Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logo Vzdělávání s podporou fondů EU Škola bez bariér Pilot G Nová koncepce školy Educatio omnibus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logo Vzdělávání s podporou fondů EU Škola bez bariér Pilot G Nová koncepce školy Educatio omnibus."— Transkript prezentace:

1

2 Logo

3 Vzdělávání s podporou fondů EU Škola bez bariér Pilot G Nová koncepce školy Educatio omnibus

4 září 2004 Potřeba komplexního řešení, které by zajišťovalo rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky: – systematický rozvoj celoživotního učení – modernizace školního kurikula – odstranění prostorových bariér – odstranění technologických bariér – orientace na podstatné cíle ve vzdělávání

5 Přijetí do projektu PILOT G Tvorba vlastn í ho š koln í ho vzděl á vac í ho programu spolupr á ce na ře š en í probl é mů s odborn í ky z V Ú P Praha při ře š en í d í lč í ch ú kolů z í sk á v á n í zpětn é vazby z ostatn í ch 15 gymn á zi í

6

7

8 Klíčové kompetence zahrnují v sobě znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které žák potřebuje při studiu, v osobním i budoucím profesním životě jsou nadpředmětové, rozvíjí je každý předmět

9

10 Průřezová témata 1.Osobnostní a sociální výchova 2.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.Multikulturní výchova 4.Environmentální výchova 5.Mediální výchova

11 Výuka žáků s SVP Žáci zdravotně postižení a znevýhodnění, žáci s VPU a poruchou chování, žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí Zapojení žáků s SVP do středního vzdělávání Tolerantní a vstřícný přístup učitelů k žákům s SVP Spolupráce s rodiči, PPP, SPC, ÚP a jinými odborníky

12 Příklad dobré praxe - VUP Praha Vyrovnání příležitostí pro žáky s SVP

13

14 Základní údaje o projektu Název projektuŠkola bez bariér – rozšíření nabídky služeb a vytvoření komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Operační programSpolečný regionální operační program Priorita5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Doba trvání1.9.2005 – 31.5. 2006 Celkový rozpočet5.729.850,00 Kč Zdroje financování strukturální fond EU (72%), státní rozpočet ČR (18%), soukromé spolufinancování (10%)

15 odstranění prostorových a technických bariér a omezení vytvoření prostor pro psychickou a fyzickou relaxaci umožnění vzdělávání žáků zohledňující specifika jejich potřeb úspěšné ukončení studia a přijetí na VŠ uplatnění žáků na trhu práce Cíle projektu

16 1.Stavební část rehabilitační prostory2 ks relaxační prostory3 ks klubový prostor1 ks WC pro osoby tělesně postižené3 ks vstupní prostor s lineárními dveřmi1 ks bezbariérové vstupy do učeben22 ks úprava vstupních dveří výtahu4 ks úprava ovládání výtahu1 ks Realizace projektu

17 2. Technologická část dataprojektory15 ks vizualizéry10 ks interaktivní tabule5 ks identifikační systém1 ks Realizace projektu

18 3. Vybavení relaxačních prostor anatomická křesílka6 ks stolek3 ks světlo3 ks protihlukový paraván3 ks květiny12 ks počítač2 ks Realizace projektu

19

20 vytvoření nových prostor pro žáky s SVP (relaxační a rehabilitační prostory, klubový prostor včetně vybavení) modernizace stávajícího vybavení (vstupní prostor, výtah, bezbariérové WC a bezbariérové přístupy do učeben, identifikační systém) zlepšení vzdělávacího systému (vytvoření modelu vzdělávání pro žáky s SVP) zlepšení vybavení (pořízení nové komunikační a didaktické techniky) zlepšení celkového školního klimatu Efekty pro žáka

21 Pohoda

22

23 Základní údaje o projektu Název projektuZměna koncepce školy - vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Operační programOperační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita3.3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání Doba trváníprosinec 2005 - listopad 2007 Celkový rozpočet4.157.159,00 Kč Zdroje financovánístrukturální fond EU (75%), státní rozpočet ČR (25%)

24 změna systému ve vzdělávání handicapovaných žáků zvýšení připravenosti handicapovaných žáků k dalšímu studiu uplatnění handicapovaných žáků na trhu práce zvýšení odbornosti pedagogického sboru pro práci s handicapovanými žáky zapojení pedagogického sboru do systému celoživotního vzdělávání Cíle projektu

