Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm RVŠ dne 19. května 2011 Vladimír Kebo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm RVŠ dne 19. května 2011 Vladimír Kebo"— Transkript prezentace:

1 Sněm RVŠ dne 19. května 2011 Vladimír Kebo
Aktuální stav OPPI Sněm RVŠ dne 19. května 2011 Vladimír Kebo Sněm RVŠ

2 Realizace OPPI v roce 2010 – dotační programy
Sněm RVŠ

3 Úspěšnost jednotlivých programů podpory
Nejvíce žádostí o podporu bylo předkládáno v prioritní ose (PO) 2 – Rozvoj firem Sněm RVŠ

4 Program Progres III - prodloužení
Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011 Program Progres III - prodloužení Vyhlášení výzvy: (prodloužení) Příjem žádostí: – Alokace výzvy: 600 mil. Kč Cíl programu: pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Sněm RVŠ

5 Program Poradenství - CzechAccelerator
Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011 Program Poradenství - CzechAccelerator Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: – Alokace výzvy: 61 mil. Kč Cíl výzvy: zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Poskytovatelem dotace pro projekt CzechAccelerator je Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest. Sněm RVŠ

6 Program Prosperita II - prodloužení
Výzvy OPPI - I. čtvrtletí 2011 Program Prosperita II - prodloužení Vyhlášení výzvy: (prodloužení) Příjem registračních žádostí: – Příjem plných žádostí: – Objem finančních prostředků: 4 mld. Kč Cíl výzvy: podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se program dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů. Sněm RVŠ

7 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev 2011
V květnu vyhlášeno prodloužení 2. výzvy programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA a prodloužení 2. výzvy programu MARKETING. Dle indikativního plánu připravuje ŘO vyhlášení dalších výzev : PORADENSTVÍ - červen 2011, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY - srpen 2011, ICT V PODNICÍCH, SPOLUPRÁCE/Klastry - listopad 2011 U programu ROZVOJ bude vzhledem k množství přihlášených kvalitních projektů zvýšena alokace III. výzvy, u programů EKO-ENERGIE, INOVACE, POTENCIÁL, NEMOVITOSTI dosud probíhá hodnotící proces v rámci posledních vyhlášených výzev, následně bude dle aktuálního stavu a podle kvality přihlášených projektů rozhodnuto, kdy bude vyhlášena výzva nová. ŘO dále plánuje prodloužení aktuálních výzev programů START a ZÁRUKA. Sněm RVŠ

8 Průběh implementace OPPI
Program se posouvá do fáze, kdy jsou především vydávána Rozhodnutí, realizovány projekty a zpracovávány žádosti o platbu, jejichž počet s ohledem na postupující realizaci projektů rychle narůstá. kurz 24,479 Kč/€ Graf názorně dokládá nárůst registrace zejména plných žádostí, schválených a rozhodnutých projektů za období – Sněm RVŠ

9 Přehled podaných PŽ dle programů podpory
kurz 24,479 Kč/€ Největší navýšení objemu požadované dotace v plných žádostech v programech INOVACE – Inovační projekt, PROSPERITA a NEMOVITOSTI. Sněm RVŠ

10 Vývoj z hlediska regionů
Z hlediska finančního objemu vydaných Rozhodnutí a objemu proplacených prostředků byl období od října 2010 do března 2011 největší pokrok zaznamenán v kraji Moravskoslezském, což je patrné z následujícího grafu. SČ = Středočeský, JM = Jihomoravský, MSL = Moravskoslezský, ZL = Zlínský, ÚST = Ústecký, OL = Olomoucký, PLZ = Plzeňský, VYS = Vysočina, LIB = Liberecký, KH = Královehradecký, JČ = Jihočeský, PAR = Pardubický, KV = Karlovarský kraj Sněm RVŠ

