Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách"— Transkript prezentace:

1 z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách
ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách Autor: Ing. Jaroslav Bárta

2 Citované normy v připojovacích podmínkách
ČSN Předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů barvami nebo číslicemi ČSN Označování žil kabelů a ohebných šňůr ČSN EN Jmenovité proudy ČSN Revize elektrických zařízení ČSN ed.2 Elektrická zařízení. Část l: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska ČSN ed.2 Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení, Část 4: Bezpečnost Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti ČSN ed.3 Elektrická zařízení. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy ČSN ed.2 Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče ČSN Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize ČSN ed.2 Elektrotechnické předpisy, vnitřní elektrické rozvody ČSN Elektrické přípojky ČSN Elektroměrové a přístrojové desky ČSN Rozvodnice a elektrorozvodná jádra– zrušena k ČSN Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní, rozpojovacích jistících skříní a rozvodných zařízení nn, umísťovaných v prostředí venkovním ČSN EN a ČSN EN Rozváděče NN (ČSN ) ČSN EN Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) s krytím alespoň IP 2X , IP 43 nebo IP 44 ČSN EN Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací ČSN EN ed.3 Spínací a řídící přístroje NN – část 2: Jističe ČSN EN Přístrojové transformátory – část 1: Transformátory proudu ČSN EN Jističe s pomocnými kontakty ČSN IEC 757 Kód pro označování barev ČSN IEC 304 Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů PNE ed.5 Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny PNE ed Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení DS a PS PNE ed.2 Revize a kontroly el. zařízení DA a PS PNE ed Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení PNE ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny PNE Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách Autor:

3 Právní předpisy Zákon č. 458 v pozdějším znění energetický zákon
(§ 5 a energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, důraz na bezpečnost a spolehlivost), Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) aplikace při projektování a stavbě el. sítí a provozoven Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Elektrická zařízení nn, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, rozváděč je výrobek a musí splnit technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE. Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických zařízeních Příloha 2 bod 7), odkaz na NV č. 17/2003 Sb PPDS a PPPS - pravidla pro provozování DS a PS V PPDS jsou odkazy na normy ČSN a PNE týkající se navrhování distribučních rozvodů do 1 kV RE Distribuce, a.s. Technické podmínky připojení – Část A: Obchodní měření Verze 8: účinnost od ČEZ Distribuce, a.s. Připojovací podmínky nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční soustavy nízkého napětí Změna č. 5: účinnost od E.ON Distribuce, a.s. Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Účinnost od Autor:

4 Mezinárodní a evropské
Normy Mezinárodní a evropské Soubor norem 60439, vydáno celkem 5 základních norem pro zkoušené rozváděče až 5, pro elektroenergetiku je důležitá ČSN EN – platná do pro rozváděče pro DS (DTS, kabelové skříně) a ČSN EN platná do pro elektroměrové rozváděče, mají vazbu na základní ČSN EN Soubor norem 61439, vydány 3 normy, ,2 a 5, v podstatě nahrazují řadu norem a zatím je souběžná platnost s řadou ČSN EN 60439 EN – ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí IEC a EN – prázdné skříně pro rozváděče nn Autor:

5 Normy ČSN Nepřehledná situace v normách ČSN, existují prakticky 3 skupiny norem pro rozváděče Souběžná platnost norem ČSN EN nové a stávající řady (ČSN EN a ČSN EN 61439) Uživatelé norem pro rozváděče se musí rozhodnout, podle jaké normy budou postupovat Nepříjemné dopady do konstrukce a zkoušení rozváděčů Chybí jasná hranice, např. pro rozpracované projekty postupovat podle řady 60439, pro nové projekty podle řady 61439 Pro každý typ rozváděče nízkého napětí jsou však nutné dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování – norma základní (uváděná jako Část 1 souboru) a norma specifická (příslušná pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem Autor:

6 Základní definice NV č.17/ Elektrické zařízení (týká se to rozváděčů nn), musí být vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení a byla při správném používání zajištěna ochrana před nebezpečími, např. zranění e. proudem, teplotou, apod ROZVÁDĚČ nn je obecně definován normami souboru ČSN EN jako: „Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi ROZVÁDĚČ nn je považován za výrobek a proto všichni výrobci musí dodržovat platná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a platná ustanovení NV č. 17/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Elektroměrový rozváděč – zařízení, které je investicí odběratele – zákazníka, do kterého energetická společnost osazuje své měřící zařízení pro fakturační měření spotřeby elektrické energie. Výrobcem se ve smyslu platného znění zákona č. 22/1997 Sb. §2 odst. d) rozumí: „Osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků NV, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“. . Autor:

7 ČSN EN ČSN EN ( ) Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodni určené k provozování laiky (DBO) Norma ČSN EN platí od 1. listopadu 2012 Jejím vydáním (říjen 2012) se zrušuje ČSN :1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra. S účinností od se zrušuje ČSN EN ( ) Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice z února 1995, kterou lze do uvedeného data souběžně používat s novou normou. Nová ČSN EN se musí používat společně s navazující ČSN EN ed.2 z května 2012 (nikoliv s ČSN EN z října 2010). Ustanovení všeobecných pravidel o kterých pojednává norma části 1 souboru, platí pro novou normu části 3 kde je to výslovně uvedeno. Je-li v normě uvedeno „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“ má být příslušný text části 1 podle textu části 3 upraven. Vydání ČSN EN :2012 je oproti předcházející ČSN EN  :1995 a ČSN 35 7030:1971 zcela přepracováno. Norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky. Autor:

8 Východisko pro stanovení podmínek pro elektroměrové rozváděče
Vzhledem k tomu, že existují v připojovacích podmínkách ČEZdistribuce, E.ONdistribuce a PREdistribuce určité rozdíly v požadavcích na elektroměrové rozváděče, určitým východiskem by bylo vypracovat společný předpis např. v členění: Charakter elektroměrových rozváděčů (dále ER) ER pouze pro odběr ER kombinované pro odběr a současně výrobnu el. energie Umístění ER rozváděčů Provedení ER (dle ČSN, požadované rozměry jednotlivých základních prvků - bloků, konstrukce kovové – plastové, PREMIX, zakrytí elektroměru pro odečet …) Výbava ER ER pouze pro odběr (výbava v části před elektroměrem a za elektroměrem) ER kombinované pro odběr a současně výrobnu (výbava v části před elektroměrem a za elektroměrem) Zajištění rozváděče a přístrojů proti neoprávněné manipulaci (plombování) Standardní přístrojová výbava elektroměrových rozváděčů (hl. jistič, HDO, elektroměr, MTP) Blokové znázornění možných variant bez podrobných schémat ER kombinované pro odběr a současně výrobnu Dimenzování vodičů (přímé měření, nepřímé měření, označení vodičů, vzdálenosti k MTP, provedení vodičů, HDV …) Základní bloková schémata s naznačenou variabilitou zapojení. Další technologie v ER pro OZE, „chytré“ elektroměry, „chytré“ distribuční sítě … Základní bezpečnostní požadavky (ochrana před úrazem el. proudem, uzemnění v ER, bezpečnostní značení … ) Autor:

9 Ing. Jaroslav Bárta Jaroslav.barta@email.cz
Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta Autor:


Stáhnout ppt "z pohledu norem ČSN a PNE v připojovacích podmínkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google