Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadnárodní společenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadnárodní společenství"— Transkript prezentace:

1 Nadnárodní společenství
Mezinárodní vztahy Nadnárodní společenství

2 Obsah integrace důvody mezinárodní spolupráce Rada Evropy
Evropská Unie NATO OSN další mezinárodní organizace

3 Integrace spojování, slučování, sjednocení
integrační procesy = procesy směřující k mezinárodní spolupráci v různých oblastech

4 Důvody mezinárodní spolupráce
geografická poloha a velikost země ekonomické a sociální důvody bezpečnostní politické kulturní

5 Úkol: Znáte z historie příklady integrace států?
Jaké byly v minulosti hlavní důvody integrace států?

6 Rada Evropy Založena – Londýnská smlouva ustavuje Radu Evropy, kterou podepsalo 10 států 4. listopadu 1950 byla v Římě podepsána Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod (Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) Rady Evropy, první mezinárodní právní dokument zabezpečující lidská práva. Sídlo RE – Štrasburg Počet současných členů: 45 Orgány - Výbor ministrů - Parlamentní shromáždění - Evropský soud pro lidská práva

7 Rada Evropy – její cíle Jedním ze základních cílů RE je ochrana lidských práv, jehož je třeba dosáhnout ve čtyřech hlavních oblastech: - účinné sledování a ochrana základních práv a svobod; - zjišťování nových rizik, jež hrozí lidským právům a lidské důstojnosti; - rozvoj veřejné informovanosti o významu lidských práv; - podpora věnovaná výchově k lidským právům a odborné přípravě. Dalším cílem je úsilí o spolupráci v oblasti hospodářské, sociální, kulturní a právní

8 Test: Rada Evropy Co je hlavním cílem Rady Evropy?
zajištění bezpečnosti v Evropě ekonomická spolupráce evropských států chránit lidská práva, demokracii a zákonnost vytvořit Spojené státy Evropské 2. Kde je sídlo Rady Evropy? Ženeva Paříž Brusel Štrasburk 3. Co znamená slovo integrace? zařazování stěhování nadřazování slučování 4. Kolik členských států má Rada Evropy? 10 15 25 45

9 Historie Evropské unie
Stručná historie: 1957 – šest členských států Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) podepisuje Římské smlouvy, ustavující Evropské hospodářské společenství(EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euroatom) Belgie, Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Lucembursko 1967 – vstupuje v platnost smlouva o sloučení výkonných orgánů ESUO+EHS + Euroatom – používá se název Evropská společenství (ES) 1973 – přistupují: Dánsko, Irsko, Velká Británie 1981 – Řecko 1986 – Španělsko + Portugalsko, vlajka ES spolu s evropskou hymnou hymnou jsou oficiálními symboly ES 1992 – podepsána smlouva o Evropské unii v Maastrichtu

10 Historie Evropské unie
1993 – vzniká Jednotný evropský trh: odstranění administrativy mezi členskými zeměmi volný pohyb zboží právo pobytu občanů Unie na libovolně volenou dobu v jiném členském státě uznávání dokladů o kvalifikaci všemi členskými státy… 1995 – přistupují Rakousko, Finsko, Švédsko 1997 – Amsterodamská smlouva – podmínky pro vznik Hospodářské a měnové unie 1999 – vzniká Hospodářská a měnová unie – společná měna Euro – přistupuje 10 států k EU: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko,Estonsko, Lotyšsko,Litva, Kypr, Malta, Slovinsko

11 Politiky EU tři pilíře EU: společná zahraniční a bezpečnostní politika
Smlouva ESUO+Římské smlouvy spolupráce v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti

