Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Význam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Význam."— Transkript prezentace:

1 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Význam a postavenie publikačných výstu- pov na vysokých školách a ich výkonové hodnotenie vo svetle sivej literatúry P r o b l é m y a p a r a d o x y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta 11. ročník medzinárodného seminára „CASLIN 2004. Správa pamäte: sivé zóny“ 5. – 9. 9. 2004 – Čingov, Slovenský ráj Sekcia: Univerzity, elektronické publikovanie a sivá literatúra: zkušenosti českých a slovenských knižníc Pondelok 6. 9. 2004, 15:00-16:15 Upraveno pro VOŠIS – SIS – K3 – Letní sem 2004/2005 – 8. 4. 2005

2 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 2 1 - Šedá literatura a její význam obecně. Hlavní otázky (část 1): 2 – Role a postavení šedé literatury v akademic- kém prostředí. 3 – Odlišnosti postavení šedé literatury v různých vědních disciplinách. 4 – Principy a smysl výkonového hodnocení na vysokých školách a vědeckých institucích. 5 – Hodnocení výkonnosti podle publikačních výstupů.

3 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 3 1 - Šedá literatura a její význam obecně. (?) Grey literature – unpublished digital information object

4 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 4 Dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým, standardním způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu. Šedá literatura z hlediska knihovnického (podle TDKIV) : Patří sem: diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace a patenty, etc. Pro vyhledávání a distribuci šedé literatury existují specializované informační systémy (např. databáze SIGLE ).

5 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 5 2 –Role a postavení šedé literatury v akademickém, a zvláště v knihovnickém prostředí. 1 – informační společnost, digitální dokumenty, 2 - nezisková (non -profit) organizace, 3 - nároční, odborně vzdělaní klienti,

6 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 6 předmět katalogizace, uložení a půjčování Jak např vidí dizertaci: typ dokumentu – šedá literatura, e-DT, nemá ISSN ani ISBN předmět evidence publikačního výstupu vlastní instituce, kde VŠK a student působí Knihovnice (VŠ): electronic dissertation and thesis

7 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 7

8 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 8

9 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 9 at CalTech 1.2. 4.3. 5.

10 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 10 Význam a úloha sepsání kvalifikační odborné vysokoškolské práce a tedy jaký je význam šedé literatury: ● Neoddělitelná složka vysokoškolského vzdělávání ● Významný nástroj profesionální komuni- kace a prezentace ● Existenční nutnost pro odbornou kariéru ● Obvykle bohatá skrytá bibliografie

11 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 11 NEZAPOMEŇTE A VĚŘTE, že … knihovny mohou být významným centrem při přípravě a sepisování kvalifikačních prací, tj. šedé literatury!!!

12 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 12 Tak by měl vypadat nejen vzorný školitel – „ almus pater“ –, ale tuto roli by mohl plnit i stejně tak i obětavý a vzdělný knihovník!

13 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 13 Rozdílný funkční pohled na informační prameny mezi jejich (akademickými) uživateli: Knihovník hlavně: 1 - Jak dokument popsat? 2 - Kam ho zařadit? 3 - Jak ho opět vyhledat? Čtenář hlavně: 1 - Co v dokumentu je? 2 - Je to, co potřebuji? 3 - Kde dokument (rychle a levně) najdu?

14 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 14 Od tohoto dvojího, svébytného a oprávněného pohledu se odvíjí také řada rozdílných postojů, jež mohou vést až i k nepříjemým konfliktům mezi knihovníkem a čtenářem. Pokud možno snažme se nazvájem porozumět a mějme na paměti, že i ve vysokoškolském prostředí by mělo jít o názory dvou kompetentních odborníků ve svých svébytných diciplinách. WARNING!