11 Rizika implementace – odstoupené projekty
Celkem k odstoupilo po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 290 projektů v celkové hodnotě více než 2,030 mld. Kč (82,9 mil. €), z toho je 95 projektů za 880,6 mil. Kč (36 mil. €) odstoupených z důvodu hospodářské krize. Za období říjen 2010 – březen 2011 odstoupilo ve fázi po podepsaném Rozhodnutí 84 žadatelů za více než 485 mil. Kč (19,8 mil. €). Odstoupené projekty k Sněm RVŠ

12 Rozhodnutí EK o pozastavení plateb pro OPPI
Rozhodnutí Evropské komise (DG REGIO) o pozastavení plateb pro OPPI předáno České republice 7. března 2011 prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu dočasné přerušení finančních toků ze strany EK na účty Platebního a certifikačního orgánu ČR (tj. MF) nedotýká se konkrétních plateb proplácených prostřednictvím MPO příjemcům podpory  podnikatelům, vysokým školám či municipalitám OPPI nadále funguje, urychlování plateb konečným příjemcům k autorizované výdaje 18,5 mld. Kč  více než 20 % celkové alokace OPPI Sněm RVŠ

13 Hlavní důvody pozastavení plateb
V říjnu 2010 byla zpracována auditní zpráva auditora Evropské komise, se kterou nebyl seznámen žádný relevantní orgán v ČR  nebylo možné uplatnit námitky, vycházející mimo jiné z nedostatečně zjištěného stavu věci a místo toho bylo okamžitě přikročeno k sankčnímu opatření, tj. přerušení plateb až na 6 měsíců. Hlavní důvody obavy Komise z možného netransparentního výběru projektů problémy v implementaci prostředků technické pomoci OPPI pochybnosti o nastavení správnosti systému realizace finančního nástroje ZÁRUKA realizovaného ČMZRB a.s. pochybnosti o dostatečnosti vedení Pověřených auditních subjektů na MPO ze strany Auditního orgánu (MF) 13. dubna 2011 byla Evropské komisi předána společná reakce ministra průmyslu a obchodu a ministra financí ke všem nálezům z auditní zprávy, dostatečně vysvětlující namítané problematické záležitosti. Sněm RVŠ

14 Navrhované změny OPPI Změny v OPPI se týkají těchto oblastí:
Navýšení alokace OPPI v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky a související změny Zpřesnění role ČMZRB, a.s. při implementaci OPPI Ostatní změny (cílové hodnoty některých indikátorů věcných cílů OPPI; úpravy kategorizace pomoci podle prioritních témat, včetně změny orientačních částek kategorizace) Formální (technické) změny OPPI První dvě změny byly projednány a schváleny na 8. Jednání MV OPPI v listopadu Změny OPPI se týkají verze programu schváleného Evropskou komisí v červenci 2010. Sněm RVŠ

15 1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky
Rozdělení dodatečných prostředků dle usnesení vlády č. 817/2010 Sněm RVŠ

16 1. Navýšení alokace v návaznosti na přidělené dodatečné prostředky
Na základě materiálu „Rozdělení dodatečných prostředků dle čl. 17 Meziinstitucionální dohody“, který vláda schválila na svém jednání dne 16. listopadu 2010 (UV č. 817/2010) získal OPPI 32 % z dodatečně přidělených prostředků, což odpovídá EUR ze zdrojů ERDF. ŘO OPPI má ve smyslu citovaného usnesení vlády přidělit: 19 % celkových dodatečných prostředků pro finanční nástroje oblasti podpory 1.2 prioritní osy 1 „Vznik firem“ a oblasti podpory 2.1 prioritní osy 2 „Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků“ ( EUR) 13 % pro dotace v programu EKO-ENERGIE prioritní osy 3 „Efektivní energie“ ( EUR ) Sněm RVŠ

17 Marketing II. výzva (prodloužení)
Alokace: mil. Kč Datum vyhlášení: Příjem registračních žádostí: – Příjem plných žádostí: – Ukončení realizace projektu: nejpozději do Příjem žádostí o platbu: nejpozději do Cíl výzvy posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR na zahraničních veletrzích a výstavách Sněm RVŠ