12 Orgány EU Evropská rada – nejvyšší orgán EU, členové – hlavy členských států EU(prezidenti nebo předsedové vlád), schází se zpravidla 4x ročně – určuje směr rozvoje EU Rada EU – zastupuje vlády členských zemí, členové ministři členských zemí EU, sídlí v Bruselu a Lucemburku, schází se minimálně 2x ročně Evropská komise – každá země jmenuje se souhlasem Evropského parlamentu svého komisaře, 5 - leté funkční období,sídlí v Bruselu, příprava návrhů zákonů, plnění smluv, vyjednávání mezinárodních smluv.. Evropský parlament – v současnosti má 732 poslanců, voleni na 5 let v přímých volbách ve všech členských zemích EU,poslanci se mohou sdružovat podle své politické příslušnosti, zastupuje občany EU, zasedání v Bruselu a Štrasburku, účast při schvalování zákonů, rozpočtu, dohled nad EK a Radou EU Evropský soudní dvůr – sídlo v Lucemburku, 25 soudců, jmenováni vládami členských zemí na 6 let, výklad zákonů a předpisů EU Evropský účetní dvůr – sídlo v Lucembursku, 25 auditorů – jmenováni vládami členkých zemí na 6 let, přezkoumání výdajů a příjmů EU, využívání fondů EU v jednotlivých zemích

13 Symboly EU Symboly Evropské Unie : Evropská hymna, Evropská vlajka, Den Evropy, Heslo EU, jednotná měna euro Heslo EU: hymna EU vlajka EU měna EU

14 Otázky k zamyšlení: Víte, kdo je autorem Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanství a čeho se týkala? Které osobnosti našich dějin se přičinily o zviditelnění českých zemí v Evropě? Od kterého roku se hovoří o Evropské unii? Jaké podmínky musí žadatelé o vstup do Evropské unie splnit? Jaké výhody plynou pro ČR z jejího členství v EU? Který dokument EU je v současné době v členských zemích projednáván?

15 Test: Evropská unie Kolik členů má v současné době Evropská unie ( k )? 12 15 25 45 2. Jaké jsou hlavní cíle Evropské unie? Spolupráce v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti a dodržování lidských práv Společná zahraniční a bezpečnostní politika, hospodářská a měnová spolupráce a spolupráce v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti hospodářská spolupráce, dodržování lidských práv v Evropě, zajištění míru Dodržování norem mezinárodního práva, nebudou se uchylovat k válce a budou dodržovat smluvní závazky 3. Od kterého roku je členem EU i Česká republika? 1993 1999 2002 2004 4. Jakou významnou událost si bude Evropská unie připomínat v roce 2007? 10 let existence jednotného evropského trhu 5 let používání měnové jednotky eura 20 let od zavedení evropských symbolů – hymny a vlajky 50 let od podepsání Římských smluv

16 NATO Severoatlantická aliance
Severoatlantická spojenecká organizace (North Atlantic Treaty Organisation vznik: (Severoatlantická smlouva – podepsána 12 státy) sídlo - Brusel účel – ochrana svobody a bezpečnosti všech jejich členů v souladu s principy Charty OSN členské země: Belgie, Česko (od r. 1999), Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko (od r. 1999), Nizozemsko, Norsko, Polsko (od roku 1999), Portugalsko, Řecko (od roku 1952), Turecko (od r. 1952), Spojené státy, Spolková republika Německo (od r. 1955) Španělsko (od r. 1982) a Velká Británie.

17 OSN oficiální vznik: (= Den Spojených národů) ratifikací Charty OSN, 51 zakládajících států počet členských států: 192 sídlo: New York, některé orgány sídlí v Ženevě a ve Vídni Cíle: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů; spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod; být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů.

