Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Témata přednášky Vyučování SH ve školní tělesné výchově

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Témata přednášky Vyučování SH ve školní tělesné výchově"— Transkript prezentace:

1 Témata přednášky Vyučování SH ve školní tělesné výchově
Přístupy k vyučování Možné problémy při výuce Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci

2 Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově
?

3 Kritická analýza různých přístupů k vyučování může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv Předkládané hodnocení sledovalo tyto aspekty vyučování: Uspořádání obsahu programu (učiva) SH Způsoby realizace programu SH

4 Uspořádání obsahu programu (učiva) SH
- Struktura programu na makro- i mikroúrovni a v časové horizontální a vertikální dimenzi

5 Způsoby realizace programu SH
Procesuální stránka činnosti učitele zahrnující uspořádání a rozvíjení učebních podmínek, didaktickou interakci učitele a vyučovací styly

6 Koncepce vyučování lze tedy rozdělit do skupin:
Nestrukturované vyučování Technické přístupy Integrované přístupy (zahrnující přístupy s postupnou integrací motorických a kognit. komponent HV, kognitivně orientované přístupy

7 Náš obecný cíl Přispět k vytváření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě tak, aby jedinec byl získán pro pravidelnou pohybovou aktivitu po celý život s uvažovanými konsekvencemi zdravotní prevence a aktivního, zdravého životního stylu.

8 Co se na školách objevuje…
Všeobecně známá oblíbenost SH Přesvědčení, že Tv by měla být založena na činnostech oblíbených či „přijatelných“. Zkušenost však ukazuje, že sama realizace SH v Tv neznamená požadované efekty!

9 Škodlivé až otravné působení Tv
„poisonous pedagogy“ Škodlivé až otravné působení Tv

10 Prožitek? Ano, ale přílišný důraz na prožitek je na škodu růstu výkonu
V čem je problém? Vysoká popularita SH u většiny školní mládeže Podmínky pro efektivní pohybové učení Prožitek? Ano, ale přílišný důraz na prožitek je na škodu růstu výkonu SH "posvátná kráva a Achillova pata" vyučovacích programů

11 Základní východiska pro vyučování SH v současné školní Tv
Dosažení obecného cíle může být podpořeno: pozitivními prožitky a sociální zkušeností, vývojově přiměřeným rozvojem pohybových kompetencí (psychomotorických dovedností), a osvojováním kognitivních dovedností a poznatků.

12 „Jde o vytváření vhodných učebních podmínek pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, které by byly zasazeny do příznivého sociálně psychologického klimatu a podmiňovaly by kladné doprovodné pocity. Tato činnost může za určitých podmínek stimulovat aerobní zdatnost“.

13 Vzdělávací cíl aplikace programu SH
Je osvojování herního výkonu zahrnující porozumění podstatě SH a přiměřený rozvoj pohybových kompetencí, podmiňující účast na výkonu družstva v utkání.

14 Východiska Pojetí sportovně herního učiva a vyučovací strategie učitele při vytváření učebních situací Teoretické a didaktické pojetí HV Kognitivní výkonové funkce určující psychickou regulaci pohybového jednání (psychické determinanty)

15 Analýza různých přístupů k vyučování SH
- Při vědomí vzájemného prolínání se a podmiňování

16 Nestrukturované vyučování SH
SH učivo se nečlení do menších celků. Obsahem vyučovacích jednotek je výhradně utkání bez herního nácviku. Převládá metodické kritérium „v celku“. Učitel – organizuje utkání, pozoruje a hodnotí jejich výkon, někdy toto přenese i na žáky samotné. Údajně podněcuje samostatnost, pozitivní prožitky. Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáků o učivu. Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.

17 Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.
Samotná realizace sice může stimulovat učení. Poznatky z tréninkového prostředí – samotné opakování komplex. nestrukturovaného výkonu není nejefektivnější. Pokus – omyl - zbytečně mnoho energie a praxe. Frekvence podnětů k učení je příliš rozptýlená, nahodilá a nízká. Efekty zkušenostního učení (vlastní praxe bez instrukcí a bez vytváření specifických učebních podmínek) – bez ohledu na správnost potlačení x preferování určitého jednání. Méně nebo vůbec strukturované vyučování je vhodnější ve vyšším věku u pohybově zkušenějších. Jinak není jeho efekt jednoznačně přínosný.

18 Technický přístup k vyučování SH
Dominance osvojování izolovaných herních dovedností (zbavení herně situačního kontextu). Převládá metodické kritérium „po částech“. Vychází z názoru, že je nutné upřednostnit individuální HČ pro vytvoření dovednostních předpokladů pro účast žáka na utkání. Je vytvářena iluze, že účast v utkání je podmíněna technikou zvládnutí HČ. Vzdělávací cíl je redukován na osvojení HČ.

