Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Bajusz Kdy nastane konec? Svět ve varu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Bajusz Kdy nastane konec? Svět ve varu."— Transkript prezentace:

1 Jozef Bajusz Kdy nastane konec? Svět ve varu

2 ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3
ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3. SLYŠITELNÝ 4. VE SLÁVĚ 5. JAKO KONEČNÝ BOD DĚJIN Poznali jsme: 1./ přijde 2./ jak 3./ proč

3 „O onom dni ani hodině však neví nikdo,…“ Matouš 24,36
Kdy přijde? „O onom dni ani hodině však neví nikdo,…“ Matouš 24,36

4 „Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte…“ Matouš 24,33
„Když se toto začne dít…“ Lukáš 21,28

5 A když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Matouš 24,3“

6 1) znamení v náboženském světě

7 „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Lukáš 18,8
Věk nevěry, ateizmus „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Lukáš 18,8

8 “Povstanou lživí proroci a mnohé svedou.“ Matouš 24,11
Vznik nových církví a sekt

9 Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“ Matouš 24,4.5

10 Věk nových teorií „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ Timoteovi 4,1

11 2) znamení v politickém světě

12 války „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali,… ale to ještě nebude konec.“ Matouš 24,6

13 „Současný svět ovládají, myšlenky na válku, mimořádné přípravy na ni, ale také obrovské a soustředěné úsilí o mír, to vše v takové intenzitě, která nemá v historii obdobu.“

14 „Budete slyšet … zvěsti o válkách … Povstane národ proti národu a království proti království.“ Matouš 24,6.7

15 VÁLKY V CELÉM SVĚTĚ: 1. Od roku 1945 bylo v různých oblastech vedeno přes 100 válek. 2. Velké konflikty jsou stále častější : 10 oblastí s těžkými konflikty : 14 oblastí s těžkými konflikty : 18 oblastí s těžkými konflikty 3. Ve světě je 18 konfliktních oblastí Všechny světadíly jsou jimi postiženy David Monroe, válečný reportér BBC,27.ledna 1988

16 Winston Churchill: „Zdá se, že se pohybujeme a jsme unášeni proti naší vůli, proti vůli každé rasy, člověka nebo skupiny lidí vstříc nějaké obrovské katastrofě. Každý by si přál tento pohyb zastavit, ale nikdo neví jak.“

17 Mírové snahy „Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba … a neuniknou.“ Tesalonickým 5,3

18 3) znamení v přírodě

19 „Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7
Hlad, nemoce, zemětřesení „Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7

20 XX.stol.do 1993 = 21 479 zemětřesení
VRŮST ZEMĚTŘESENÍ NA CELÉM SVĚTĚ: : Celosvětově registrováno zemětřesení : velkých zemětřesení (v té době byl objeven seismograf a umožnil lepší srovnávání) : velkých zemětřesení : velkých zemětřesení (zvýšení o milion % od doby, kdy se zemětřesení registrují) XIX.stol. = zemětřesení

21 „Bude hlad a mor a zemětřesení
na mnoha místech.“ Matouš 24,7 Každou minutu každého dne, každého týdne, každého roku umírá 24 lidí (z toho 18 dětí) hladem. To znamená případů smrti denně. Ve třech dnech umírá víc lidí hladem než při svržení atomové bomby na Hirošimu.

22 Nakažlivé nemoce Nemoc šílených krav Chřipka AIDS Rakovina Virus Ebola
„Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7 Chřipka AIDS Rakovina Virus Ebola

23 Ekologické katastrofy
„Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, … abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ Zjevení 11,18

24 Summit „ZACHRAŇTE ZEMI!“ „Nemáme čas několik generací,
máme jen několik roků, v kterých se musíme pokusit věci změnit.“ Lester Brown, prezident světového institutu

25 „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů
„Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje…“ Římanům 8,19.20

26 4) znamení mezi lidmi

27 Rozpad manželství „… a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Matouš 24,12 Rozvody =1:2 mimomanž.děti =30% každý den potrat=4200

28 nepravost, vychladne láska mnohých.“
„… a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Matouš 24, 12 Nárůst kriminality žvýkačky - zbraně

29 Nárůst trestných činností
od r % Každé dvě vteřiny - jeden zločin někdo zavražděn někdo okraden ukradeno auto vloupání každých 6 minut - někdo znásilněn

30 „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy
„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.“ Timoteova 3,1-4

31 Morální úpadek „A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět.“ Matouš 24,10

32 „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé.“ Matouš 24,37

33 „A viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka
„A viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka.“ „Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.“ Mojžíšova 6,5.11

34 „Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu.“ „A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24,38

35 Rozvoj vědy a techniky „… až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“ Daniel 12,4

36 I. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A KOMUNIKACE a) První parní loď b) První parní rotační tiskařský stroj (Anglie) c) První fotografie (Francie) d) První železnice (Francie a USA)

37 Astronomie „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou.“ Matouš 24,29.30 video

38 Noah Webster řekl: „19.květen temný den, nazývaný tak proto, že se nad územím Nové Anglie rozprostřela velká tma… skutečná příčina tohoto jevu není známa.“ Dictionary, 1869 Edition

39 Charles A. Young z Princetonu: „Pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších meteoritických úkazů … byl meteorický roj v noci z 12.listopadu Odhadovaný počet … se pohyboval okolo za hodinu, a to po dobu pěti až šesti hodin.“

40 Kolik je hodin na Božích hodinách?
„Lidstvo se dostalo téměř na hranici, po jejímž překročení neexistuje cesta zpět. Stojí mezi bytím a nebytím.“ Michail Gorbačov

41 „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: ’Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.‘ “ Petrův 3,3.4

42 „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Matouš 24,14 Svoboda slova

43 „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ Matouš 24,32.33

44 „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Lukáš 21,28

45

46 „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ list Petrův 3,13

47 „… a setře jim každou slzu s očí
„… a setře jim každou slzu s očí. Ani smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ Zjevení 21,4

48

49 Zdroj životního optimismu
Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch?


Stáhnout ppt "Jozef Bajusz Kdy nastane konec? Svět ve varu."

Podobné prezentace


Reklamy Google