25 1.Vzdělávání pedagogického sboru A. vzdělávání pro práci se žáky s SVP (postižení DYS, etnické minority, sociální znevýhodnění, sociálně-psychologický výcvik) B. vzdělávání počítačové gramotnosti (se zaměřením na tvorbu interaktivního vzdělávacího materiálu) C. vzdělávání v problematice aktuálních okruhů (environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, sociální dovednosti, myšlení v evropských globálních souvislostech) D. vzdělávání v oblasti dobrovolnictví Realizace projektu

26 2. Tvorba interaktivního vzdělávacího materiálu A. audionahrávky (CD materiál obsahující základní učivo určený k poslechu) B. vizualizace vzdělávacích schémat (prezentační materiál doplňující výklad učitele v hodině) C. interaktivní elektronické učebnice (studijní materiál v elektronické podobě se všemi moderními grafickými prvky včetně vyhledávačů klíčových slov) Realizace projektu

27 3. Tvorba novelizovaného vzdělávacího systému a jeho pilotní ověření A. zavedení novelizovaného vzdělávacího systému (tvorba nového učebního plánu včetně modifikovaných učebních osnov a tématických plánů) B. ověření nových osnov a tématických plánů včetně interaktivního vzdělávacího materiálu (ověření postupů, metod a forem ve vlastní výuce) C. analýza dosažených výsledků (zhodnocení efektivnosti novelizovaného vzdělávacího systému) Realizace projektu

28 4. Vytvoření nového pracovního místa ICT koordinátor (vede žáky s SVP a napomáhá jim při řešení technických problémů spojených s využitím ICT technologie) (zajišťuje správu nově pořízené ICT techniky – HW, SW) Realizace projektu

29 zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku handicapovaných spoluobčanů zvýšení rodičovské důvěry v alternativní přístupy při vzdělávání jejich dětí zvýšení rodičovské spoluúčasti v procesu vzdělávání žáků s SVP změna společenských postojů k problematice vzdělávání žáků s SVP zvýšení prestiže školy zvýšení vědomí učitelů o nutnosti prezentace výsledků pedagogické práce zvýšení motivace učitelů k celoživotnímu vzdělávání Multiplikační efekty

30

31 Základní údaje o projektu Název projektuEducatio omnibus Operační programSpolečný regionální operační program Priorita5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Doba trvání1.10.2006 – 30.4. 2007 Celkový rozpočet2 981 170,00 Kč Zdroje financování strukturální fond EU (72%), státní rozpočet ČR (18%), soukromé spolufinancování (10%)

32 4. Podlaží odstranění prostorových a technických bariér a omezení vytvoření prostor pro psychickou a fyzickou relaxaci umožnění vzdělávání žáků zohledňující specifika jejich potřeb úspěšné ukončení studia a přijetí na VŠ uplatnění žáků na trhu práce Cíle projektu

33 1.Stavební část internetová studovna2 ks relaxační prostory2 ks akusticky upravené učebny9 ks zvýšení bezpečnostních podmínek pro žáky s SVP Realizace projektu

34 2. Technologická část ozvučení učeben9 ks vizualizéry5 ks bezdrátový internet12 účastníků Realizace projektu

35 3. Vybavení relaxačních prostor anatomická křesílka20 ks stolek16 ks cvičební stroj1 ks rotoped2 ks Realizace projektu

36 vytvoření nových prostor pro žáky s SVP (relaxační prostory, internetová studovna včetně vybavení) zlepšení vybavení (pořízení nové komunikační a didaktické techniky) zlepšení celkového školního klimatu Efekty pro žáka

37 Škola bez bariér vytvoření prostorových a technických předpokladů Educati omnibus vytvoření prostorových a technických předpokladů Nová koncepce školy tvorba interaktivních vzdělávacích nástrojů vytvoření moderní komunikační platformy systém celoživotního učení komplexní integrace žáků s SVP ŠVP popis a nastavení systému

38 Zpracování projektové žádosti Základní parametry projektu –vedení školy (3 osoby) Zpracování elektronické žádosti –vedení školy (3 osoby) Studie proveditelnosti – kompletace –odborná firma (pouze v případě investic)

39 Realizace projektu Nesmyslná administrativní náročnost Neziskové organizace –problémy s finančním zajištěním

40

41


Stáhnout ppt "Logo Vzdělávání s podporou fondů EU Škola bez bariér Pilot G Nová koncepce školy Educatio omnibus."

Podobné prezentace


Reklamy Google