Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze"— Transkript prezentace:

1 Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze
PITVY Zákon 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

2 Základní rozdělení pitev
§ 88 – Pitvy jsou: Patologicko-anatomické Zdravotní Soudní Anatomické

3 Co je účelem pitvy Patologicko-anatomické: zjištění základní nemoci a dalších nemocí, komplikací a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin. Zdravotní: zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy Soudní: poskytnout informace o příčině smrti, onemocnění nebo úrazových změnách či jejich souvislostech orgánům činným v trestním řízení. Anatomické: výuka stavby lidského těla.

4 Kdo pitvy provádí Pitva soudní: Anatomické:
Pitva patologicko-anatomická: provádí ji poskytovatelé v oboru patologická anatomie. Pitva zdravotní: provádí ji poskytovatel v oboru soudní lékařství. Pitva soudní: Anatomické: provádějí se pouze na univerzitách, které mají akreditovaný bakalářský nebo magisterský studijní program, jehož absolvování se získá odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

5 Kdo rozhoduje o provedení pitvy
Lékař provádějící prohlídku zemřelého. Orgán činný v trestním řízení v případě pitvy soudní. Poskytovatel v oboru patologická anatomie nebo soudní lékařství.

6 Kdy se pitvy provádějí Patologicko-anatomická pitva:
u žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem, umělým přerušením těhotenství nebo šestinedělí, u plodů z uměle přerušených těhotenství, provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu, u dětí mrtvě narozených a dětí zemřelých do věku 18 let, u pacientů, kteří zemřeli při operaci, nechirurgickém intervenčním výkonu nebo v souvislosti s komplikací na ně navazující, nebo při úvodu do anestézie, jestliže byl z těla zemřelého proveden odběr orgánu pro transplantaci, tkání, nebo buněk pro použití u člověka, nebo pro výzkumné či výukové účely, v případě, že k úmrtí došlo v souvislosti se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém hodnocení humánního léčivého přípravku nebo s nežádoucí příhodou při klinických zkouškách zdravotnického prostředku, v souvislosti s ověřováním nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi zavedeny nebo při podezření na tyto skutečnosti, v případě podezření, že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem orgánu za účelem transplantace tkání nebo buněk pro použití u člověka

7 Kdy se pitvy provádějí Zdravotní pitva:
při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla nebylo možno jednoznačně zjistit příčinou smrti, při všech násilných úmrtích včetně sebevražd, při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, osoba blízká zemřelému. při podezření, že úmrtí nastalo v souvislosti se zneužíváním návykových látek, u osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

8 Kdy se pitvy provádějí Soudní: Anatomické:
provádějí se při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, a to podle jiného právního předpisu (Zák.141/1961Sb. - trestní řád, ve znění pozdějších úprav - §115) . Anatomické: provádějí se k výukovým účelů, nebo pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví.

9 Kdo náklady na pitvy a transport těla hradí
Patologicko-anatomická: zdravotní pojišťovny Zdravotní: Soudní: orgán činný v trestním řízení Anatomické: univerzitní vysoká škola

10 Přerušení pitvy Pokud v rámci prováděné pitvy patologicko-anatomické, zdravotní nebo i anatomické vznikne podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem, nebo že okolnosti úmrtí jsou nejasné, pitva se přeruší. Tuto okolnost poskytovatel neprodleně oznámí PČR. Pokud orgán činný v trestním řízení nenařídí do 2 hodin od tohoto oznámení pitvu podle jiného právního předpisu, může poskytovatel pitvu dokončit.

11 List o prohlídce mrtvého
Po ukončení pitvy je třeba vyplnit list o prohlídce mrtvého: 1× zůstává jako součást pitevního protokolu, 1× se odesílá na matriku úmrtí místa kde osoba zemřela, 1× se poskytne pohřební službě (bez diagnózy příčiny smrti).

12 Sdělení o výsledku pitvy
Povinně se informuje: poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení k úmrtí došlo registrující poskytovatel v oboru všeobecné lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu znám.

13 Kdy se pitva nemusí provést
Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého nebo poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout o neprovedení pitvy patologicko-anatomické v případech úmrtí ženy v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem nebo umělým přerušením těhotenství nebo v šestinedělí u dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku nebo zdravotní v případech úmrtí při smrti násilné včetně sebevraždy při podezření, že úmrtí může být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových látek jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá a zemřelý pacient za života nebo osoba blízká zemřelému nebo zákonný zástupce vyslovili prokazatelně nesouhlas s provedením pitvy. Prokazatelný nesouhlas se založí do zdravotnické dokumentace, v případě mrtvě narozeného dítěte do dokumentace, vedené o matce.

14 Poskytovatel (tj. patolog či soudní lékař) provádějící pitvu může rozhodnout o
provedení patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy, i když nebyla určena lékařem provádějícím prohlídku těla zemřelého nebo naopak o neprovedení patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy, která není povinná a jejíž provedení určil lékař provádějící prohlídku zemřelého, jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je jasná. Pokud poskytovatel v oboru soudní lékařství rozhodne o neprovedení pitvy, je povinen informovat Policii České republiky.


Stáhnout ppt "Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google