Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BVV12Zk Základy obchodního práva 29. 10. 2012 Alena Pokorná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BVV12Zk Základy obchodního práva 29. 10. 2012 Alena Pokorná."— Transkript prezentace:

1 BVV12Zk Základy obchodního práva 29. 10. 2012 Alena Pokorná

2  zákon nepředpokládá, že by společníci kapitálových společností sami řídili a kontrolovali společnost  proto vytváří soustavu vnitřních orgánů (tj. kromě statutárních orgánů i další orgány)  společníci řídí a kontrolují společnost nepřímo, prostřednictvím své účasti a hlasování na valné hromadě  členy orgánů mohou být i třetí osoby (tj. osoby odlišné od společníků)  srovnání s osobními obchodními společnostmi:  mají pouze statutární orgány, jimiž jsou sami společníci  účast třetích osob na řízení a kontrole společnosti je vyloučena

3  s.r.o.:  valná hromada (povinný orgán)  jednatel, resp. jednatelé (povinný orgán)  dozorčí rada (nepovinný orgán)  a.s.  valná hromada (povinný orgán)  představenstvo (povinný orgán)  dozorčí rada (povinný orgán)  další orgány (nepovinné)

4  § 125 a násl. ObchZ  nejvyšším orgánem společnosti  formalizované shromáždění společníků  rozhodují o zásadních otázkách existence a činnosti společnosti a uplatňují svá vlastní společnická práva  společník se VH účastní osobně nebo v zastoupení  rozhoduje se hlasováním  každý společník má jeden hlas na každých 1.000 Kč svého vkladu, nestanoví-li spol. smlouva jinak  zákon stanoví, kdy jsou pozastavena hlasovací práva společníka (např. když je společník v prodlení se splácením vkladu)  usnášeníschopnost (tj. kdy může VH přijímat rozhodnutí)  přítomnost společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nestanoví-li spol. smlouva vyšší počet (nižší není možný!)

5  přijetí rozhodnutí  VH rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nestanoví-li zákon nebo spol. smlouva vyšší počet  k některým rozhodnutím (schvalování stanov a jejich změn, změna obsahu spol. smlouvy, zvýšení a snížení ZK, připuštění nepeněžitého vkladu, započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, smlouvy o dispozicích s podnikem a zrušení společnosti s likvidací) – alespoň 2/3 všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon či spol. smlouva vyšší počet + notářský zápis  VH svolávají jednatelé (pozvánkou) nejméně jednou ročně, pokud zákon, spol. smlouva nebo stanovy (s.r.o. může, ale nemusí vydat stanovy) nestanoví kratší lhůtu, a dále v zákonem stanovených případech  zákon umožňuje i přijímání rozhodnutí mimo VH  možnost domáhat se u soudu vyslovení neplatnosti usnesení VH (žalobu může podat společník, jednatel, likvidátor, insolvenční správce, člen dozorčí rady)

6  zákon stanoví, co patří do působnosti VH – např.:  schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem  schvalování účetní závěrky  rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát  schvalování stanov a jejich změn  rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy  rozhodování o zvýšení či snížení ZK, o připuštění nepeněžitého vkladu, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu  jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady  schválení smlouvy o výkonu funkce  jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to spol. smlouva připouští  vyloučení společníka  schvalování smluv týkajících se podniku a jiných významných smluv  rozh. o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy (VH si může navíc vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti)

7  § 133 a násl.  výkonným orgánem společnosti  působnost  vně společnosti  jednatelé jednají jménem společnosti navenek – jsou statutárním orgánem  dovnitř společnosti  obchodní vedení společnosti (rozhodování o běžných záležitostech provozu podniku společnosti)  další funkce (svolávají VH, řídí její jednání, než je zvolen její předseda, zabezpečují zápis z VH a rozesílají jej společníkům, mají povinnost poskytovat společníkům informace o záležitostech společnosti)  jednatelem FO – společník nebo třetí osoba  18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná ve smyslu ŽZ (zákona o živnostenském podnikání) a není u ní dána překážka provozování živnosti dle ŽZ  je-li jednatelem společník, nutno rozlišovat, kdy jedná jako jednatel a kdy jako společník!

8  jednatele jmenuje VH – jednoho nebo více jednatelů  vztah jednatele a společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce (chybí-li, pak přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě - § 566 a násl. ObchZ)  obchodní vedení  má-li společnost více jednatelů, vyžaduje se souhlas většiny jednatelů, nestanoví-li spol. smlouva jinak  jednání navenek:  pokud jednatelů více, každý může jednat samostatně, pokud spol. smlouva nebo stanovy nestanoví jinak (způsob jednání) – zapisuje se do OR  omezit jednatelská oprávnění může spol. smlouva, stanovy nebo VH, vůči třetím osobám neúčinné!  tzn. porušení takového omezení ze strany jednatele by vedlo k povinnosti náhrady škody jednatele vůči společnosti, pokud by vznikla, tyto právní úkony však společnost zavazují!  nutno rozlišovat : omezení jednatelského oprávnění a způsob jednání jednatelů navenek

