Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc. janicko.pavel@cmkos.cz
Úvod do ekonomie Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc.

2 Mikro 2 :Témata Úvod do ekonomie
Teorie zákon klesajícího mezního užitku, individuální a tržní celkový přebytek spotřebitele. Individuální a tržní poptávka. Individuální a tržní nabídka. Mechanismus utváření tržní rovnováhy Individuální a tržní nabídka. Poptávkové elasticity. Nabídková funkce a její elasticita. Vztah mezi elasticitou nabídkové křivky a délkou období. Mechanismus utváření tržní rovnováhy Produkční funkce. Výnosy z rozsahu a zákon klesajících výnosů. Mezní produktivita výrobních faktorů. Mezní míra technické substituce. Tvorba cen výrobních faktorů. Mezní produkt, příjem z mezního produktu. Vztah mezi příjmem z mezního produktu a mezními náklady výrobního faktoru, jeho využití pro rozhodování firmy. Analýza nákladů, jejich dělení a vztah mezi jednotlivými nákladovými druhy, výpočet jednotlivých nákladových druhů. Náklady příležitosti. Druhy konkurence. Podmínky fungování dokonalé konkurence. Charakteristika nedokonalé konkurence. Nákladové podmínky a překážky kladené konkurenci jako zdroje tržní nedokonalosti. Chování firmy v dokonalé konkurenci. Maximalizace zisku, minimalizace ztráty, bod zastavení činnosti firmy. Dlouhodobá rovnováha v odvětví a bod vyrovnání. Klesající náklady a zhroucení dokonalé konkurence. Analýza monopolu, mezní a celkový příjem, maximalizace zisku a utváření monopolní ceny, dlouhodobá rovnováha monopolu a jeho bod vyrovnání, odlišnost od dokonalé konkurence. Způsoby regulace nedokonale konkurenčních trhů, dopady nedokonalé konkurence na ceny a množství, cenová regulace, vymezení prostoru pro její rozsah. Chování firmy v monopolistické konkurenci, maximalizace zisku a minimalizace ztráty v krátkém období, dlouhodobá rovnováha a bod vyrovnání, modely monopolistické konkurence. Oligopol, jeho druhy, volba strategie oligopolu s dominantní firmou, dopad existence konkurenčního lemu na cenu a výstupní množství odvětví s oligopolní tržní strukturou, model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou, strategické interakce.

3 Literatura- mikro Základní literatura:
Soukupová, Hořejší, Macáková, Soukup: Mikroekonomie, Praha, Management Press, 2006, ISBN X Holman, R.: Mikroekonomie, Praha, C. H. Beck, 2002, ISBN Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, Praha, Victoria Publishing, 1995, ISBN Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování, Praha, Grada, ISBN Hyman, David N.: Microeconomics, 2nd ed., Homewood : Irwin, 1992, ISBN Nicholson, W.: Microeconomic theory: basic principles and extensions, 2007, ISBN: Doporučená literatura: Pačesová, H.: Kapitoly z mikroekonomie a z dějin ekonomických teorií, Vodnář, Praha 2010, ISBN Valenčík, R.: Mikroekonomie. Praha: Eupress, VŠFS, 2004, ISBN

4 Literatura - makro Holman, R.: Makroekonomie, Praha, C. H. Beck 2004, ISBN Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Makroekonomie. Moderní přístup, 2007, ISBN Dornbusch, R., Fischer, S.: Makroekonomie. Praha, Grada, 1994, ISBN: Macroeconomics / Stephen L. Slavin. -- 1st ed. -- Boston : Irwin McGraw-Hill, s. -- ISBN Macroeconomics th ed. -- Guilford : Dushkin Publishing Group, s. -- ISBN Doporučená literatura: Mach, Miloš: Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část, 2001, ISBN BRČÁK, J. SEKERKA, B.: Makroekonomie, Praha: nakl. Čeněk, s. ISBN