15 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 15 Pohled (i vysokoškolského) knihovníka spíše: strukturální, popisný, formální, Pohled vysokoškolského čtenáře s výukovou a výzkumnou činností spíše: funkční, praktický až oportunní Jaký je tedy pohled na dokument (nejen šedé literatury): NEZAPOMEŇTE A VĚŘTE, že … čím déle trvá spolupráce knihovníka s jakýmkoliv pracovníkem jiné vědní discipliny, tím více se jejich pohledy prolínají!

16 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 16 Tyto „oficiálně nepublikované“ dokumenty šedé literatury bez zařazení do systémů ISSN nebo ISBN představují ve srovnávní s primárními (originálními, původními) zdroji typu odborných časopiseckých článků a vědeckých monografií svým způsobem jakousi sekundární, paralelní, alternativní literaturu. Šedá literatura z hlediska uživatelského, čtenářského, a zvl. vědeckého: Jde o specifický pohled odborné komunity podmíněný systémem evaluace vědecké (odborné) výkonnosti opírající se o publikační aktivitu v dokumentech ISSN nebo ISBN.

17 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 17 3a – Odlišnosti postavení šedé literatury v různých vědních disciplinách. Podle disciplíny: - humanitní, narativní, - experimentální, přírodovědné, exaktní Podle využití dokumentů pro činnost: - výukovou, - výzkumnou, - osvětově-výchovnou

18 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 18 3b – Odlišnosti postavení šedé literatury v různých vědních disciplinách. Spolehlivě ověřený závěr: 1 - V jednotlivých disciplinách je třeba důsledně respektovat jejich odlišnosti, dané nejen tradicí, ale způsobem práce a využívání. 2 – Tento princip interdiciplinární odlišnosti platí nejen pro šedou literaturu, ale zvláště např. pro „bibliometrickou evaluaci“ (impact factor, citace), což by měli mít knihovníci nejen trvale na paměti, ale i odvážně prosazovat ( viz opakovaně E. Garfield!!! ).

19 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 19 4 – Principy a smysl výkonového hodnocení na vysokých školách a vědeckých institucích. V úvahu přicházející systémy hodnocení:

20 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 20 1 – Systém expertní, kde s jistým minimem definic a vymezení ponecháme odbor- níkovi na volné úvaze, jak výkony ohodnotí. 2 – Systém arbitrární, opírající se spíše o empirická kritéria, kde hraje velkou roli subjektivní nebo tradicemi daný názor. 3 – Systém skórovací, více méně kvantifi- kovaný, kde na základě definovaných indikátorů případně za použití koefi- cientů se stanovuje výsledné skóre.

21 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 21 4 – Systém smíšený, kde se různým způsobem podle potřeby předchozí systémy kombinují. 1 – Pokud můžeš, vyber k hodnocení své osoby nebo svého pracoviště ten systém, který ti nejspíše zaručí optimální umístění! WARNING! 2 – Vždy se dá najít systém, který tvého konkurenta znevýhodní! 3 – Nezapomeň, že podpora klanu (mafie) je nenahraditelná!

22 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 22 Velmi obtížné společně porovnávat komplexní výkonnost ve dvou tak distinktních segmentech akademické činnosti jako je výuka a výzkum. Významná specifika šedé literatura z hlediska : 1 výkonového hodnocení (performance evaluation) ve 2 vysokoškolském–badatelském prostředí Velmi obtížné porovnávat celkovou výkonnost pracovníků vysokých škol (výuka + výzkum) s pra- covníky jiných výzkumných institucí (jen výzkum). Soustavné a pravidelné hodnocení výkonu (performance, excellence) je přirozenou garancí dosažení a udržení kvality vysokoškolské práce..

23 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 23 Závažnost a důsledky hodnocení (část 1): 1 – Hledisko účelovosti - hodnocení se nikdy neprovádí „jen tak“, vždy je cílem nějaké omezení nebo vyloučení. 2 – Hledisko srovnatelnosti - systém hodno- cení musí být srovnatelný s jinými již existu- jícími systémy. 3 – Hledisko retrospektivity – systém musí být aplikován dlouhodobě, aby umožnil i prognózování.