9  počet jednatelů i délku funkčního období musí stanovit spol. smlouva (zákon nestanoví žádné pravidlo)  při výkonu své působnosti jsou jednatelé povinni řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (nikdo jim ale není oprávněn udílet pokyny týkající se obchodního vedení)  působnost vykonávají s péčí řádného hospodáře a mají povinnost zachovávat mlčenlivost o věcech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu  poruší-li jednatel své povinnosti, je povinen společnosti uhradit škodu, pokud vznikla (povinnost k náhradě škody nelze ve spol. smlouvě vyloučit nebo omezit); pokud škodu způsobilo více jednatelů, odpovídají za ni společně a nerozdílně  jednatelé, kteří odpovídají za škodu, ručí vůči věřitelům společně a nerozdílně za závazky společnosti, pokud odpovědný jednatel škodu neuhradil (ručení do výše neuhrazené škody) - ručení zaniká, jakmile jednatel škodu uhradí  pro jednatele platí zákaz konkurenčního jednání (pro společníky může stanovit spol. smlouva)

10  § 137 a násl. ObchZ  kontrolní orgán, fakultativní (nepovinný) orgán - zřizuje se, stanoví-li tak spol. smlouva nebo zvláštní zákon  musí mít alespoň 3 členy, voleni valnou hromadou  členem pouze FO (způsobilost stejná jako u jednatelů)  členem nemůže být jednatel společnosti  na členy se vztahuje zákaz konkurence  členové jsou oprávnění účastnit se valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají  o odpovědnosti platí totéž co v případě jednatelů

11  působnost dozorčí rady:  dohlíží na činnost jednatelů  nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje  přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě  podává zprávy o své činnosti valné hromadě alespoň 1 x ročně  svolá VH, jestliže to vyžadují zájmy společnosti

12  stanoví-li tak spol. smlouva, bude valná hromada usnášeníschopná, i pokud nebudou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů  nyní: pro usnášeníschopnost nutná přítomnost společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nestanoví-li spol. smlouva vyšší počet  společníci mohou svolit ke konkurenčnímu jednání jednatele nebo člena dozorčí rady (i pouhým mlčením)  nyní: zákaz konkurence je kogentní - nelze jej vyloučit ani se souhlasem všech společníků  členem orgánu může být i právnická osoba, vykonává-li svoji působnost prostřednictvím fyzické osoby  nyní: členem orgánu může být pouze FO

13  § 184 a násl. ObchZ  nejvyšším orgánem společnosti  formalizované shromáždění akcionářů  rozhodují zde o zásadních otázkách existence a činnosti společnosti a uplatňují svá vlastní akcionářská práva  akcionář se VH účastní osobně nebo v zastoupení  rozhoduje se hlasováním  počet hlasů určují stanovy  pokud a.s. emituje akcie o též jmenovité hodnotě - na jednu akcii připadá určitý počet hlasů  pokud a.s. emituje akcie s různou jmenovitou hodnotou – na určitou sumu jmenovité hodnoty připadá určitý počet hlasů  zákon stanoví, kdy jsou pozastavena hlasovací práva akcionáře (např. když je akcionář v prodlení se splácením emisního kursu akcií)  usnášeníschopnost (tj. kdy může VH přijímat rozhodnutí)  přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu (stanovy mohou určit přísnější pravidlo)

14  přijetí rozhodnutí  VH rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy vyšší počet  pro přijetí některých rozhodnutí stanoví zákon 2/3 většinu hlasů přítomných akcionářů (např. změna stanov nebo zrušení společnosti s likvidací) nebo 3/4 většinu hlasů přítomných akcionářů (např. zvýšení ZK nepeněžitými vklady) + notářský zápis ; v některých případech zákon vyžaduje dosažení většiny navíc u akcionářů vlastnících akcie určitého druhu, případně souhlas všech akcionářů vlastnících akcie určitého druhu  VH svolává představenstvo (pozvánkou nebo oznámením) nejméně jednou ročně a dále v zákonem nebo stanovených případech  možnost domáhat se u soudu vyslovení neplatnosti usnesení VH (žalobu může podat akcionář, člen představenstva, likvidátor, insolvenční správce, člen dozorčí rady)

15  zákon stanoví, co patří do působnosti VH – např.:  rozhodování o změně stanov  rozhodování o zvýšení či snížení ZK, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu  volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů  schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty  rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku  rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy  schvalování smluv uvedených týkajících se podniku a jiných významných smluv  schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku (valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy – rozdíl oproti s.r.o.! )

