Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza vnitropodnikového trhu práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza vnitropodnikového trhu práce"— Transkript prezentace:

1 Analýza vnitropodnikového trhu práce
Analýza stavu a pohybu pracovníků

2 Zaměření a východiska analýzy
Analýzou stavu pracovníků rozumíme jejich počet a strukturu (demografickou, ekonomickou, sociální a prostorovou). Analýzou pohybu pracovníků rozumíme analýzu pohybu pracovníků do organizace, z organizace a uvnitř organizace a také analýzu příčin odchodů pracovníků organizace. Při analýzách stavu a pohybu pracovníků je třeba dávat pozor na to, abychom nesměšovali údaje o pracovnících odpovídající různým definicím pracovníků organizace.

3 Definice počtu pracovníků
V organizacích se používají následující definice pracovní síly: Evidenční počet pracovníků – pracovníci, které organizace fakticky využívá k práci - Evidenční počet pracovníků ve fyzických osobách - Přepočtený evidenční počet pracovníků Kmenový stav pracovníků –patří sem tzv. stálí (klíčoví)pracovníci organizace

4 Analýza počtu pracovníků
K analýze vývoje počtu pracovníků se používá jednoduchých postupů: a) řada údajů o počtech pracovníků v jednotlivých uzavřených obdobích - výsledkem jsou absolutní přírůstky(úbytky) pracovníků b) vývojový trend nejlépe dokumentují bazické indexy (indexy se společným základem) c) ke zkoumání relativních změn mezi sousedními okamžiky se používá řetězových indexů (indexů s proměnlivým základem). Jsou vhodné především ke zkoumání míry stability či nestability vývoje počtu pracovníků a využívá se jich zejména při formování hypotéz o budoucím vývoji potřeby pracovníků. Bazické i řetězové indexy je vhodné vyjadřovat v procentech, neboť v tomto vyjádření si dovedeme velikost změny představit lépe.

5 Bazické a řetězové indexy
Rok Počet pracovníků Absolutní meziroční přírůstky (úbytky) Bazické indexy (výchozí rok = 100) Řetězové indexy (předchozí rok = 100) 1995 1367 . 100,00 1996 1378 + 11 100,80 1997 1399 + 21 102,34 101,52 1998 1380 - 19 100,95 98,64 1999 1359 - 21 99,41 98,48

6 Graf vývoje počtu pracovníků 1

7 Graf vývoje počtu pracovníků 2

8 Analýza demografické struktury
Demografickou strukturou rozumíme strukturu podle pohlaví a věku. Při vlastní analýze obvykle neoddělujeme analýzu struktury pracovníků podle pohlaví od analýzy struktury pracovníků podle věku, ale oba znaky kombinujeme.

9 Maskulinita a feminita
Nejjednoduššími ukazateli struktury pracovníků podle pohlaví jsou podíly (v %) mužů, resp. žen. PM PM = x 100 P PM = počet mužů (PF = počet žen) P = celkový počet pracovníků organizace (souboru) Jinými ukazateli pracovníků podle pohlaví jsou tzv. indexy maskulinity, resp. feminity (počet mužů připadajících na 100 žen, nebo opačně. IM = x 100 PF

10 Tabulka demografické struktury

11 Tabulka dem. struktury podle kategorií

12 Analýza ekonomické struktury pracovníků
Analýzy struktury pracovníků podle: kategorií (THZ, D apod.) zaměstnání (činnost, kterou pracovník vykonává) povolání (činnost, pro kterou byl pracovník vyškolen) kvalifikace doby zaměstnání v organizaci typu pracovního zapojení či pracovního vztahu

13 Pracovníci podle kategorie, zaměstnání a pohlaví

14 Poměr mezi kategoriemi D a THZ
Kolik dělníků připadá na jednoho THZ: pD pD/THP = pTHP

15 Analýza sociální struktury
Struktura pracovníků podle věku a vzdělání

16 Analýza prostorové struktury pracovníků
Vnitřní prostorová struktura – rozdělení pracovníků do jednotlivých organizačních úrovní či celků organizace. Vnější prostorová struktura – struktura podle místa trvalého bydliště, dojíždění a celé problematiky lokálního trhu práce organizace

17 Analýza dojíždění pracovníků do organizace

18 Analýza pohybu pracovníků
Formy pohybu pracovníků: pohyb pracovníků do organizace (příchody, vstupy) pohyb pracovníků z organizace (odchody, výstupy) pohyb pracovníků uvnitř organizace Všechny tyto formy pohybu bychom měli analyzovat podle následujících znaků pracovníků: pohlaví věk kategorie zaměstnání kvalifikace vzdělání doba zaměstnání v organizaci

19 Ukazatele pohybu pracovníků
Můžeme používat stejné ukazatele, jakých demografická statistika používá ke zkoumání migrace obyvatelstva. Označíme-li si: počet pracovníků vstupujících symbolem I počet pracovníků vystupujících symbolem E, pak přírůstek (úbytek) počtu pracovníků daného souboru S dostaneme podle vzorce: S = I – E a celkový obrat vstupů a výstupů O pak bude: O = I + E

20 Druhy pohybu pracovníků
Podle povahy členíme pohyb na přirozený a mechanický. Přirozené příchody – ti, co poprvé vstupují do zaměstnání Přirozené odchody – úmrtí, starobní důchod, ztráta pracovní schopnosti Mechanické příchody – jedná se o příchody pracovníků, kteří již byli zaměstnáni, nebo vykonávali činnost, která jim bránila vstupu do zaměstnání, popřípadě z nějakého důvodu zdrženi od výkonu povolání Mechanické odchody – obdoba jako předcházející

21 Analýza příčin odchodu pracovníků
Pracovní podmínky Mezilidské vztahy na pracovišti Pracovní seberealizace Odměňování Sociální podmínky v organizaci Rodinné důvody Životní podmínky pracovníka a jeho rodiny Zdravotní stav pracovníka a jiné zdravotní důvody Jiné důvody

22 Příčiny odchodu pracovníků


Stáhnout ppt "Analýza vnitropodnikového trhu práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google