24 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 24 Závažnost a důsledky hodnocení (část 2): 4 – Hledisko transparence - principy hodno- cení i výsledky veřejně a trvale dostupné. 5 – Hledisko srovnatelnosti - systém hodno- cení musí být srovnatelný s jinými již existu- jícími. 6 – Hledisko tolerance - lze obtížně zajistit absolutní rozlišovatelnost hodnocení, v pří- padě ne výrazných rozdílů je třeba připustit i stejné umístění.

25 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 25 Závažnost a důsledky hodnocení (část 3): 7 – Hledisko zodpovědnosti - nikdy neopome- nout možné důsledky hodnocení. Obvykle jde o důsledky finančního rázu ( od přidělení grantu až po rozávání pracovního poměru, čili „někdy může jít i o život“) ! Mathew effect (R. Merton)

26 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 26 5 – Hodnocení výkonnosti podle publikačních výstupů. Multikriteriální

27 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 27 1.LF UK Bibliografie, citační ohlas a IF - 2000 I aprimární odborné a vědecké publikace v časopisech bez impakt faktoru 581 I bprimární odborné a vědecké publikace v časopisech s impakt faktorem 151 II apřehledové články, review v časopisech bez impakt faktoru 485 II bpřehledové články, review v časopisech s impakt faktorem 119 III asborníková sdělení česky113 III bsborníková sdělení anglicky či jiným jazykem88 IV asjezdová abstrakta (také short article..) v časopisech bez IF 619 IV bsjezdová abstrakta (také short article..) v časopisech s IF 116 V akapitoly v monografiích česky143 V bkapitoly v monografiích anglicky či jiným jazykem21 38 2 Tato statistika neobsahuje žádné duplicity, každá publikace je zastoupena pouze jednou. Stav ke dni 12.12.2001

28 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 28 VI a monografie česky38 VI b monografie anglicky či jiným jazykem2 VII a skripta a učebnice česky 38 VII b skripta a učebnice anglicky či jiným jazykem2 VIIIpatenty a vynálezy1 IXvaria (popularizační literatura, zprávy ze sjezdů, stáží, memoáry ap.) 129 Xhabilitační a disertační práce5 XIpřeklady17 Celkem publikací2668

29 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 29 Celkem publikací2668 Počet autorů z 1.LF UK840 Součet IF publikací třídy I b a II b504.56 Počet autorů z 1.LF UK publikujících v časopisech s IF283 Počet citací v SCI3802 Počet autorů z 1.LF UK citovaných v SCI337 Tato statistika neobsahuje žádné duplicity, každá publikace je zastoupena pouze jednou. Stav ke dni 12.12.2001

30 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 30 Tabulka kategorií publikací pro fakultní bibliografii 2000 1. LF UK a bodové hodnoty pro evaluaci Stav ke dni 3. 9. 2001 KategoriePopis kategorieBody a) 1. Ia Primární odborné a vědecké publikace v časopisech bez i.f. b) 2 2. Ib Primární odborné a vědecké publikace v časopisech s i.f. b) 7 3. IIa Přehledové články, review v časopisech bez i. f.2 4. IIb Přehledové články, review v časopisech s i. f.7 5. IIIa Sborníková sdělení česky/slovensky1 6. IIIb Sborníková sdělení anglicky či jiným světovým jazykem2 7. IVa Sjezdová abstrakta (také short article, letter to the editor) v časopisech bez i. f. 0,5 8. IVb Sjezdová abstrakta (také short article, letter to the editor) v časopisech s i. f. 1,5 9. Va d) Kapitoly v monografiích česky/slovensky 5 d) 10. Vb d) Kapitoly v monografiích anglicky či jiným cizím jazykem10 d) 11. VIa d) Monografie česky/slovensky 5 d) 12. VIb d) Monografie anglicky či jiným cizím jazykem10 d) Tabulka kategorií publikací pro fakultní bibliografii 2000 1. LF UK a bodové hodnoty pro evaluaci Stav ke dni 3. 9. 2001