19 Záporné momenty technického přístupu k vyučování SH
Aplikovaná průpravná cvičení jsou „velmi vzdálená“ od proměnlivosti utkání – pozor na ztrátu zájmu o hru. Transfer do utkání je velmi limitován. Mnozí nedokáží použít v PC naučenou dovednost v utkání. Učitel: snadno pozorovatelné změny v provedení HČ, snadné dovednostní testy, jednoduchá organizace při nácviku, činnost prováděna podle předpisu, činnost žáků je snadno kontrolovatelná, neuvědomuje si její podmíněnost psychickou komponentou, nedostatečné znalosti učitele o činnostně-situační struktuře SH, procesuálních otázek vyučování SH, podceňování kognitivní komponenty žáků a jejich schopnosti strategicky uvažovat.

20 Integrované přístupy k vyučování SH
Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS, na postupném přechodu od přednostního učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách k praxi s variabilnějšími podmínkami, která zahrnuje také osvojování taktické stránky individuálních činností při řešení herních úkolů, obsažených v herních situacích.

21 Patří sem…. Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu Kognitivně orientované přístupy: Přístup založený na alosterickém modelu učení Přístup založený na porozumění SH

22 Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu
Vychází ze základního osvojování herních dovedností, navazuje na osvojování herních dovedností v proměnlivých podmínkách průpravných her a/nebo, a připojuje se učení základním taktikám.

23 Příklady Jednotlivé herní dovednosti.
Spojování dvou a více dovedností do sekvencí. Počáteční útočné a obranné strategie. Utkání podle pravidel, týmová strategie se specializovanými hráčskými rolemi. Základní dovednosti (vedení míče, odebírání, střelba) jako příprava pro průpravnou hru/utkání 1:1 Dovednosti (přihrávání) a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráči

24 Přístup založený na porozumění SH („taktický“)
Přivádí nás k problému strukturálního a časového uspořádání osvojování motorické a kognitivní komponenty herních dovedností. Nadřazuje porozumění základním principům SH a rozvoj taktického vědomí (tactical awareness) rozvoji techniky HČ. Vyučování pro porozumění SH

25 Rysy aplikace taktického přístupu
Pochopení podstaty SH Vytvoření představ o určité obecné taktice učitelem vybrané a uplatnitelné v širším okruhu situací – získání taktického povědomí. U organizuje PH nebo HC pro prezentaci vybraného taktického problému (HÚ), který je typický pro úsek utkání. Rozhodování a) „Co dělat“ a b) „Jak to udělat?“ – objevování taktických principů pro herní jednání U organizuje PH a HC pro osvojování taktik, PC pro osvojování dovedností. Začleňování psychomotorických dispozic v PH – utkání.

26 Stále se opakuje na vyšší úrovni…
1 2 6 Utkání Pochopení podstaty SH Herní výkon Žák/hráč Taktické povědomí 5 3 Rozhodování na základě Otázek Co dělat? Jak to dělat? Osvojování Herních dovedností 4

27 Přístup založený na alosterickém modelu učení
Je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení, která se následně uplatňují prakticky. Žáci vstupují do vyučování již s určitými představami, které navenek dokládají svým herním projevem Důležitou součástí se stává vzájemné pozorování tohoto dovednostního výkonu (přímo nebo videozáznamem), analýza herního výkonu, opětovné formulování problému a určení odpovědi.

28 Alosterický model učení SH
Analýza herního projevu Představa Odpověď Problém P1 P2 Transformace představy Reformulace problému

29 Možné nedostatky Možná inklinace k teoretickému učení na rozdíl od praktické pohybové realizace, Možné vyšší nároky na časové, materiální a prostorové podmínky. POZOR! Oba kognitivně orientované přístupy vyžadují použití didaktických stylů ležících za kognitivním prahem: styly založené na řízeném a samostatném objevování

30 Přednosti obou kognitivních přístupů
Utkání a průpravné hry jsou hlavní formou zdokonalení HV. V průběhu vyučování je zřetelnější vazba učebních činností na HV v utkání. K učení dochází po pochopení podstaty herního jednání. Jsou zvýrazněny kognitivní aspekty vyučování, podmínky pro učení se vytváří podněcováním přetváření představ o předkládaných činnostech. Umožňuje se postupná individualizace přístupu k žákům. Podněty, samostatnost, motivace hledat vlastní řešení.

31 Odkazy DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : Olympia, s. PSOTTA, Rudolf, VELENSKÝ, Michael. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově: hodnocení různých přístupů. Česká kinantropologie, 2001, roč. 5, č. 1, s ISSN BLÁHA, L. Tchoukball (skriptum). Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, 116s. ISBN


Stáhnout ppt "Témata přednášky Vyučování SH ve školní tělesné výchově"

Podobné prezentace


Reklamy Google