Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. TÉMA Platné právní předpisy na ochranu dřevin rostoucích mimo les a povolování kácení (metodiky, ČSN, dohody)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. TÉMA Platné právní předpisy na ochranu dřevin rostoucích mimo les a povolování kácení (metodiky, ČSN, dohody)"— Transkript prezentace:

1 II. TÉMA Platné právní předpisy na ochranu dřevin rostoucích mimo les a povolování kácení (metodiky, ČSN, dohody)

2 1. Platné právní předpisy
Ke dni jsou v České republice platné tyto právní předpisy na ochranu dřevin: - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 7-9 , § 46-47) - vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny ( § 13 – označování památných stromů) Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (nahrazuje § 8 odst. 3 a 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb.)

3 Co je dřevina rostoucí mimo les
§ 3 odst. 1 písm. g) zákona – definice. Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině, v sídelních útvarech a na pozemcích mimo lesní půdní fond (LPF) Dřeviny (stromy a keře) jsou chráněny před poškozováním a ničením. Poškozování je: hluboký ořez větví koruny, zásah do kořenového systému při výkopových pracích, sloupání kůry s lýkem, ničení chemikálií. Ničením je: kácení, řez koruny „na kmen“ ,dotace chemikálie do kořenového systému s následkem odumření

4 Co přináší vyhláška č. 189/2013 Sb.,
Přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v zahradách a větší ochranu stromořadí a alejí. Vyhláška zpřísňuje: - posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin nepřesahujících 40 m2 - povolení ke kácení dřevin ve stromořadích požaduje u všech jedinců bez ohledu na obvod kmene ve výčetní výšce -větší ochrana je keřovým porostům o výměře větší jak 40 m2, které tvoří významný podíl zeleně v sídlech a volné krajině. Definice stromořadí: Stromořadím je pro účel této vyhlášky souvislá řada nejméně 10-ti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některé stromy, stále se jedná o stromořadí. Stromořadím n e j s o u intenzivní nebo extenzivní sady

5 Povolování ke kácení - pro stromy ve stromořadích, nedosahují-li ve výčetní výšce více jak 80 cm - stromořadí jen výjimečně po vyhodnocení jeho funkčního, estetického a historického účelu (zcela výjimečně jen u degradovaných jedinců) -u dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku -v zahradách (dle definice) není povolení (rozhodnutí) nutné. Definice pojmu „zahrada“. Je to veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obce (intravilánu). Při posuzování musí pozemek označený „zahrada“ splňovat všechny znaky najednou. Definice pojmu „mimovegetační doba“: je to přirozený útlum fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

6 Metodiky, ČSN, dohody upravující podrobnosti způsobu ochrany stromů rostoucích mimo les
1. dohoda o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve vztahu k § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů z roku dřevina v silničním tělese jako pevná překážka. Dnes zákon č. 13/1997 Sb., Pevná překážka, definice §29 odst. 5. Postupuje se dle § 15 zák. 2. Metodická instrukce MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny pro ochranu dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemního vedení elektrizační soustavy – jaro 2013 3. Česká technická norma ČSN „Technologie vegetačních úprav v krajině- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ 4. Metodika AOPaK z roku 2009 „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“ Poznámka: pokud tyto předpisy OOPaK označí za závazné, potom se postupuje dle nich.

7 Standardy v ochraně přírody
AOPaK ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou MU v Brně zavádí od roku 2013 standardy v ochraně přírody. Oblasti arboristiky v řadě „A“ bude upravena několika ucelenými standardy. Dosud vydané a platné jsou: SPPK A02 001:2013 s názvem „Výsadba stromů SPPK A02 002:2013 s názvem „Řez stromů“ Texty a podrobnosti naleznete na webových stránkách: www. standardy.nature.cz Děkuji za pozornost Ing. František FROLA GSM: f. seznam.cz


Stáhnout ppt "II. TÉMA Platné právní předpisy na ochranu dřevin rostoucích mimo les a povolování kácení (metodiky, ČSN, dohody)"

Podobné prezentace


Reklamy Google