31 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 31 13. VIa d) Učební texty (recenzované) česky/slovensky 5 d) 14. VIb d) Učební texty (recenzované) anglicky či jiným cizím jazykem 10 d) 15. VIII Patenty a vynálezy (evidence není úplná )7 16. IX Varia ( popularizační literatura, zprávy ze sjezdů, stáží, memoáry ap.) 0,2 17. X Habilitační a disertační práce2 18. XI c), d) Překlady: z cizího jazyka do češtiny/z češtiny do cizího jazyka 2,5/5,0 d) 19. Impaktfaktorová hodnota publikačního zdroje = i.f. i.f. x 3,0 20. Hodnota citačního ohlasu dle Web of Science (resp. SCI) = cit. cit. x 2,5

32 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 32 Poznámky a vysvětlivky: a)arbitrární bodové hodnocení bibliografie pro účely evaluace jednotlivců a pracovišť, event. pro stanovení odměny za vědeckou práci; b)i. f. – „impact factor“ časopisů podle SCI Journal Citation Reports; týká se kategorií Ib, IIb a IVb; c) zařazeno od roku 1995; a)bodová hodnota kapitol, monografií, učebních textů a překladů (kategorie 9. až 14. a 18.) je vztažena na každých 50 tištěných stran příslušné publikace. Celková výsledná bodová hodnota pro evaluaci je představována součtem následující tří hodnot: (1) za celkový počet publikací podle jejich kategorií v bibliografii, (2) za celkový součet impaktfaktorových hodnot a (3) za celkový součet citačních ohlasů: (1)Řádky pro kategorie 1. až 18. – „bibliografické“ bodové ohodnocení podle celkového počtu jednotlivých publikací v příslušných bibliografických kategoriích 1. až 18. (2)Řádek 19. – hodnota i. f. časopisu x 3,0 = „ impaktfaktorová“ bodová hodnota publikace; pro evaluaci se započítává celkový součet těchto impaktfaktorových bodových hodnot (i. f. x 3,0) všech publikací uveřejněných v časopisech (seriálech) evidovaných ve Web of Science (resp Science Citation Index); hodnota i. f. je uveřejňována v příslušném ročníku Journal Citation Reports, zvlášť pro daný rok časopisu. (3) Řádek 20. – počet citačních ohlasů x 2,5 = „ citační“ bodové hodnota podle počtu citačních ohlasů (cit. x 2,5 ) zjiš- ťovaných ve Web of Science (resp. Science Citation Index). Sestavilo Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky (J. Buczková) a Bibliograficko-informační oddělení (Doc. MUDr. M. Špála). --------------------------- [ Tato informace byla součástí dopisu pro přednosty ústavů a klinik při jejich poradě konané 4. 9. 2001 ]

33 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 33

34 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 34

35 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 35

36 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 36 6 – Problémy Šedá literatura není v součas- nosti v podstatě zohledněna při evaluaci

37 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 37 7 – Paradoxy Vysoké školy jako dominantní produecent šedé literatury dosud uspokojivě nevyřešil její dostupné zveřejnění a tím posun do literatury bíle.

38 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 38 „Finis coronat opus“

39 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 39 Přišli před ním a neuspěli Z ramen tohoto velikána nyní uvidí další dále, než on sám ‚ If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants ' Used by, although probably not originated by, Sir Isaac Newton (1642 - 1727), in a letter to his rival Robert Hooke, in 1676 - cited in The Oxford Dictionary of Quotations (2003) Nezapomínej ve vědě na pokoru! Buďte vděčni svým předchůd- cům! Aspoň je citujte!

40 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 40 Děkuji za pozornost!

41 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 41 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, 121 08 P r a h a 2  732 145 471 @-mail spala.m@seznam.cz

42 6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 42 Ω


Stáhnout ppt "6.9.2004CASLIN 2004 – 5.-9.9.2004 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Význam."

Podobné prezentace


Reklamy Google