18 Hlavní orgány OSN

19 Orgány OSN Valné shromáždění (VS)- hlavní jednací orgán OSN, tvoří ho zástupci všech členských států, z nichž každý má jeden hlas, k přijetí rozhodnutí o důležitých záležitostech je nutná dvoutřetinová většina hlasů. Při rozhodování o ostatních otázkách rozhoduje prostá většina, zasedá jednou ročně

20 Rada bezpečnosti má hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti tvořena 15 členy: 5 stálých členů- Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie 10 nestálých členů – ti jsou voleni na 2 roky VS OSN každý člen má jeden hlas stálí členové mají právo veta rozhodnutí Rady bezpečnosti jsou závazná pro všechny členské země OSN

21 Orgány OSN Ekonomická a sociální rada - hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a specializovaných přidružených organizací systému organizace Mezinárodní soudní dvůr – sídlí v Haagu, řeší spory mezi členskými státy OSN Sekretariát OSN – tvořen generálním tajemníkem a dalšími zaměstnanci, generální tajemník je nejvyšší správní úředník, volenVS na dobu 5 let(může být znovuzvolen)

22 Příklad dalších orgánů OSN
UNICEF – dětský fond OSN UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN Odborné organizace OSN: UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu WHO – Světová zdravotnická organizace ILO – Mezinárodní organizace práce GATT – všeobecná dohoda o clech a obchodu IMF – Mezinárodní měnový fond

23 Test: OSN 1. část Které státy tvoří Radu bezpečnosti?
5 stálých členů – USA, Francie, Německo, japonsko, Velká Británie a 10 volených států 5 stálých členů – Čína, Francie, Rusko, USA, Velká Británie a 10 volených států 5 stálých členů – Francie, Německo, Rusko, Velká Británie, USA a 10 volených členů 5 stálých členů – Německo, Francie, Rusko, Japonsko, USA a 10 volených států 2. Která z těchto organizací má na starosti oblast vědy a kultury? UNICEF WHO UNESCO GATT 3. Rozhodnutí kterého orgánu jsou závazná pro všechny členy? Valného shromáždění OSN Rady bezpečnosti Poručenské rady Sekretariátu OSN

24 Test: OSN 2. část 4. Která z uvedených organizací byla předchůdkyní OSN? Rada Evropy Evropská unie Mezinárodní červený kříž Společnost národů 5. Kolik let uplynulo od založení OSN ( v roce 2006)? 61 51 57 50 6. Které důležité dokumenty OSN přijalo? Severoatlantickou smlouvu a Římské smlouvy Maastrichtskou smlouvu a Chartu OSN Chartu OSN a Všeobecnou deklaraci lidských práv Chartu OSN a Ústavu

25 Další známé mezinárodní organizace
Mezinárodní červený kříž – založen v r. 1863, původně na pomoc raněným, nemocným, zajatcům a jiným obětem válek, v současnosti zaměřen i na živelní katastrofy OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj …..

26 Úkol: Jak se jmenuje současný generální tajemník OSN?
Jeden z českých politiků byl v uplynulém období předsedou jednoho z hlavních orgánů OSN – kdo to byl a kterého orgánu OSN? Kdy se stala naše země členským státem OSN? Kdy se naše země stala členem Severoatlantické aliance? Víte ve kterých zemích se naši vojáci v rámci NATO zúčastnili vojenské mise?

27 Závěrečný test: Mezinárodní organizace – 1. část
Mezi nejstarší mezinárodní organizace patří Společnost národů Mezinárodní červený kříž Organizace spojených národů Rada Evropy 2. O co pečuje UNESCO? o sportovní organizace o mezinárodní banky o nemocnice a zdravotnická zařízení o vzdělání a kulturu 3. Součástí které mezinárodní organizace je Evropský soud pro lidská práva? Evropská unie Severoatlantická aliance OSN

28 Test: Mezinárodní organizace 2. část
4. Kde je sídlo Rady Evropy? Ženeva Brusel Štrasburk Vídeň 5. Co znamená zkratka OPEC? Organizace zemí vyvážejícíh ropu Mezinárodní organizace zabývající se obchodem a clem Organizace zabývající se kulturou a vzděláním Organizace zabývající se ekonomickým růstem a nezaměstnaností 6. Počet současných členů EU ( k ) je: 12 15 25 45


Stáhnout ppt "Nadnárodní společenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google