18 Školicí střediska II. výzva (prodloužení)
Alokace: 1 mld. Kč Datum vyhlášení: Příjem registračních žádostí: – Příjem plných žádostí: – Ukončení realizace projektu: nejpozději do Cíl výzvy zvyšování konkurenceschopnosti podniků a podnikatelských subjektů prostřednictvím budování kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů Sněm RVŠ

19 V průběhu roku 2011 budou vyhlášeny výzvy v následujících programech:
Výzvy připravované na druhé pololetí roku 2011 V průběhu roku 2011 budou vyhlášeny výzvy v následujících programech: Poradenství (červen 2011) ICT a strategické služby (srpen 2011) Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (září 2011) ICT v podnicích (listopad 2011) Spolupráce – Klastry (listopad 2011) O vyhlášení dalších programů bude rozhodnuto dle aktuální situace. Sněm RVŠ

20 Dosavadní příprava budoucího programovacího období na úrovni EU
Dosavadní průběh přípravy na úrovni EU: listopad 2010 – zveřejnění 5. Kohezní zprávy, obsahující návrhy na budoucí uspořádání kohezní politiky po r. 2013, zahájení veřejné konzultace leden/únor 2011 – Kohezní fórum – uzavření veřejné diskuse duben 2011 – shrnutí veřejné konzultace k 5. Kohezní zprávě Očekává se: červen 2011 – zveřejnění návrhu nové Finanční perspektivy (návrh nového víceletého finančního rámce EU pro období červenec (popř. září) 2011 – návrh nových nařízení pro SF Sněm RVŠ

21 Příprava národních rozvojových priorit ČR (1)
Koordinační výbory NSRR: Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený územní rozvoj příprava návrhů sektorových a národních rozvojových priorit Konkurenceschopná česká ekonomika: shromážděno cca 100 návrhů priorit resortů velmi rozdílné struktury překrývají se zájmy resorty x ROPy, resorty mezi sebou (všeobecný zájem o inovace, o podporu podnikání) – bez ujasněných koncepcí Sněm RVŠ

22 Příprava národních rozvojových priorit ČR (2)
Návrhy národních rozvojových priorit : Ve spolupráci MMR s resorty (únor – březen 2011) došlo k zúžení a upřesnění sektorových priorit a návrhů národních rozvojových priorit: Nyní: 45 sektorových priorit 13 národních rozvojových priorit Cílový stav: sektorových priorit 5 - 7 národních rozvojových priorit 2 rozvojové cíle Sněm RVŠ

23 Sektorové priority Prozatímní návrhy soustředěné na MMR 10.4.2017
Sněm RVŠ

24 Sektorové priority Prozatímní návrhy soustředěné na MMR 10.4.2017
Sněm RVŠ

25 Příprava MPO na budoucí programovací období (5)
Aktuální návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+: na základě projednání a úprav dle požadavků MMR pro potřeby přesnějšího definování národních rozvojových priorit ČR (březen 2011): Národní rozvojová priorita: Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Sektorové priority MPO: Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Sněm RVŠ

26 Východiska pro přípravu nového operačního programu (1):
Příprava MPO na budoucí programovací období (6) Východiska pro přípravu nového operačního programu (1): Principy: prosazovat nový tematický operační program pro podnikatelskou sféru (těžiště strukturální pomoci by mělo směřovat do oblasti ekonomiky, podnikatelé by měli patřit mezi stěžejní příjemce, neboť jsou zdrojem statků) z věcného hlediska podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor, nevzdat se však dotačních schémat Sněm RVŠ

27 Děkuji za pozornost Sněm RVŠ


Stáhnout ppt "Sněm RVŠ dne 19. května 2011 Vladimír Kebo"

Podobné prezentace


Reklamy Google