Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě."— Transkript prezentace:

1 Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

2 Kontext projektu Státní informační a komunikační politika (SIKP) Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) – § 4 bod 1d Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) Rámcová smlouva na dodávky komunikačních služeb pro Komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy (KI ISVS) PIK byl schválen usnesením vlády ze dne 15. 9. 2004 č. 877

3 Cíl a rozsah projektu připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona bude zřízeno 4000 nových přípojek a současně se počítá s úhradou 100% nákladů za provoz přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení celkové náklady na zřízení a provoz přípojek v letech 2005 až 2009 budou 431.938 tis. Kč bude realizováno pomocí IP VPN přípojky P1C - ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20 termín dokončení instalace přípojek k 31. 12. 2006

4 Výchozí stav projektu 6003 knihoven v evidenci dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon připojeno cca 650 knihoven garantovanou rychlostí 64 kbps, cca 25 knihoven nelze v současnosti připojit – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů bylo objednáno cca 550 knihoven – přípojka P1C (ADSL 512/128 kbps, 1:20) – ADSL pokrývá cca 1/3 Pozn. zřízení náhradního přístupu při dočasné nedostupnosti služby P1C zřízení dočasné přípojky do KI ISVS typu P Mini rychlostí 64/64 kbit/s bez agregace a omezení přenosu dat - bezplatné povýšení nejpozději do 3 měsíců po technickém zpřístupnění služby xDSLpro danou lokalitu

5 Problémy při realizaci cca 25 knihoven nelze v současnosti připojit (objednaných v 1. a 2. etapě – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů ADSL pokrývá cca 1/3 objednaných knihoven, je nutná agregace poptávky současná koncepce propojovací sítě Govnet neumožňuje některé služby – vystavení informačních zdrojů umístěných u uživatele – bylo počítáno s hostováním v PVS – průchodnost pro některé služby směrem do Internetu a z Internetu k uživateli – dáno zabezpečení pomocí proxy bran

6 Organizační záležitosti Výzva k podávání žádostí o účast v projektu - vyhlášení 19. ledna 2005 (formulář - http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2003) Setkání se zástupci regionálních knihoven a příp. krajských knihoven – Morava – 20. ledna 2005, MZK Brno – Čechy – 27. ledna 2005, NK Praha Odevzdání žádostí na MI ČR do 31. března 2005 – Sběr žádostí a zpracování elektronického přehledu zajistí KK ve spolupráci s regionálními knihovnami (ty odevzdají na KK do 18. března 2005) Odpověď na žádost o účast v projektu knihovnám do 31. května 2005 Další etapy budou vyhlašovány průběžně dle potřeby (SROP)

7 Žádost o připojení knihovny k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci projektu Nutno vyplnit: Základní údaje o žadateli Umístění přípojky Kontaktní osobu knihovny Jméno technicky způsobilého zástupce knihovny Správce vnitřního rozvodu Specifikace vnitřního rozvodu + Dotazník (Příloha) Základní údaje o žadateli Údaje o připojení Obecního úřadu a školy v sídle knihovny

8 Podmínky účasti 1. Žadatelem o připojení knihovny v rámci PIK mohu být knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Za knihovny a instituce, které nejsou samostatnými právnickými osobami podává žádost provozovatel (= zřizovatel). 2. Na účast v projektu není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání. MI není povinno odůvodnit své rozhodnutí. Žadatel bude informován o účasti v projektu a podrobnostech o realizaci do 2 měsíců od termínu uzavření sběru žádostí. 3. Podmínkou účasti v projektu je podání řádně vyplněné Žádosti. 4. Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK v případě kladného rozhodnutí o účasti v projektu získá připojení linkou P1C (ADSL 512/128 kbps, agregace 1:20) po dobu 36 měsíců od instalace přípojky. Měsíční poplatky včetně instalace hradí MI. Po nezbytně nutnou dobu, v případě nemožnosti instalace přípojky ADSL, může být toto připojení nahrazeno přípojkou s garantovanou rychlostí 64 kbps. 5. Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí nezbytnou součinnost při instalaci. 6. Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí technickou připravenost místa instalace a vybavení knihovny nezbytnou výpočetní technikou a software (PC se síťovou kartou, včetně antivirové ochrany) nejpozději do termínu instalace přípojky. V případě nezajištění technické připravenosti či výpočetní techniky v době instalace přípojky, nelze zajistit konfiguraci PC pro připojení na síť. Tuto konfiguraci si poté musí zajistit knihovna vlastními prostředky.

9 Podmínky účasti II. 7. Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí vyškolení obsluhy a to nejpozději do 3 měsíců od instalace přípojky. Pro vyškolení může využít nabídky bezplatného školení počítačové gramotnosti, které poskytuje příslušná krajská knihovna. 8. Žadatel o připojení knihovny v rámci PIK zajistí veřejný přístup k internetové stanici nejméně v rozsahu provozní doby knihovny. 9. Žadatel zajistí další provoz veřejné internetové stanice po uplynutí 36 měsíců provozu. 10. Internetové připojení bude využito především pro zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb dle knihovního zákona (Zákon č. 257/201 Sb.). Internetové připojení nelze využít na realizaci komerčních projektů, např. na provoz internetové kavárny, připojování dalších subjektů apod. 11. V případě zjištění neoprávněného použití získané služby je MI oprávněno připojení pozastavit. 12. V případě, že žadatel či uživatel během provozu služby zjistí nějaký důvod, vzhledem k němuž nemůže službu čerpat, je povinen o tom neprodleně informovat MI.

10 Odkazy Projekt internetizace knihoven (Ministerstvo informatiky ČR) - údaje o projektu včetně prezentací ze semináře http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877 http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877 Projekt internetizace knihoven (Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě) – údaje pro zájemce z kraje Vysočina http://www.kkvysociny.cz/reg/granty/granty.htm

11 Technické řešení I. Informace použity z prezentace Českého Telecomu Základní paramenty  P1 C - rychlosti 512/128 a 1024/256 kbit/s (download/upload)  technologie xDSL  podmínkou je technická dostupnost služby v lokalitě  agregace 1:20, žádná omezení objemu přenášených dat  max. počet VPN – 1  uživatelské rozhraní je Ethernet, FastEthernet  ADSL router Zyxel Prestige 650R-E3 je součástí služby  služba je nabízena v základní variantě bez SLA a doplňkových služeb

12 Možnosti Informace použity z prezentace Českého Telecomu přístup na Internet v rámci služby :  registrace IP adres dle oprávněných požadavků  nastavení IP směrování na úrovni routerů  služba sekundárního DNS serveru  služba sekundárního mail serveru  intrusion detection  antivirová ochrana přístup do infrastruktury GovNet se zařazením do skupinové virtuální privátní sítě dle typu subjektu (zřizování a správa skupinových virtálních privátních sítí je v kompetenci poskytovatele služby)


Stáhnout ppt "Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google