Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 24. 10. 2013 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 24. 10. 2013 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu."— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 24. 10. 2013 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 Financování sítě sociálních služeb V Moravskoslezském kraji je v současné době poskytováno téměř 700 registrovaných sociálních služeb. Ročně hospodaří s přibližně 3,8 miliardovým rozpočtem. Financování těchto služeb je založeno na principu vícezdrojového financování, přičemž výrazný zdroj financování tvoří rozpočty obcí, rozpočet kraje a rozpočet České republiky.

3 Tabulka zdrojů financování sociálních služeb v MSK v roce 2012 v Kč (soc. služby vstupující do dotačního řízení MSK) zřizovatelNákladyDotace MPSV Příspěvky od úřadů práce Dotace od obcí (dotace + příspěvek zřizovatele) Dotace od kraje (dotace + příspěvek zřizovatele) Úhrady od uživatelů služby Fondy zdravotních pojišťoven Resorty státní správy Strukturální fondy Jiné zdroje MSK836 449 636257 192 0004 920 7271 929 32432 997 811432 945 32527 248 35665 000079 151 093 NNO1 028 644 433353 415 8843 966 557133 863 41018 721 770314 904 31241 306 1005 672 51021 575 457135 218 433 O1 433 031 051213 073 4011 156 500460 024 2541 083 700620 208 37635 948 970130 0003 510 95397 894 897 ZZ82 971 46312 101 00072 0005 194 000225 83538 385 3056 322 9040020 670 419 Celkový součet3 381 096 583835 782 28510 115 784601 010 98853 029 1161 406 443 318110 826 3305 867 51025 086 410332 934 842 vyjádření v %100%24,72%0,30%17,78%1,57%41,60%3,28%0,17%0,74%9,85% * data vychází z žádosti o dotace na MPSV

4 Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2013 (včetně dofinancování) ze SR a ze zdrojů EU Finanční prostředky (v tis. Kč) 200820092010201120122013 Státní rozpočet851 626782 527774 268691 981834 700736 707 Individuální projekty ----193 543206 656225 000 15 40090 300 Celkem851 626976 070980 924916 981850 100827 007

5 Individuální projekty 2013 + Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

6 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK navazující projekt k projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK, primární cíl - podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání, realizace v letech 2013 – 2014, pro r. 2013 předpoklad přínosu pro síť cca 80 mil. Kč ze zdrojů EU, pro r. 2014 předpoklad přínosu pro síť cca 90 mil. Kč ze zdrojů EU,

7 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK zajištění povinné udržitelnosti kapacity u vybraných sociálních služeb v letech 2015-2016 z rozpočtových prostředků MSK a z rozpočtových prostředků obcí Moravskoslezského kraje, které se rozhodly v Projektu participovat, finanční prostředky pro udržitelnost ve výši cca 90 mil. ročně v letech 2015-2016, z toho 50 % Moravskoslezský kraj a 50 % zainteresované obce

8 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK Podpora služeb azylové domy domy na půl cesty nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny terénní programy

9 Podpora a rozvoj služeb ve vyloučených lokalitách MSK realizace projektu v letech 2012 – 2013 finanční prostředky ve výši cca 30 mil. Kč realizace návazného projektu 2013 - 2014

10 Výhled financování v r. 2014 a dalších letech Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 101a stanoví způsob financování sociálních služeb, podle kterého má kraj rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. V současné době již byl projednán a schválen zákon, který novelizuje ustanovení § 101a a odsouvá přechod dotačního řízení ze státu na kraje k 1. 1. 2015.

11 Dotační řízení 2014 Podání žádostí:3. 10. 2013 – 3. 11. 2013 Vyhlášení programu a Metodika MPSV pro poskytování dotací přístupné na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/16200http://www.mpsv.cz/cs/16200 Průměrné výše úhrad od uživatelů a zdravotních pojišťoven shodné s rokem 2013 Minimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů (dotace obcí, krajů, příspěvek zřizovatele, strukturální fondy, dotace ÚP aj.), která činí 10 % nákladů Testování možnosti využití vyrovnávací platby (základní ukazatele pro pobytové služby lůžka pro prevenci a poradenství úvazky)

12 Dotační řízení 2015+ Expertní skupina za účasti krajů, MPSV a asociace poskytovatelů Připravuje se metodika Základní otázky: –Způsob poskytování prostředků ze státního rozpočtu na financování soc. služeb jednotlivým krajům –Způsob schvalování orgány kraje –Harmonogram průběhu dotace –Veřejná podpora –Vyrovnávací platba a způsob jejího výpočtu –Rozsah a způsob kontroly

13 EVALUACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Cíl projektu Projekt „Evaluace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ si klade za cíl vytvořit nástroj pro hodnocení výkonnosti sociálních služeb a dále získat podklady, které povedou k optimalizaci základní sociální sítě z pohledu území. Přínos projektu Síť sociálních služeb bude analyzována, budou podporovány pouze ty služby, které jsou efektivní, ekonomické a odpovídají skutečným potřebám občanů v daném území. Vytvoří se základní báze pro jednání s obcemi o jejich zadavatelské funkci.

