kapitola II článek 23 Členské státy zřídí systém pro inspekce zařízení v oblasti životního prostředí, zaměřené na přezkoumání plné šíře významných účinků dotyčného zařízení na životní prostředí. Plán inspekcí v oblasti životního prostředí se musí vztahovat na všechna zařízení. Tento plán musí být pravidelně přezkoumáván a podle potřeby aktualizován. Příslušný orgán na základě plánů inspekcí pravidelně vypracovává programy běžných inspekcí v oblasti životního prostředí, včetně četnosti prohlídek na místě u různých druhů zařízení. Doba mezi dvěma prohlídkami na místě se stanoví na základě systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotyčných zařízení. V případě zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí být delší než jeden rok a v případě zařízení představujících nejnižší riziko delší než tři roky. Zdroj: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

14 Směrnice 2010/75/EU - obsah 1/3 2/4 KAPITOLA I KAPITOLA II
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice 2010/75/EU - obsah 2/4 1/3 KAPITOLA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět Tato směrnice stanoví pravidla týkající se integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku průmyslových činností. Článek 2, 3 - Oblast působnosti, definice pojmů Tato směrnice se vztahuje na průmyslové činnosti, které způsobují znečištění, uvedené v kapitolách II až VI.2. Tato směrnice se nevztahuje na výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků a postupů. KAPITOLA II USTANOVENÍ PRO ČINNOSTI UVEDENÉ V PŘÍLOZE č. I Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby byla zařízení provozována v souladu s těmito zásadami: jsou použity nejlepší dostupné techniky Článek 14 - Podmínky povolení …  Při stanovení podmínek povolení se jako reference použijí „závěry o BAT“ „závěry o BAT“ dokument EU obsahující části referenčního dokumentu o BAT stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

15 Směrnice 2010/75/EU - obsah 2/3 2/4 KAPITOLA III KAPITOLA IV
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice 2010/75/EU - obsah 2/4 2/3 KAPITOLA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ Tato kapitola se vztahuje na spalovací zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, bez ohledu na typ použitého paliva. KAPITOLA IV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ ODPADU A ZAŘÍZENÍ NA SPOLUSPALOVÁNÍ ODPADU    KAPITOLA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ A ČINNOSTI POUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA KAPITOLA VI ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU OXIDU TITANIČITÉHO KAPITOLA VII USTANOVENÍ O VÝBORU, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

16 Směrnice 2010/75/EU - obsah 3/3 2/4
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Směrnice 2010/75/EU - obsah 2/4 3/3 PŘÍLOHA I Kategorie činností podle článku 10 PŘÍLOHA II Seznam znečišťujících látek (ovzduší, voda) PŘÍLOHA III Kritéria pro určování nejlepších dostupných technik PŘÍLOHA IV Účast veřejnosti na rozhodování PŘÍLOHA V Technická ustanovení týkající se spalovacích zařízení PŘÍLOHA VI Technická ustanovení týkající se zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu PŘÍLOHA VII Technická ustanovení týkající se zařízení a činností využívajících organická rozpouštědla PŘÍLOHA VIII Technická ustanovení týkající se zařízení vyrábějících oxid titaničitý PŘÍLOHA IX Zrušené směrnice PŘÍLOHA X Srovnávací tabulka Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír

17 Děkuji za pozornost. Kontakt: sterba_radomir@ov.cizp.cz
Investice do ekologizace průmyslu Hotel Mercury Ostrava Workshop Moravskoslezský kraj Děkuji za pozornost. Kontakt: Legislativa v ochraně ovzduší a Směrnice o průmyslových emisích Ing. Štěrba Radomír


Stáhnout ppt "Legislativa v ochraně ovzduší Směrnice o průmyslových emisích"

Podobné prezentace


Reklamy Google