Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiné správní delikty Lucia Madleňáková 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiné správní delikty Lucia Madleňáková 2010."— Transkript prezentace:

1 Jiné správní delikty Lucia Madleňáková 2010

2 Jiné správní delikty Jiné než přestupky Nekonzistentní skupina Dělení:
Disciplinární delikty Pořádkové delikty Smíšené správní delikty a delikty PO Jiné správní delikty FO

3 (Veřejné) disciplinární delikty
Delikt FO, která porušila povinnost související s příslušností pachatele k určité veřejnoprávní organizaci objekt Pořádek/kázeň/disciplína Objektivní stránka Jednání porušující kázeň Subjekt Speciální (člen určité organizace) Subjektivní stránka Odpovědnost za zavinění

4 … Sankce Projednávají orgány organizace
Morální povahy Peněžité Kombinované Zpřísnění režimu fatální Projednávají orgány organizace X porušení pracovněprávních povinností X disciplinární delikty soudců a státních zástupců X soukromé disciplinární delikty

5 … terminologie dle služebního zákona
Kárné provinění Zaviněné porušení služební kázně Služební kázeň Kárné opatření Písemná důtka Snížení platu až o 15% Odvolání ze služebního místa Propuštění ze služebního poměru Kárná komise (projednává)

6 Pořádkové delikty Porušení procesní povinnosti
Sankce má spíše funkci zajišťovací Objekt Průběh a účel procesu Objektivní stránka Jednání, které maří účel procesu Subjekt FO i PO a to nejen účastník řízení! Subjektivní stránka Různé názory, ale spíše se zavinění nezkoumá Sankce – pořádková pokuta

7 …obecná úprava v SŘ Zásada přiměřenosti použití
Závažné stěžování průběhu správního řízení Nedostaví se na jednání bez omluvy Ruší jednání přes napomenutí Neuposlechne pokyn úřední osoby Pořádková pokuta I opakovaně Až do 50 tis. Lze i před zahájením řízení (pokuta do 5 tis.)

8 Jiné správní delikty FO
Hmotněprávní správní delikty FO, které nejsou přestupky ani disciplinárními delikty Proces výlučně podle SŘ Analogicky lze použít přestupkový zákon Lze projednat v blokovém řízení nešvar

9 Smíšené správní delikty
Protiprávní jednání, jehož znaky jsou vymezeny v zákoně, za něž může být správním orgánem uložena sankce, kterého se dopustila odpovědná osoba – právnická či fyzická osoba oprávněná k výkonu určité činnosti při výkonu této činnosti Specifický subjekt Specifická subjektivní stránka Umožňuje trestat PO

10 …pachatel (subjekt) Podnikající FO Každá PO
Odpovědnost vzniká v okamžiku právní moci oprávnění k podnikání Každá PO Odpovídá jako celek, takže i za jednání jejího zaměstnance, jiné osoby s ní spojené Speciální subjekt (vlastník lesa,…) Každý (ten, kdo…) Nulitní rozhodnutí: pokud je sankce uložena někomu, kdo neexistuje (firma, odštěpný závod,…)

11 …subjektivní stránka Ve většině objektivní odpovědnost (zavinění se nezkoumá) Odpovědnost se vyvozuje z porušení povinností Jak u PO, tak u podnikajících FO Pokud není výslovně stanoveno, že je vyžadováno zavinění, stačí protiprávní stav Nejde o odpovědnost za výsledek Zkoumá se, zda porušení zákona nastalo v souvislosti s činností osoby Tedy, i když nastal škodlivý následek, zkoumá se, zda příčinou toho bylo porušení zákona činností FO/PO; pokud ne, PO/FO za správní delikt nezodpovídají Objektivní odpovědnost PO neznamená, že není nutné prokazovat splnění zákonných znaků SP!!!

12 … objekt a objektivní stránka
Lze zjistit z účelu jednotlivých zákonů v úvodních ustanoveních Vždy jde o jednání, takže nelze hovořit o absolutní odpovědnosti (odpovědnost za přírodní katastrofu) Vůle FO jednající jménem PO se přičítá samotné PO

13 …sankce Obligatornost a fakultativnost ukládání sankcí
K okolnosti, která tvoří zákonný znak SP nelze přihlédnout jako k polehčující či přitěžující okolnosti Při vyměřování výše a druhu sankce je SO oprávněný využívat správní uvážení Musí být odůvodněno!!! Použití kritérií (taxativní a demonstrativní výpočet)

14 …upuštění od potrestání
= SO pro bezvýznamnost provinění protiprávně jednajícího subjektu tomuto subjektu promine pokutu Právní úprava pouze na úseku přestupků Podobný institut v zákoně o vodách: upuštění od pokuty – na rozdíl od přestupkového zákona však jde o zastavení řízení ještě před rozhodnutím ve věci = „upuštění od řízení“ Řešení: uložit sankci při dolní hranici/neuložit sankci

15 …další pokuta V případě opětovného porušení povinnosti (recidiva) v určitém období Po již uložené sankci Některé zákony vyžadují porušení stejné povinnosti, jiné i povinnosti jiné Obecně se zvyšuje horní hranice

16 …jiné nástroje sankčního charakteru
Možnost odejmout nebo zrušit subjektu osvědčení, autorizaci či pověření, které musí mít subjekt pro výkon činnosti Zrušení/zastavení/omezení provozu Zákaz činnosti Zabrání (odejmutí) věci Lze ukládat společně se sankcí Lze uložit i v případě způsobení PP stavu

17 Procesní stránka: použití SŘ
Obecně se použije správní řád zákon sám nestanoví postup a ani neodkáže – automaticky platí SŘ Zákon výslovně odkáže a neupravuje postup Zákon výslovně odkáže jen ve věcech, které sám neupravuje Některé věci SŘ vůbec neřeší Postup při souběhu Nepostupuje se podle něj v případě počítání lhůt!!!

18 A těším se nashledanou u zkoušky 
Děkuji za pozornost! A těším se nashledanou u zkoušky 


Stáhnout ppt "Jiné správní delikty Lucia Madleňáková 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google