5 Hlavní ekonomické směry
Anglická klasická ekonomie . Adam Smith (1723 – 1790) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Pojednání o podstatě a původu bohatství 1776) - konkurence a dělba práce jako nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti, princip neviditelné ruky trhu . - rozdělení společnosti na třídy (podnikatelé, pozemkoví vlastníci, dělníci) a příslušné rozdělení produktu (zisky, renty, mzdy). - pracovní teorie hodnoty Thomas Malthus (1776 – 1834) An Essay on the Principle of Population (Esej o principu populace). - princip přelidnění a jeho řešení prostřednictvím válek a hladomoru. Jean-Baptiste Say - Traité d’économie politique (Pojednání o politické ekonomii 1803). Jean-Baptiste Say (1767 – 1832)) - Sayův zákon trhů.- nabídka si vytváří automaticky poptávku-neexistuje nerovnováha David Ricardo (1772 – 1823) On the Principles of Political Economy and Taxation (Zásady politické ekonomie a zdanění-1817)). - teorie absolutních výhod o teorii komparativních výhod. - teorie pracovní hodnoty a zákon klesající míry zisku.

6 Hlavní ekonomické směry
Marxismus Karl Marx ( Karel Marx)1818 – 1883 Díla: Kapitál ( ) Ekonomicko-filosofické rukopisy (1844) Komunistický manifest (1848) - materialistické pojetí dějin založené na ekonomických zákonitostech - přechod od méně dokonalých k dokonalejším formám společenského a ekonomického uspořádání - odstranění třídní společnosti - teorie vykořisťování

7 Hlavní ekonomické směry
Neoklasika Alfred Marshall (1842 – 1924) Principles of Economics (Zásady ekonomie ). -propojení klasické školy politické ekonomie a marginalistického přístupu - teorie poptávky a nabídky -teorie produktivnosti všech faktorů roce 1871 vypukla tzv. marginalistická revoluce v ekonomii. - teorie mezní užitečnosti. - změna metodologie, ekonomie začíná používat mezní veličiny. William S. Jevons - Theory of Political Economy (Teorie politické ekonomie, 1871). Carl Menger - Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Zásady národohospodářské nauky, 1871). Léon Walras - Éléments d'économie politique pure (Základy čisté politické ekonomie, 1874) - celková rovnováha Vilfredo Pareto (1848 – 1923), italský profesor Lausannské univerzity,Manuale di economie politica (Rukověť politické ekonomie-1906), základní dílo mikroekonomie. - ordinalistická teorie užitku pomocí konstrukce indiferenčních křivek a tzv. Pareto optimum.

8 Hlavní ekonomické směry
Keynesiánství John Maynard Keynes ( ) The General Theory of Employment Interest and Money (Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz ) - vznik makroekonomie v moderním pojetí - nevyužití zdrojů v tržní ekonomice - nutnost státních zásahů

9 Hlavní ekonomické směry
Neoklasická syntéza John Hicks Keynes and the classics : a suggested interpretation (Pan Keynes a klasikové-1942) - IS-LM model, základ neoklasické syntézy. Paul Samuelson (1915 – 2009) Economics: An Introductory Analysis (Ekonomie: Vstupní analýza ). - celosvětově proslulá učebnice ekonomie - spojení mikro a makroekonomie

10 Hlavní ekonomické směry
Monetarismus Milton Friedman (1912 – 2006) vydává Capitalism and Freedom (Kapitalismus a svoboda – 1962) - návrat k tržní principům - odmítnutí vládních zásahů - regulace peněžní zásoby a inflace - odmítnutí sociálního státu

11 Pozitivní a normativní ekonomie
Pozitivní ekonomie je pouhým popisem ekonomiky Normativní ekonomie vychází z reality a vytváří hodnotové soudy, stanoví určitá pravidla, normy

12 Metody ekonomie Analýza a syntéza Indukce a dedukce
- termín indukce je způsob konstrukce hypotézy ze získaných faktů. - dedukcí se obvykle rozumí usuzování od obecného k zvláštnímu a jednotlivému

13 Metody ekonomie Pozorování Experiment Matematické a statistické metody

14 Metodologické problémy ekonomie
Problém neurčitosti Problém subjektivity

15 Základní otázky ekonomie
co? jaké statky (služby) se budou z omezených zdrojů vyrábět (jaké potřeby tedy budou uspokojeny), jak? jakým způsobem se omezené zdroje použijí k uspokojení potřeb, např. jaká kombinace výrobních vstupů je nejvýhodnější pro danou výrobu, pro koho? pro koho se z omezených zdrojů budou statky (či služby) vyrábět.