16  § 191 a násl. ObchZ  výkonným orgánem společnosti  působnost  vše, co nenáleží do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady  vně společnosti  představenstvo je statutárním orgánem – jedná jménem společnosti navenek  dovnitř společnosti  obchodní vedení společnosti (rozhodování o běžných záležitostech provozu podniku společnosti)  další funkce (svolává VH, řídí její jednání, než je zvolen její předseda, zabezpečuje zápis z VH a rozesílá jej akcionářům, má povinnost poskytovat akcionářům informace o záležitostech společnosti)  členem představenstva FO – akcionář nebo třetí osoba  18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná ve smyslu ŽZ (zákona o živnostenském podnikání) a není u ní dána překážka provozování živnosti dle ŽZ

17  představenstvo je kolektivní orgán – nejméně 3 členové (výjimka pro a.s. s jediným akcionářem – stačí 1 nebo 2 členové), počet členů určí stanovy, představenstvo volí svého předsedu  členy představenstva volí zpravidla VH  vztah člena představenstva a společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce (chybí-li, pak přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě - § 566 a násl. ObchZ)  představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů určenou stanovami, jinak většinou všech členů  za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva, nestanoví-li stanovy něco jiného (způsob jednání) – způsob jednání se zapisuje do OR  omezit jednatelská oprávnění mohou stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, vůči třetím osobám neúčinné!  tzn. porušení omezení ze strany člena představenstva by vedlo k jeho povinnosti náhrady škody vůči společnosti, pokud by vznikla, tyto právní úkony však společnost zavazují!  nutno rozlišovat : omezení jednatelského oprávnění a způsob jednání představenstva navenek

18  délku funkčního období jednotlivých členů určují stanovy - nesmí přesáhnout 5 let  při výkonu své působnosti se představenstvo řídí z ásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (nikdo jim ale není oprávněn udílet pokyny týkající se obchodního vedení)  působnost vykonávají s péčí řádného hospodáře a mají povinnost zachovávat mlčenlivost o věcech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu  poruší-li člen představenstva své povinnosti, je povinen společnosti uhradit škodu, pokud vznikla (povinnost k náhradě škody nelze ve spol. smlouvě vyloučit nebo omezit), pokud škodu způsobilo více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně  členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí vůči věřitelům společně a nerozdílně za závazky společnosti, pokud odpovědný člen představenstva škodu neuhradil (ručení do výše neuhrazené škody) - ručení zaniká, jakmile člen představenstva škodu uhradí  pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání

19  § 197 a násl. ObchZ  kontrolní orgán, povinný orgán (na rozdíl od s.r.o.)  musí mít alespoň 3 členy (pokud dle stanov více členů, počet musí být vždy dělitelný třemi)  voleni valnou hromadou (má-li společnost více než 50 zaměstnanců, 1/3 členů volí zaměstnanci)  dozorčí rada volí svého předsedu  délku funkčního období jednotlivých členů určují stanovy - nesmí přesáhnout 5 let  členem pouze FO (způsobilost stejná jako u členů představenstva)  člen nesmí být zároveň člen představenstva, prokuristou nebo osobou dle zápisu v OR oprávněnou jednat jménem společnosti  na členy se vztahuje zákaz konkurence  dozorčí rada rozhoduje souhlasem většiny svých členů  o odpovědnosti platí totéž co v případě členů představenstva

20  působnost dozorčí rady:  členové se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti  dozorčí rada svolá VH, jestliže to vyžadují zájmy společnosti  dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti  nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost spolčenosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady  přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě  stanovy mohou určit, že dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva

21  stanoví-li tak stanovy, bude valná hromada usnášeníschopná, i pokud nebudou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet (v případě kusových akcií) přesahuje 30 % základního kapitálu  nyní: pro usnášeníschopnost nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu (stanovy mohou určit přísnější pravidlo)  akcionáři mohou svolit ke konkurenčnímu jednání člena orgánu společnosti (i pouhým mlčením)  nyní: zákaz konkurence je kogentní - nelze jej vyloučit ani se souhlasem všech akcionářů

22  možnost volby mezi monistickým a dualistickým modelem správy akciové společnosti  monistický systém = správní rada (namísto dozorčí rady) a statutární ředitel (namísto představenstva)  dualistický systém = představenstvo a dozorčí rada  nyní: pouze dualistický systém  stanovy mohou určit, že představenstvo má méně něž tři členy  nyní: představenstvo má nejméně tři členy  stanovy mohou určit, že dozorčí rada má méně něž tři členy  nyní: dozorčí rada má nejméně tři členy  odstraněna povinnost volby 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci  nyní: má-li a.s. více než 50 zaměstnanců, volí 1/3 jejich členů zaměstnanci  členem orgánu může být i právnická osoba, vykonává-li svoji působnost prostřednictvím fyzické osoby  nyní: členem orgánu může být pouze FO

23  Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J. a kol.: Nástin obchodního práva I. Úvodní část. Soutěžní právo. Obchodní společnosti a družstva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978- 80-210-5031-0.  Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T. a kol.: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-740-0048-5.

24  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.  Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. 281 s. ISBN 978-80-7208-923-9.


Stáhnout ppt "BVV12Zk Základy obchodního práva 29. 10. 2012 Alena Pokorná."

Podobné prezentace


Reklamy Google