14 Aktivita 1 - Analýza služeb Vytipování míst sítě, ve kterých se nachází více služeb stejného druhu se stejnou cílovou skupinou Mapa odkud klienti do služby přichází Mapa, kde jsou služby poskytovány Mapa „migrace“ klientů - jak jsou klienti prostřednictvím služeb posouváni

15 Aktivita 2 – Hodnocení výkonnosti sociálních služeb Zjištění hlavních činností sociální služby U každé hlavní činnosti služby zjistit podíl vyjádřený % na celkové činnosti služby Každou hlavní činnost služby zařadit do podskupin - minimální, základní, optimální, nadstandardní, nesouvisející Pro každou hlavní činnost služby definovat její personální náročnost (kolik úvazků obslouží jednoho klienta za daný časový úsek) Vytvořit pro každý druh sociální služby model činnosti standardní sociální služby

16 Průběh projektu 1. Definování 13 pracovních skupin a rozdělení druhů služby do cca 35 podskupin, které budou jednotlivým pracovním skupinám přiřazeny. Pracovní skupina ve složení – vedoucí, garant, dva pracovníci MSK, dobrovolníci z řad obcí a poskytovatelů. 2. Příprava šetření formou dotazníku (upřesnění otázek, zaškolení tazatele) 3. Samotné šetření a zpracování výsledků 4.Pracovní skupina vydefinuje činnosti (minimální, základní, optimální, nadstandardní, nesouvisející) a určí časovou potřebnost pracovníků v přímé péči na danou činnost, okomentuje další výstupy dotazníků.

17 Průběh projektu 5. Vedoucí skupiny písemně informuje obce a služby daného druhu služby o rozdělení činností v rámci daného druhu služby a časovém ohodnocení. Poprosí je o připomínky. 6. Pracovní skupiny se znovu sejdou a zpracují připomínky. Ty budou opět zaslány všem službám a obcím. 7. Ve 13 skupinách proběhne diskusní fórum na které budou pozváni všichni zástupci služeb k osobnímu připomínkování o činnostech a časovém ohodnocení 8. Závěry fóra budou zapracovány a bude vytvořena závěrečná zpráva pro každý druh služby.

18 Pracovní skupiny SkupinaDruh službyTyp službyCílová skupinaPočet služeb 1 Azylové domypobytováosoby bez přístřeší34 Domy na půl cestypobytová osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 5 Nízkoprahová denní centraambulantníosoby bez přístřeší11 Noclehárnypobytováosoby bez přístřeší15 2 Podpora samostatného bydleníterénní osoby se zdravotním postižením (duševní a mentální) 9 Chráněné bydlenípobytováosoby se zdravotním postižením29 3 Sociálně terapeutické dílnyambulantní osoby se zdravotním postižením osoby s duševním onemocněním 15 Služby následné péče pobytová +1 pobytová2 Centra denních služebambulantnísenioři, zdravotně postižení13 4 Kontaktní centraambulantní osoby se závislostmi 7 Služby následné péče ambulantní5 pobytové + ambulantní1 pobytová2 Terapeutické komunitypobytové1 Terénní programterénní6 5 Odlehčovací službyambulantní senioři, zdravotně postižení 3 Denní stacionářambulantní33 6 Pečovatelská službaambulantní + terénní senioři, zdravotně postižení 66 Osobní asistenceterénní24 Odlehčovací službyterénní4

19 7Raná péčeambulantní + terénní rodiče s dítětem se zdravotním postižením 6 8Sociální rehabilitace pobytová 3 ambulantní + terénní 21 9 Domovy pro seniorypobytovásenioři66 Domovy se zvláštním režimempobytová osoby s chronickým duševním onemocněním, závislost na návykových látkách, s demencemi 31 10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením pobytováosoby se zdravotním postižením28 Odlehčovací službypobytovásenioři, zdravotně postižení22 Týdenní stacionářpobytovásenioři, zdravotně postižení4 11Krizová pomocambulantní + pobytová osoby, které se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života 10 12Odborné sociální poradenství ambulantní51 ambulantní + terénní26 13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ambulatní + terénnírodiny s dětmi35 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ambulantní + terénníděti a mládež41 Terénní programterénní děti a mládež, osoby bez přístřeší, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách 26

20 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010 - 2014 Podmínky financování nových sociálních služeb ze SR deklarace potřebnosti dané služby – soulad se SPRSS a KP obcí minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce - u služeb odborné sociální poradenství minimálně 30% - u služeb pobytových minimálně 30 % - u služeb ambulantních minimálně 25 % - u služeb terénních minimálně 20 % z tzv. oprávněné provozní ztráty Oprávněná provozní ztráta = rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů vč. rozpočtovaných jiných zdrojů (např. dotace ÚP, tržby z vlastní činnosti, dary) vyjma dotací ze SR Zahájení přípravy SPRSS MSK na léta 2015 +

21 Děkuji za Vaši pozornost Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 24. 10. 2013 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu."

Podobné prezentace


Reklamy Google