16 Mikro a makro

17 Ekonomický koloběh

18 Ekonomický koloběh Podstata ekonomického života
Neomezenost lidských potřeb a přání Omezenost zdrojů Nesoulad mezi potřebami a zdroji Výroba = proces transformace Vstupy  výroba  výstup (Výrobní faktory) (statky) Rozdělování,směna, spotřeba

19 Výrobní faktory Výrobní faktory Základní
primární (výroba) půda A za využití výrobního faktoru musíme zaplatit majiteli důchod, v případě půdy tzv. pozemková renta Závisí na úrodnosti a výnosnosti půdy. práce L práci si nelze koupit, pouze pronajímat. Důležitá je zručnost, dovednost, kvalifikace. Kapitálová vybavenost práce. sekundární kapitál K je výsledkem předchozí výroby. K značí veškeré statky, které byly vyrobeny a okamžitě nespotřebovány. K se skládá z investičních statků – pro další výrobu. A mezivýrobků, které spotřebovávají naráz. K je relativně neomezen. Doplňkové přírodniny N počítáme sem veškeré přírodní zdroje kromě půdy. Za využití N se platí důchod – renta. technologie T veškeré nehmotné formy kapitálu (myšlenky, patenty, výrobní postupy, know-how…) podnikatelské schopnosti E (iniciativa, rozhodování, riziko, inovace) Odpovídají osobním vlastnostem podnikatele

20 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)
PPF zobrazuje všechny maximální dostupné kombinace statků, které mohou být vyrobeny při 100% využití daných zdrojů (tzn. daných výrobních faktorů a technologií). PPF je modelovou situací, kdy celá společnost vyrábí pouze dva statky. Jde o zjednodušení reality.

21 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)

22 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)
Obrázek nám ukazuje, jak vypadá taková klasická hranice produkčních možností (PPF). Modrá plocha značí všechny možné kombinace výroby daných 2 statku (A a B). Na obrázku jsou znázorněny 3 body (X,Y a Z). Bod X - značí, že daná ekonomika je neefektivní (bude vysvětleno dále) Bod Y - ekonomika vyrábí efektivně, je na hranici svých produkčních možností Bod Z - je bod, kam se dané ekonomika nikdy nemůže dostat, jelikož pomocí svých zdrojů není schopna daný počet statků vyrobit.

23 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)
Ekonomika může vyrábět buď efektivně nebo neefektivně. Efektivní výroba znamená, že není možné zvýšit výrobu jednoho statku, bez nutnosti snížení výroby jiného statku (není možné vyrobit více statku A, aniž bychom nesnížili množství statku B). Tudíž efektivní ekonomika (efektivní výroba v dané ekonomice) se nachází přímo na hranici produkčních možností. Proč jsou ekonomiky neefektivní?

24 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)
PPF zkrátka dokumentuje, že ekonomie je vědou o volbě. Vždy musím zvolit z dvou statků, na který se zaměřím více, a na který méně. Mám možnost se nacházet pouze v 1 bodě - 1 varianta = volba. PPF ilustruje ekonomickou vzácnost a zároveň odpovídá na tři základní otázky ekonomie: Co vyrábět? - Ilustruje nám bod na PPF. Jak vyrábět? - Výběr efektivních metod při omezených zdrojích = alokace zdrojů. Pro koho? - Nelze uspokojit všechny = alokace výsledku

25 Posuny hranice produkčních možností

26 Posuny PPF Zobrazují (dlouhodobý) ekonomický růst (neboli růst potenciálního produktu Y⃰⃰⃰⃰ ) Příčinou je přírůstek zdrojů v ekonomice Ekonomika je schopna vyprodukovat více výstupů

27 Statky Statek = cokoliv, co má schopnost uspokojovat lidskou potřebu
Ekonomický statek – musí být vzácný, tzn. užitečný omezený Volný statek – není omezený i když může být užitečný, má tedy nulovou cenu Normální a méněcenný statek - normální statek: s růstem důchodu spotřebitele roste jeho spotřeba - méněcenný statek: s růstem důchodu spotřebitele roste klesá jeho spotřeba Giffenův statek: s růstem ceny klesá jeho spotřeba (rostoucí křivka poptávky)


Stáhnout ppt "Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google