Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací"— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací
Metodika tvůrčí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 Ročníkové práce Rozsah cca 15 stran od úvodu po konec závěru.
Zpracování seminárních a ročníkových prací Ročníkové práce Ročníková práce je zadávána studentům druhého ročníku bakalářského studijního programu. Rozsah cca 15 stran od úvodu po konec závěru. Téma, zadání, je komplexnější (může být přípravou k bakalářské práci) a postihuje konkrétní problematiku.

3 Struktura kvalifikačních prací
Ročníková práce Bakalářská práce Diplomová práce Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část? Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Praktická (analytická) část Projektová část

4 Výstupy kvalifikačních prací
Ročníková práce Bakalářská práce Diplomová práce Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Analýza a výstupy z ní v podobě závěrů a doporučení Jedna náročná či více dílčích (podložených) analýz a sumarizace hlavních závěrů a doporučení Rešerše odborné literatury a odborného tisku, sekundárních zdrojů dat + Analýza/y a výstupy z nich v podobě závěrů Komplexní projekt vycházející se závěrů předchozích částí Doporučení, omezení, limity realizace projektu

5 Formální úprava Neméně důležitá
Ročníková práce by měla být psána v předepsané šabloně pro kvalifikační práce

6 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu
F Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Charakteristika současného stavu problému Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…)

7 Stanovení cíle práce Věcné a jednoznačné: např.
seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíl (příp. dílčí cíle) vycházejí z tématu práce.

8 Teoretická východiska práce
Rešerše + kritická komparace, kde převažuje autorský, parafrázovaný text (1/2 strany doslovné citace je nepřípustné) je nutné: čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly , zdrojovat parafráze, uvádět PŮVODNÍ zdroje, objasnit, který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci?

9 Hlavní prameny informací
knihy (sborníkové práce a monografie), časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), databáze, internetové zdroje normotvorné zdroje (vyhlášky, zákony, předpisy, normy, statistiky). HELP: Služba knihovny UTB: IVA

10 Metodika práce jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč jste zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? kvantitativní x kvalitativní výzkum – kdy a který využít, jaké metody, techniky, jak je správně vyhodnotit formulace pracovních hypotéz – u kvantitativních šetření se statistickým testováním Formulace výzkumných otázek – u kvalitativních šetření, náročnost u jednotlivých úrovní kvalif. Práce?

11 Analýza, výsledky analýzy
co, proč a jak (a kde) analyzujete (metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven, stanovení kritérií pro analýzu, atd. ), velikost vzorku – v závislosti na velikosti a dosažitelnosti základního souboru (cca 100 respondentů dle doporučení vedoucího) testování pracovních hypotéz na platnost, jaká jsou hlavní zjištění analýz(y) závěry, návrhy na opatření, zlepšení, atd. atd.

12 Závěr práce Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů?
Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 Citace – Harvardský systém
– viz kurz Jak správně citovat… služby IVA Knihovny UTB na Ukázka: Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75) Bibliografické citace Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat. HOLÁ, Jana, Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN McQUAIL, Denis, Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN

14 Dotazy, konzultace: Tel Prezentace:


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google